Toelage Brugse land- en tuinbouwbedrijven

Sinds 1 januari 2020 is een nieuw toelagereglement voor land- en tuinbouwers op Brugs grondgebied van kracht. Stad Brugge wil land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen, die

 • maatregelen nemen die de ecologische voetafdruk verkleinen of de rendabiliteit van de landbouwactiviteiten op een duurzame manier verhogen;
 • intiatieven lanceren die de landbouwactiviteiten verbreden en bijdragen tot de korte keten (directe verkoop tussen producent en consument).

Voorwaarden

 • De uitbating moet op Brugs grondgebied gelegen zijn (enkel exploitatie in Brugge komt niet in aanmerking).
 • Het bedrijf mag niet gelegen zijn in een op het gewestplan ingetekende ambachtelijke zone of industriezone.
 • De toelage geldt enkel voor hun aankopen of initiatieven die in het reglement opgenomen zijn (bijlage). Andere kunnen enkel in aanmerking komen, na het voorleggen van een grondige motivatie.
 • De toelage is enkel bestemd voor nieuwe aankopen of initiatieven (vanaf 1 januari 2020).
 • Aankopen of initiatieven die door de hogere regelgeving verplicht worden, komen niet in aanmerking.
 • Toelagen uit het reglement kunnen niet gecumuleerd worden en slechts één maal per jaar aangevraagd worden.

Welke aankopen of initiatieven werden in het reglement opgenomen en komen dus in aanmerking voor betoelaging?

Toelage voor het nemen van maatregelen die de ecologische voetafdruk verkleinen of de rendabiliteit op een duurzame manier verhogen:

 1. Op vlak van schone energie: creatief omgaan met energie, waardoor het milieu gespaard wordt, maar tevens het landbouwbedrijf rendabel blijft, bijvoorbeeld door:
  1. zonnepanelen, opwekken van windenergie
  2. voorkoelers melk
  3. schermdoeken
  4. vergistingsinstallaties
  5. frequentiesturing
  6. energiezuinige verlichting
 2. Op vlak van kostbaar water: de landbouwsector heeft steeds een tekort aan water, waardoor het een kostbaar goed wordt; een goed beheer is dus gewenst. Dit kan door:
  1. waterbehandeling- en zuivering
  2. morsplaatjes voor pluimvee
  3. hergebruik van regenwater of drainagewater
  4. beregeningsautomaten
 3. Op vlak van een kwaliteitsvolle bodem: nog al te vaak zorgt erosie ervoor dat een kwaliteitsvolle bodem weggespoeld wordt; bovendien worden machines om op het land te werken steeds zwaarder, waardoor de bodem samengeperst en dus minder kwaliteitsvol wordt. Oplossingen hiervoor zijn onder andere:
  1. tractoren met lagedrukbanden
  2. machines met GPS-sturing
 4. Slimme bemesting: zonder bemesting is een productieve landbouw niet mogelijk; overbemesting heeft echter een dalende waterkwaliteit tot gevolg. Bemesting moet dus gerichter gebeuren, door bijvoorbeeld:
  1. rijenbemesting
  2. bemestingsadvies op maat
 5. Zuivere lucht: de landbouwsector veroorzaakt drie belangrijke broeikasgassen: koolzuurgas (CO2), methaan en lachgas. De sector spant zich echter in om de uitstoot te verminderen:
  1. Luchtwassers, conform AEA-lijst (Ammoniak-emissiearme stalsystemen): o.a. beperken van geuremissies, ...
  2. overschakelen naar efficiëntere en/of hiernieuwbare brandstoffen
 6. Dierenwelzijn: voor veel landbouwers zijn dieren een bron van inkomsten. Gelukkige en gezonde dieren produceren veel eieren, vlees of melk en zorgen voor mooie nakomelingen. Ze hebben er dan ook alle baat bij om hun dieren goed te verzorgen:
  1. Voorzien van meer ruimte voor de dieren dan noodzakelijk
  2. Diervriendelijker transport
  3. Correct (verdoofd) slachten met het grootste respect voor het dier.
 7. Toelage voor investeringen in initiatieven die de landbouwactiviteiten verbreden en bijdragen tot de korte keten:
  1. hoevewinkel
  2. eerste deelname aan een korte-keten-markt
  3. opstart directe verkoop van voedselpakketten

Procedure

Dien de aanvraag online in: 

 • binnen de zes maanden na de aankoop van de installaties;
 • of na het voltooien van de investering;
 • of na het nemen van het korte-keten-initiatief.

De aanvrager wordt per e-mail verwittigd van de beslissing over de toelageaanvraag, dit uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de aanvraag.

De uitbetaling van de toelage gebeurt via overschrijving op de rekening aangegeven door de toelageaanvrager, uiterlijk 3 maanden na het ontvangen van de toelageaanvraag.

Meebrengen

Bij de aanvraag moeten de volgende stukken/documenten ingediend worden:

 • een korte (max 1 A4) voorstelling van het land- en/of tuinbouwbedrijf
 • een bondige (max 1 A4) omschrijving van de reden voor de toelageaanvraag
 • bewijs dat de aanvraag ingediend wordt binnen de termijn van 6 maanden na de aankoop van de installaties, het voltooien van de investering, of het nemen van het korte-keten-initiatief. 
 • alle betrokken betalingsbewijzen en facturen
 • rekeningnummer van de aanvrager 

Bedrag

De toelage bedraagt maximaal 1.000 euro, met een eigen minimum eigen inbreng van 50 procent van de gemaakte kosten. 

Regelgeving

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt voor alle aanvragen vanaf die datum.

Het subsidiereglement voor de verharding van private toegangswegen tot land- en tuinbouwuitbatingen (GR 8 mei 1979) en het premiereglement voor het voorzien van drinkwater op land- en tuinbouwbedrijven (GR 28 november 1989) vervallen hierdoor.

Contactinformatie