R30 - stationsomgeving: het project

De R30, de ring, aan het station is het meest drukke verkeersknooppunt van Brugge. Veel weggebruikers maken gebruik van deze omgeving als passant of omdat ze er een bestemming hebben.

De omvang van het verkeer, de vele verkeersbewegingen, de snelle opeenvolging van de kruispunten op de ring en de weginrichting zorgen ervoor dat deze omgeving een aantal onveilige punten kent. Deze verdienen een aanpak.

Vlaamse overheid en Stad Brugge: samen aan de slag

De Vlaamse overheid – Agentschap wegen en verkeer & Departement mobiliteit en openbare werken – en Stad Brugge willen deze knelpunten aanpakken en werken samen aan dit project. Ze namen het studiebureau Tractebel hiervoor onder de arm.

Het gebied werd bestudeerd. Er gebeurden metingen en tellingen. Vroegere studies werden opgediept. Er werden verschillende voorstellen onderzocht als antwoord op de knelpunten. Er vonden besprekingen plaats met verschillende betrokken partijen, ambtelijke en externe zoals De Lijn, Fietsersbond, Unizo, …

Meer info over deze onderzoeken: zie ‘documenten’

Het doel van de studie en onderzoeken: komen tot een uitvoerbaar voorstel voor de herinrichting van de zone stationsomgeving.

Inleidend woord door Dirk De fauw – burgemeester

 

Inleidend woord door Mercedes Van Volcem – schepen openbaar domein

 

Inleidend woord door Franky Demon – schepen ruimtelijke ordening

 

Inleidend woord door Humberto Van Nunen – afdelingshoofd Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

 

Projectverloop

Vooraleer de eerste spade in de grond gaat, moeten er nog heel wat stappen worden gezet.

Deze zijn stappen zijn al gezet:

• de voorstudies;
•het onderzoek van de verschillende mogelijke oplossingen/voorstellen;
• het afwegen van varianten;
• het selecteren van de beste oplossing.

Deze stappen volgen nog:

• finaliseren voorstellen (na een grondige doorlichting van de praktische, juridische en financiële randvoorwaarden) met alle betrokken partijen;
• aanvragen omgevingsvergunning;
• opmaken uitvoeringsplan en fasering, met inbegrip van de minder hinder maatregelen (maatregelen die bij de uitvoering de hinder zo veel als mogelijk beperken).

Timing

najaar 2022: einde studiefase en onderzoekswerk voor het finale voorstel
2022 – 2023: concrete uitwerking finaal voorstel, aanvragen omgevingsvergunning, opmaak detailplan voor de uitvoering
2024: de ambitie om met de werkzaamheden te starten (in fasen)

Wat is het doel van dit project?

• de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verbeteren;
• de doorstroming van het verkeer behouden;
• een kwalitatieve omgeving nastreven.

Vertaald naar de verschillende weggebruikers en naar de stationsomgeving betekent dit:

voor fietsers en voetgangers

• betere oversteekmogelijkheden over de R30, in het bijzonder ter hoogte van het stationsplein;
• onveilige situaties wegwerken;
• ruimte geven aan kwalitatieve, veilige en logische verbindingen voor deze weggebruikers langsheen het projectgebied zoals daar zijn:

  • van het station naar de binnenstad/centrum
  • van het station naar de Vaartdijkstraat (VTI, kanaaleiland, Cactus Club)
  • naar de vestenroute (van Boeverievest naar Begijnenvest/Minnewater);

• verbeteren van het fietspad langs de R30, kant stationsplein, want deze wordt niet alleen gebruikt door fietsers met bestemming station maar ook door doorgaand fietsverkeer. Dit fietspad maakt immers deel uit van de Brugse Stadsfietsroute (FR30);
• behoud van het fietspad langs de R30, kant vesten, als hoofdas naar het centrum;
• zorgen voor een goede bereikbaarheid van de fietsenparking langs de Hendrik Brugmansstraat;
• voldoende ruimte scheppen voor de voetgangers en fietsers, waar nodig ze van elkaar scheiden en ervoor zorgen dat de routes duidelijk leesbaar zijn;
• stimuleren van deze weggebruikers om bepaalde routes te volgen door de inrichting van het openbaar domein hierop af te stemmen;

voor het autoverkeer

• behouden doorstroming van het verkeer op de R30;
• creëren van veilige aansluitingen van de zijstraten op de R30 – stationsomgeving (alsook de in- en uitrit naar de Kiss&Ride-zone – zone voor kort parkeren)

voor het busverkeer

• vlotte doorstroming van het openbaar vervoer, in het bijzonder de verbinding station – ’t Zand

voor de inrichting van de stationsomgeving

• creëren van een meer aangename omgeving met respect voor de leefbaarheid van de omliggende woonwijken;
• creëren van een aantrekkelijke toegangspoort van en naar het station en naar de verschillende functies nabij het station (parking, fietsenparking, taxi’s, bussen, handelszaken);
• verhogen van de belevings- en verblijfswaarde van het stationsplein;
• de aanwezigheid van het groen, van onder meer de vesten, en het water van de vestingsgrachten, versterken.

De voorstellen voor het voetgangers- en fietsverkeer

Zie voor plannen en simulatiebeelden naar ‘documenten’ – infopanelen infostand station – op deze website.

1. VOETGANGERS- EN FIETSERSTUNNEL AAN DE UNESCO-ROTONDE KANT ’T ZAND

• deze tunnel maakt een verbinding tussen de twee zijden van het Koning Albert I-park waarvan de ene toegang zich bevindt ter hoogte van het standbeeld van Koning Albert I en de andere toegang aan de achterkant van het voormalige VTI-gebouw. Vanaf hier kan de verbinding gemaakt worden met de Boeveriestraat ter hoogte van de Passantenbrug - als dit technisch en landschappelijk/ruimtelijk mogelijk is.

• het traject langs de vesten zal, komende van de Begijnenvest in de richting van de Boeverievest, niet meer verlopen via de oversteek van de ring aan de Oostmeers, maar zal vanaf de Begijnenvest rechtdoor lopen in het Koning Albert I-park. Vandaar kan men dan via de nieuwe tunnel richting Boeverievest wandelen.

• de voetgangers en de fietsers worden uit het complexe kruispunt aan de Oostmeers/R30 gehaald en de fiets- en voetgangersoversteek verdwijnt ter hoogte van de Oostmeers – R30

2. VERBETEREN CHANTRELL- EN HENDRIK BRUGMANSSTRAAT

• veiliger maken van deze kruispunten op de ring waardoor een kortere oversteek ontstaat voor de fietsers

• de fietsers van en naar de fietsenstalling/Huis van de Bruggeling/woning/horeca krijgen een loodrechte, verkeerslichtengeregelde oversteek over de R30 naar de Hendrik Brugmansstraat als logische verbinding

• aanbrengen van een zebrapad om de Chantrellstraat te dwarsen

3. PASSAGE VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS ONDER DE R30, TUSSEN HET STATIONSPLEIN EN DE VESTEN

• de vele voetgangers en fietsers krijgen een passage onder de R30 zodat zij niet meer bovengronds de ring moeten dwarsen;

• vanaf ongeveer halverwege het Stationsplein vertrekt een zacht hellende, brede toegang naar de onderdoorgang van de R30;

• de toegang naar de onderdoorgang, kant Stationsplein, waaiert breed uit op het plein en de zijbermen worden met groen aangekleed om het Stationsplein en deze passage een aantrekkelijke aanblik te geven. Deze groene aankleding sluit aan bij het groene karakter van de vesten;

• de uitgang van de passage, kant vesten, situeert zich tussen de Oostmeers en de Tuf Tuf en bij het ontwerpen van deze uitmonding zal respectvol omgesprongen worden met de aanwezige monumentale bomen van dit vestendeel;

• vanaf de vesten zal de voetganger en de fietser vervolgens de keuze krijgen om de weg verder te zetten hetzij richting Koning Albert I-park/’t Zand, hetzij richting Begijnenvest/Minnewater;

• de aantakking op de vesten laat de voetgangers en fietsers kennis maken met een minder gekende en gebruikte zone van de vesten;

• bij de realisatie van de passage staat de toegankelijkheid centraal (helling van minder dan 5%);

• de breedte van de onderdoorgang, de extra aandacht voor de verlichting, de aanwezigheid van camera’s zorgen voor een veilig gevoel in de onderdoorgang;

• de rijvakken van de R30 over de passage worden op twee slanke bruggen gelegd;

• deze onderdoorgang zal niet als een tunnelkoker ervaren worden maar als een passage met veel licht en flankerend groen;

• tussen de twee bruggen is er open ruimte waardoor daglicht in de passage binnenvalt.

4. MINDER BOVENGRONDSE FIETS- EN VOETGANGERSOVERSTEKEN OVER DE R30

• door de bovenstaande voorstellen vallen een aantal bovengrondse fiets- en voetgangersoversteken over de R30 weg;

• dit biedt kansen tot een conflictvrije werking van de verkeerslichten in het projectgebied omdat er minder kruisende verkeersstromen zijn over de R30.

5. MEER RUIMTE GEVEN AAN FIETSERS EN VOETGANGERS

• door de lichte verschuiving van de R30 kant centrum komt er meer ruimte beschikbaar voor de fietsers en voetgangers kant station (meer info: zie thema ‘gemotoriseerd verkeer’)

6. FIETS- EN VOETGANGERSTUNNEL ONDER DE SPOREN

• op lange termijn is het de ambitie om te proberen een fiets- en voetgangerstunnel te realiseren onder de treinsporen aan de zijkant van het stationsgebouw (kant Huis van de Bruggeling) zodat een vlotte verbinding ontstaat tussen het centrum enerzijds en Sint-Michiels (Kerkebeekpad – scholencomplex) anderzijds.

De voorstellen voor het gemotoriseerde verkeer

De voorstellen voor het fiets- en voetgangersverkeer zorgen ervoor dat een aantal bovengrondse dwarsingen voor fietsers en voetgangers over de R30 verdwijnen, wat goed is voor het behouden van de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer.

En de kruispunten?

In de zone tussen de Unesco-rotonde en de Vaartdijkstraat monden verschillende straten uit op de R30:

• de Oostmeers
• de Ketsbruggestraat
• de Chantrellstraat
• de uitrit van de Kiss&Ride-zone
• de uitrit van de busterminus van De Lijn
• de Vaartdijkstraat

Ze worden allen, met uitzondering van de uitrit busterminus van De Lijn, als knelpunt beschouwd omdat ze onvoldoende verkeersveilig zijn.

Doel:

• deze kruispunten een veiliger inrichting geven zodat ze duidelijk leesbaar zijn voor de gebruikers
• veiligheid verhogen
• een vlotte doorstroming van het verkeer behouden
• bewaken van het groene karakter van de R30

KRUISPUNT R30/OOSTMEERS:

• insnoeren (compacter maken);
• het verkeer van de Oostmeers verplicht rechtsaf laten wegrijden op de R30 (met keerpunt via de Unesco-rotonde);
• schrappen oversteek voor fietsers en voetgangers. Zij krijgen twee alternatieve routes aangeboden: de voetgangers- en fietserstunnel ter hoogte van de Unesco-rotonde voor zij die richting Boeverievest willen én de passage onder de ring/R30 voor de fietsers en de voetgangers die uit de richting van de Oostmeers komen en richting station willen (naar de fietsenparking bijvoorbeeld).

KRUISPUNT R30/KETSBRUGGESTRAAT

• compacter maken (insnoeren);
• meer logisch situeren (nu asymetrisch ten opzichte van de Chantrellstraat) door het beperkt verplaatsen van het kruispuntvlak.

KRUISPUNT R30/CHANTRELLSTRAAT/HENDRIK BRUGMANSSTRAAT

• de aansluiting van deze straat veiliger maken zodat het kruispunt beter leesbaar is voor de weggebruiker;
• de Chantrellstraat krijgt een busbaan in functie van een optimale bereikbaarheid van de stelplaats van De Lijn;
• onderzoeken of de Hendrik Brugmansstraat meer autoluw kan ingericht worden.

KRUISPUNT R30/IN- EN UITRIT KISS&RIDE-ZONE

• de huidige locatie van de Kiss&Ride-zone ligt op de plaats waar de toekomstige onderdoorgang onder de R30 komt;
• verplaatsen van deze kort parkeerzone omdat de aansluiting op de R30 vaak conflicten met zich meebrengt bij het inrijden naar of het verlaten van deze parking;
• integreren van de Kiss&Ride-zone in het parkeergebouw parking station (in een zone buiten de slagbomen – 50-tal plaatsen).

KRUISPUNT R30/VAARTDIJKSTRAAT

• de Vaartdijkstraat wordt afgesloten aan de R30 voor het autoverkeer waardoor er voor dit verkeer geen doorgang meer mogelijk is (zowel inrijdend als uitrijdend);
• de Vaartdijkstraat wordt voorbehouden voor fietsers en voetgangers;
• de huidige afsluiting in de Vaartdijkstraat voor het autoverkeer ter hoogte van de Bombardier-brug verdwijnt zodat de Jachtclub Flandria bereikbaar blijft;
• de herinrichting van dit kruispunt (en het aanpalende kruispunt Bargeweg/R30) vindt plaats in 2022;
• het fietspad en voetpad langs de ring ter hoogte van de Vaartdijkstraat blijft behouden maar wordt beter en veiliger georganiseerd;
• de fietsers van de Vaartdijkstraat (fietssnelweg komende van Gent) krijgen een tunnel onder de R30 zodat ze hun weg via het fietspad langs de R30, kant vesten, verder kunnen zetten.

R30 BEPERKT OPSCHUIVEN RICHTING CENTRUM

• Het innemen van de Ketsbruggeparking biedt kansen om:

  • de R30 lichtjes op te schuiven richting centrum;
  • meer ruimte te geven aan fietsers (Brugse Stadsfietsroute FR30) en aan de voetgangers kant station;
  • een groen scherm te creëren als buffer voor de woningen van de Ketsbruggestraat.

• Goed om te weten:

  • voor deze actie is nog geen inrichtingsvoorstel beschikbaar. Net zoals voor alle andere acties wordt dit de komende maanden nog verder uitgewerkt;
  • de marktkramers van de zaterdagmarkt op ’t Zand zullen, bij het verdwijnen van de Ketsbruggeparking, parkeren aan de Bevrijdingslaan;
  • de huidige stationsparking heeft voldoende capaciteit.