Brugge dialoogstad

De werkgroep Brugge Dialoogstad is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale verenigingen en diensten die werken rond armoede, OCMW Brugge en Stad Brugge.
De werkgroep is actief rond armoedebestrijding in Brugge en probeert een brug te vormen tussen het lokaal beleid en mensen in armoede.

De werkgroep komt maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, samen.

Armoededialoog 1 december 2010

Naar aanleiding van 'het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting' ging op woensdag 1 december 2010 in de Conferentiezaal van het Stadhuis een armoededialoog door. De Brugse verenigingen waar armen het woord nemen gingen die avond in gesprek met beleidsverantwoordelijken aangaande thema's als informatie, inspraak en participatie; vooroordelen en uitsluiting; opvoedingsondersteuning en onderwijs; arbeid; cultuur; betaalbaar wonen en gezondheid.

Na de gespreksrondes kregen de afgevaardigden van de politieke fracties en de armoedeverenigingen de gelegenheid om kort te verwoorden wat hen had getroffen, wat men had geleerd en welke conclusies zij meenamen met oog op de toekomst.

Klik hier om het algemeen verslag van 1 december 2010 te lezen.

 

Brochure 'Brugge Dialoogstad, dialoog werkt!'

De werkgroep Brugge Dialoogstad zit niet stil. De dialoogtafels van 1 december 2010 legden heel wat noden op vlak van armoedebestrijding bloot. Deze noden leidden tot een reeks aanbevelingen voor het beleid. Deze aanbevelingen staan in de brochure ‘Brugge Dialoogstad, dialoog werkt!’.

Klik hier om de brochure 'Brugge Dialoogstad, dialoog werkt!' te lezen.

 

Armoededialoog 17 oktober 2013
 

Op donderdag 17 oktober 2013, 'werelddag van het verzet tegen extreme armoede', ging een tweede armoededialoog door.

Deze keer stonden de thema's onderwijs en opvoeding in de kijker.

(Kans)arme kinderen/jongeren en hun ouders worden tijdens de schoolloopbaan met heel wat drempels geconfronteerd en stuiten vaak op onbegrip met betrekking tot hun situatie. Scholen weten niet altijd wat het betekent om in armoede te leven en welke gevolgen dit met zich meebrengt.

Anderzijds, is het ook voor de scholen niet altijd gemakkelijk.  
Hoe bereiken ze (kans)arme ouders? Wat met onbetaalde schoolrekeningen? Hoe elk kind gelijke kansen bieden?

Een gebrek aan kennis van elkaars (leef)wereld en een ontoereikende communicatie leiden vaak tot onbegrip en misverstanden tussen de school en ouders.

Tijdens de armoededialoog van 17 oktober zaten mensen uit de onderwijswereld, het beleid en mensen in armoede daarom met elkaar rond de tafel.

Op een hartelijke manier luisterden de aanwezigen naar elkaars ervaringen, wensen en verzuchtingen.

Er werd ook een eerste aanzet gegeven om na te denken over mogelijke oplossingen.

 
 
 
Brochure 'Hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede'  
 
Om scholen en ouders op weg te helpen in het werken rond de armoedeproblematiek heeft de werkgroep Brugge Dialoogstad de brochure 'Hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede' ontwikkeld.

Deze brochure is het resultaat van de gesprekken tussen mensen uit de onderwijswereld, het beleid en mensen in armoede op de armoededialoog van donderdag 17 oktober 2013.

De brochure probeert niet hét antwoord te geven op hoe een school armoede binnen de schoolmuren concreet kan aanpakken. Zij biedt de lezers wel een eerste houvast en bevat voornamelijk praktische aanbevelingen en tips voor het werken met kwetsbare kinderen/jongeren en hun ouders.

De publicatie is bestemd voor leerkrachten, directies, CLB's, ouderraden, ... en iedereen die werk wil maken van gelijke onderwijskansen binnen de Brugse onderwijscontext. Scholen die aan de slag willen met de brochure gaan best na wat het beste aansluit bij hun schoolcultuur, de leerlingen en hun ouders. Elke school is anders en heeft een uniek schoolpubliek. Het is daarom belangrijk dat er in het bestrijden van armoede in de school zoveel mogelijk wordt samengewerkt met alle betrokken partners en dat er samen wordt gezocht naar oplossingen op maat. Gelijke onderwijskansen zijn niet enkel de verantwoordelijkheid van de leerkracht of de directie, maar van iedereen.

Klik hier om de brochure 'Hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede' te lezen.

'Voor wie nog meer wil'

Scholen kunnen op heel wat diensten, organisaties, publicaties, ... terugvallen om verder aan de slag te gaan rond de armoedeproblematiek. 
Zo kun je in Brugge zeker terecht in het Sociaal Huis met vragen of voor informatie en ondersteuning. 
Je kunt er terecht bij:
. de dienst Welzijn, Cel Armoedebeleid
. de Opvoedingswinkel
. de opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

Je kunt ook contact opnemen met de verschillende lokale armenverenigingen (zie pagina 44 brochure 'Hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede').
Daarnaast bestaat er een waaier aan materiaal rond (kans)armoede. Dit gaat van heel concrete werkinstrumenten die je als individuele CLB-medewerker, (zorg)leerkracht, directie ,... meteen kunt gebruiken in de praktijk (bv. een checklist 'communicatie voor iedereen' of een 'kijklijst voor oudercontacten') tot instrumenten, vormingen en naslagwerken op beleidsmatig niveau (bv. vorming 'armoede op school' van het CAW i.s.m. vzw Wieder).
Een overzicht van deze werkinstrumenten, publicaties, organisaties, vormingen, diensten,... kunt u terugvinden door hier te klikken.

Het spreekt voor zich dat we het overzicht zo kwalitatief en volledig mogelijk willen houden. 
Daarom: heb je zelf weet van een goed naslagwerk, een bruikbaar instrument, een vorming, een good practice,... bel of mail je suggestie dan zeker door.

Deel deze pagina