Afvalbeleid in Brugge: wie goed sorteert, kan tot 40 procent kosten besparen

30
mrt
2021

In het beleidsprogramma 2019-2024 wil Brugge de OVAM streefcijfers voor restafval halen tegen 2022 door maximaal in te zetten op het voorkomen, sorteren en recycleren van afval.
Daartoe wordt een vernieuwd afvalbeleid ingevoerd met onder andere extra ophaalrondes, extra fracties en enkele tariefverschuivingen.
De gemeenteraad keurde het nieuw afvalbeleid op 29 maart 2021 goed.

 

1 april 2021


De Nieuwe Blauwe Zak (PMD)

Vanaf 1 april 2021 mogen in de blauwe PMD-zak ook botervlootjes, yoghurtpotjes, verpakkingsfolies, witte of zwarte kunststofvlootjes voor vlees- en viswaren... meegegeven worden. Ze worden in een aparte verwerkingsinstallatie gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen.
De prijs van een PMD-zak wordt verlaagd van €0,25 naar €0,15 (in de stedelijke verkooppunten vanaf 1 april, de private verkooppunten volgen hierin snel binnen de paar weken).

Terwijl er in de praktijk ongeveer de helft meer afval in de PMD-zak mag, wordt de prijs dus bijna gehalveerd.
Je vindt hier de nieuwe sorteerregels terug, en je kunt ze ook nalezen in de maarteditie van het Stadsmagazine. Ook kreeg iedereen in de tweede helft van maart een folder in de bus met de nieuwe sorteerregels voor de Nieuwe Blauwe Zak. 

De nieuwe PMD-zakken krijgen een andere bedrukking met de nieuwe sorteerregels. De oude zakken mogen nog onbeperkt worden gebruikt volgens de nieuwe sorteerregels vanaf 1 april 2021.

Op de recyclageparken wordt PMD ook opnieuw ingezameld vanaf 1 april 2021.
Je moet het PMD wel aanvoeren in een PMD-zak.
De inzameling van de plastic folies stopt op de recyclageparken omdat deze folies vanaf 1 april in de PMD-zak kunnen.

Milieu- en gebruiksvriendelijke afvalzakken

Vanaf 1 april 2021 stappen we over op milieuvriendelijke afvalzakken, gemaakt van minstens 80 procent gerecycleerd materiaal voor huisvuil, bedrijfsafval en PMD. De zakken worden extra dik gemaakt zodat ze minstens even stevig zijn.
Om een rol afvalzakken handelbaar te houden, zullen de rollen huisvuil- en bedrijfsafvalzakken nog slechts 10 i.p.v. 20 zakken bevatten.
De blauwe PMD-rollen blijven 20 zakken bevatten.

Vanaf 1 april 2021 worden de restafvalzakken iets kleiner.
Doordat vanaf april alle plastic verpakkingen in de Nieuwe Blauwe Zak (PMD) mogen, zal er veel ruimte vrijkomen in de restafvalzak, ruimte die voorheen werd ingenomen door licht plastic afval.

De restafvalzakken worden dus verkleind om er voor te zorgen dat de zak niet te zwaar wordt voor zowel de aanbieder als voor de ophaalploeg.
Een andere reden is het feit dat de restafvalzak minder snel gevuld raakt en dus langer dan een week zou blijven staan, wat kan leiden tot geurhinder.

Vanaf 1 april 2021 wordt de 75L-huisvuilzak vervangen door een 60L-zak, de 40L-zak door een 30L-zak. Ook de bedrijfsafvalzak wordt verkleind tot 60L.
De verkoopprijs voor de huisvuilzakken blijft ongewijzigd op 1,10 euro voor groot (60L) en 0,60 euro voor klein (30L). De prijs voor de 60L-bedrijfsafvalzak wordt eveneens 1,10 euro

De appartementszak wordt ook verkleind naar 110 liter met behoud van de verkoopprijs (2,1 euro/zak) en de evenementenafvalzak van 160 liter kost voortaan 2,90 euro/zak.

De oude restafvalzakken van 40 liter en 75 liter alsook de bedrijfsafvalzakken kunnen worden gebruikt tot eind 2021 en zijn niet terug betaalbaar.

De oude appartementszak en evenementenafvalzak, kunnen nog onbeperkt verder in de tijd worden aangeboden.

Grofvuilophaling

Vanaf 1 april 2021 betaalt je 15 euro (i.p.v. 12,39 euro) voor een grofvuilophaing van max. 1 m³ bij je thuis.
Meer info hoe en wanneer je hiervoor een afspraak maakt met IVBO vind je op de afvalkalender.

1 januari 2022

GFT-ophaling: tot 35 procent minder restafval

Tot nog toe werd het restafval verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. Dat is goed, maar het kan nog beter. Daarom zullen we vanaf 1 januari 2022 groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) in aparte zakjes ophalen.

Dat GFT, of ook organisch afval genoemd, kan worden gecomposteerd of vergist, om op die manier compost te maken, en in het geval van vergisting wordt er ook biogas gemaakt dat kan omgezet worden in hernieuwbare elektriciteit en groene warmte.

Ook kunnen door het hergebruik van de compost voedingstoffen zoals koolstof, stikstof, fosfor en kalium herwonnen worden als grondstoffen als onderdeel van circulair materiaalgebruik, wat een voordeel is ten opzichte van verbranding van het organisch afval.

Om dit sorteergedrag aan te moedigen zal een bio-afbreekbare GFT-40L-zak worden aangeboden aan de zeer goedkope prijs van 0,40 euro. Kleinere formaten zullen worden aangeboden tegen dezelfde prijs per L inhoud, bv 15L-zak tegen 0,15 euro

Wekelijks opgehaald op zelfde dag als restafval

De GFT-zakken zullen wekelijks worden opgehaald op dezelfde ophaaldag als het restafval. De huidige inzamelingen voor tuinafval en snoeihout blijven onverminderd bestaan.

Uit ervaring met andere steden en gemeenten weten we dat we 25 tot 35 procent van ons restafval als GFT kunnen inzamelen.

Om iedereen te motiveren om zowel de zeer goedkope PMD- alsook de GFT-zak te gebruiken, zal het prijsverschil tussen de heel voordelige 40L-GFT-zak (0,40 euro) en de zak voor restafval meer afgetekend gemaakt worden.

De prijs van de 60L-restafvalzak (zowel particulier als voor bedrijven) zal daarentegen worden opgetrokken naar 1,70 euro om maximaal aan te zetten tot goed sorteren. De prijs van de 30L-restafvalzak wordt evenredig opgetrokken en is dan 0,85 euro. Deze prijzen komen overeen met de gemiddelde prijzen in Vlaanderen. De nieuwe zakken zullen vanaf januari een andere kleur krijgen.

 

Wie goed sorteert, kan tot 40 procent kosten besparen

Elke inwoner die optimaal sorteert, zal merken dat hij of zij geld bespaart. Daarnaast werd om de milieubelasting gefaseerd af te schaffen.

In 2022 wordt de milieubelasting gehalveerd voor alleenstaanden en gezinnen.
Om de inwoners te motiveren meer te sorteren, krijgen de inwoners in 2022 en 2023 telkens een rolletje GFT-zakken per gezin of adres (grootte afhankelijk van gezinssamenstelling). IVBO staat in voor de uitwerking.

In 2024 dan, als het nieuwe sorteren goed is ingeburgerd, wordt de milieubelasting afgeschaft.

Een doorsneegezin van drie personen zou in 2022 en 2023 maandelijks amper 1 euro extra uitgeven aan zakken, wat ruimschoots wordt gecompenseerd door een halvering van de jaarlijkse milieubelasting voor alleenstaanden en gezinnen.
En dan houden we hier nog geen rekening met de gratis rol GFT-zakken.
Wie nog beter sorteert of thuis composteert, zal nog meer besparen.
Vanaf 2024, wanneer de milieubelasting helemaal verdwijnt, realiseert ons voorbeeldgezin zelfs een maandelijkse besparing van bijna 40 procent in vergelijking met voor 2021. 

Aandacht voor kwetsbare groepen

De sociale correcties (gratis zakken voor mensen in armoede of omwille van medische redenen) worden onverkort gehandhaafd maar zullen worden aangepast aan het nieuwe afvalbeleid. Begeleiding bij sortering zal worden voorzien en voldoende zakken zullen ter beschikking blijven van wie dit nodig heeft.
De experten van het OCMW werken een nieuw ondersteuningsplan uit.

Door de uitbreiding van de PMD-sorteerregels waardoor bijkomend afval uit de restafvalzak in de PMD-zak terecht komt en door het verkleinen van de restafvalzak was een nieuwe regeling voor de sociale correcties vanaf 1 april noodzakelijk:

  • De personen met incontinentie en de thuisdialysepatiënten hebben nu jaarlijks recht op 50 huisvuilzakken van 60 liter of 100 huisvuilzakken van 30 liter voor restafval (ongewijzigd volume restafval omdat dit restafval niet in de PMD-zak kan).
  • De personen die recht hebben op gratis huisvuilzakken omwille van financiële redenen hebben voortaan vanaf 1 april 2021 jaarlijks recht op hetzelfde aantal kleinere restafvalzakken als voorheen. Gezinnen krijgen echter een bijkomende rol PMD-zakken.

  • Wie woont in een zone waar verplicht gebruik moet worden gemaakt van ondergrondse containers krijgt de sociale correctie onder de vorm van een extra krediet op de persoonlijke rekening (let wel : ook deze sociale correctie moet ter plaatse worden gevraagd in het Huis van de Bruggeling of in een gemeente-afdeling).
  • Momenteel is dit enkel het geval op ’t Zand voor de fractie restafval.

De nieuwe regeling i.v.m. sociale correcties vind je vanaf 1 april hier.