Brugge Sport 2019

Wil je een gloednieuw sportinitiatief organiseren?

De stad trekt dit jaar 25.000 euro uit om vernieuwende sportinitiatieven in Brugge te ondersteunen in de opstart. Zowel individuele burgers als verenigingen kunnen voor 15 maart 2019 een projectvoorstel indienen. Het initiatief moet plaatsvinden in de periode tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019 en moet de inwoners stimuleren tot actief bewegen of sporten.

De maximale subsidie bedraagt 5.000 euro, met een maximum van 75% van de aanvaarde en bewezen kosten. Indien het sportinitiatief weerhouden wordt, krijgt de organisator een voorschot van 25% uitbetaald. De afrekening volgt op basis van voorgelegde facturen. De projecten die het hoogste scoren komen het eerst aan bod.

Hieronder vind je de voorwaarden:

Voorwaarden indieners:

 • Georganiseerd door inwoners van Brugge of Brugse verenigingen
 • Geen organisaties met winstoogmerk

Voorwaarden project:

 • Het betreft een sportief initiatief dat aanzet tot actief bewegen
 • Het betreft een nieuw evenement of reeks
 • Dient plaats te vinden in de opgelegde periode
 • Moet plaatsvinden op grondgebied van stad Brugge
 • Moet laagdrempelig en publieksgericht zijn
 • Geen andere financiële ondersteuning krijgen vanuit de stad voor dit initiatief.
 • Op alle publicaties betreffende het evenement wordt het logo van de stad Brugge gebruikt met vermelding "Met de steun van stad Brugge".

Investeringskosten (vb sportmateriaal) mogen ingediend worden als duiding, maar komen niet in aanmerking voor betoelaging. 

Aanvraag:

De aanvraag moet minstens bestaan uit:

 • Voorstelling van het evenement of de reeks
 • Een plan van aanpak en timing
 • Een concrete raming van kosten en opbrengsten
 • Omschrijving van het doel
 • Omschrijving van de doelgroep
 • Geschat bereik (actieve sporters en toeschouwers)

Uitsluiting:

Volgende aanvragers/projecten/aanvragen voor betoelaging komen niet in aanmerking:

 • Evenementen of reeksen met een commercieel doeleinde
 • Enige vormen van fuiven
 • Initiatieven met een politieke of ideologische boodschap
 • Aanvraag betoelaging van investeringskosten, indien die meer dan 50% van het budget vormen

Beoordeling:

De projecten worden beoordeeld op basis van volgende criteria:

 • Plan van aanpak en timing: 15 punten
 • Concept: 25 punten
 • Geraamde kosten en opbrengsten (financiële duurzaamheid): 10 punten 
 • Innovatie: 30 punten
 • Geschat bereik actieve en passieve sporters: 20 punten
 • Minimale totaalscore bedraagt 60% en minimaal 50% voor elk item afzonderlijk. 

Een professionele jury zal de aanvragen beoordelen en op 5 april ter goedkeuring voorleggen aan het stadsbestuur.

#sportersbelevenmeer

Deel deze pagina