Een adoptie is de vaststelling van een familieband via gerechtelijke procedure in België.

Het adoptievonnis wordt overgeschreven in de woonplaats van de adoptant.

Procedure

Binnenlandse adoptie

 1. De adoptie van minderjarige kinderen start via aanmelding bij:
  Vlaamse Gemeenschap – Centrale autoriteit inzake adoptie
  Kind en Gezin
  Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
  02 533 14 76 77
 2. De adoptieprocedure gebeurt bij verzoekschrift bij de jeugdrechtbank van de woonplaats van het kind.
 3. De adoptie van meerderjarigen start bij de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind.
 4. De rechtbank stuurt het adoptievonnis door voor overschrijving en aanpassing van alle akten waarin betrokkene vermeld is.
 5. Het Huis van de Bruggeling staat in voor de wijziging van de afstamming in het Rijksregister.
 6. Als ook een naamswijziging gebeurt, nodigen we belanghebbende uit voor een nieuwe identiteitskaart.
 7. Het huwelijksboekje van adoptant en/of geadopteerde kan ook aangepast worden.

Buitenlandse adoptie

 1. De federale centrale autoriteit erkent en registreert buitenlandse beslissingen in verband met adoptie.
 2. Pas na deze erkenning is de adoptie van kracht in België. De federale centrale autoriteit is de dienst internationale adopties bij de federale overheidsdienst justitie: 
  Federale overheidsdienst Justitie
  Dienst internationale adopties
  Waterloolaan 115, 1000 Brussel
  02 542 65 11
 3. Na erkenning door deze dienst kan de Burgerlijke Stand eventueel, op verzoek van belanghebbenden, de geboorteakte of adoptieakte overschrijven. 

Meebrengen

 • Bij registratie binnenlandse adoptie:
  • Uittreksel binnenlandse akte is online verkrijgbaar, zie rode knop bovenaan de pagina.
 • Bij registratie buitenlandse adoptie:
  • Identiteitskaarten/paspoorten van betrokkenen
  • Huwelijksboekje van de adoptant(en)
  • Bewijs van erkenning en registratie van de adoptiebeslissing
  • Originele geboorteakte, gelegaliseerd en beëdigd vertaald naar het Nederlands
  • Adoptiebeslissing

Regelgeving

Burgerlijk wetboek: art. 343 tot art. 370

Contactinformatie