Brugfiguren Onderwijs

Brugfiguren Onderwijs ook in Brugge 

BASISONDERWIJS

Op 2 juni 2020 is het Flankerend Onderwijsbeleid Brugge van start gegaan met het project Brugfiguren Onderwijs. Twee brugfiguren kwamen onmiddellijk in dienst en één brugfiguur is op 1 september aan de slag gegaan.
Ondertussen is de groep nog met 2 brugfiguren uitgebreid en zijn we nu na 2 schooljaren met een team van 5 brugfiguren.

Flankerend onderwijsbeleid heeft als doelstelling scholen te ondersteunen, niet in hun pedagogische rol maar, door flankerende maatregelen te nemen om hun basisrol te kunnen vervullen

Vanuit de focus gelijke onderwijskansen en aanpak van armoedebestrijding en meer specifiek kinderarmoede stellen we vast dat de school een belangrijke hefboom kan zijn. Alle kinderen gaan naar school, de school is een belangrijke toegangspoort om trajecten op te zetten met de kinderen maar ook met de ouders. Kwetsbare kinderen en gezinnen worden meer en meer zichtbaar op school. De scholen vragen meer ondersteuning in de aanpak en benadering van deze problematiek, in het werken aan randvoorwaarden voor deze kinderen en hun ouders en gezinnen.

De brugfiguur is hier zeker een antwoord op, om de brug te slaan tussen school, ouders en buurt en om een aantal scholen te ondersteunen in de aanpak van kinderarmoede.

Missie en visie

De Brugse Brugfigurenwerking ondersteunt en versterkt Brugse scholen, schoolteams en ouders van kansarme kinderen door de inzet van brugfiguren met als doel maximale ontplooiings- en ontwikkelingskansen van kinderen te bevorderen.
Vooral die scholen, die het wensen en zich willen engageren, krijgen ondersteuning wanneer ze het meeste percentage en minimaal 30% kwetsbare kinderen in hun school ingeschreven hebben.

De 4 kernwaarden of drijfveren van de brugfigurenwerking:

 • Vertrouwen opbouwen
 • Verbinden
 • Versterken
 • Positief communiceren

Doelstellingen brugfiguur

Het doel van een brugfiguur is om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren met als doelstelling de ontwikkelingskansen van kinderen te maximaliseren en leerprestaties, de socio-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme en/of allochtone kinderen in overeenstemming te brengen met zijn of haar persoonlijke capaciteiten en persoonlijkheid.

Een brugfiguur werkt samen met de directies en zorgteams en eventuele externe partners van de begeleidende scholen zoals CLB's.

De brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die netoverschrijdend werkt. Zij tracht de kloof te verkleinen tussen ouders, school en relevante sociale partners. Binnen een school richt de brugfiguur zich hoofdzakelijk naar zorg op school, kleuterparticipatie, maximale rechtentoekenning en het verstrekken van een hulp- en dienstverleningsnetwerk van gezinnen.

Een brugfiguur biedt een luisterend oor, gaat mee op stap, verstrekt informatie, bemiddelt, zoekt mee naar een oplossing voor een hulpvraag om ouders maximaal van hun rechten te laten genieten.

Een brugfiguur neemt haar taken op via verschillende kanalen zoals schoolpoortcontacten, persoonlijke gesprekken op school, huisbezoeken, telefonische contacten of via e-mail. Veel contacten met ouders vinden niet altijd op school plaats omdat ouders ook nood hebben aan een spontaan, ongedwongen gesprek.

De brugfiguur helpt de gezinnen door proactief allerlei informatie te verstrekken over school- en onderwijsgebonden zaken maar ook over kinderactiviteiten in de school en de buurt, financiële tegemoetkomingen, opvoeding, huiswerkondersteuning, ondersteuning bij het invullen van allerhande formulieren, … enz. Hier is de brugfunctie letterlijk te nemen.

Anderzijds zet de brugfiguur ook in op de spontane contacten tussen school en ouders en stimuleert daarbij de ouderparticipatie. Zo organiseert de brugfiguur op school info- en ontmoetingsmomenten en werkt samen met de zorgteams, het CLB, de pedagogische begeleidingsdiensten en welzijnspartners. De brugfiguur zorgt voor een positieve toeleiding, regelt de afspraken, zet de ouders mee op weg, vergezelt ze en volgt op. Pas als de warme overdracht effectief gebeurd is, laat de brugfiguur het gezin los en verdwijnt op de achtergrond maar blijft wel bereikbaar.

De brugfiguur heeft ook een signaalfunctie naar het beleid toe.

Inzetten op 3 belangrijke pijlers

De brugfiguur zal ingezet worden op 3 belangrijke pijlers die zich vertalen in concrete activiteiten doorheen het schooljaar.

1. Ondersteunen van kinderen en ouders met bijzonder aandacht voor kansengroepen of kwetsbare groepen.

2. Sensibiliseren van het schoolteam in het kader van kansarmoede.

3. Samenwerkingen met de buurt uitbouwen zoals o.a. linken leggen met de verschillende wijkteams, met actoren uit de buurt, brede schoolwerking mee ondersteunen, ...

We starten vanuit de scholen als locatie, maar ons vertrekpunt is het kind binnen het gezin. We kiezen er bewust voor om vanuit een basisschool te starten als neutrale plaats, ontmoetingsplek van ouders, een laagdrempelige manier om ouders te bereiken. Maar vanuit die school moet de brugfiguur als kern met de gezinnen werken. Gezinnen toeleiden naar Welzijnsinstanties en OCMW, netwerken versterken, drempels verlagen, ... met de bedoeling mensen te versterken.

Tot wie je te wenden en wat is de verdeling van de scholen per brugfiguur voor het basisonderwijs

Elke Bageart (elke.bageart@brugge.be):          

 • Vrije Basisschool Het Kleurenpalet, afd. Groenestraat – Brugge Centrum
 • Halftijds coördinatie-uren

Sofie Comeyne (sofie.comeyne@brugge.be):

 • GO! Basisschool Spiegelrei - Brugge Centrum
 • GO! Freinetschool Context – Sint-Kruis (= kleine school)
 • Vrije Basisschool Het Palet – Brugge Centrum

Elien Rossey (elien.rossey@brugge.be):

 • GO! Basisschool De Stempel – Sint-Pieters
 • Stedelijke Basisschool Ter Poorten – Lissewege (= kleine school)
 • Vrije Basisschool Sint-Leo Hemelsdale – Sint-Pieters

Hanne Rogiers (hanne.rogiers@brugge.be):

 • Vrije Basisschool Sint-Lodewijk Zandstraat – Sint-Andries 
 • Vrije Basisschool Sint-Andreas Garenmarkt - Brugge Centrum

Stefanie Vesschemoet (stefanie.vesschemoet@brugge.be):

 • GO! Basisschool Bloeiweide – Assebroek
 • Vrije Basisschool Mozaïek – Sint-Kruis

Voor specifieke vragen m.b.t. deze 11 scholen kan je je steeds wenden tot de begeleidende brugfiguur.

Voor algemene vragen: chris.deloof@brugge.be

De pioniers van het schooljaar 2020-2021:

 

SECUNDAIR ONDERWIJS

Tijdens het schooljaar 2021-2022 is er binnen Flankerend Onderwijsbeleid een brugfigurenwerking SO geweest. Dit project wordt echter even on hold geplaatst tot er een degelijke visie is uitgewerkt en er weer financiële ademruimte is. 

Voor algemene vragen: chris.deloof@brugge.be

Contactinformatie