Conformiteitsattest voor huurwoningen

Een conformiteitsattest bewijst dat een woning op het moment van het kwaliteitsonderzoek voldoet aan de minimale veiligheids-, kwaliteits- en gezondheidseisen. 

Conformiteitsattest in Brugge

De Stad Brugge kiest ervoor om het conformiteitsattest verplicht te maken voor elke zelfstandige woning, ouder dan 20 jaar, die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt. Zo zorgen we ervoor dat al deze woningen de minimumnormen halen voor veiligheid, gezondheid, isolatie en comfort, en zo menswaardig wonen verzekeren. Je kan de verordening hier vinden.

Sinds 1 januari 2022 moet bij de start van een huurcontract, of terbeschikkingstelling (bv. voor gratis bewoning), een conformiteitsattest beschikbaar zijn.

Wat kan je zelf doen?

Wij raden je aan om zelf de kwaliteit van uw woning te checken als voorbereiding op de komst van de woningcontroleur. Hiervoor werden een aantal handige checklijsten opgemaakt.
Eventuele aanpassingswerken kunnen in aanmerking komen voor de stedelijke Opknappremie. Deze is er ook voor huurwoningen.

Als je vragen hebt over deze documenten, neem dan contact op met één van onze woningcontroleurs op conformiteitsattest.huurwoning@brugge.be

Procedure

 1. Bezorg het aanvraagformulier voor een conformiteitsattest op één van de volgende manieren:
  • vul het aanvraagformulier in;
  • bezorg een aangetekende brief aan het stadsbestuur of;
  • dien de aanvraag tegen ontvangstbewijs in aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling.

 1. Kort na het indienen van de aanvraag krijg je een ontvangstbewijs.
 2. De stedelijke administratie gaat na of de aanvraag ontvankelijk en volledig is en licht u hierover in.
 3. Bezoek aan de huurwoning.
  Indien de aanvraag volledig en ontvankelijk is wordt de afspraak voor het conformiteitsonderzoek gemaakt. Op het afgesproken moment komt een stadsmedewerker de woning controleren. Indien de woning bewoond is, kan het onderzoek enkel plaatsvinden met akkoord van de bewoner(s).
 4. Resultaten
  Je krijgt een brief met de resultaten van de controle. Binnen de 60 dagen beslist de burgemeester of u een conformiteitsattest krijgt.

Bedrag

90 euro/aanvraag.
Dit bedrag factureren we na behandeling van je aanvraag.

De behandeling is gratis voor:

 • OCMW
 • sociale huisvestingsmaatschappij
 • sociaal verhuurkantoor

Uitzonderingen

 • Indien Wooninspectie Vlaanderen een herstel van de woning vorderde, wordt de conformiteit van de woning in hun besluit beoordeeld.
 • Voor woningen waarvan er een technisch verslag van minder dan 10 jaar oud beschikbaar is waaruit blijkt dat de woning conform is, en sinds de opmaak van het verslag niet als ongeschikt of onbewoonbaar werden beoordeeld, geldt de verplichting pas 10 jaar na de datum van dit technisch verslag.

Regelgeving

Nuttige links