Naar een nieuwe beurssite

9
mrt
2016

Eind vorig jaar besliste het Stadsbestuur om de beurshal af te breken en op dezelfde locatie een vernieuwde, eigentijdse infrastructuur op te trekken. Ondertussen werden de krijtlijnen van het project uitgetekend en zijn al een aantal belangrijke beslissingen genomen die de contouren bepalen voor de verdere uitwerking van het dossier.

Hier vind je een lijst met veelgestelde vragen (en antwoorden) over dit project.

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw tot nu speelde de beurshal een belangrijke rol in het Brugse evenementengebeuren. De beurshal is ondertussen bijna vijftig jaar oud en vertoont al jaren gebreken.  In november 2015 besliste het College om de huidige beurshal af te breken en op dezelfde locatie een nieuwe op te richten van dezelfde grootteorde, gecombineerd met congresfaciliteiten en eventuele nevenfuncties, waarbij de Stad zelf als bouwheer optreedt.

Het doel is om met deze nieuwe infrastructuur een structureel, kwalitatief en eigentijds antwoord te bieden op de vele vragen vanuit de beurssector enerzijds en de meeting- en congressector anderzijds. De nieuwe congresinfrastructuur zal groepen van min. 500 en max. 600 personen kunnen ontvangen volgens het driestoelenprincipe (een deelnemer heeft een zitplaats in de plenaire ruimte, voor de lunch en in een break-outruimte).

De voorbije maanden werd zoveel mogelijk informatie verzameld. Veelvuldig overleg bracht de noden van een aantal rechtstreeks betrokkenen in kaart. Op die manier is er al een eerste aanzet van wat later de opdrachtomschrijving van de internationale architectuurwedstrijd moet worden.

Stadsvernieuwing

Dit project gaat over meer dan alleen maar een nieuw gebouw. Voor het stadsbestuur is dit ook een unieke kans om een stadsvernieuwingsproject te realiseren. Het is de ambitie om ook de omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen. Dit in afstemming met de andere lopende en geplande projecten in en rond West-Brugge (zoals ’t Nieuwe Zand en het studentenhuis en het vrijzinnig huis).

Het maximale projectgebied omvat de Hauwerstraat (aansluiting tot aan het nieuwe ’t Zand), Maagdenstraat, Sint-Maartensbilk en de Zwijnstraat (volledig). De Zwijnstraat maakt de verbinding met de Smedenstraat. Het zal een aandachtspunt zijn voor de ontwerpers om de link met deze winkelstraat te versterken. Daarom wordt ook de Kegelschoolstraat mee opgenomen in het projectgebied.

Uitgangspunten

Aan de ontwerpers wordt gevraagd om een eigentijds en architecturaal hoogstaand gebouw te realiseren waarin beursactiviteiten, evenementen en congresactiviteiten optimaal kunnen georganiseerd en beleefd worden.

Deze activiteiten moeten terzelfdertijd naast elkaar kunnen functioneren en hun afzonderlijke identiteit en herkenbaarheid behouden. Het gebouw moet passen in zijn omgeving en het is de bedoeling dat ook de publieke ruimte rondom een meerwaarde biedt voor bewoners en bezoekers. De ontwerpers krijgen de kans om hun creativiteit te uiten en een variant voor te stellen met ‘nevenfuncties’ (wonen, kantoren, horeca) die in hun bouwproject kunnen geïntegreerd worden.

Parkeren

Het stadsbestuur wil de parkeercapaciteit verhogen in functie van de activiteiten die in het nieuwe gebouw zullen plaatsvinden en voor de bewoners. Daarom krijgen de ontwerpers duidelijke richtlijnen mee in hun opdracht over het thema parkeren. 

 • Ondergronds parkeren beurssite:
  • Er komt een parking van maximaal 1 niveau onder de grond met parkeerplaatsen (ongeveer 125 plaatsen) en fietsenstallingen. Deze extra parkeerfaciliteiten worden niet publiek toegankelijk, maar hebben een rechtstreekse en praktische koppeling met het nieuwe gebouw of haar directe omgeving. Het is ook de bedoeling om omwonenden de mogelijkheid te geven om een standplaats in deze ondergrondse parking te huren.
  • Stad Brugge streeft naar 250 à 300 comfortabele fietsstallingen. De stallingen worden maximaal ondergronds voorzien.

 • Bovengronds parkeren beurssite:
  • Het stadsbestuur gaat voor een maximaal behoud van de huidige parkeerplaatsen voor de bewoners langs de openbare weg.
  • Het laden en lossen bij opbouw en afbraak van beurzen en congressen moet bovengronds gebeuren. De ontwerpers krijgen ook de opdracht om na te denken over de invulling van deze publieke ruimte op momenten dat er geen beurzen of congressen plaatsvinden.

 • Parkeren voor bezoekers: uitbreiding ondergrondse parking Centrum Zand
  • Er lopen onderhandelingen met Interparking om de parking Centrum Zand uit te breiden met 650 plaatsen onder het Koning Albert I-park. De uitgebreide parking zal in de toekomst een capaciteit van meer dan 2.000 wagens hebben en bevindt zich 200 meter van de beurssite. Iets verder bevindt zich parking Station, ook met een capaciteit van 1.500 wagens.

Procedure

Het bestuur kiest voor eenzelfde wedstrijdprocedure als die voor de heraanleg van 't Zand en de Vrijdagmarkt. De keuze van het winnend project en de gunning van de werkzaamheden gebeurt dus na een internationale architectuurwedstrijd voor ontwerpers.

Inspraak

De uitgangspunten voor het gebouw werden verkregen in samenspraak met de betrokken actoren. Het stadsbestuur streeft naar een groot draagvlak voor een bouwproject van deze omvang. Het zet daarom in op inspraak en participatie.

Op zaterdag 23 april van 10 tot 15 uur vindt een inspraakmoment plaats, georganiseerd in de vorm van een inspiratiesessie op het Beursplein. De Toekomst van Brugge daagt er Bruggelingen uit om mee te denken over de inrichting van de publieke ruimte rondom het nieuwe beursgebouw. De opmerkingen en suggesties zullen overgemaakt worden aan de ontwerpteams, zodat ze dit zouden kunnen integreren in hun voorstellen. 

Het is de bedoeling van de Stad om ook de andere direct betrokken partners (Meeting in Brugge, vzw Hotels, Unizo , Voka, …) nauw te betrekken bij het project en periodiek te overleggen en terug te koppelen.

Wat met de huidige beurshal?

De bevoegde diensten voerden, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, een risicoanalyse uit. Stad Brugge kreeg ongunstig advies om de beurshal in zijn huidige staat nog te verhuren in 2017. De hoofdreden is dat de elektrische installatie in het gebouw vanaf 1 januari 2017 niet meer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Het is niet zinvol om, gelet op het nieuwe project, nu nog grote investeringen te doen in de huidige infrastructuur. Vanuit veiligheidsoverwegingen zal de beurshal dus vanaf 2017 niet meer verhuurd worden, en wordt het huidige gebouw in het voorjaar van 2017 gesloopt.

Financiering

Het bestuur geeft de ontwerpteams de nodige vrijheid om het meest optimale en efficiënte gebouw te ontwerpen. Het is daarom moeilijk om op vandaag exact te bepalen wat de kostprijs van het gebouw zal bedragen. Door een studie van soortgelijke gebouwen in andere steden in binnen en –buitenland bedraagt de geraamde kostprijs 40.000.000 euro (beurs, congres, parking en park). Dit is een raming en een plafondbedrag. Het aspect ‘prijs’ zal een belangrijk gunningscriterium zijn in de wedstrijd.

Voor de financiering zijn er verschillende opties. De toeristentaks (2 euro per toerist per nacht) is een bron van inkomsten. Ook BTW-recuperatie behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast wil het bestuur voor dit project ook een draagvlak creëren bij andere overheden om eventueel financiële ondersteuning te krijgen. De Stad richt alvast een werkgroep exploitatie en financiering op die het financiële aspect van het project en de financieringsmogelijkheden zal onderzoeken.

Timing

Volgende timing wordt vooropgesteld:

 • Juni 2016: lancering architectuurwedstrijd
 • Begin 2017: keuze winnend ontwerp
 • Eerste helft 2017: sloop bestaande infrastructuur en archeologisch vooronderzoek
 • Najaar 2017: goedkeuring definitief ontwerp
 • Midden 2018: start bouwwerkzaamheden (dit hangt samen met de voltooiing van de heraanleg van ’t Zand)