Brugge wordt stad tegen racisme

21
dec
2020

Op 3 december 2020 werd Stad Brugge lid van ECCAR. Met deze belangrijke stap toont Brugge dat racisme en discriminatie geen plaats hebben in de stad. 

ECCAR

ECCAR staat als letterwoord voor European Coalition of Cities Against Racism. Het is een Europees stedennetwerk dat in 2004, onder de vlag van UNESCO werd opgericht. Op vandaag zijn meer dan 150 steden lid van deze Europese organisatie. Met het opstellen van een tienpuntenplan toont elke stad hoe er wordt gewerkt om racisme en discriminatie tegen te gaan. 

Een plan met 10 verbintenissen

Het ECCAR-plan omvat 10 concrete verbintenissen die lokaal worden ingevuld:

  1. Grotere waakzaamheid tegen racisme
  2. Beoordeling van racisme en discriminatie en toezicht op het gemeentelijk beleid
  3. Betere ondersteuning van de slachtoffers van racisme en discriminatie
  4. Meer participatie en beter geïnformeerde stadsbewoners
  5. De stad als actieve voorstander van praktijken op het gebied van gelijke kansen
  6. De stad als gelijke kansen werkgever en serviceprovider
  7. Eerlijke toegang tot huisvesting
  8. Het aanvechten van racisme en discriminatie door middel van onderwijs
  9. Bevordering van de culturele diversiteit
  10. Beheer van haatdelicten en conflicten

Het intensieve proces van ECCAR

Na de principiële goedkeuring van het College van burgemeester en schepenen in 2018, werd in 2019 een verkennend vooronderzoek uitgevoerd. De focus van deze verkenning lag op de thema’s huisvesting, tewerkstelling en onderwijs.

Het onderzoek vormde de basis van het plan dat in een eerste aanzet werd opgesteld door 10 specifieke sleutelfiguren. Deze sleutelfiguren vanuit Stad Brugge, OCMW Brugge, de Lokale Politie en Unia werkten vanuit hun eigen beleid een specifieke verbintenis verder uit.

Dit eerste voorstel werd afgetoetst aan een achterban van Bruggelingen met een migratieachtergrond die vaak met racisme en discriminatie worden geconfronteerd. De organisatie BUAR (Brugge United Against Racism) en het Platform De BruggeLink (overlegplatform van mensen uit zelforganisaties en organisatie die werken met mensen met een migratieachtergrond) lieten op deze manier hun stem horen.

Hierop werd de aangepaste versie afgetoetst bij een breed partneroverleg waar meer dan 50 organisaties en geïnteresseerde burgers uit onze stad aanwezig waren. Met hun stem werd het plan gefinaliseerd en gepresenteerd op de Algemene Vergadering van ECCAR. De kandidatuur werd er unaniem aanvaard.

Lid van ECCAR. En nu?

Nu begint het echte werk nog maar. Met meer dan 100 concrete acties is het plan van Stad Brugge gerust ambitieus te noemen. Tussen 2021 en 2025 wordt het plan in uitvoering gebracht en worden hiermee gelijke kansen gecreëerd voor elke Bruggeling, ongeacht herkomst of huidskleur. Dit zal thematisch gebeuren. In startjaar ’21 ligt de focus op ‘huisvesting’. De komende jaren volgen de thema’s onderwijs, geïnformeerde stadsbewoners, tewerkstelling en cultuur. Op het einde van elk kalenderjaar volgt een evaluatie om de voortgang te presenteren.

Stad van iedereen

Stad Brugge wil klank en kleur geven aan het ECCAR-plan en inzetten op een heldere, toegankelijke communicatie die ver draagt.

Uiteraard kunnen we dit plan als stad niet alleen tot een goed einde brengen. We zullen het samen moeten doen. Het stadsbestuur en haar partners, middenveldorganisaties én burgers.
Een diverse stad van en voor iedereen is geworteld in een constructieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, een stevig middenveld en goed geïnformeerde burgers.

Ons plan geeft alle Bruggelingen daarom maximaal de ruimte om mee te denken en in beweging te komen tegen racisme en discriminatie. Door deze strijd samen te voeren, kijken we voorbij wat ons verdeelt en versterken we wat ons verenigt: we zijn immers allemaal Bruggeling. Iedereen die een positieve bijdrage in dit verhaal wil leveren is van harte welkom. Zo willen we van Brugge een stad maken van iedereen!

Met de slogan: ‘Allemaal 8000’ en de baseline: ‘Stad van Iedereen’ willen we de geest van dit plan ver uitdragen én zichtbaar maken. Met onderstaand logo als rode draad willen we alle communicatie rond dit thema ondersteunen, toegankelijk maken en willen we maximaal inzetten op herkenbaarheid .    

Meer info over ECCAR en de plannen van Stad Brugge?

www.brugge.be/ECCAR