Brugge op weg naar 20 procent CO2-reductie tegen 2020

3
okt
2018

Eind 2014 engageerde het Brugse bestuur zich om tegen 2020 20 procent CO2 te reduceren. Dit vertaalde zich in het streven naar een reductie van 180.000 ton per jaar tegen 2020, met een nulmeting van 2011 als referentiepunt.
 
De weg hiernaar toe werd uitgestippeld in het klimaatplan 2014-2018 en in een latere fase ook in het energieactieplan (SEAP) in 2016. Het stadsbestuur legde verschillende focuspunten zoals aandacht voor minder energieverbruik, inzetten op een transitie van fossiele naar hernieuwbare energie, Brugge fietsstad, duurzaam omgaan met voeding en meer groen realiseren in en rond de stad .

klimaatplan Brugge

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt nu dat we op de goede weg zijn om het streefdoel te halen. Dit blijkt uit een inschatting van de behaalde CO2-reductie per ondernomen maatregel en actie. Door het implementeren van acties die in het Klimaatplan opgenomen waren, werd in 2018 een daling van 103.811 ton CO2 per jaar ten opzichte van 2011 gerealiseerd.

Overzicht van de acties

Wonen (reductie van 21.631 ton per jaar)

Het startschot werd gegeven met de thermofoto die genomen werd in de winter van 2016. Deze foto werd een echte eyecatcher. Heel wat burgers bezochten het energieloket in het huis van de Bruggeling, bekeken de foto online op het energieplatform of kwamen langs op één van de 11 energieavonden. Dit toont aan dat burgers echt wakker liggen van hun energieverbruik en stappen willen ondernemen om hun woning energiezuiniger te maken. Het is belangrijk om als stadsbestuur hierbij de burgers te gaan ontzorgen.  Om burgers wegwijs te maken in dit verhaal worden er sinds 2017 jaarlijks 800 gratis renovatiescans door de  stad aan haar burgers aangeboden. Hiervoor werkt de stad Brugge samen met De Schakelaar. Energiedeskundigen lichten de woning door en maken samen met de bewoner een renovatiestappenplan op. Dit alles gebeurt op maat van de woning en rekening houdende met het beschikbaar renovatiebudget. Stadssubsidies kunnen aangevraagd worden via de opknappremie. Er worden regelmatig groepsaankopen georganiseerd (bijvoorbeeld groepsaankoop groene stroom, zonnepanelen) waarbij de burger met één klik op de knop kon overstappen naar hernieuwbare energiebronnen.

Hernieuwbare energie (reductie van 35.426 ton per jaar)

Eén van de doelstellingen van het actieplan was het plaatsen van 14 nieuwe windmolens op het grondgebied tegen 2020. We realiseerden reeds een verhoging die overeenkomt met het bijplaatsen van 10 windmolens en dit via een mix van nieuwe en het vervangen van oude windmolens door nieuwe met een hoger capaciteit.  

Vaak denken de bewoners van onze binnenstad dat het plaatsen van zonnepanelen helemaal niet kan. Niets is minder waar, er zijn wel degelijk mogelijkheden. Onderzoek uitgevoerd door studenten van HoWest toonde aan dat er op 50% van de daken in de binnenstad effectief zonnepanelen kunnen en mogen geplaatst worden.  Via het lanceren van een beslissingsboom  ‘zonnepanelen plaatsen in de binnenstad of in beschermde dorpskernen’ gaven we een nieuwe boost aan het zonneverhaal.

De Toekomst van Brugge bracht geëngageerde klimaatburgers samen. Dit leidde tot de oprichting van het klimaatpodium en de eerste Brugse burger energie coöperatieve Coopstroom.  Op deze manier wordt het mogelijk voor burgers om lokaal te investeren in zonnepanelen die geplaatst worden op daken van derden.

Brugge fietsstad en autoluw  (een reductie van 1004 ton CO2 per jaar)

Het autoluw maken van de twee belangrijkste winkelstraten elke zaterdag en eerste zondag van de maand zorgt ervoor dat er op deze momenten minder auto’s in de binnenstad rijden. Dit heeft een reductie van de CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Op 16 februari 2017 werd het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd waardoor sindsdien betalend parkeren geldt in de volledige Brugse binnenstad. We proberen om niet-gedomicilieerde mensen zoveel mogelijk te overtuigen om de auto niet te gebruiken om naar de binnenstad te komen, maar alternatieve vervoersmodi te gebruiken. Indien ze toch de auto noodzakelijk achten, wordt aangeraden om deze achter te laten op de park and rideparkings, randparkings of (ondergrondse) publieke parkings buiten de binnenstad. Dit zorgt er ook voor dat er minder zoekverkeer is naar parkeerplaatsen door de bewoners wat een positieve invloed heeft op de CO2-reductie. Daarnaast proberen we de modal shift ook te bekomen door het nog meer inzetten op de fiets door middel van (ondergrondse) fietsparkeerplaatsen en infrastructurele ingrepen.   

Voeding ( reductie van 261 ton)

Sinds 2015 is er een duurzame voedselstrategie ‘Bruggesmaakt’. Hierbij komen naast de thema’s stadslandbouw, lokaal- en seizoensgebonden eten en Fair Trade ook voedselverspilling aan bod. Maar liefst 8% van de wereldwijde CO2 uitstoot is gelinkt aan het kweken, verwerken, transporteren, bereiden en weggooien van voedsel dat niet wordt opgegeten.

Ondertussen gingen er in de voorbije jaren al verschillende acties door zoals : Feeding the 5000 , (H)eerlijk Brugge, vegucation roadshow: een inspirerende plantaardige kookdemo voor de horeca,…

Uit de studie voedseloverschotten bij plaatselijke supermarkten bleek dat er ongeveer een 750.000kg voedsel per jaar weggegooid wordt . Hiervan wordt nu zo’n 70 ton opgehaald.

Ook werd er een Brugs traject rond voedselverlies bij zorginstellingen opgestart . De Stad Brugge wou samen met AZ Sint-Jan , AZ Sint-Lucas, vzw de Kade - campus Het Anker,   Ruddersstove -centrale keuken OCMW Brugge en de woonzorgcentra zicht krijgen op het voedselverlies. Uit onderzoek bleek dat er gemiddeld 287 gram voedselverlies was  per aangeboden warme maaltijd.  Als we dit extrapoleren naar alle Brugse zorginstellingen komt dit neer op 318 ton per jaar. Het is mogelijk om dit voedselverlies te reduceren tot 43%. Methodologieën werden dan ook ontwikkeld om voedselverlies in deze sector te verminderen en bewustmaking te creëren.

Het totaal gerealiseerde CO2 ton is een voorlopig cijfer, de laatste resultaten van het  voedselverliesproject in de zorgsector worden binnenkort verwacht.

Groen  (reductie van 43.391 ton CO2 per jaar)

Tijdens deze legislatuur werd 34 hectare bos aangekocht of aangeplant (bijvoorbeeld Geboortebos ter hoogte van Foreest).  Eind 2017 kreeg Stad Brugge bovendien het FSC-label voor haar bossen. Dit label staat voor een ‘duurzaam, ecologisch en toekomstgericht beheer’. Het vooropgestelde streefdoel in het klimaatplan, 20 hectare, werd hier dus al ruimschoots gehaald.  

Er is nog veel meer. Op  https://klimaat.brugge.be kun je ontdekken wat wij met onze burgers en bedrijven samen in de voorbije anderhalf jaar hebben gerealiseerd.  

Halen we het streefdoel in 2020

We blijven er ten volle voor gaan. Tijdens dit bestuur werden beleidsbeslissingen en netwerken opgestart die de klimaattransitie enkel maar kunnen versnellen. We denken hierbij  aan de uitbreiding van het warmtenet van IVBO gepland voor de 138 nieuwe wooneenheden die er komen in het woonproject Duivekeet en Sint- Pietersplas, burgerparticipatie voor de plaatsing van nieuwe windmolens. Bovendien is er dit najaar de opstart dit najaar van TERTS. Dit is een Europees Interreg Vlaanderen – Nederland project voor de tertiaire sector waar de stad Brugge deel van uit maakt.

In Brugge wordt hierbij de focus gelegd op het persoonlijke begeleiding van horecazaken, beenhouwers en bakkers om de transitie naar minder energieverbruik en meer hernieuwbare energie te versnellen. Via dit project is er voor de uitbaters van een handelszaak in Brugge een klimaatsubsidie van 50 % per geïnteresseerde handelszaak voorzien. We zijn alvast benieuwd wie onze klimaatambassadeurs voor deze stad in dit project zullen worden. Geïnteresseerde uitbaters kunnen nu al contact opnemen met dienst Leefmilieu.

Deel deze pagina