Afwijking sluitingsuren

Brugge is erkend als toeristisch centrum. Hierdoor zijn de Brugse handelaars vrijgesteld van de wettelijk verplichte rustdag en sluitingsuren. De Stad Brugge heeft echter via een stedelijk reglement de sluitingsuren voor kleinhandel vastgelegd.

Sinds 1 juli 2016 gelden voor kleinhandelaars (op het hele grondgebied van Brugge) volgende openingsuren:

  1. van ten vroegste 5.00 u. tot uiterlijk 22.00 u. (dit geldt ook voor private bureaus voor telecommunicatie);
  2. van ten vroegste 18.00 u. tot uiterlijk 6.00 u. in de nachtwinkels.

Wil je graag een tijdelijke afwijking bekomen, dan kan je dit online via de knop bovenaan de pagina of per mail. Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.

Wil je graag een nachtwinkel openen, dan dien je eerst een vestigingsvergunning en na goedkeuring een uitbatingsvergunning aan te vragen.

Voorwaarden

Voor de nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan het indienen van de aanvraag tot uitbatingsvergunning. 

Vestigingsvergunning

  • Je krijgt geen vestigingsvergunning als bij onderzoek blijkt dat een ander bestaande, gelijkaardige inrichting gevestigd is binnen een straal van 1000 meter (in vogelvlucht gemeten van toegangsdeur tot toegangsdeur).
  • De openbare orde, veiligheid en rust moet bewaard blijven. Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

Uitbatingsvergunning

  • De uitbatingsvergunning wordt enkel verleend door het College van Burgemeester en Schepenen na een administratief onderzoek en na voorleggen vestigingsvergunning.

Procedure

De uitbater dient online (via de knop bovenaan de pagina), digitaal of schriftelijk een aanvraag voor een vestigingsvergunning in. 

Binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning moet je een uitbatingsvergunning aanvragen.

Ook voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning moet de uitbater online (via de knop bovenaan de pagina), per mail of schriftelijk een aanvraag indienen.

De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum van ondertekening door de Burgemeester. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor 3 jaar en kan verlengd worden onder dezelfde voorwaarden als voor het bekomen van een nieuwe uitbatingsvergunning.

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

 

 

Meebrengen

Voor een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning: 

  • een uittreksel uit het strafregister model 1 van exploitaint en/of de natuurlijke personen die de exploitant vertegenwoordigen en/of de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie;
  • en - indien rechtspersoon met oprichtingsdatum voor 2004 - een kopie van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

Regelgeving

Het gemeentelijk reglement voor de invoering van een uitbatings- en vestigingsvergunning voor nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2013.

Sluitingsuren kleinhandelszaken - reglement dd. 28 juni 2016.

Contactinformatie