Burgemeestersconvenant

Door het falende klimaatbeleid op macroschaal beslissen steden en gemeenten overal in de wereld om zelf het hef in handen te nemen. Hierbij gaan ze op zoek naar opportuniteiten om "nu" en "samen met hun inwoners" van start te gaan om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, dit via het uitbouwen van lokaal gedragen klimaatinitiatieven. Eén van de instrumenten hierbij is het Burgemeestersconvenant.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert een stad zich de Europese en regionale doelstellingen om de CO2-uitstoot lokaal te verminderen. De doelstelling is om op het grondgebied de CO2 uitstoot met minstens 20% terug te dringen tegen 2020. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling.

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de stad haar engagement nakomt op basis van haar 2-jaarlijkse rapportering.

Stad Brugge ondertekende het Burgemeestersconvenant op 24 november 2014.
Binnen het jaar na ondertekening dient de stad een nulmeting en een energie-actieplan ter goedkeuring voor te leggen aan de Europese Commissie.

De zogenaamde nulmeting geeft weer hoeveel CO2-uitstoot door energieverbruik er is op het grondgebied. Hiermee wordt in kaart gebracht welke de belangrijkste CO2 bronnen zijn (gebouwen, industrie, mobiliteit, landbouw & natuur) en via welke acties het meest CO2-winst te halen is tegen een redelijke kost.

Via het stedelijk energie-actieplan (Sustainable Energy Action Plan, afgekort als SEAP), legt de stad vast hoe ze haar doelstelling van 20% CO2-vermindering denkt te realiseren: welke acties komen er en wanneer?, wie is ervoor verantwoordelijk?
Met dit actieplan wil de stad voor en met de “Bruggeling” verder gaan dan het zuiver afwenden van ernstige milieuproblemen. Gekaderd in een ruimer perspectief betekent deze SEAP, samen met het al eerder door het College in 2014 goedgekeurde klimaatplan, een belangrijke stap in de richting van een geïntegreerde duurzame ontwikkeling. Daarbij wordt niet alleen het milieu veilig gesteld, maar ontstaan er ook sociale en economische voordelen. Steden die deze paden bewandelen worden veerkrachtiger :

ze worden minder afhankelijk van externe materialen en energiestromen, ze creëren een hogere omgevingskwaliteit, ze participeren in de circulaire, groene economie van de toekomst, creëren meer jobs én ze zijn beter voorbereid om klimaatschokken op te vangen.

Sedert de aftrap hebben ondertussen bijna 6.000 Europese gemeenten en steden het Burgemeestersconvenant ondertekend. In die gemeenten en steden wonen samen 190 miljoen inwoners, bijna 40% van de hele EU.

 

 

Contactinformatie