Beleidsprogramma 2019-2024 voorgesteld

11
mrt
2019

Vandaag werd op het Brugse stadhuis het Beleidsprogramma 2019-2024 voorgesteld. Het is een kleurrijk overzicht van de 515 beleidspunten waar dit stadsbestuur de komende jaren werk van zal maken.

Je kunt het hier raadplegen.

Dit document is niet limitatief, maar het is, vertrekkend vanuit een beleidsvisie, een oplijsting van wat deze beleidsploeg wenst te realiseren.

Overigens is dit het eerste beleidsakkoord waarin sprake is van de groep Brugge.  Dit behelst Stad Brugge, OCMW en de welzijnsverenigingen, en de Politie. Waar mogelijk werkt het bestuur nog meer geïntegreerd én stadsbreed en betrekken we ook andere instellingen of aanverwante besturen in onze doelstellingen en beleidsaanpak.

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Heel wat waarden en doelstellingen van waaruit het akkoord vertrekt, heel wat accenten die worden gelegd, zijn transversaal. Ze zijn terug te vinden in de verschillende beleidsdomeinen. 

Om deze ‘holistische’ beleidsbenadering te visualiseren, deed het bestuur een beroep op het kader van de SDG’s, de sustainable development goals of de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals ze in 2015 formeel werden aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Alle 17 doelstellingen raken aan lokale bevoegdheden en kunnen niet gerealiseerd worden zonder de inzet van steden en gemeenten. Het is op lokaal niveau, dicht bij de bevolking, dat de uitdagingen zich laten voelen en dat ook  de oplossingen liggen.

De 515 beleidspunten van het beleidsakkoord zijn vervat in 19 hoofdstukken en bij elk hoofdstuk zie je, aan de hand van een SDG-icoontje, meteen aan welke doelstellingen ze beantwoorden.

Participatie en duurzaamheid

Opmerkelijk: in elk van de negentien hoofdstukken vinden we SDG 16 en SDG 17 terug.

SDG 16 gaat over wijkontwikkeling, burgers ondersteunen, eigen publieke dienstverlening beter afstemmen en efficiënter maken, inspraak en participatie, inzetten op sociale cohesie

SDG 17: gaat over publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, dataverzameling en monitoring

Evenmin verbazingwekkend: SDG 11, over duurzaamheid, komt aan bod in 15 hoofdstukken.

SDG 13 gaat over strategische planning om de stad CO2-neutraal te maken, waarin uiteraard ook heel wat dwarsverbanden zitten met veel beleidsdomeinen in ons akkoord. We hebben SDG 13 heel strikt gelabeld, dus enkel waar de strategische planning expliciet vernoemd staat, bijvoorbeeld ons klimaatplan, het burgemeestersconvenant…

Kernwoorden die Brugge karakteriseren

Het beleidsprogramma vermeldt volgende kernwoorden die onze stad karakteriseren:

  • Warm en sociaal
  • Verbindend en participatief
  • Klimaatrobuust en duurzaam
  • Vernieuwend en ‘smart’
  • Elke generatie telt
  • (verkeers)veilig
  • Leef- en woonkwaliteit
  • Ondernemend

Het is duidelijk dat de acties en maatregelen van het beleidsprogramma van een centrumstad niet eindigen aan de stadsgrenzen. Brugge neemt voluit de rol van centrumstad op, smeedt banden en  maakt afspraken met omliggende gemeenten om zo op de verschillende beleidsdomeinen een centrale functie te kunnen opnemen.

Centrumstad Brugge zal een deeltjesversneller zijn in het ontwikkelen van een regiodynamiek.

In deze beleidsnota zul je vaak het woord ‘dialoog’, ‘communicatie’ en  ‘participatie’ lezen. Die beginnen bij het spreken van heldere taal.

Omdat in een beleidsprogramma wel eens vakjargon sluipt, is er voor het eerst een verklarende woordenlijst opgenomen in het programma: begrippen die in de tekst met een sterretje zijn aangeduid, vind je daarin terug.

Buurt aan de beurt

Op 24 maart start het stadsbestuur met een rondgang in de buurten, onder de noemer ‘buurt aan de beurt’. Daar is een beknoptere versie van deze nota voor de aanwezigen

Vooraleer het bestuur naar de buurten trekt, zijn op 19 maart de ‘medewerkers aan de beurt’. De personeelsleden van Stad Brugge, OCMW en Politie krijgen, als dicht betrokkenen in ons verhaal – noem ze gerust onze eerste ambassadeurs - een voorafgaande presentatie.
Eind maart komt het beleidsakkoord dan op de gemeenteraad.

Er komt ook een extra nummer van het stadsmagazine; dat is de beknopte versie van de nota die alle Bruggelingen in de bus krijgen.

Deel deze pagina