Maak telefonisch een afspraak

Wanneer wordt een woning of gebouw als leegstaand gezien?

 • Een woning is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is overeenkomstig de bestemming.
 • Een gebouw is leegstaand als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is overeenkomstig de functie.
  Let op: een gebouw gelegen op een perceel dat minstens 500m² groot is, wordt beschouwd als een leegstaand bedrijfsgebouw.

Waarom registreren?

Leegstand van woningen en/of gebouwen (gelegen op percelen kleiner dan 500m²) brengt verloedering teweeg en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid in de stad. De stad Brugge wil de eigenaars er toe aanzetten om hun woning(en) en/of gebouw(en) opnieuw in gebruik te (laten) nemen.

Gevolg van de registratie

Geregistreerde woningen en/of gebouwen kunnen belast worden met een leegstandsheffing.
Het belastingsreglement bepaalt wanneer een pand belast wordt en hoeveel de heffing bedraagt. Daarnaast voorziet dit reglement ook vrijstellingen op basis van de situatie van de heffingsplichtige, en op basis van de toestand van het gebouw of de woning.

Procedure

Onderzoek en opname op leegstandsregister

 • Bij een vermoeden van leegstand wordt de eigenaar gecontacteerd en ontvangt deze een inlichtingenformulier. Op dit formulier kan bijvoorbeeld het effectieve gebruik, de aangevatte werken of andere gegevens worden ingevuld.
 • Verwerking inlichtingenformulier door woondienst
 • Advies college van burgemeester en schepenen
 • Opname in het leegstandsregister
 • Mogelijkheid tot beroep tegen opname in het register.

Schrapping uit het register

 • Verzoek tot schrapping door een zakelijk gerechtigde (volle eigenaar, houder recht van opstal of erfpacht, of vruchtgebruiker)
 • Onderzoek schrappingsverzoek door woondienst
 • Advies college van burgemeester en schepenen over verzoek tot schrapping
 • Schrapping uit het leegstandsregister

Uitzonderingen

 • Een woning en/of gebouw dat uitsluitend en volledig wordt gebruikt voor het verhuren aan studenten als voor die verhuring toelating werd verleend en als zodanig stedenbouwkundig is vergund, wordt niet als leegstaand beschouwd.
 • Een nieuw gebouw (woning) wordt pas als leegstaand beschouwd als het binnen de 7 jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning niet in gebruik is genomen voor zijn normale doel.
 • Een woning die ongeschikt en/of onbewoonbaar werd verklaard en en zo is geïnventariseerd.

Regelgeving

Reglement op de registratie van leegstaande woningen en gebouwen

Contactinformatie