Conformiteitsattest voor huurwoningen

Een conformiteitsattest bewijst dat een woning op het moment van het kwaliteitsonderzoek voldoet aan de minimale veiligheids-, kwaliteits- en gezondheidseisen. 

Conformiteitsattest in Brugge
De Stad Brugge koos ervoor om het conformiteitsattest verplicht te maken voor elke zelfstandige woning, ouder dan 20 jaar, die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt. We willen er hiermee voor zorgen dat al deze woningen de minimumnormen halen voor veiligheid, gezondheid, isolatie en comfort, en zo menswaardig wonen verzekeren. U kunt de verordening hier vinden.

Sinds 1 januari 2022 moet bij de start van een huurcontract, of terbeschikkingstelling (bv. voor gratis bewoning), een conformiteitsattest beschikbaar zijn.

Wat kan u zelf doen?
Wij raden u aan om zelf de kwaliteit van uw woning te checken als voorbereiding op de komst van de woningcontroleur. Hiervoor werden een aantal handige checklijsten opgemaakt. 
Eventuele aanpassingswerken kunnen in aanmerking komen voor de stedelijke Opknappremie. Deze is er ook voor huurwoningen.

Als u vragen hebt over deze documenten, neem dan contact op met één van onze woningcontroleurs op conformiteitsattest.huurwoning@brugge.be

Uitzonderingen

 • Indien Wooninspectie Vlaanderen een herstel van de woning vorderde, wordt de conformiteit van de woning in hun besluit beoordeeld.
 • Voor woningen waarvan er een technisch verslag van minder dan 10 jaar oud beschikbaar is waaruit blijkt dat de woning conform is, en sinds de opmaak van het verslag niet als ongeschikt of onbewoonbaar werden beoordeeld, geldt de verplichting pas 10 jaar na de datum van dit technisch verslag.

Procedure

 1. Aanvraag
  U kunt het ingevulde aanvraagformulier voor een conformiteitsattest op de volgende manier bezorgen.
  • vul het aanvraagformulier in
  • bezorg een aangetekende brief aan het stadsbestuur
  • of dien de aanvraag tegen ontvangstbewijs in aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling
 2. Ontvangstbewijs
  Kort na het indienen van de aanvraag krijgt u een ontvangstbewijs.
 3. Bewijs van ontvankelijkheid en volledigheid
  De stedelijke administratie gaat na of de aanvraag ontvankelijk en volledig is en licht u hierover in.
 4. Bezoek aan de huurwoning
  Indien de aanvraag volledig en ontvankelijk is wordt de afspraak voor het conformiteitsonderzoek gemaakt. Op het afgesproken moment komt een stadsmedewerker de woning controleren. Indien de woning bewoond is, kan het onderzoek enkel plaatsvinden met akkoord van de bewoner(s).
 5. Resultaten
  U krijgt een brief met de resultaten van de controle. Binnen de 60 dagen beslist de burgemeester of u een conformiteitsattest krijgt.

Bedrag

90 euro/aanvraag.

Dit wordt na behandeling van uw aanvraag gefactureerd.
De behandeling is gratis voor:

 • OCMW
 • sociale huisvestingsmaatschappij
 • sociaal verhuurkantoor

Regelgeving

Nuttige links

Contactinformatie