Constructieve dialoog tussen Stad Brugge en projectontwikkelaars leidt tot doorbraak in dossier zone Blankenbergse Steenweg

7
jun
2022

De toekomstige ruimtelijke invulling van de site Blankenbergse Steenweg maakt al even het voorwerp uit van juridische procedures. De Vlaamse regering stelde op 22 januari 2021 het geremedieerde GRUP vast. Hiertegen werden beroepen ingesteld bij de Raad van State om uiteenlopende redenen. De voorbije periode ging het stadsbestuur de dialoog aan met alle partijen die beroep aantekenden om tot een gedragen akkoord te komen. Na constructieve onderhandelingen werd met drie van de vier betrokken partijen (projectontwikkelaars Ghelamco, Novus, Bremhove) een wederzijds akkoord bereikt dat resulteert in de onmiddellijke intrekking van de beroepen. De vierde partij (Groen vzw Brugge) wenst hier tot op heden niet op in te gaan.

Een lange voorgeschiedenis

De opstart van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge’ dateert van 2002. Ondertussen zijn heel wat van de deelgebieden definitief planologisch bestemd, maar na twee decennia maakt het deelgebied Blankenbergse Steenweg nog steeds voorwerp uit van procedures. Voor Stad Brugge is de verdere ontwikkeling van deze zone (bestaande uit een zone bestemd voor ‘stedelijke activiteiten’ (stadionproject Cercle Brugge) en ‘regionale bedrijvigheid’ van vitaal belang.

‘Zone voor regionale bedrijvigheid’

Een nieuw bedrijvenpark langs de Blankenbergse Steenweg is broodnodig voor bedrijven en kmo’s die zich in Brugge willen vestigen of willen uitbreiden. Onder meer UNIZO en Voka klagen al jaren het schrijnende tekort aan bedrijvenparken in de regio Brugge aan. De ruimtemonitor van de POM West-Vlaanderen bevestigt dit tekort keer op keer.

Gezien het cruciaal belang van deze site voor de Brugse economie en werkgelegenheid, zocht het stadsbestuur een constructieve dialoog om dit dossier te deblokkeren. Op de 30 ha in deelgebied Blankenbergse Steenweg die bestemd zijn voor bedrijvigheid, zijn Ghelamco, Novus en Bremhove ondertussen bereid om een hoogwaardig en duurzaam bedrijvenpark te realiseren. Een project dat de economische groei en toekomstige werkgelegenheid in de regio een boost kan geven.

‘Zone voor stedelijke activiteiten’

De bestemming van de zone voor ‘stedelijke activiteiten’ houdt rechtstreeks verband met de Brugse voetbalstadiondossiers. Deze kennen een lange voorgeschiedenis. De toestand van het Jan Breydelstadion, in gebruik genomen in 1976 en dus 46 jaar oud, wordt er ondertussen niet beter op. In 2006 luidde al dat het stadion verouderd was en niet meer voldeed aan de eisen van een moderne voetbalploeg. Nu, zestien jaar later, is de staat van het stadion ondanks voortdurend ‘oplapwerk’ bedenkelijker dan ooit.

Het stadsbestuur besliste in januari 2020 zowel Club Brugge als Cercle Brugge te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuwe stadion. Beide voetbalploegen kregen een globaal kader waarin verder konden worden uitgewerkt: Club Brugge kreeg de kans om een stadionproject te realiseren op de Olympiasite en Cercle Brugge zou kunnen beschikken over de zone 'stedelijke activiteiten' op de site Blankenbergse Steenweg.

Dossiers stonden nog nooit zo ver

Ondanks de quasi onvermijdelijke procedures stonden beide dossiers het afgelopen decennium nog nooit zo ver. Club Brugge diende op 8 maart 2021 een omgevingsvergunningsaanvraag in bij de Vlaamse Overheid voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite. De omgevingsvergunning werd op 6 oktober 2021 goedgekeurd door Vlaamse ministers Zuhal Demir en Hilde Crevits. Momenteel loopt een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Uitspraak in deze procedure wordt verwacht in de periode oktober/november 2022.

Het dossier van het stadionproject van Cercle Brugge kende een andere wending. Begin oktober 2020 vernietigde de Raad van State in een arrest o.a. de zone voor stedelijke activiteiten en de zone gemengd bedrijventerrein aan de Blankenbergse Steenweg. Ook het onteigeningsplan ‘deelgebied 7 Sint-Pietersplas – Blankenbergse Steenweg’ werd vernietigd. Dit arrest stuurde de plannen van Cercle Brugge danig in de war.

Gezien het maatschappelijk belang greep bevoegd minister Zuhal Demir in en enkele dagen later besliste de Vlaamse regering om te werken aan een remediëring. Het uitvoeringsplan voor het deelgebied ‘Sint-Pietersplas – Blankenbergse Steenweg’ werd aangepast, waarbij maximaal tegemoet wordt gekomen aan de opmerkingen van de Raad van State. De Vlaamse regering stelde het geremedieerde GRUP vast op 22 januari 2021. Tegen het geremedieerde GRUP werden vervolgens opnieuw beroepen ingediend bij de Raad van State.

Onderling akkoord

De voorbije periode knoopte Stad Brugge – in samenspraak met minister Zuhal Demir – een constructieve dialoog aan met de partijen die beroep aantekenden. Met drie van de vier partijen (Ghelamco, Novus en Bremhove) kwam de Stad tot een samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst steunt op een masterplan voor de zones 'bedrijvigheid' en 'stedelijke activiteiten' voor de Blankenbergse Steenweg. Het masterplan voorziet in een afgestemde en logische aansluiting van beide 'zones' (weginfrastructuur, gedeelde parking ...). In één beweging wordt zo ook alle benodigde infrastructuur voor Cercle Brugge voorzien in de zone ‘stedelijke activiteiten’. Op die manier kan Cercle Brugge desgevallend een snelle doorstart maken in het dossier rond de bouw van een nieuw stadion.

Het masterplan voorziet ten slotte ook verregaande toegevingen op het vlak van natuurbehoud en natuurversterking aan Groen vzw Brugge, de vierde partij die beroep aantekende. Ondanks bijvoorbeeld de realisatie van een publiek park van ca 12 ha en verregaande maatregelen op het vlak van duurzaamheid, wil Groen vzw Brugge echter het arrest van de Raad van State afwachten vooraleer rond de tafel te zitten. De Stad en de andere partijen betreuren deze houding, die het dossier potentieel opnieuw jarenlang kan vertragen.

Tot slot

De samenwerkingsovereenkomst biedt een unieke, allesomvattende basis, die bedrijvigheid, sport en natuurbeleving combineert. Stad Brugge dankt de ontwikkelaars nadrukkelijk voor hun constructieve samenwerking in de totstandkoming van deze duurzame toekomstvisie op de zone Blankenbergse Steenweg.

Stad Brugge, de Vlaamse overheid, de private ontwikkelaars en nagenoeg alle betrokken eigenaars/bewoners/gebruikers zijn vragende partij om tot een gedragen compromis te komen vóór de Raad van State een arrest velt. Dit definitief akkoord zou rechtszekerheid geven aan alle betrokken partijen.

Nog slechts één belangenvereniging staat deze definitieve oplossing in de weg. Het stadsbestuur hoopt dan ook snel tot een constructief gesprek te komen met Groen vzw Brugge.