Conformiteitsattest voor huurwoningen

Een conformiteitsattest bewijst dat uw huurwoning op het moment van het kwaliteitsonderzoek voldeed aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen. 

Verplichting
Vanaf 1 januari 2022 moet bij de start van een huurcontract, of terbeschikkingstelling (bv. voor gratis bewoning), een conformiteitsattest beschikbaar zijn.
Op vandaag kan het attest reeds vrijblijvend, of in het vooruitzicht van de verplichting aangevraagd worden.

Aan welke normen moet een woning voldoen?
Op deze pagina leest u meer over de woningkwaliteitsnormen, en in deze brochure wordt algemene uitleg gegeven bij de normen.

Bij de beoordeling van de woning wordt dit formulier gebruikt. 

Om er voor te zorgen dat woningen steeds op dezelfde manier beoordeeld worden werd een technische handboek samengesteld. Daarin staat voor elk onderdeel van de woning beschreven wat er precies beoordeeld moet worden, op welk manier dat moet gebeuren, wat de mogelijke gebreken zijn, en op welke manier gebreken moeten gequoteerd worden.  

Doe de zelf-check!
Via de woningkwaliteitswijzer -een onderdeel van de woningpas- kan je de kwaliteit van je woning zelf testen.

Ondersteuning
Je kan bij ons terecht voor renovatieadvies, en uitleg over de voor jou beschikbare premies.

Nuttige links

Voorwaarden

Wooninspectie Vlaanderen vorderde geen herstel van de woning. Indien dit wel het geval is wordt de conformiteit van de woning in hun besluit beoordeeld.

Procedure

Aanvraag
Het conformiteitsattest kan aangevraagd worden via

 • het online aanvraagformulier bovenaan deze pagina
 • een aangetekende brief aan het stadsbestuur
 • het indienen van de aanvraag tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling

De aanvraag bevat: 

 • de naam, voornaam, en contactgegevens van de aanvrager; 
 • een schematische indeling de woning.  Indien de woning een onderdeel is van een appartementsgebouw ook een overzicht van de gemeenschappelijke ruimtes (gemeenschappelijke lokalen zoals inkom, gang, traphal, …). 
 • indien beschikbaar: 
  • niet vervallen keuringsattest van de elektrische installatie met draadschema's 
  • niet vervallen keuringsattest van de gasinstallatie
  • niet vervallen keuringsattest van de brandweer.

Ontvangstbewijs
Kort na het indienen van de aanvraag krijgt u een ontvangstbewijs.

Bewijs van ontvankelijkheid en volledigheid
De stedelijke administratie gaat na of de aanvraag ontvankelijk en volledig is, en licht u hierover in.

Een aanvraag is ontvankelijk als deze ingediend wordt door de eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of onderverhuurder van de woning, én de aanvraag op de juiste manier aan de stad werd overgemaakt (zie hierboven). 

Een aanvraag is volledig wanneer deze alle vereiste elementen bevat (zie opsomming bij 'aanvraag').

Bezoek aan de huurwoning
Indien de aanvraag volledig en ontvankelijk is wordt de afspraak voor het conformiteitsonderzoek gemaakt.
Op het afgesproken moment komt een stadsmedewerker de woning controleren.
Indien de woning bewoond is kan het onderzoek enkel plaatsvinden met akkoord de bewoner(s).

Resultaten
U krijgt een brief met de resultaten van de controle. Binnen de 60 dagen beslist de burgemeester of u een conformiteitsattest krijgt.

Krijgt u geen resultaat binnen de 60 dagen? Dan kan u een conformiteitsonderzoek aanvragen bij de gewestelijke ambtenaar.

Bedrag

62,50 euro/aanvraag.

Gratis voor:

 • OCMW
 • sociale huisvestingsmaatschappij
 • sociaal verhuurkantoor.

Uitzonderingen

Vanaf 1 januari 2022 geldt de verplichting op het bezit van een conformiteitsattest niet als: 

 • De woning jonger is dan 20 jaar;
  of
 • In de afgelopen 10 jaar werd bij een conformiteitsonderzoek niet vastgesteld dat de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar was, én de woning daarna niet ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard werd. Het resultaat van dit conformiteitsonderzoek moet met een technisch verslag bewezen worden.

Regelgeving

Contactinformatie