Coronasteun lokale sportsector

Online aanvraag

Noodsteun corona lokale sportsector

De Vlaamse overheid kende de Stad Brugge 1,7 miljoen euro toe als noodsteun voor vrije tijd na de coronacrisis. Het stadsbestuur besliste om de helft daarvan in te zetten om deels de gederfde inkomsten te compenseren van maatregelen die ze zelf reeds nam ter ondersteuning voor de sectoren Sport, Jeugd en Cultuur.

De andere helft, een bedrag van 872.516 euro, wordt gebudgetteerd als noodsteun aan lokale verenigingen of particuliere initiatieven in één van de drie sectoren. Specifiek voor Sport is er dus maximaal 290.838,50 euro ter beschikking voor verenigingen die directe financiële schade leden door corona, die nieuwe initiatieven opzetten om de relance te versnellen of die structurele maatregelen starten om de werking sterker te maken, door te professionaliseren en/of door een fusie van twee of meerdere verenigingen.

Doelstellingen

 1. De relance van de jeugd, cultuur & sportsector na de Coronacrisis ondersteunen en versnellen;
 2. Ervoor zorgen dat waardevolle initiatieven in de jeugd, cultuur of sportsector overleven na de tijdelijke stilstand door de coronacrisis;
 3. Zichtbaar maken en bevestigen dat de stad Brugge in uitvoering van het beleidsprogramma 2019-2024 een belangrijke waarde hecht aan z’n vrijetijdsinitiatieven op het grondgebied van de stad.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

 1. Tijdig een aanvraag indienen bij de betrokken dienst : respectievelijk sport, jeugd of cultuurbeleidscoördinator, voor 31 januari 2021 of 30 juni 2021;
 2. Een vereniging in de sectoren jeugd, cultuur of sport of een particulier initiatief in de sectoren jeugd, cultuur of sport en een werking hebben op het Brugs grondgebied.

Aanvraag

Voor elke subsidievraag moet de vereniging of het particulier initiatief een aanvraag indienen die minstens volgende informatie bevat :

 • Een activiteitenoverzicht respectievelijk voor de sectoren Cultuur en Sport waaruit blijkt dat door de gevolgen van de coronacrisis activiteiten in de vrijetijdssector niet zijn kunnen doorgaan en men hierdoor financiële schade geleden heeft (wegens procentuele verhoging van de werkingstoelagen geldt dit luik niet voor de sector jeugd). 
 • Een verklaring op eer dat de financiële schade die geleden is door Corona, niet vergoed is via een andere overheidssubsidie, verzekering edm. 
 • Een financieel overzicht (oorspronkelijke raming – effectieve realisatie) waaruit de financiële schade blijkt.

OF

 • Een subsidieaanvraag respectievelijk voor de sectoren Cultuur, Sport en Jeugd, voor een initiatief in de vrijetijdssector die laagdrempelig bijdraagt aan de versnelling van de relance in jeugd, cultuur of sport in Brugge.
 • Een verklaring op eer dat het subsidiebedrag zal gebruikt worden voor de coronarelance van jeugd, cultuur of sport in Brugge
 • Een financieel overzicht van de ingediende aanvraag.

OF

 • Een subsidieaanvraag , enkel voor sector Sport, om een fusie van Brugse sportclubs/sportverenigingen te realiseren.
 • Een langetermijnplan die weergeeft hoe de fusie van de sportclubs/sportverenigingen gerealiseerd zal worden. Dit bevat minstens een plan van aanpak wat betreft de inzet van de middelen (financieel, materieel en personeel) om de nieuwe club efficiënt te runnen. Duurzaamheid, gedeeld gebruik van infrastructuur en professionaliseren van trainers en coaches moeten hierin centraal staan. 

Hiervoor kan worden bekomen:

 1. Een eenmalige impulstoelage bij onderbouwde fusie van twee of meerdere erkende sportverenigingen tot één sportvereniging (vzw)
  • 2500 euro bij de oprichting van een nieuwe vereniging met meer dan 100 leden
  • 5000 euro bij de oprichting van een nieuwe vereniging met meer dan 200 leden
  • 7500 euro bij de oprichting van een nieuwe vereniging met meer dan 400 leden
 2. Een eenmalige impulstoelage van 50% van de weddekosten (maximum van 10. 000 euro per vereniging) voor de indiensttreding van (minimum) een halftijdse professionele verenigingsondersteuner. 

De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 31 januari 2021 of 30 juni 2021 bij respectievelijk sport, jeugd of cultuurbeleidscoördinator. Laattijdige subsidieaanvragen worden niet aanvaard.

Bekijk het volledige reglement hier

Een aanvraag indienen, kan via het online formulier bovenaan deze pagina.

 

Contactinformatie