Alcoholische dranken - toelating voor schenken

Als je een zaak uitbaat en je wil ter plaatse alcoholhoudende dranken schenken, dan heb je in de meeste gevallen een toelating nodig.

Voorwaarden

Wanneer is een attest nodig?

Alcoholische dranken omvatten gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°) en sterke dranken (dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22°).

De toelating is een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken en geldt voor vaste drankgelegenheden (café, restaurant, frituur, hotel, …) en reizende drankgelegenheden (markten, food trucks,…).

De toelating voor het schenken van alcoholische dranken is persoons- én pandgebonden dwz dat deze toelating niet kan worden overgedragen (bijv aan nieuwe eigenaar) of worden meegenomen (naar een ander pand).

Ga daarom zeker na of de functie/bestemming van het pand een horecauitbating toelaat. Je kan je hiervoor richten tot omgevingsvergunning@brugge.be

Enkele voorbeelden: Café, bistro, taverne, koffie- of theehuis, restaurant, snackbar, frituur, buffet, bar, degustatiesalon, tearoom, verbruikssalon van banketbakkerijen, cafetaria, hotel, B&B, galerij met drankgelegenheid, concept store, pop up, etc. Echter hier gelden ook uitzonderingen. Bij twijfel vraag dan bij de dienst Leefmilieu na of je zaak al dan niet een toelating nodig heeft.

De aanvraag moet in principe gebeuren vóór de opening, heropening of wijziging van de "nieuwe zaak".

Er is sprake van een "nieuwe zaak" in één van volgende gevallen:

  • bij een nieuwbouw;
  • een verbouwing met omgevingsvergunning;
  • bij een bestemmingswijziging van het onroerend goed;
  • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt;
  • bij een overname

Procedure

Je vult het bijgaand aanvraagformulier in en bezorgt dit met de nodige bijlagen aan de dienst Klimaat en Milieu, Oostmeers 17, 8000 Brugge. Via mail bezorgen naar openbaregezondheid@brugge.be.

Je kan de documenten ook afgeven in je gemeenteafdeling.

Wanneer je aanvraag volledig is, maakt een collega een afspraak met je voor een plaatsbezoek aan de zaak en dit in het kader van de openbare gezondheid en veiligheid.

Tijdens het plaatsbezoek wordt nagekeken of de zaak voldoet aan de algemene hygiënevoorwaarden opgenomen in het KB van 03.04.1953 (art. 5 en 6), het KB van  04.04.1953 (art 5, 6 en 7) en het KB van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne. Dit gaat over een hygiënecontrole van de verbruikszaal, de keuken en de toiletruimte(s) waaronder algemene hygiëne en properheid, stockage van afval, de luchtverversing, aanwezigheid vetput/-afscheider, rokersverbod, etc. Indien tijdens het plaatsbezoek onregelmatigheden of tekorten worden vastgesteld, kunnen afspraken gemaakt worden om de nodige aanpassingen te doen. Daarna plannen we eventueel een 2de plaatsbezoek. Bij grote onregelmatigheden stellen we het FAVV op de hoogte voor verdere opvolging van de hygiënevoorwaarden opgelegd door de Federale Overheid.

Na goedkeuring ontvang je de toelating tot schenken van alcoholische dranken.

Meebrengen

Het Uittreksel uit het Strafregister (model 596 1-8) moet aangevraagd worden door de slijter/houder van de drankgelegenheid. Voor lasthebbers of aangestelden, voor inwonende personen die aan de uitbating deelnemen, werknemers, of voor eenieder die betrokken is bij de exploitatie, geldt dat zij zich niet in een uitsluitingsgeval mogen bevinden. Indien dat wel zo is, wordt de slijter/houder van de uitbating geacht zelf in een uitsluitingsgeval te verkeren. Zo is het hem/haar niet langer toegestaan houder te zijn van een drankgelegenheid.

Hetzelfde geldt wanneer de uitbating in handen is van een vennootschap.

Bruggelingen kunnen dit uittreksel digitaal aanvragen via burgerzaken@brugge.be of zelf opvragen met eID via https://www.brugge.be/uittreksel-uit-het-strafregister-2. Niet-Bruggelingen vragen dit aan bij de gemeente waar zij wonen.

OPGELET: het gaat om het uittreksel model 596.1-8 dat machtiging geeft tot het schenken van gegiste en sterke dranken. Vermeld bij de aanvraag duidelijk dat het om deze specifieke toelating gaat.

Als je elektronisch versterkte muziek speelt in de zaak, dan moet je een muziekmelding indienen bij de Stad: het meldingsformulier vind hier: https://www.brugge.be/muziekmelding. Deze melding staat los van de aangifte bij Sabam.

Uitzonderingen

Hebben onder andere geen toelating nodig:

  • een bedrijfsrestaurant alleen toegankelijk voor personeel
  • een refter van een school
  • een jeugdherberg of jeugdtehuis

Deze lijst is niet limitatief. Heb je twijfels of jouw zaak een toelating nodig heeft, contacteer dan zeker onze dienst.

Een restaurant moet niet over een toelating beschikken wanneer enkel gegiste dranken worden geserveerd bij een maaltijd. Voor het schenken van sterke dranken is altijd een toelating  vereist.

Voor een reizende drankgelegenheid volstaat dat een toelating wordt aangevraagd in de gemeente waar de uitbater woonachtig is bijv foodtrucks.