Brugge Dialoogstad

Brugge Dialoogstad

Brugge Dialoogstad is een breed samenwerkingsverband tussen verschillende lokale verenigingen en diensten die werken rond armoede, het OCMW Brugge en Stad Brugge.

Dit overlegplatform is actief rond armoedebestrijding in Brugge en wil hierbij een brug te vormen tussen het lokaal beleid en mensen in armoede.

Brugge Dialoogstad komt maandelijks samen, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Op deze vergaderingen worden initiatieven en beslissingen rond het thema armoede besproken en opgevolgd.

Op regelmatige basis worden 'dialoogtafels' georganiseerd. Hierbij gaan mensen in armoede vanuit hun ervaring met armoede in een rechtstreekse opbouwende dialoog met mensen in beleidsfuncties. Hieronder een overzicht van de verschillende voorbije dialoogtafels en een vooruitzicht naar volgende dialoogtafels in 2018.

Dialoogtafels 2010 : 'Dialoog met het beleid werkt !'

Dialoogtafels 2013 : 'Onderwijs en opvoeding'

Dialoogtafels 2015 : 'Huisvesting'

Dialoogtafels 2018 : 'Gezondheidszorg, een basisrecht'

Dialoogtafels 2010 : 'Dialoog met het beleid werkt !'

Naar aanleiding van 'het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting' gingen op woensdag 1 december 2010 in de Conferentiezaal van het Stadhuis de eerste dialoogtafels door.

De Brugse verenigingen-waar-armen-het-woord-nemen gingen die avond in gesprek met beleidsverantwoordelijken aangaande thema's als informatie, inspraak en participatie, vooroordelen en uitsluiting, opvoedingsondersteuning en onderwijs, arbeid, cultuur, betaalbaar wonen en gezondheid.

Na de gespreksrondes kregen de afgevaardigden van de politieke fracties en de armoedeverenigingen de gelegenheid om kort te verwoorden wat hen had getroffen, wat men had geleerd en welke conclusies zij meenamen met oog op de toekomst.

Klik hier om het algemeen verslag van 1 december 2010 te lezen. 

Brochure 'Brugge Dialoogstad, dialoog werkt!'

De werkgroep Brugge Dialoogstad zit niet stil. De dialoogtafels van 1 december 2010 legden heel wat noden op vlak van armoedebestrijding bloot. Deze noden leidden tot een reeks aanbevelingen voor het beleid. Deze aanbevelingen werden gebundeld  in de brochure ‘Brugge Dialoogstad, dialoog werkt!’.

Klik hier om de brochure 'Brugge Dialoogstad, dialoog werkt!' te lezen.

Dialoogtafels 2013 : 'Onderwijs en opvoeding' 

Op donderdag 17 oktober 2013, 'Werelddag van het verzet tegen extreme armoede', gingen de tweede dialoogtafels door. Ditmaal stonden de thema's ‘Onderwijs en opvoeding’ in de kijker.

(Kans)arme kinderen/jongeren en hun ouders worden tijdens de schoolloopbaan met heel wat drempels geconfronteerd en stuiten vaak op onbegrip met betrekking tot hun situatie. Scholen weten niet altijd wat het betekent om in armoede te leven en welke gevolgen dit met zich meebrengt. Mensen uit de onderwijswereld, het beleid en mensen in armoede zaten daarom samen rond de tafel om te luisteren naar elkaars ervaringen, wensen en verzuchtingen. Er werd ook een eerste aanzet gegeven om na te denken over mogelijke oplossingen. 

Klik hier om het algemeen verslag van 17 oktober 2013 te lezen. 

Brochure 'Hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede'  

Om scholen en ouders op weg te helpen in het werken rond de armoedeproblematiek heeft de werkgroep Brugge Dialoogstad de brochure 'Hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede' ontwikkeld.

De brochure is het resultaat van de dialoogtafels ‘Opvoeding en onderwijs’ van 17 oktober 2013  tussen mensen uit de onderwijswereld, het beleid en mensen in armoede. De brochure probeert niet hét antwoord te geven op hoe een school armoede binnen de schoolmuren concreet kan aanpakken. Zij biedt de lezers wel een eerste houvast en bevat voornamelijk praktische aanbevelingen en tips voor het werken met kwetsbare kinderen/jongeren en hun ouders.

Klik hier om de brochure 'Hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede' te lezen.

Dialoogtafels 2015 : 'Huisvesting'

Op donderdag 2 december 2015 waren in het Brugse stadhuis 120 mensen aanwezig voor de derde dialoogtafels, met als thema ‘Huisvesting’ op de agenda.

Opnieuw zaten diverse actoren uit de woonmarkt, het beleid (er waren aanwezigen uit verschillende politieke fracties) en mensen in armoede rond 9 tafels samen om met elkaar in dialoog te treden. Deze dialoogtafels waren een eerste aanzet om na te denken over structurele lokale oplossingen op vlak van (sociale) huisvesting, huren en andere woonvormen in de toekomst.

Klik hier om het algemeen verslag van 2 december 2015 te lezen.

Na de dialoogtafels rond 'Huisvesting' werd er gekozen om deze keer het thema niet verder uit te werken met een brochure, maar binnen Brugge Dialoogstad een werkgroep rond het thema wonen op te starten. Deze keuze werd gemaakt vanuit de bezorgdheid om de  hoogdringende nood  aan betaalbare (huur)woningen. De werkgroep heeft de intentie beter en directer in te spelen op deze vraag en rechtstreekser in dialoog te gaan met het beleid.
Zo werden op  initiatief van de Werkgroep Wonen al  samenkomsten georganiseerd met de verantwoordelijke schepenen van de stad  en met de sociale huisvestingsmaatschappijen.  Een ontmoeting met de Immosector  is in voorbereiding, met de bedoeling voor mensen die het moeilijk hebben een betere  toegang tot de private huurmarkt te realiseren. De werkgroep neemt ook actief deel aan de woonraad in Brugge.

Dialoogtafels 2018: ‘Gezondheidszorg, een basisrecht’

Deze vierde editie van de dialoogtafels vond plaats op 4 december, in het stadhuis, met als focus de knelpunten in onze gezondheidszorg.

Mensen met armoede-ervaring getuigden er over hoe armoede en de gevolgen op gezondheidsvlak heel sterk met elkaar verbonden zijn en dit was telkens een echte eyeopener voor de andere deelnemers.
Aan negen dialoogtafels wisselden de meer dan 100 deelnemers van mening en besloten ze wat - ook lokaal - nog beter kan. De deelnemers kwamen uit de armenverenigingen, hulp- en welzijnsorganisaties, gezondheidsspelers en het Brugse beleid. Iedereen had de gelegenheid om aan twee van de negen tafels deel te nemen, met als thema’s: betaalbaarheid, duidelijke schriftelijke informatie, drempels voor gezondheidszorg, recht op basisinformatie en -zorg, patiëntenrechten, ambulante psychische gezondheidszorg, hervorming eerstelijnszone, de binnenkant van armoede, preventie.

Het werd een boeiende avond met soms verrassend nieuwe inzichten, waarover de deelnemers nog napraatten tijdens de aansluitende receptie.

Brugge Dialoogstad staat mee in voor de verdere opvolging van dit thema, in samenwerking met de Eerstelijnszone Brugge en het lokaal sociaal beleid met hierbij de focus op het preventief gezondheidsbeleid.

Klik hier om het algemeen verslag van 4 december 2018 te lezen.

Contactinformatie

  • Huis van de Bruggeling

    Door corona werken we tijdelijk uitsluitend op afspraak. Leg je afspraak vast via https://afspraken.brugge.be. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge info@brugge.be

    • Vandaag gesloten
    • Morgen van 08:30 tot 17:00
    Alle openingsuren