Bebouwde stadsdelen die te intens ingevuld worden door bewoning, verkeer, industrie en economie zijn nauwelijks leefbaar. Nadat het veel te lange tijd in de verdrukking is geweest, is nu vrijwel iedereen het erover eens dat het groen een noodzakelijk element is in het leefbaar houden van onze omgeving. In het gemeentelijke beleid neemt het groenbeleid een belangrijke plaats in. Dat de inwoners dit waarderen, hoeft geen betoog.

In en rond Brugge kan je 9.931.404 m² bos terugvinden. Op deze pagina vind je het volledige overzicht.

 1. Bosje Astridlaan
 2. Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnen
 3. Bergjesbos
 4. Bosje Beukenlaan
 5. Bosje Bloemenoord
 6. Cathemgoed
 7. Bosje Claeys
 8. Coppietersbos
 9. Duivekeetbos
 10. Foreest
 11. Gemene weidebeek
 12. Galgjesbos
 13. Maleveld
 14. Ooievaarsbos
 15. Paalbos
 16. Rijckevelde
 17. Sint-Pietersplas
 18. ‘t Speelhof
 19. Veltembos
 20. Duinen Zeebrugge
 21. Bosje Bomenbank

 

Bosje Astridlaan

Info volgt.

 

Beisbroek 975.082 m² -Tudor-Chartreuzinnen 226.257 m² 

Geschiedenis

 • Op de droge zandige bodems aan de zuid- en oostzijde van Brugge ontstond in de middeleeuwen door boskap en begrazing in de bossen een heideachtig landschap met verspreide struiken en wat bomen.
 • Op het einde van de 18de eeuw werden deze zogenaamde “veldgebieden” systematisch ontgonnen. Hierbij werden kaarsrechte beukendreef aangelegd om de ontsluiting mogelijk te maken. De dambordvormige percelering die toen ontstond werd beplant.
 • Vanaf de 19de eeuw werd dit financieel geoptimaliseerd door te beplanten met uitheemse, snelgroeiende naaldboomsoorten. De nieuwe eigenaars bouwden daarbij kasteeldomeinen zoals Beisbroek (1835) en Tudor (1904). In de beide wereldoorlogen was er veel schade aan de beboste oppervlakten.

 

Natuurherstel

In de jaren 70 kocht de stad Brugge het domein Beisbroek Tudor en Charteuzinnenbos.
De stad investeerde hierbij ook in natuurherstel:

 • Sociaal-recreatieve en ecologische functies staan voorop
 • Bij nieuwe bebossingen wordt volop gekozen voorstreekeigen soorten en het maximaal mengen van boomsoorten.
 • Belang van dood hout: biedt mogelijkheden voor talrijke planten, dieren, zwammen en ander leven.
 • Zorg voor soortenrijke graslanden en heideveldjes.
 • Aanplanten boomgaarden met een variatie aan oude – en vaak bijna verdwenen – streekeigen fruitvariëteiten.

 

Bezoek

Kom zeker eens kijken in het Natuurcentrum Beisbroek in het kasteel Beisbroek. Dit kasteel herbergt ook Cozmix vzw.

 

Bergjesbos 38.078 m²

Bezoek

Het Bergjesbos is gelegen op het grondgebied van de Stad Brugge, ten zuidoosten van het stadscentrum en tussen de straten Olmendreef, Weidestraat en Bergjesbos.
Het maakt deel uit van een ca 25 ha groot bos- en parklandschap. Het landschap is overwegend in privaat bezit ( domein Bergskens) en is gelegen nabij andere groendomeinen waaronder de Gemene Weidebeek, de Gemene Weiden en het meersengebied van Assebroek en Oostkamp.

Het domein is toegankelijk via een toegankelijkheidsregeling die werd goedgekeurd op 13/06/2017.

Gevarieerd domein

Het domein kent een variatie aan grasland, bos, wilgenstruweel en waterpartijen:

 • De graslanden zijn rustweiden voor de dieren van de nabijgelegen Kinderboerderij de Zeven Torentjes.
 • In het gebied kan je oude hakhoutstoven zien met een hoge cultuurhistorische waarde.
 • Er is een lusvormig wandelcircuit aanwezig.
 • Het halfverhard pad maakt deel uit van het fietsnetwerk rond Brugge (fietsroute 6 Assebroek-Gentpoort)

Een gedeelte van het bos is opengesteld als speelzone

 

Bosje Beukenlaan 5.427 m²

Bezoek

Het Bosje Beukenlaan is gelegen op het grondgebied van de Stad Brugge, ten oosten van het stadscentrum en tussen de straten Beukenlaan, Vijversgracht, Vuurkruisenlaan en Vijversdreef.

Het bosje ligt in een bomenrijke woonwijk en staat via lanen in verbinding met het Maleveld.

Klein bosdomein

Het bosje Beukenlaan is een klein bosdomein met een beuken- en Amerikaanse eikenbestand. Er is voorjaarsflora/stinzenflora aanwezig .
Centraal door het bos loopt een noord-zuid gericht wandelpad.

 

Bosje Bloemenoord

Bezoek

Het park Bloemenoord ligt langs de Rijselstraat in Sint-Michiels.
Het hoorde oorspronkelijk bij een veel grotere parkzone van het kasteel Bloemenoord. Dit oorspronkelijk kasteelpark is op heden volledig afgescheiden van het kasteel en verkaveld. De stad Brugge kon dit stuk park gelukkig aankopen en zo vrijwaren.

Stadspark

Het is vandaag een verrassend stadspark met een centrale vijver en dichte bos- en struikengordels op glooiende hellingen.

 

 

 

Cathemgoed

Bezoek

De zone tussen het dorp Dudzele en de A11, tussen Bouwdewijnkanaal en Eevoordesraat wordt ingericht als een bufferend gebied.

Deze nieuwe groenzone zal bestaan uit oude graslanden, grachten en poelen, beboste percelen en streekeigen bomenrijen:

 • Het gebied wordt toegankelijk gemaakt door een comfortabel wandelpad
 • Er komen banken en picknicktafels
 • Het bos zal, zodra dit volwassen is, gebruikt kunnen worden als speelbos.

Je kan het Cathemgoed nog niet bezoeken. Volg de werken aan het Cathemgoed.

 

Bosje Claeys 18.667 m²

Bezoek

Het Bosje Claeys is gelegen in Sint-Michiels. Het bosje wordt ten noordwesten begrensd door de Kerkebeek, in het oosten door de bewoning langs de Rietlaan en in het zuiden door de bewoning langs de Kortebrugge.

Aan de overzijde van de Kerkebeek ligt het opengesteld, privaat kasteelpark de Rode Poort waarvan het bosje aanvankelijk een onderdeel was. Beide domeinen zijn voor recreanten met elkaar verbonden via een brug over de Kerkebeek.
Het domein is toegankelijk via een toegankelijkheidsregeling.

Wandel- en fietsdomein

Bosje Claeys is een goed ontwikkeld eiken-beukenbos (type 9120) met monumentale inheemse bomen, structuurvariatie, oudbos-indicatoren, voorjaarsflora en dood hout.

Een fietsdoorsteek verbindt Stokveldewijk met de centra van Sint-Michiels en Brugge. Op de fietspaden sluiten onverharde wandelwegen aan zodat een lus door het bosje gemaakt kan worden. Deze lus kan vergroot worden in het aangrenzende park de Rode Poort.
Via een aanpalende fiets- en voetgangersbrug over de Expresweg is het provinciedomein Tillegem bereikbaar.

Speelzone

Het domein is volledig als speelzone opengesteld. Het ligt vlak bij de lokalen van scouts Tilleghem, KSA Ten Briel en bij de basisschool De Kaproenen.

 

Coppietersbos 35.894 m²

Geschiedenis

Het Coppietersbos is een 19de eeuwse bosaanleg aansluitend op het domein van het vroegere kasteel Zevenbergen. Het kasteel werd gebouwd door Paul Anselme Marie Gislain Coppieters (1862-1938). In de latere jaren bedreigde verkaveling dit bos. Aan de randen werden woningen opgetrokken.
In 1979 is het bos verworven door stad Brugge die het bos sindsdien als openbaar bos beheert. Het bos is een speelbos, waar kinderen vrij kunnen ravotten.

Bezoek

Het Coppietersbos ligt tussen de Diksmuidse Heirweg en de Doornstraat ten noorden van de Koning Leopold III-laan.

 

Duivekeetbos 35.894 m²

Bezoek

Het Duivekeetbos is gelegen op het grondgebied van de Stad Brugge, ten noordwesten van het stadscentrum en tussen de straat Zeveneke en het spoor Brugge-Blankenberge/Knokke. De Poelweg ligt dwars door het gebied.

Polderbos

In het Duivekeetbos is een goed ontwikkeld en zeer oud polderbos aanwezig. Het is een locatie met zeer bijzondere inheemse bomen en struiken. Aansluitend op deze oud-boskern werden er in de periode 2006-2008 bijkomende bebossings werken uitgevoerd, graslanden en een poel met rietvegetatie aangelegd.

Foreest

Bezoek

Het stadsdomein Foreest vormt een groene zone tussen de bebouwing van Sint-Andries en situeert zich tussen de Gistelse steenweg en de Doornstraat.

Geschiedenis

De historiek van het stadsdomein is gerelateerd aan het domein “Forreist”. De eertijds beplante toegangsdreef naar het kasteel Forreist vertrekt vanaf de Gistelse steenweg, doorheen “Foreest noord”. Het stadsdomein overlapt deels met de bescherming als monument van de kasteelsite “Forreist”.

 

Bos en grasland

 “Foreest noord” heeft beboste percelen en grasland. Je kan er het geboortebos terugvinden, aangepland  in kader van een geboortebosactie in 2017-2018.

Het stadsdomein zal in de komende jaren uitgebreid worden met een meer zuidelijk deel “Foreest Abdijbeke” dat zich situeert ten zuiden van de Doornstraat en ten westen van de Oude Sint-Annadreef.

 

Gemene weidebeek

Bezoek

De Gemene Weidebeek is gelegen op het grondgebied van de Stad Brugge, ten zuidoosten van het stadscentrum tegen de grens met Sint-Kruis en tussen de straten Vossensteert, Zuiderakker, Gemeneweideweg-Zuid en de Vooruitgangstraat. De Gemene Weidebeek ligt vlak naast het Paalbos.

Het domein is toegankelijk via een toegankelijkheidsregeling die werd goedgekeurd op 13/06/2017.

Grote natuurwaarde

Het gebied heeft omwille van de variatie aan bos, grasland, waterpartijen, kleine landschapselementen en bomenrijen een grote natuurwaarde. Het is een knap restant van een meersenlandschap. Enkele graslanden, voornamelijk de gemaaide, kennen reeds een interessante botanische soortenrijkdom.

Fiets- en wandelpad

In het gebied zijn verschillende wandelpaden aangelegd waarvan enkele ook toegankelijk zijn voor fietsers. Het pad tussen de Zuiderakker en Vossensteert is een verhard fietspad.
Er is een ‘prikkelpad’ dat ook door het Paalbos loopt.

Galgenbosje

Bezoek

Het Galgenbosje is een bosje van 51 are gelegen langs de Diksmuidse Heirweg.

Geschiedenis

De lugubere naam verwijst naar de “Steene Galg” in Diksmuidse Heerweg die werd geplaatst in de 13e eeuw en tot 1795 in gebruik bleef. Leprozen mochten de lijken van de gehangenen bewaken en kregen daar een kleine vergoeding voor. De leprozenhuisjes stonden er tot het laatste kwart van de 16de eeuw.

Het Galgenbos ligt op een lichte natuurlijke hoogte met daar bovenop een dubbele aarden wal. Die wallen werden eind de 16de eeuw opgeworpen als verdedigingsfort tijdens de woelige periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Op het einde van de 17de eeuw was het fortje verlaten. De huidige bosaanplant dateert wellicht van in het begin van de 18de eeuw.

In het Galgenbosje groeien eeuwenoude hakhoutstoven van haagbeuk. Hakhoutstoven zijn struiken of bomen die regelmatig bij de grond afgezet worden en dan heruitlopen – vaak met meerdere stammen. Die stammen behoren allemaal tot hetzelfde individu. De omtrek is een maat voor de ouderdom. Hier gaat het om stoven met een omtrek van maar liefst 10 m en een ouderdom van ongeveer 300 jaar!

Maleveld

Geschiedenis

Het Maleveld is een historisch “veldgebied” – een groot heideterrein met verspreid struikgewas en  bomen. Die veldgebieden deden dienst als gemeenschappelijke graasgrond voor rechthebbende gebruikers. Later werd het een militair oefenterrein dat halfweg de 19de eeuw in landbouwcultuur werd gebracht.
Hierdoor werden enkele rechte ontsluitingswegen aangelegd. Dat rechtlijnig patroon is nog steeds herkenbaar. Op heden worden de perceeltjes meestal als akker gebruikt.

De stad kocht recent een deel van het Maleveld dat nog in privaat bezig was. Het gaat om een zone met bos en landbouw.

Ooievaarsbos

Bezoek

Het Ooievaarsbos is gelegen op het grondgebied van de Stad Brugge, ten noordwesten van het stadscentrum en tussen de Blankenbergse Steenweg (N371) en het spoor Brugge-Blankenberge/Knokke. Het domein grenst aan het zuiden van bedrijventerrein Blauwe Toren en aan het noorden van de woonwijk Duivekeet.
Het domein is toegankelijk via een toegankelijkheidsregeling die werd goedgekeurd op 13/06/2017

 

Gevarieerd domein

Het Ooievaarsbos bestaat uit een jonge bosaanplant, populierenrijen, graslandjes, een poel en rietzones. Het domein is wat betreft natuurwaarden nog in volle ontwikkeling. Toch vind je er ook een aantal oudere bomen – die ouder zijn dan de aanplant van het bos.

Er is een lusvormig wandelpad aanwezig. Het Ooievaarsbos is volledig opengesteld als speelzone. Er werd een speelheuvel aangelegd met een tunnel.

Paalbos

Bezoek

Het Paalbos is gelegen op het grondgebied van de Stad Brugge, ten zuidoosten van het stadscentrum tegen de grens met Sint-Kruis en tussen de straten Gemeneweideweg-Zuid, Paalbos, Ter Lo en Engelendalelaan. Het Paalbos ligt vlak naast de Gemene Weidebeek en vormt hiermee een aaneengesloten geheel.

Den Olifant

In het Paalbos staat de grensboom ‘Den Olifant’. Deze knoteik wordt beschouwd als een zeldzaam voorbeeld van een prekadastrale grensmarkering. Op 2 december 2016 werd de boom definitief door Agentschap Onroerend Erfgoed beschermd als monument, inclusief een cirkelvormige beschermingszone met een straal van 8m er rond.

Bos en Grasland

In het Paalbos groeien eiken en graslanden met grote diversiteit aan bloemen en kruiden.

Het bosgedeelte, het grasveld aan het jeugdlokaal, het trapveld en de speelweide zijn opengesteld als speelzone. Er is een ‘prikkelpad’ dat het Paalbos met de Gemene weidebeek loopt.
Er is een voedselbos aangeplant dat beheerd wordt door een werkgroep “Het Schuurke”. Aan de westzijde grenst het gebied met een verhard fietspad en aan de zuidkant loopt een mountainbikepad dat deel uitmaakt van een BLOSO-route.

Rijckevelde

Bezoek

Rijckevelde is één van de waardevolste bos- en natuurgebieden in de Brugse regio. Het ligt op de grens van drie gemeenten namelijk Brugge, Damme en Oedelem.
De stad Brugge beheert het kasteelpark Ryckevelde. Het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos beheert het bos- en natuurcomplex waarin onder meer een natuureducatieve heemtuin opengesteld is.

Geschiedenis

De bouw van het kasteel Ryckevelde begon in 1913. De bouw verliep moeizaam door de Eerste Wereldoorlog. Sinds de jaren 1970 is het in eigendom van de Stad Brugge die het in erfpacht heeft gegeven.

Engelse landschappelijke stijl

Het kasteelpark Ryckevelde is in het begin van de 20ste eeuw aangelegd in de Engelse landschappelijke stijl. Kenmerkend zijn de glooiende vormen met een afwisseling van graspartijen, boomgroepen, vijvers en zichtassen. Deze parkaanleg straalt een natuurlijke, romantische sfeer uit.

Beheer

Het beheer zet in op het behoud en vrijmaken van frappante bomen en boomgroepen, verwijderen van belemmerende elementen en verzorgen van de zichtassen.
Het verhogen van de natuurwaarde van de gazons en de vijver zijn een streefdoel. Er wordt nieuwe generatie parkbomen aangeplant.

Sint-Pietersplas

Geschiedenis

In de 18de eeuw bestond het poldergebied tussen Brugge, Blankenberge uit een mozaïek van boomgaarden, bosjes, akkers en grasland.
In de 20ste eeuw werd dit gebied sterk gewijzigd. Wat nu nog rest, wijkt sterk af van de historische toestand. Bij de aanleg van de expresweg in de jaren 1970 ontstond een grote zandwinningsput. Deze werd later tot watersportcentrum omgebouwd. In 2000 werd stad Brugge eigenaar en zo ontstond het natuur- en recreatiegebied De Sint-Pietersplas.

Watersport en wandelen

Op de plas kan je een tal van watersporten beoefenen. Rond de 16 ha grote plas ligt een wandelpad in een groen en natuurrijk kader. De karakteristieke landschapselementen van het domein zijn versterkt door aanleg van hoogstamboomgaarden, meidoornhagen. Het is de thuis van verschillende watervogels en oeverzwaluwen.

't Speelhof

Bezoek

‘t Speelhof is gelegen in Sint-Michiels. Het domein wordt in het noorden begrensd door de gelijknamige straat ‘t Speelhof, in het oosten en zuiden door de woningen van de Titecastraat en de Velodroomstraat. Er is één toegang vanaf de straat ’t Speelhof.
Het domein is toegankelijk via een toegankelijkheidsregeling die werd goedgekeurd op 13/06/2017.

Eik- en beukenbos

Het domein is wat structuur en boomsoorten betreft, een vrij goed ontwikkeld eiken-beukenbos (type 9120). Het domein is volledig als speelzone opengesteld.

Veltembos

Geschiedenis

Het domein “Felthem” wordt voor het eerst vermeld in 976 wanneer de Gentse Sint-Pietersabdij het verwerft.  In de 16de eeuw wordt het domein eigendom van een rijke familie die er een kasteel bouwt. Begin 19de eeuw werd er een nieuw kasteel gebouwd, zichtbaar vanaf de Maalse Steenweg. De parkaanleg omvatte een artificiële grot, een hoge pagode, een Chinese brug en fonteinen. Toen het gebied in 1968 in handen kwam van een immobiliënmaatschappij zag het er naar uit dat het domein verkaveld zou worden. Het kasteeltje werd gesloopt, en in 1979 begon de bouw van het Interbad. De Stad kocht in 1972 het 8 ha grote domein aan.

 

Speelbos, wandelbos en parkzone

Het  Veltembos wordt beheert als speel- en wandelbos. In 2020 is een bijkomende zone aangekocht die in de komende jaren als bos- en parkzone ingericht zal worden.

In het Veltembos kunnen kinderen vrij spelen, ravotten en kampen bouwen.

Duinen Zeebrugge 296.121 m²

Ontstaan van een duin

Embryonale (of jonge) duinvorming is een natuurlijk fenomeen eigen aan het strand, door getijdenwerking, golven en wind. Het aangespoelde wier, schelpjes en ander organisch materiaal blijft liggen en kleine pionierplanten kunnen er vestigen. Het zand dat op dit brede strand opwaait, wordt door deze planten, onder meer biestarwegras, gebonden. Het gras groeit mee met het opstuivende zand en zo ontstaat na een tijdje een duin.

Zeldzame duin

Meestal worden jonge duinen in het zomerseizoen platgelopen door badgasten of worden ze bij een zware storm weg geslagen. Daarom zijn embryonale duinen aan de Vlaamse kust zeer zeldzaam.
Op het Zeebrugse strand worden twee zones minder intensief gebruikt waardoor duinvorming toch een kans kreeg.
Aan de oostzijde van het strand kan je grote duinen terugvinden. In de zone vanaf de surfclub tot aan de eerste villa’s op de zeedijk, de embryonale duinen.

Deze duinvegetaties zijn strikt beschermd.

Bosje Bomenbank

Bosje Bomenbank van de Gulden Kamer ligt ten zuiden van het Zuidervaartje en ten westen van de Geralaan.

Na 1980 werd het terrein door de Groendienst ingericht als “bomenbank”, als een opkweekplaats voor een diversiteit van boomsoorten die na enige jaren uitgeplant werden in diverse parken en plantsoenen van de stad. Heel wat bomen werden na een aantal jaren te groot om te verplanten. De opkweek in eigen regie werd gaandeweg ook verlaten en vervangen door de aankoop van geschikt plantgoed op de markt. De verder uitgroeiende bomen van deze bomenbank gaven het terrein mettertijd een bos-allure.

Het is volledig als speelzone opengesteld.