Stadsvernieuwingsproject nieuwe beurssite

asfaltering Beurssite

Eind 2015 besliste het Stadsbestuur om de beurshal af te breken en op dezelfde locatie een vernieuwde, eigentijdse infrastructuur op te trekken. Ondertussen werden de krijtlijnen van het project uitgetekend en zijn al een aantal belangrijke beslissingen genomen die de vorm bepalen voor de verdere uitwerking van het dossier.

Meer over dit project

Lees meer over dit project via het meest recente persbericht en/of de veelgestelde vragen hieronder.


Veel gestelde vragen

 1. Wat gebeurde er met de voormalige beurshal?
 2. Wat komt in de plaats van de voormalige beurshal?
 3. Wat met het plein rond de nieuwe beurshal?
 4. Welke straten worden heraangelegd?
 5. Welk team ontwerpt de nieuwe beurshal en –site?
 6. Blijven er genoeg parkeerplaatsen voor bewoners?
 7. Hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen komen erbij?
 8. Waar gaan organisatoren laden en lossen?
 9. Hoeveel fietsenstallingen worden er voorzien en waar komen die?
 10. Wanneer wordt het ontwerp gekozen?
 11. Wanneer werd de beurshal afgebroken?
 12. Wanneer wordt de bouwvergunning ingediend?
 13. Wanneer starten de werkzaamheden?
 14. Wat met de evenementen die altijd plaatsvinden in de beurshal?
 15. Wat met de markt en een aantal attracties van de Meifoor die hun stek hebben op het beursplein tijdens de werkzaamheden?
 16. Zal het gebouw enkel voor beurzen en congressen gebruikt worden?
 17. Wat is de kostprijs van de nieuwe beurssite?
 18. Wanneer is/was er een inspraakmoment?
 19. Worden er nog andere partijen betrokken in dit project?
 20. Hoe houdt Stad Brugge me op de hoogte van dit project?

Wat gebeurde er met de voormalige beurshal?
De beurshal was bijna 50 jaar oud en vertoonde al jaren gebreken. Zo voldeed het gebouw niet meer aan de huidige comforteisen: het was niet of slecht geïsoleerd, het dak lekte en er waren nog andere tekortkomingen. Kortom, de zaal was gedateerd en afgeschreven en miste de uitstraling die een centrumstad als Brugge verdient.
Stad Brugge kreeg bovendien van de bevoegde diensten ongunstig advies om de beurshal in die staat nog te verhuren in 2017. De hoofdreden is dat de elektrische installatie sinds 1 januari 2017 niet meer voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Het was niet zinvol om nog grote investeringen te doen in de toenmalige infrastructuur. De beurshal werd in juli 2017 gesloopt.

Wat komt in de plaats van de voormalige beurshal?
Op dezelfde locatie komt een eigentijds en nieuw gebouw waarbij Stad Brugge als bouwheer optreedt. Het doel is om met deze nieuwe infrastructuur een antwoord te bieden op de vele vragen vanuit de beurssector enerzijds en de meeting- en congressector anderzijds. De nieuwe congresinfrastructuur zal groepen van minimum 500 en maximum 600 personen kunnen ontvangen volgens het driestoelenprincipe (een deelnemer heeft een zitplaats in de plenaire ruimte, voor de lunch en in een break-outruimte).

Wie of wat dat concreet wordt, weten we nog niet. In de maand juni deed Stad Brugge een internationale oproep naar geïnteresseerde ontwerpteams. Als alles goed verloopt kiest de selectiecommissie in het najaar een ontwerp dat ter aanvaarding aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgelegd.

De selectiecommissie zal bestaan uit Renaat Landuyt (burgemeester), Franky Demon (schepen ruimtelijke ordening), Boudewijn Laloo (schepen voor financiën), Philip Pierins (schepen voor openbaar domein), Annick Lambrecht (schepen voor evenementen), Hilde Decleer (schepen van lokale economie en facilitair beheer), Mieke Hoste (schepen voor leefmilieu en toeristische organisaties) aangevuld door externe experten: Bob van Reeth (architect & voorzitter), Maarten Vandevoorde (architect & stedenbouwkundige), Ingrid Leye (voormalig diensthoofd DRO - sector Unesco) en niet-stemgerechtigde externe begeleiders Stefan Devoldere en Wim Rasschaert.

Wat met het plein rond de nieuwe beurshal?
Dit project gaat over meer dan alleen maar een nieuw gebouw. Voor het stadsbestuur is dit een unieke kans om een stadsvernieuwingsproject te realiseren. Het is de ambitie om ook de omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen. Dit in afstemming met de andere lopende en geplande projecten in en rond West-Brugge zoals ’t Nieuwe Zand, het studentenhuis & het vrijzinnig huis.

Het is dus voor ons van belang dat de publieke ruimte rondom de nieuwbouw een meerwaarde biedt voor zowel bezoekers als bewoners. Stad Brugge geeft daarom de ontwerpers ook de opdracht om mee te denken over deze publieke ruimte op momenten dat er geen beurzen, evenementen of congressen plaatsvinden. 

Welke straten worden heraangelegd?
Het maximale projectgebied omvat de Hauwerstraat (aansluiting tot aan het nieuwe ’t Zand), Maagdenstraat, Sint-Maartensbilk en de Zwijnstraat (volledig). Het zal een aandachtspunt zijn voor de ontwerpers om de link naar de Smedenstraat te versterken. Daarom wordt ook de Kegelschoolstraat mee opgenomen in het projectgebied.

Welk team ontwerpt de nieuwe beurshal en –site?
Dat weten we voorlopig niet. We deden hiervoor een internationale oproep. In totaal ontving Stad Brugge tien kandidaturen. Gerenommeerde internationale en Belgische ontwikkelaars, architecten en aannemers toonden hun interesse. Het was dus geen eenvoudige opdracht voor de selectiecommissie.
Uiteindelijk koos de selectiecommissie vijf volgende teams (in willekeurige volgorde):

 1. Besix Red NV
  • Architect: Atelier Kempe Thill + Architecten Groep III
  • Ontwikkelaar: Besix Red NV
  • Aannemer: NV Besix S.A.
 2. Samenwerkingsverband BRUGGRES
  • Architect: OMA + U-define
  • Ontwikkelaar: BCS Investissement NV
  • Aannemer: Willemen General Contractor NV
 3. Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE
  • Architect: Souto de Moura + META architectuurbureau
  • Ontwikkelaar: D&E NV + CFE NV
  • Aannemer: CFE Bouw Vlaanderen NV
 4. BC&EC
  • Architect: BIG + Salens
  • Ontwikkelaar: CIT Blaton NV + Extensa Group NV
  • Aannemer: Van Laere NV
 5. Forum Brugae
  • Architect: KAAN architecten
  • Ontwikkelaar: PSR Brownfield Developers NV
  • Aannemer: Jan De Nul NV

Deze teams hebben op basis van het bestek (dat inmiddels goedgekeurd werd in de Gemeenteraad van oktober 2016) een offerte ingediend op 8 maart 2017. Op 14 maart 2017 hebben ze hun offerte mondeling toegelicht aan de selectiecommissie.

Blijven er genoeg parkeerplaatsen voor bewoners?
Stad Brugge wil de parkeercapaciteit verhogen in functie van de activiteiten die in het nieuwe gebouw zullen plaatsvinden én voor de bewoners. Daarom krijgen de ontwerpers duidelijke richtlijnen mee in hun opdracht over het thema parkeren. We streven naar een maximale behoud van de huidige parkeerplaatsen voor de bewoners langs de openbare weg.

Hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen komen erbij?

 • Er komt een parking van maximaal 1 niveau onder de grond van de nieuwe beurshal met parkeerplaatsen (ongeveer 125 plaatsen) en fietsenstallingen (250 à 300 stallingen). De extra parkeerfaciliteiten voor auto’s worden niet publiek toegankelijk, maar hebben een rechtstreekse en praktische koppeling met het nieuwe gebouw of haar directe omgeving. Stad Brugge wil de omwonenden de mogelijkheid geven om een standplaats in deze ondergrondse parking te huren;
 • Stad Brugge voert onderhandelingen met Interparking om de parking Centrum Zand uit te breiden met 650 plaatsen onder het Koning Albert I-park. De uitgebreide parking zal in de toekomst een capaciteit van meer dan 2.000 wagens hebben en bevindt zich 200 meter van de beurssite. Iets verder bevindt zich parking Station, ook met een capaciteit van 1.500 wagens. Voor bezoekers van beurzen, evenementen of congressen die met de wagen komen zijn er dus voldoende alternatieven in de onmiddellijke omgeving.

Waar gaan organisatoren laden en lossen?
Het laden en lossen bij opbouw en afbraak van beurzen en congressen moet bovengronds gebeuren op de meest geschikte plaats binnen de projectzone.
Stad Brugge geeft de ontwerpers ook de opdracht om mee te denken over dit plein op momenten dat er geen beurzen of congressen plaatsvinden opdat die ruimte een meerwaarde zou betekenen voor zowel de bewoners als voor de bezoekers.

Hoeveel fietsenstallingen worden er voorzien en waar komen die?
Stad Brugge streeft naar 250 tot 300 comfortabele fietsstallingen. De stallingen worden maximaal ondergronds voorzien. De fietsenstallingen zullen zich in de ondergrondse bouwlaag bevinden. Het is aan de ontwerpers om hier de meest praktische inplantingsplaats voor te stellen.

Wanneer wordt het ontwerp gekozen?
In het najaar van 2017 beslist het college van burgemeester en schepenen welk team de opdracht toegewezen krijgt. Daarna wordt het gekozen ontwerp verfijnd en wordt er teruggekoppeld met de buurt & betrokken partners.

Wanneer werd de beurshal afgebroken?
De sloop van de huidige beurshal startte op 1 juni en eindigde op 15 juli 2017.

Wanneer wordt de bouwvergunning ingediend?
Stad Brugge dient de bouwvergunning tijdens het voorjaar van 2018 in.

Wanneer starten de werkzaamheden?
De werken starten eenmaal de werken aan ’t Zand afgerond zijn, vermoedelijk halverwege 2018. 

Wat met de evenementen die altijd plaatsvinden in de beurshal?
De gebruikers van de huidige beurshal zijn onmiddellijk op de hoogte gebracht van de plannen. Sommige vonden ondertussen elders onderdak, anderen zijn nog volop op zoek naar een alternatief. Stad Brugge probeert om de organisatoren maximaal te ondersteunen in hun zoektocht.

Wat met de markt en een aantal attracties van de Meifoor die hun stek hebben op het beursplein tijdens de werkzaamheden?
Met ingebruikname van het nieuwe ’t Zand zal het Beursplein niet langer gebruikt worden voor de markt en de Meifoor. De werken aan de beurssite zullen maar worden aangevangen eenmaal deze  aan ’t Zand zijn afgerond.

Zal het gebouw enkel voor beurzen en congressen gebruikt worden?Het nieuwe gebouw zal gebruikt worden voor allerhande activiteiten waarbij de focus vooral op beurzen en congressen ligt.

Wat is de kostprijs van de nieuwe beurssite?
Het bestuur geeft de ontwerpteams de nodige vrijheid om het meest optimale en efficiënte gebouw te ontwerpen. Het is daarom moeilijk om op vandaag exact te bepalen wat de kostprijs van het gebouw zal bedragen. Door een studie van soortgelijke gebouwen in andere steden in binnen en –buitenland bedraagt de geraamde kostprijs 40.000.000 euro. Dit is een raming en een plafondbedrag dat de bouw en aanleg van het nieuwe congres- en beursgebouw, parking en omgevingsaanleg omhelst. Bovendien zal het aspect ‘prijs’ een belangrijk gunningscriterium zijn in de wedstrijd. 
De beurssite wordt mogelijks gefinancierd door de toeristentaks, BTW-recuperatie, financiële ondersteuning van andere overheden en/of toekomstige inkomsten verworven door de uitbating van het nieuwe gebouw.

Wanneer was er een inspraakmoment?
Er vond een inspiratiesessie van de Toekomst van Brugge plaats op zaterdag 23 april van 10 u. tot 15 u. in het CLB-gebouw. De opmerkingen en suggesties werden overgemaakt aan de kandidaat-ontwerpteams, zodat ze deze konden integreren in hun ontwerpvoorstel en optimaal rekening houden met de ideeën van de buurt en de Bruggelingen.

Worden er nog andere partijen betrokken in dit project?
Stad Brugge betrekt, naast de bewoners, alle andere direct betrokken partners (Meeting in Brugge, vzw Hotels, Unizo, Voka, beursorganisatoren, handelsgebuurtekringen… noem maar op) nauw bij het project via periodiek overleg.

Hoe houdt Stad Brugge me op de hoogte van dit project?
Stad Brugge houdt je via de verschillende communicatiekanalen (zoals deze website, BiS (stadsmagazine), bewonersbrieven en perscommunicatie up-to-date over dit project.

(top)

Deel deze pagina