Coronavirus: maatregelen in Brugge

 Update 10 januari 20212Algemene maatregelen

Het Overlegcomité van 22 december 2021 heeft vastgesteld dat het aantal besmettingen per dag is gedaald, met ook een lichte daling van de druk op de zorg. Niettemin blijft de bezettingsgraad op intensieve zorgen hoog. Ons land wordt, net als andere landen, geconfronteerd met een nieuwe realiteit: de snelle opmars van de nieuwe Omikron-variant, nu al verantwoordelijk voor 27% van de besmettingen in België. Gezien de hoge besmettelijkheid van de Omikron-variant enerzijds en de onzekerheden inzake de Omikron-variant anderzijds is uiterste voorzichtigheid geboden. Om de verspreiding van de Omikron-variant te vertragen, de gevolgen voor ziekenhuizen te beperken en de heropening van de scholen na de kerstvakantie niet in gevaar te brengen, heeft het Overlegcomité beslist om de huidige maatregelen te behouden en om een reeks bijkomende beschermingsmaatregelen te nemen. Deze verscherpte maatregelen omvatten met name een verbod op evenementen binnen, strengere regels voor evenementen buiten, de sluiting (op enkele uitzonderingen na) van de binnenruimten van de culturele, feestelijke, of recreatieve sector en van bepaalde specifieke inrichtingen, evenals strengere regels voor het winkelen. Sinds 30 december 2021 zijn de inrichtingen die behoren tot de culturele of evenementensector weer open voor publiek en kunnen er binnen onder bepaalde voorwaarden opnieuw evenementen en culturele voorstellingen plaatsvinden. 

Uit de recente risicoanalyses van de betrokken adviesorganen en de minister van Volksgezondheid is gebleken dat de cumulatieve criteria die de pandemiewet voorziet om van een “epidemische noodsituatie” te kunnen spreken cumulatief voldaan zijn. Op 29 oktober 2021 werd de epidemische noodsituatie afgekondigd bij koninklijk besluit, en werden ook de maatregelen opgenomen in een koninklijk besluit ter uitvoering van de pandemiewet.

Het respecteren van de basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:

 1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
 2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
 3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
 4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het koninklijk besluit zijn bepaald.Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen;
 5. Het is sterk aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken.
Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:
 • Laat je vaccineren
 • Draag je mondmasker
 • Was regelmatig je handen
 • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 • Test jezelf
 • Kies voor buiten
 • Beperk je sociale contacten: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 • Verlucht en ventileer binnenruimtes
 • Hou nog even een veilige afstand
 • Hou het ook op reis veilig

Wat betekent de afkondiging van de epidemische noodsituatie voor de lokale overheden?

Per ministeriële omzendbrief wordt toegelicht hoe op lokaal niveau verstrengde maatregelen kunnen worden genomen in het kader van de pandemiewet.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het koninklijk besluit), zijn sancties mogelijk op basis van artikel 6 van de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het koninklijk besluit worden buiten toepassing gelaten.

Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het koninklijk besluit gedurende proef- en pilootprojecten.

De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.

Terug naar boven

Economie

Om het aantal besmettingen op de werkplek tot een minimum te beperken en het aantal mensen in het openbaar vervoer tijdens de spitsuren te verminderen, wordt telewerken opnieuw verplicht. Om de werknemers in staat te stellen een band met hun werkomgeving te behouden en om de continuïteit van de bedrijfsvoering en de competitiviteit van de ondernemingen zoveel als mogelijk te vrijwaren, is het de werkgever evenwel toegestaan een beperkt aantal terugkeermomenten in te plannen.

De algemene principes voor economie en werk zijn de volgende:

 • Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Telethuiswerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.
 • De werkgevers bezorgen de personen werkzaam in hun vestigingseenheden, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. 
 • De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. 
 • De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op de derde werkdag volgend op de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 19 november 2021 en moet uiterlijk worden ingediend op 30 november 2021. De volgende aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Als het totale aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid en het aantal personen dat daar een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen. De registratieplicht is niet van toepassing op: 
  • de KMO’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
  • de inrichtingen bedoeld in artikel 2, 1° van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarmee instemming werd verleend door de wet van 1 april 2016; 
  • de werkgevers in de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie; 
  • alle onderwijsinstellingen voor zowel het personeel dat de inrichtende machten zelf betalen en aangeven bij de RSZ, als het personeel dat via een Gemeenschapsministerie betaald wordt en bij de RSZ wordt aangegeven. Deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van al hun personeel zelf betalen;
  • De politiediensten zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
  • De operationele diensten van de civiele veiligheid bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
  • De penitentiaire inrichtingen, de rechterlijke orde en de inlichtingendiensten.
 • De ondernemingen, verenigingen en diensten kunnen voor de personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, waarvoor het telethuiswerk verplicht is, terugkeermomenten inplannen, mits naleving van de preventiemaatregelen (zie hieronder) en onder de volgende voorwaarden:
  • een onderling akkoord tussen deze ondernemingen, verenigen en diensten en de personen die bij hen werkzaam zijn, wat betekent dat deze personen niet verplicht kunnen worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten;
  • het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest van deze personen zijn;
  • deze personen moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer in alle veiligheid te laten verlopen;
  • deze personen moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;
  • de werkgever mag hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbinden;
  • de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;
  • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.
 • Voor wat betreft deze terugkeermomenten:
  • deze mogen maximum één dag per week per persoon bedragen;
  • per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn;
  • voor de KMO's waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.
 • De ondernemingen, verenigingen en diensten, nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing zo optimaal mogelijk te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. Indien de social distancing op de arbeidsplaatsen niet kan nageleefd worden, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
 • Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst, zoals bedoeld in de eerste paragraaf uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
 • Deze ondernemingen, verenigingen en diensten, informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
 • Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.
 • Telewerk wordt sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in de publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen.

Het is verboden voor de ondernemingen, verenigingen en diensten om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren.

Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

De verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen worden geregeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België (titel IX, art. 28 – 30).

Mogen bedrijfsevenementen en -feesten nog doorgaan?

Indien het evenement of feest voor het publiek toegankelijk is, gelden de regels die van toepassing zijn op publiek toegankelijke evenementen.

Het is daarentegen verboden voor ondernemingen, verenigingen en diensten om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om niet publiek toegankelijke bedrijfsevenementen (bv. een kerstfeest voor werknemers en partners) te organiseren op de arbeidsplaats.

Professionele bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening (bv. vergaderingen, opleidingen,…) zijn toegelaten en dienen georganiseerd te worden overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de werkvloer, onder meer de verplichting om thuis te werken en om de terugkeermomenten zo te organiseren dat slechts een beperkt aantal personeelsleden tegelijkertijd aanwezig is. Op de arbeidsplaatsen gelden de veiligheidsmaatregelen uit de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Terug naar boven

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan klanten (B2C)

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels). In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

In elk geval dienen ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, de acht algemene minimale regels die voorzien zijn in het koninklijk besluit na te leven:

 • De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
 • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • de onderneming of vereniging neemt de passende maatregelen zodat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap;

 • een maximum van één consument per 10 m2 van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte wordt toegelaten;

 • indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten ofwel om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd wordt, ofwel om een gezelschap te ontvangen;

 • indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m2 bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over toegangscontroles;

 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten. 

De consumenten mogen worden ontvangen in gezelschappen van maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Gezelschappen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. 

De regels beschreven onder punten 7 en 8 zijn niet van toepassing op fotografiestudio’s.

Als ondernemingen, volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Winkels en winkelcentra

Het dragen van een mondmasker is verplicht in de winkels en de winkelcentra vanaf de leeftijd van 6 jaar.

In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten:

 • de hierboven beschreven minimale regels;
 • een maximum van één bezoeker per 10 m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten; 
 • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
 • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • er wordt in toereikende toegangscontrole voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over toegangscontroles. .

De bezoekers mogen worden ontvangen in gezelschappen van maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Gezelschappen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. 

Nachtwinkels dienen te worden gesloten voor het publiek tussen 23 uur en 5 uur ‘s ochtends. Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding "Nachtwinkel" draagt.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten tussen 23 uur en 5 uur ‘s ochtends. Daarentegen moeten de horecagedeelten wel sluiten tussen 23 uur en 5 uur ‘s ochtends (take-away inbegrepen), overeenkomstig de regels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten.

Wat houdt een toereikende toegangscontrole in voor wat betreft de winkels met een voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte van meer dan 400 m2 en de winkelcentra?

Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoort onder meer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker en de social distancing. 

Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit die valt onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing. Dit maakt dat deze moet worden uitgevoerd door een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. 

Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz. 

Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole. 

Handelsbeurzen en salons

Handelsbeurzen en salons blijven toegelaten. Zij dienen de minimale regels zoals hierboven beschreven, toe te passen en dienen het toepasselijke protocol te respecteren. De organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Indien de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, is bovenstaande regeling niet van toepassing.

In ieder geval is het dragen van een mondmasker verplicht.

Contactberoepen

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor zowel de dienstverleners als de klanten in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten. Dit omvat zowel de medische als niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld kappers, barbiers, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders, sekswerkers …

Lokale overheden

De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

Ondernemingen en vereniginginen die goederen of diensten aan professionelen aanbieden (B2B)

Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.

Terug naar boven

Ambulante activiteiten

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
 • de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels;
 • wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen tot en van de markt of de kermis;
 • de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de verschillende gezelschappen;
 • de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie, en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.

De bezoekers mogen worden ontvangen in gezelschappen van maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Gezelschappen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. 

Een markt of kermis kan weliswaar ook georganiseerd worden als massa-evenement met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). In dat geval gelden de modaliteiten van die toepassing zijn op massa-evenementen, en niet de bovenstaande specifieke regels met betrekking tot markten en kermissen.

Deze regels zijn niet van toepassing op kerstmarkten en winterdorpen. Deze worden beschouwd als evenementen en moeten de regels van toepassing op evenementen respecteren.

Terug naar boven

Horeca

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

 • de uitoefening van deze activiteiten is verboden tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens, behalve voor wat betreft de private bijeenkomsten in het kader van een huwelijk of een uitvaart;
 • maaltijden en dranken kunnen tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens niet worden aangeboden om af te halen en te leveren;
 • een maximum van zes personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Personen die onder hetzelfde dak wonen, mogen ongeacht hun aantal een tafel delen. Indien het een toog betreft, kunnen meerdere gezelschappen van maximum 6 personen, in functie van de lengte van de toog, aan de toog plaatsnemen, waarbij het houden van afstand tussen de gezelschappen wordt aanbevolen;
 • enkel zitplaatsen aan tafel of aan de toog zijn toegestaan;
 • elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten, behalve voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen en om zich naar de bar of een buffet te verplaatsen;
 • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater zorgt voor een goede verluchting;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel en de klanten, wanneer ze niet aan tafel of aan de toog neerzitten.

Bovenstaande regels zijn ook van toepassing op de professionele uitoefening van horeca-activiteiten op de toegelaten private bijeenkomsten en evenementen.

In geval van dienstverlening aan huis zijn bovenstaande regels niet van toepassing, met uitzondering van de beperking op de openingsuren. Indien het gaat om een private bijeenkomst in het kader van een huwelijk of een uitvaart geldt er thuis evenwel ook geen beperking op de openingsuren.

In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector, met inbegrip van de danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. Er dient minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd en waar wordt gerookt. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater aanbevolen om bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

De toegang tot de horeca-inrichtingen dient te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 m.b.t. het COVID Safe Ticket op basis van het decreet dat of de ordonnantie die in dat verband werd aangenomen.

Voor meer details, zijn de horecaprotocollen beschikbaar op info-coronavirus.be:

Bovendien blijft het collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik met een individueel mondstuk is toegelaten.

Zijn buffetten toegelaten?

Ja, buffetten zijn toegelaten. De klanten moeten wel een mondmasker dragen wanneer zij zich verplaatsen naar het buffet. Wanneer het gaat om een buffet met zelfbediening, moet bijzondere aandacht besteed worden aan handhygiëne (klanten desinfecteren hun handen voordat zij zichzelf bedienen). Klanten worden aanbevolen de afstand te bewaren wanneer ze in de rij staan aan het buffet. Dezelfde logica is van toepassing wanneer klanten zich begeven naar (drank)automaten, koelkasten etc.

Zijn pop-up terrassen en winterbars toegelaten?

Ja, indien zij de toelating krijgen van de gemeente en de horecaregels naleven, kunnen zij worden georganiseerd in de openbare ruimte. 

Mogen er sporten (biljarten, snooker, dart, etc.) plaatsvinden in een horeca inrichting?

Cafésporten en kansspelen zijn niet toegelaten in de horeca-inrichtingen.

Welke regels zijn van toepassing op de bedrijfsrestaurants?

De hierboven beschreven minimale horeca regels blijven eveneens van toepassing op de bedrijfsrestaurants. Eet- en lunchpauzes in bedrijven komen expliciet aan bod in de Generieke Gids (blz. 37).

Dieren

Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvang aanbieden, kunnen hun activiteiten uitoefenen, mits naleving van de acht minimale regels en de eventuele protocollen die van toepassing zouden zijn. De dienstverlening aan en in huis is opnieuw toegelaten.

Terug naar boven

Gezondheid

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. 

De meest actuele informatie is beschikbaar op de website van Sciensano. 

Wat wordt begrepen onder “een mondmasker”?

Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent de regels van social distancing en het dragen van mondmaskers in de openbare ruimte?

De verplichting tot naleving van de regels van social distancing is niet van toepassing:

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 9 jaar;
 • op personen onderling die behoren tot eenzelfde gezelschap;
 • op personen onderling die elkaar thuis ontmoeten;
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
 • tijdens private bijeenkomsten;
 • tijdens de burgerlijke huwelijken;
 • tijdens de uitvaartceremonies;
 • tijdens de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • tijdens de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • tijdens het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening;
 • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.
 • in de gevallen waar de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, met inbegrip van massa-evenementen.

Eenieder, vanaf de leeftijd van 6 jaar, wordt sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (tenzij anders bepaald). Het gebruik van FFP2 mondmaskers wordt aanbevolen ter bescherming van kwetsbare personen. 

Het dragen van mondmaskers blijft op een aantal plaatsen evenwel in elk geval verplicht:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de binnenruimtes van de luchthaven, van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer is niet verplicht mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • in de binnenruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (i.e. het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn) behalve voor wat betreft het rijdend personeel, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen mondmasker draagt;
 • in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, voor wat betreft de dienstverleners en de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten;
 • de voor het publiek toegankelijke binnenruimten van de ondernemingen, verenigingen en diensten;
 • de voor het publiek toegankelijke ruimten van de handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra en van de inrichtingen die geopend mogen blijven overeenkomstig artikel 7, §1 van het koninklijk besluit, onder voorbehoud van de punten 11 en 12 hieronder;
 • de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • de publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen;
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor wat betreft het personeel en voor wat betreft de klanten wanneer zijn niet aan een tafel of toog zitten;
 • de plaatsen waar de toegelaten private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband met meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten plaatsvinden;
 • de plaatsen waar evenementen plaatsvinden, ongeacht de grootte, met inbegrip van de massa-evenementen en de toegelaten congressen buiten en de toegelaten sportwedstrijden;
 • de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • de overige plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 m.b.t. het CST;
 • de binnenruimten van scholen en onderwijsinstellingen
  • is niet van toepassing op de kinderen van 6 jaar of ouder die nog niet in het lager onderwijs gestart zijn
  • is wel van toepassing op de kinderen die jonger zijn dan 6 jaar en al in het lager onderwijs gestart zijn
  • is niet van toepassing onder de specifieke voorwaarden bepaald door de gemeenschappen. 
 • de binnenruimten van de buitenschoolse opvang voor kinderen uit het lager onderwijs

  • is niet van toepassing op de kinderen van 6 jaar of ouder die nog niet in het lager onderwijs gestart zijn

  • is wel van toepassing op de kinderen die jonger zijn dan 6 jaar en al in het lager onderwijs gestart zijn

  • is niet van toepassing onder de specifieke voorwaarden bepaald door de gemeenschappen.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de basisprincipes voor het individuele gedrag:

 • beperk je sociale contacten;
 • respecteer de hygiëneregels;
 • doe je activiteiten liefst buiten;
 • denk aan kwetsbare mensen;
 • hou afstand (1.5 m).

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/.

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest? 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine en isolatie?  

Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden bepaald tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 15 januari 2021.

Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest.

Op de website van Sciensano vind je alle regels en procedures rond isolatie en quarantaine.

Terug naar boven

Gebruik van telecomgegevens in de strijd tegen COVID-19

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd. 

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Terug naar boven

Kwetsbare personen

Zijn activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen en gericht zijn op mensen met specifieke zorg-en ondersteuningsnoden toegelaten?

Ja, professionele activiteiten die fysieke aanwezigheid, gericht op mensen met specifieke zorg- en ondersteuningsnoden zijn toegelaten, zowel binnen als buiten, wanneer ze georganiseerd worden door erkende instanties binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg.

Het gaat bijvoorbeeld om sessies van (gezins-)therapie met alle leden van het huishouden, over groepstherapeutische sessies, over begeleide activiteiten van zelfhulpgroepen, over educatieve groepssessies in het kader van zwangerschapsbegeleiding, over groepssessies in het kader van rookstopbegeleiding, etc.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheid voor de modaliteiten van het bezoek.

Terug naar boven

Onderwijs en kinderopvang

Het is belangrijk op te merken dat eenieder, vanaf de leeftijd van 6 jaar, verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker op de volgende plaatsen: 

 • de binnenruimten van scholen en onderwijsinstellingen; 
 • de binnenruimten van de buitenschoolse opvang voor kinderen uit het lager onderwijs. 

Deze verplichting: 

 • is niet van toepassing op de kinderen van 6 jaar of ouder die nog niet in het lager onderwijs gestart zijn; 
 • is wel van toepassing op de kinderen die jonger zijn dan 6 jaar en al in het lager onderwijs gestart zijn; 
 • is niet van toepassing onder de specifieke voorwaarden bepaald door de gemeenschappen. 

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. 

Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting. 

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Deze inrichtingen zijn geopend

Alle info over kinderopvang in Vlaanderen vind je op de website van Kind en Gezin.

Welke maatregelen gelden in het onderwijs?

Op de website van de Vlaamse overheid vind je een overzicht van de huidige maatregelen.

Wat met ouders van (vermoedelijk) besmette ouders?

Op de website van Sciensano vind je alle regels en procedures rond isolatie en quarantaine.

Voorziet Brugge in extra opvangmogelijkheden?

Via het Loket Kinderopvang voorziet de stad in extra opvangmogelijkheden voor ouders die geen alternatieven hebben of kinderen in een moeilijke situatie.

Terug naar boven

Openbaar leven

Het Overlegcomité acht het noodzakelijk, als preventieve maatregel, om het aantal contacten binnen te beperken, gezien de precaire epidemische situatie en de onzekerheden rond de Omikron-variant. Daarom zijn de binnenruimten van inrichtingen of van onderdelen van inrichtingen die behoren tot de feestelijke of recreatieve sector gesloten voor het publiek, behoudens voor de toegelaten activiteiten. 

Zijn in ieder geval gesloten voor het publiek, de binnenruimten van: 

 • de discotheken en de dancings; 
 • de subtropische zwembaden en de recreatieve onderdelen van de zwembaden; 
 • de pretparken; 
 • de dierenparken en -tuinen; 
 • de binnenspeeltuinen; 
 • de trampolineparken;  
 • de bowlingzalen; 
 • de snooker- en biljartzalen; 
 • de dartszalen; 
 • de inrichtingen voor paintballgames en lasergames; 
 • de escape rooms; 
 • de casino’s, de speelautomatenhallen en de wedkantoren. 

De binnenruimten van deze inrichtingen kunnen daarentegen wel openen voor sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen en sporttrainingen. Ze zijn met andere woorden gesloten voor het recreatieve gebruik ervan. 

In ieder geval mogen de binnenruimten van de volgende inrichtingen of van de volgende onderdelen van inrichtingen geopend blijven, met inbegrip van de binnenruimten: 

 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken; 
 • de feest- en receptiezalen, en dit enkel voor huwelijken en uitvaarten; 
 • de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams; 
 • de musea. 

Onder “museum” wordt verstaan: 

 • een structuur erkend als museum of kunsthal door ten minste één van deze entiteiten: de federale regering en de deelstaten; 
 • een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen. 

In de inrichtingen die behoren tot de sportieve, culturele of evenementensector en in de voormelde inrichtingen en onderdelen van inrichtingen die geopend mogen blijven dienen de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen te worden nageleefd:

 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de openbare ruimten met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden; 
 • de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 • het dragen van een mondmasker is verplicht in de besloten en voor het publiek toegankelijke binnenruimten van deze inrichtingen, met inbegrip van de fitnesscentra;

Bovenop deze minimale regels, dienen in bioscopen de volgende regels te worden nageleefd: 

 • per zaal mag een maximum van 200 bezoekers ontvangen worden; 
 • de uitbater neemt de passende maatregelen zodat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap. Deze regel is niet van toepassing wanneer de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 op basis van een decreet of een ordonnantie. 

In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, en van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater bovendien aanbevolen te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. 

Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen zonder maskers bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten:

 • In de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen. Voor de kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, moet een actieplan worden opgesteld;
 • In de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers;
 • In de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten. Momenteel zijn evenementen die binnen plaatsvinden evenwel verboden.

De verplichting om een luchtkwaliteitsmeter (CO2) te gebruiken hangt in principe af van de aard van de inrichting, en niet van de aard van de activiteit. Deze verplichting geldt dus enkel voor de inrichtingen die behoren tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, of tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings en niet voor inrichtingen die louter behoren tot de culturele, feestelijke of recreatieve sector (zoals bijvoorbeeld de jeugdhuizen).

Let op: in de besloten ruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement (met een publiek van 50 of meer personen) plaatsvindt, wordt de verplichting tot het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) opgelegd aan de infrastructuur waar het massa-evenement plaatsvindt. Dit is niet noodzakelijk een inrichting die behoort tot de evenementen- of sportieve sector. In geval van een massa-evenement hangt de verplichting dus wel af van de aard van de activiteit. Momenteel zijn massa-evenementen die binnen plaatsvinden evenwel verboden.

Terug naar boven

Sociale contacten

Het is ten zeerste aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan. Het is aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bovendien wordt het gebruik van zelftesten sterk aangemoedigd.

Verplaatsingen 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer vanaf de leeftijd van 6 jaar zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in de binnenruimtes van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Bovendien neemt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de nodige maatregelen om samenscholingen te vermijden en een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

Wat betekent dit voor de bussen?

De Lijn voert extra maatregelen in voor haar dienstverlening. 

Neem voor een actueel aanbod een kijkje op de site van De Lijn

Wat betekent dit voor de treinen?

In de stations, op de perrons en in de treinen is een mondmasker verplicht voor +12-jarigen.

Vanaf 3 april 2021 mag men op weekends en in schoolvakanties enkel de zitjes aan het raam innemen op treinen richting toeristische bestemmingen.

Voor een actueel overzicht van het treinaanbod neem je best een kijkje op de website van de NMBS of plan je je route aan de hand van de app.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

In de binnenruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (i.e. het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn) moeten de passagiers vanaf de leeftijd van 6 jaar de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 m bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere 'on-demand'-transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet gegarandeerd kunnen worden is het dragen van mond- en neus bedekking sterk aanbevolen. Het dragen van een mondneusmaker is verplicht zodra het vervoersmiddel voldoet aan de hierboven vermelde definitie van georganiseerd collectief vervoer.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxis moet er een minimale afstand van 1,5 m tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert afhankelijk van het type voertuig.

De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking sterk aanbevolen. Het dragen van een mondneusmaker is verplicht zodra het vervoersmiddel voldoet aan de hierboven vermelde definitie van georganiseerd collectief vervoer.

Terug naar boven

Toerisme

Meer details met betrekking tot internationaal reizen worden behandeld in het deel "internationaal".

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun restaurants en bars zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen. Hun andere gemeenschappelijke faciliteiten dienen de modaliteiten voorzien in het koninklijk besluit, zoals hierboven beschreven, te respecteren. Bijvoorbeeld, de zwembaden (met uitzondering van de subtropische zwembaden en de recreatieve onderdelen van de zwembaden), wellness-centra, jacuzzi,… zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen. 

Verblijven in toeristische logies zijn toegestaan op basis van hun capaciteit, inclusief logies met een capaciteit van meer dan 15 personen.

Indien men met meer dan 15 personen verblijft in een toeristisch logies, is het niet toegelaten om binnen extra gasten te ontvangen, tenzij voor een huwelijk of een uitvaart.

Wat betekent dit voor Brugge?

Op de website visitbruges.be vind je een up-to-date overzicht van de heropstart van toeristische activiteiten in de stad.

Jeugd

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot jeugdverenigingen en jeugdactiviteiten?

Deze activiteiten kunnen enkel buiten doorgaan, behalve voor wat betreft:

 • sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen;
 • activiteiten gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollens.

Deze activiteiten in georganiseerd verband mogen niet plaatsvinden met overnachting. 

Specifieke maatregelen voor jeugdverenigingen en jeugdactiviteiten die zijn toegelaten worden verder uitgewerkt door de ministers van Jeugd van de deelstaten.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via deze link.

Terug naar boven

Sporten 

Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de sportsector zijn voor alle sporters en eventuele andere omkadering nodig in het kader van wedstrijden en trainingen (bv. scheidsrechter, trainer, begeleiders van minderjarigen) toegankelijk, mits naleving van de minimale regels zoals hierboven opgesomd en het toepasselijke protocol. 

In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2 verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater bovendien aanbevolen te voorzien in een erkend systeem voor deze ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. 

Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en de kleedkamers, waar de bezoekers langer dan 15 minuten verblijven, en niet de gangen. Voor de kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, moet een actieplan worden opgesteld.

De sportieve wedstrijden en de sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

De aanwezigheid van publiek is verboden tijdens professionele en niet-professionele sportieve wedstrijden en sporttrainingen, zowel binnen als buiten. Elke deelnemer tot en met 17 jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding mag evenwel vergezeld worden door twee meerderjarige personen. 

Wat met ijspistes?

Alle ijspistes (met inbegrip van deze op kerstmarkten) worden beschouwd als inrichtingen behorende tot de sportieve sector en zijn dus open (zowel de binnen- als de buitenruimten). 

Wat is de regeling voor de zwembaden?

De zwembaden, met uitzondering van de subtropische zwembaden en van de recreatieve onderdelen van de zwembaden zijn open, met inbegrip van eventuele wellnessfaciliteiten. De protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties, mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad (met uitzondering van de subtropische zwembaden en van de recreatieve onderdelen van de zwembaden), mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden. 

De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de negen minimale regels, zoals hierboven beschreven, respecteren.

Hier alle info over corona en sportbeoefening in Brugge.

Terug naar boven

Cultuur en recreatie

De binnenruimten van inrichtingen of van onderdelen van inrichtingen die behoren tot de feestelijke of recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek, behoudens voor de toegelaten activiteiten. 

In ieder geval mogen de volgende inrichtingen of de volgende onderdelen van inrichtingen geopend blijven, met inbegrip van de binnenruimten: 

 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken; 
 • de feest- en receptiezalen, en dit enkel voor huwelijken en uitvaarten; 
 • de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams; 
 • de musea. 

Zie ook hoger voor meer informatie. 

In de voormelde inrichtingen en onderdelen van inrichtingen die geopend mogen blijven dienen de minimale regels en de toepasselijke protocollen te worden nageleefd. 

Mogen belevingscentra, kunsthallen en erfgoedsites open blijven voor het publiek? 

Zowel de door een overheid erkende musea als de erfgoedsites, memorialen, forten, abdijen, private musea, bezoekerscentra, belevingscentra en kunsthallen mogen open blijven voor het publiek volgens de voorwaarden voor de musea opgelegd in het koninklijk besluit (o.a. mondmaskerplicht, hygiënemaatregelen, verluchting) en de modaliteiten opgenomen in de sectorgids voor musea. 

Welke regels zijn van toepassing in de bioscopen? 

Een bioscoop is een uitgaansgelegenheid, bestaande uit één of meerdere zalen en ingericht om er gewoonlijk films te vertonen. 

Naast de hoger vermelde minimale regels die van toepassing zijn op onder meer de inrichtingen die behoren tot de sportieve, culturele en evenementensector, dienen onderstaande regels gerespecteerd te worden in de bioscopen: 

 • • per zaal mag een maximum van 200 bezoekers ontvangen worden; 
 • • de uitbater neemt de passende maatregelen zodat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap. Deze regel is niet van toepassing wanneer de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 op basis van een decreet of een ordonnantie. 

Kunnen clubs en verenigingen nog niet-publiek toegankelijke activiteiten organiseren binnen?

Neen, dergelijke activiteiten kunnen enkel buiten doorgaan, behalve voor:

 • sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen;
 • activiteiten gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen.

Deze activiteiten in georganiseerd verband mogen niet plaatsvinden met overnachting. 

De beperkingen voor private bijeenkomsten en activiteiten in een georganiseerd verband gelden niet voor professionele bijeenkomsten, waarvoor de regels van het telethuiswerk gelden.

Organisatie van publiek toegankelijke evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen

Algemene maatregelen die van toepassing zijn op alle evenementen en culturele of andere voorstellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen dienen de minimale horecaregels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

 • de uitoefening van deze horeca-activiteiten is verboden tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens;
 • maaltijden en dranken kunnen tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens niet worden aangeboden om af te halen en te leveren;de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater zorgt voor een goede verluchting;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • het personeel draagt een mondmasker;
 • de klanten, wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten, dragen een mondmasker.
 • een maximum van zes personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Personen die onder hetzelfde dak wonen mogen ongeacht hun aantal een tafel delen;
 • enkel zitplaatsen aan tafel of aan de toog zijn toegestaan;
 • elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten;
 • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater zorgt voor een goede verluchting;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • het personeel draagt een mondmasker;
 • de klanten, wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten, dragen een mondmasker.

Ook de minimale regels en de protocollen van toepassing op inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, zoals hoger toegelicht onder de algemene inleiding onder dit hoofdstuk “Openbaar leven”, gelden voor het overige.

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij alle evenementen, zowel voor het publiek als voor de medewerkers en organisatoren, ongeacht de grootte van het evenement, en ongeacht of het evenement plaatsvindt met of zonder CST.

Daarnaast worden alle (massa-)evenementen en culturele of andere voorstellingen die gebruik maken van tenten of overdekte ruimten om publiek te ontvangen beschouwd als evenementen en voorstellingen die binnen plaatsvinden. Onder overdekte ruimte wordt elke ruimte begrepen afgeschermd van mogelijke weersinvloeden door middel van een dak, een plafond, een doek of elk ander middel of oppervlak waarvan gebruik wordt gemaakt om een gelijkaardig resultaat te verkrijgen, onafhankelijk van het aantal open zijkanten. Overdekte ruimten zijn met name de tenten, prieeltjes, luifels, parasols... die bedoeld zijn om mensen te beschutten, en kerstmarktkramen die groot genoeg zijn om publiek te ontvangen. 

Ten slotte gelden verschillende bijkomende regels naargelang het evenement met/zonder CST plaatsvindt. 

Evenementen zonder gebruik van het Covid Safe Ticket

Evenementen die binnen georganiseerd worden zonder gebruik van het Covid Safe Ticket 

Publiek toegankelijke evenementen en culturele en andere voorstellingen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden zijn enkel toegelaten voor een zittend publiek van maximum 50 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket. 

De naleving van de social distancing wordt aanbevolen, en het dragen van een mondmasker is verplicht. 

Het is niet mogelijk om mits het gebruik van het CERM/CIRM en mits specifieke horecaregels af te wijken van deze maximale aantallen. 

Evenementen die buiten georganiseerd worden zonder gebruik van het Covid Safe Ticket

Publiek toegankelijke evenementen, met inbegrip van kerstmarkten, culturele en andere voorstellingen en congressen die buiten plaatsvindenzijn enkel toegestaan voor een publiek van maximum 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.

De organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van 1,5 meter afstand tussen elk gezelschap, en is verantwoordelijk voor de crowd control. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Een maximum van één bezoeker per 4 m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte is toegelaten. 

Het is niet mogelijk om mits het gebruik van het CERM/CIRM en mits specifieke horecaregels af te wijken van deze maximale aantallen.

Evenementen buiten met het gebruik van het Covid Safe Ticket (Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten)

Het maximale aantal van 100 personen buiten zoals hierboven vermeld kan enkel worden overschreden wanneer gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. 

Een massa-evenement is een publiek toegankelijk evenement, zoals bijvoorbeeld kerstmarkten en winterdorpen.

Evenementen die binnen georganiseerd worden met gebruik van het Covid Safe Ticket:

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden zijn enkel toegelaten voor een zittend publiek van minimum 50 personen, en van maximum 200 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. 

Evenementen die buiten georganiseerd worden met gebruik van het Covid Safe Ticket: 

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen buiten in een niet-overdekte ruimte worden georganiseerd voor een publiek van minimum 100 zittende of staande personen en van maximum 75.000 zittende of staande personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket. 

Een maximum van één bezoeker per 4 m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte is toegelaten. Wanneer 100 of meer bezoekers op eenzelfde moment aanwezig kunnen zijn, moet een éénrichtingsverkeersplan worden opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen. Het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens het dansen. 

De minimumaantallen zoals hierboven beschreven kunnen worden gewijzigd door de lokale overheden alsook door de gefedereerde entiteiten overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Een massa-evenement met een publiek van minder dan 50 personen binnen en minder dan 100 personen buiten kan eveneens worden georganiseerd met toepassing van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, mits de organisator de bezoekers daarvan voorafgaand informeert.

In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar een massa-evenement met een publiek van 50 of meer personen plaatsvindt, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater bovendien aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. Op het massa-evenement zelf gelden geen social distancingregels maar wel een mondmaskerplicht.

Voor meer informatie, kan u de FAQ Evenementen van het Coronacommissariaat hier raadplegen.

De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het koninklijk besluit voor de proef- en pilootprojecten, behalve voor wat betreft het maximum aantal van 75.000 bezoekers. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat werd bepaald door de bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken van het Overlegcomité.

Voor een volledig overzicht van de maatregelen die In Brugge van toepassing op de organisatie van evementen kan je hier terecht.

Aanwezigheid van publiek tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen 

De aanwezigheid van publiek is verboden tijdens professionele en niet-professionele sportieve wedstrijden en sporttrainingen, zowel binnen als buiten. Elke deelnemer tot en met 17 jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding mag evenwel vergezeld worden door twee meerderjarige personen. 

Organisatie van publiek toegankelijke congressen 

a) Congressen die binnen plaatsvinden: 

Publiek toegankelijke congressen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, zijn verboden. 

b) Congressen die buiten plaatsvinden: 

Publiek toegankelijke congressen die buiten in een niet-overdekte ruimte plaatsvinden, zijn enkel toegelaten mits naleving van de regels die van toepassing zijn op evenementen die buiten georganiseerd worden. Voor meer details, zie regels voor (massa-)evenementen die buiten worden georganiseerd, zoals hierboven beschreven. 

Welke regels zijn van toepassing op optochten (bv. kerstparade)?

Tijdens optochten zijn de regels voor (massa-)evenementen van toepassing op de zones, met inbegrip van de vertrek- en aankomstzones, die hermetisch kunnen worden afgesloten, waarbij de toegang tot de woning van de bewoners of hun bezoekers weliswaar niet mag worden verhinderd. De organisatoren zijn in elk geval verantwoordelijk voor de crowd control, ook langs het parcours. Het Overlegcomité heeft uitdrukkelijk gevraagd aan de lokale overheden om de naleving van de geldende maatregelen voor evenementen strikt te controleren, en wanneer de maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, deze evenementen niet te laten plaatsvinden.

Is de consumptie van eten en drinken bij evenementen buiten toegelaten?

Ja, de consumptie van eten en drinken bij evenementen buiten is toegelaten met naleving van de horecaregels. Dit houdt onder meer in dat er al zittend geconsumeerd dient te worden. Wanneer en zolang men aan tafel of aan de toog zit in het horecagedeelte, mag het mondmasker worden afgezet.

Het blijft ook mogelijk om eten en/of drinken te gaan bestellen aan een bar/frietkot/,… op het evenement en dit op de eigen zitplaats te consumeren, bijvoorbeeld in de tribune. In dat geval mag het mondmasker enkel occasioneel en kortstondig worden afgezet om iets te eten of te drinken. Het is niet toegelaten om staand te consumeren.

Terug naar boven

Betogingen

Betogingen zijn opnieuw toegestaan zonder beperking van het maximum aantal deelnemers. De naleving van de regels rond social distancing blijft wel verplicht.

Terug naar boven

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband moeten buiten worden georganiseerd.

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband mogen enkel in de volgende gevallen binnen worden georganiseerd:

 • wanneer zij thuis plaatsvinden; 
 • wanneer zij plaatsvinden in een klein toeristisch logies. Wanneer het activiteiten in georganiseerd verband betreft, zijn binnen in een klein toeristisch logies enkel sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen toegelaten, alsook activiteiten die gericht zijn op kwetsbare groepen, zoals hieronder beschreven. Deze activiteiten mogen echter niet plaatsvinden met overnachting; 
 • wanneer zij plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart; 
 • wanneer het sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen betreft; 
 • wanneer het activiteiten betreft die gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollens. 

De toegelaten activiteiten in georganiseerd verband mogen niet plaatsvinden met overnachting. 

Het is steeds verplicht om een mondmasker te dragen tijdens private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten aanwezig zijn. Het is sterk aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bovendien wordt het gebruik van zelftesten sterk aangemoedigd. 

Private bijeenkomsten zijn benijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start ervan door middel van individuele uitnodigingen de toegang tot de bijeenkomst uitsluitend beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

Onder meer in de volgende gevallen kan dus geen sprake zijn van een private bijeenkomst:

 • De uitnodiging kan worden verkregen op initiatief van de genodigde;
 • De uitnodiging kan worden verkregen na de start van de bijeenkomst;
 • De uitnodiging kan worden verkregen door personen die geen enkele band met de organisator kunnen aantonen;

Een activiteit in georganiseerd verband is een activiteit die bijvoorbeeld wordt georganiseerd door een club of vereniging waarvan men lid is.

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband die buiten worden georganiseerd

Deze bijeenkomsten en activiteiten zijn toegelaten. De volgende maatregelen dienen te worden gerespecteerd:

 • het is verplicht om een mondmasker te dragen vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 100 personen aanwezig zijn;
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket, zodra het samenwerkingsakkoord dit toelaat, is verplicht voor private bijeenkomsten vanaf 100 personen. De organisator dient de aanwezigen daarvan voorafgaand te verwittigen. Deze verplichting geldt niet thuis, tenzij er gebruik wordt gemaakt van dienstverlening aan huis van professionele horeca-activiteiten.

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband die binnen worden georganiseerd

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband die binnen thuis worden georganiseerd:

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband mogen binnen worden georganiseerd wanneer ze thuis plaatsvinden. 

Indien er gebruik wordt gemaakt van dienstverlening aan huis van professionele horeca-activiteiten geldt het volgende:

 • het is verplicht om een mondmasker te dragen op deze private bijeenkomsten en activiteiten vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 50 personen aanwezig zijn;
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket, zodra het samenwerkingsakkoord dit toelaat, is verplicht voor private bijeenkomsten vanaf 50 personen. De organisator dient de aanwezigen daarvan voorafgaand te verwittigen;
 • deze horeca-activiteiten zijn niet toegelaten tussen 23 uur en 5 uur ‘s ochtends, tenzij het een private bijeenkomst in het kader van een huwelijk of uitvaart betreft;
 • de overige horecaregels zijn niet van toepassing.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van dienstverlening aan huis van professionele horeca-activiteiten geldt het volgende:

 • deze bijeenkomsten en activiteiten zijn altijd toegelaten. Het gebruik van zelftesten bij het ontvangen van gasten in de private woonst is sterk aanbevolen;
 • het is verplicht om een mondmasker te dragen op deze private bijeenkomsten en activiteiten vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 50 personen aanwezig zijn;
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket is nooit vereist, noch mogelijk.

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband die binnen in een klein toeristisch logies worden georganiseerd: 

Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd wanneer ze in een klein toeristisch logies plaatsvinden. 

Wanneer het activiteiten in georganiseerd verband betreft, zijn binnen in een klein toeristisch logies enkel sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen toegelaten, alsook activiteiten die gericht zijn op kwetsbare groepen. Deze activiteiten mogen niet plaatsvinden met overnachting. 

Verblijven in toeristische logies zijn toegestaan op basis van hun capaciteit, inclusief logies met een capaciteit van meer dan 15 personen. 

Onder een klein toeristisch logies wordt begrepen: een vakantiewoning die maximaal 15 personen kan herbergen. Indien men met meer dan 15 personen verblijft in een toeristisch logies, is het niet toegelaten om binnen extra gasten te ontvangen, tenzij voor een huwelijk of een uitvaart. 

Private bijeenkomsten binnen in het kader van huwelijken en uitvaarten

Indien de bijeenkomst binnen thuis of binnen in een klein toeristisch logies plaatsvindt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Wanneer er een beroep gedaan wordt op professionele horeca-activiteiten:
  • het is verplicht om een mondmasker te dragen op deze private bijeenkomsten vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 50 personen aanwezig zijn;
  • is het gebruik van het Covid Safe Ticket, zodra het samenwerkingsakkoord dit toelaat, verplicht voor deze private bijeenkomsten vanaf 50 personen. De organisator dient de aanwezigen daarvan voorafgaand te verwittigen;
  • de horecaregels zijn niet van toepassing. Er geldt geen beperking op het einduur.
 • Wanneer er geen beroep gedaan wordt op professionele horeca-activiteiten:
  • het is verplicht om een mondmasker te dragen op deze private bijeenkomsten vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 50 personen aanwezig zijn;
  • het gebruik van het Covid Safe Ticket is niet vereist, noch mogelijk wanneer de bijeenkomst thuis plaatsvindt. Daarentegen, wanneer de bijeenkomst plaatsvindt in een klein toeristisch logies, is het gebruik van het Covid Safe Ticket, zodra het samenwerkingsakkoord dit toelaat, verplicht vanaf 50 personen. De organisator dient de aanwezigen daarvan voorafgaand te verwittigen
  • er zijn er geen specifieke bijkomende verplichtingen.

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband (andere dan die vermeld hierboven) die sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen of sporttrainingen betreffen en binnen plaatsvinden

Het is verplicht om een mondmasker te dragen op deze private bijeenkomsten en activiteiten vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 50 personen aanwezig zijn. Tijdens het sporten mag het evenwel occasioneel worden afgezet. Deze activiteiten in georganiseerd verband mogen niet plaatsvinden met overnachting. 

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband die gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollens

Het is verplicht om een mondmasker te dragen op deze private bijeenkomsten en activiteiten vanaf de leeftijd van 6 jaar, indien er meer dan 50 personen aanwezig zijn. Echter, het masker mag occasioneel worden afgezet wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille de aard van de activiteit. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Deze activiteiten in georganiseerd verband mogen niet plaatsvinden met overnachting. 

Mogen algemene vergaderingen van mede-eigendom nog doorgaan?

Het Overlegcomité heeft beslist dat private bijeenkomsten, behoudens de vermelde uitzonderingen, verboden zijn. Ondanks het feit dat een algemene vergadering mede-eigendom een wettelijke verplichting is, vallen algemene vergaderingen mede-eigendom onder private bijeenkomsten en kunnen deze bijgevolg niet fysiek plaatsvinden, tenzij ze in een privéwoning zouden doorgaan. Deze moeten dus volledig digitaal georganiseerd worden. Indien het niet mogelijk is om de vergadering digitaal te organiseren, kunnen deze vergaderingen rechtsgeldig worden uitgesteld tot een latere datum waarop de huidige maatregelen niet meer van toepassing zijn. Van zodra de maatregelen een fysieke algemene vergadering mede-eigendom mogelijk maken dienen deze vergaderingen zo vlug mogelijk georganiseerd te worden.

Terug naar boven

Burgerelijke huwelijken, uitvaarten, erediensten en ceremonieën

In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en de publiek toegankelijke ruimten van de overheidsgebouwen geldt de mondmaskerplicht.

Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?

In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening, geldt de mondmaskerplicht behalve:

 • wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang;
 • om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve eredienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve eredienst.

Terug naar boven

Gemeentelijke diensten

Om je nog beter te kunnen helpen, werken we zowel in het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen als de Parkeerwinkel volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via:

Voor een aantal niet-dringende zaken is het nog even niet mogelijk om een afspraak vast te leggen.

Kan ik naar de bibliotheek?

Alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek Brugge (met uitzondering van het bibpunt in het Huis van de Bruggeling) zijn open

Onderzoekers kunnen op afspraak (bel 050 47 24 29 of mail naar leeszaal.bibliotheek@brugge.be) ook opnieuw terecht in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf voor raadpleging van werken uit het magazijn.

Moet ik voor een geboorteaangifte naar het Huis van de Bruggeling komen?

Neen. Door de verspreiding van het coronavirus beperkt de stad zich tot de meest essentiële dienstverlening. De boete die je normaal krijgt wanneer je na 15 kalenderdagen geen aangifte deed, vervalt.

Na deze termijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte zelf opmaken voor jou. Om dit zo juist mogelijk te doen, hebben we wel heel wat gegevens nodig. Daarom vragen we je om een e-mailtje te sturen naar geboorte@brugge.be. Wij bezorgen jou dan een formulier, waarmee je ons die gegevens verstrekt. Zo hoef jij alvast geen onnodige verplaatsing te maken.

Afhankelijk van de situatie kan een effectieve aangifte door de ouders toch nodig zijn. Onze medewerker zal deze inschatting voor jou maken.

Zijn de recyclageparken geopend?

Ja, maar enkel op afspraak. 

Elke bezoeker moet een afspraak maken om toegang te krijgen tot een park, ongeacht of hij/zij met de wagen, fiets of te voet komt. Dat kan heel eenvoudig online. Doe dit liefst minstens een dag op voorhand.

Lees zeker de voorwaarden verbonden aan een recyclageparkbezoek vooraleer je een afspraak maakt.

Sinds dinsdag 14 juli kan je opnieuw met asbest terecht in het recyclagepark in Sint-Michiels. Door een tekort aan beschermingsmaterialen, blijft het voorlopig niet mogelijk om op de overige recyclageparken asbesthoudend materiaal af te leveren.

De aanslagbiljetten voor milieubelasting werden dit jaar later verstuurd. Wat betekent dit voor de gratis huisvuilzakken voor personen om medische en/of financiële redenen?

Het stadsbestuur geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken (bruine restafvalzakken en blauwe PMD-zakken) aan bepaalde personen om medische en/of financiële redenen

Onder normale omstandigheden geldt als voorwaarde dat je je milieubelasting betaald moet hebben om recht te hebben op de gratis huisvuilzakken. In het kader van de coronacrisis zijn de aanslagbiljetten dit jaar echter later vestuurd. Daarom valt deze voorwaarde voor gratis huisvuilzakken in 2020 weg. Je kan de zakken dus nu al (en tot en met 31 mei 2021) afhalen.

Terug naar boven

Internationaal

Algemeen

COVID-19 heeft internationale reizen ernstig verstoord. Als reiziger moet je daarom rekening houden met:

 • Mag je reizen van en naar België?
 • Welke maatregelen (formulieren, quarantaine, testing) zijn verbonden aan reizen?

Mag je reizen van en naar België?

Noot vooraf:

 • Aangezien Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel/ Vaticaanstad in onderstaande beschouwd worden als landen van de EU dienen hun residenten beschouwd te worden als EU-residenten. Personen met een nationaliteit van deze landen worden bijgevolg beschouwd als EU-burgers.
 • In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
  • de openbare of private luchtvervoerder;
  • de openbare of private zeevervoerder;
  • de binnenvaartvervoerder;
  • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
 • In het onderstaande wordt onder “derde land” verstaan: een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone.

Verplaatsingen van en naar België

Algemene principes

Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking, behalve voor reizigers die in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat. Dit is een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld in de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer vermeld worden;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
 • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone blijven sterk afgeraden.

Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Kleurcodes

Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van https://www.info-coronavirus.be/nl/

De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.

 • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen. Bij terugkomst uit een rode zone zijn bijkomende maatregelen van kracht (PLF, test, quarantaine, certificaten), mits mogelijke uitzonderingen.
 • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.
 • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.

Bovenop aan het systeem van de kleurencodes zijn er ook bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, zogenaamde ‘heel hoog risicolanden’. Voor deze landen gelden bijzonder verstrengde maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de regelgeving van het land in kwestie na te gaan en de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.

Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

Specifieke situaties

Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, OF mijn hoofdverblijfplaats in een derde land vanop de witte lijst. Mag ik naar of vanuit België reizen?

Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen.

Niet-essentiële reizen naar buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden echter sterk afgeraden.

U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Locator Form, tests, quarantaine...).

Let op: Voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen bevonden op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, EN heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat noch op de witte lijst staat, noch aangeduid is als land met een heel hoog risico. Mag ik naar België reizen?

Sedert 1 juli 2021 mag je naar België reizen wanneer je sinds ten minste twee weken gevaccineerd bent met alle doses voorzien in de bijsluiter van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat op de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/ is opgenomen en dit kan aantonen door middel van een vaccinatiecertificaat zoals het EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent (op basis van een beslissing van de Europese Commissie). Vanaf 1 september kan vanuit een land buiten de EU een ander vaccinatiecertificaat worden aanvaard indien er geen equivalentiebeslissing is.

Indien je niet beschikt over een dergelijk vaccinatiecertificaat, mag je enkel naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):

 • 1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • 2° de professionele reizen van grensarbeiders;
 • 3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
 • 4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;
 • 5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
 • 6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
 • 7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad; 8° de professionele reizen van zeevarenden;
 • 9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
 • 10° de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • 11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn);
 • 12° de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

  Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

  De specifieke voorwaarden in punt 2 hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnenkrijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

  Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: Immigration Office | IBZ

  Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest of van het vaccinatiecertificaat. Bij gebrek aan dit attest of van het vaccinatiecertificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest of van het vaccinatiecertificaat.

  Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt

De landen die u hier kan terugvinden, worden aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Vanuit deze derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico geldt een inreisverbod:

 • Het is verboden voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.

 • Enkel de volgende personen mogen naar België komen of via België doorreizen:

  • Personen die beschikken over de Belgische nationaliteit;

  • Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;

  • De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze echtgenoot of partner moet onder hetzelfde dak wonen als de Belg of de persoon die hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze reiziger moet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten hiervoor een aannemelijk bewijs hebben geleverd van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie (zie FAQ);

  • De kinderen van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België of diens echtgenoot of partner zoals hierboven gedefinieerd, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;

  • Personen die vanuit een zone aangemerkt met een heel hoog risico via België doorreizen naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;

  • Personen die buiten de Europese Unie en Schengenzone doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);

  • Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden. Deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden,uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;

  • Vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;

  • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;

  • de reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen vóór en bij aankomst in België:

 • Zij dienen vóór de aankomst in België altijd een PLF (Passenger Locator Form) in te vullen, ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is;

  • Uitgezonderd: vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;

 • Indien zij hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, dienen personen vanaf 12 jaar altijd te beschikken over een testcertificaat met vermelding van een voorafgaandelijke, negatieve PCR-test die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België of een negatieve RAT (Rapid Antigen Test) test van maximaal 36u oud voor aankomst in België, afgenomen door een professioneel;

 • Zij moeten zich laten testen in België op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten. Alle personen die terugkeren uit een derde land met heel hoog risico moeten bovendien 10 dagen in quarantaine, behalve voor het uitvoeren van de activiteiten die de essentiële reden vormen voor de reis naar België in het geval van diplomaten en vervoerspersoneel;

 • De maatregelen met betrekking tot aankomst in België (testen/quarantaine) zijn van toepassing zelfs op volledig gevaccineerde personen.

De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met de Schengenbinnenkomstvoorwaarden en de visumprocedures die er voor sommige reizigers gelden.

Mogelijke uitzonderingen op testen en quarantaine worden hernomen in de besluiten van de daarvoor bevoegde gefedereerde entiteiten.

Kan ik reizen om mijn partner te bezoeken?

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, behalve behalve voor derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid als “rood” hier en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond:

  • ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;

  • ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;

  • ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

Welke maatregelen zijn verbonden aan het reizen?

Noot vooraf: Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persoon een document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of het Passagier Lokalisatie Formulier of een attest dat een negatieve COVID-19-test werd afgelegd, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt.

Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.

Vaccinatie-, test- of herstelcertificaat (EU Digitale COVID Certificaat)

De certificaten worden uitgereikt door de bevoegde instanties, afhankelijk van het type certificaat.

De controle op de geldigheid en correctheid van het certificaat gebeurt door het scannen van de QR-code of controle van de minimale gegevens die aanwezig moeten zijn op het certificaat.

De certificaten voor kinderen kunnen gedownload worden door de ouders.

De vervoerder 1 is ertoe gehouden te controleren dat de personen, terugkerende uit een rode zone, ouder dan 12 jaar en niet-resident zijn in België, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen. Bij gebrek aan een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

A. Vaccinatiecertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend. Indien één van beide namen niet vermeldt wordt, moet ook het lotnummer vermeld worden;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
 • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

B. Testcertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft dat een NAAT test met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet meer dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

C. Herstelcertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel of een certificaat van herstel uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.

Een herstelcertificaat kan enkel worden afgeleverd voor een positieve PCR-test die ouder is dan 11 dagen (=de periode dat u in isolatie zit na een infectie), maar niet ouder dan 180 dagen. Het certificaat is 180 dagen geldig en de geldigheidsduur begint te lopen vanaf het moment van de staalname voor de test. Ook hier kunnen andere landen bijkomende beperkingen of voorwaarden opleggen.

Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?

Wanneer dien ik over een testcertificaat te beschikken om naar België te reizen?

Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een derde land aangeduid als rode zone (zie kleurencodes) of vanuit een land aangemerkt als zone met heel hoog risico (zie de lijst hier), op basis van de vermelding van een NAAT test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen in een officieel laboratorium, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet vroeger dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Uitzonderingen:

 • Reizigers die een vaccinatiecertificaat of een herstelcertificaat kunnen voorleggen;
 • Reizigers die niet via een vervoerder 2 naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen testcertificaat kunnen voorleggen;
   
 • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven, dienen eveneens niet over een testcertificaat te beschikken. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht.
  Indien een testcertificaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is;

Deze uitzonderingen voor het beschikken over een voorafgaandelijke test zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een voorafgaandelijke NAAT test te beschikken die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België in een officieel laboratorium met negatief resultaat, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet vroeger dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat of vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon een bevestigd vliegtuigticket heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dit nodig is voor de eindbestemming.

Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

Let op:

Het testcertificaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.

Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen staat:

 • Het resultaat van de test moet negatief zijn.
 • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig.
 • Het gaat om een PCR-test voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring die niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, om een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat die niet vroeger dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een vaccinatie- (behalve indien het een attest van essentiële reis vervangt), test-, of herstelcertificaat te beschikken:

 • Voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
 • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
 • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.
 • De personen die tussen België en een andere EU-lidstaat worden overgedragen in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten, wanneer hieromtrent tussen België en de andere EU-lidstaat op basis van wederkerigheid de nodige afspraken zijn gemaakt.

Let op: voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er geen uitzonderingen met betrekking tot het beschikken over een negatief PCR- of RAT-testresultaat of een EU Digital COVID Certificate. 

Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen?

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

Uitzonderingen:

 • Reizigers die niet via vervoerder 3 naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.
 • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Let op: deze uitzonderingen voor het invullen van het PLF zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevondenhebben op het grondgebied van derden landen aangemerkten als landen met ‘heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd een PLF in te vullen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Voor elke passagier van 12 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 12 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder en weigering van toegang tot het Belgisch grondgebied door de politie. Het formulier kan bij aankomst op het Belgische grondgebied gecontroleerd worden door de lichthavenuitbater of de politie.

Het PLF-document moet je op elektronische wijze invullen. Het formulier is beschikbaar op: https://travel.info-coronavirus.be/

 • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
 • Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”.

Vanaf 1 oktober 2021 kan de papieren versie van het PLF niet langer gebruikt worden. Vanaf dat moment dient het PLF elektronisch te worden ingevuld en zal een papieren PLF niet langer geldig zijn. Tot en met 14 oktober is er echter een ‘transitieperiode’ van kracht. Bijkomend zullen er ook omkaderende maatregelen zijn ter ondersteuning van de reiziger:

 • Om iedereen de mogelijkheid te geven om het PLF elektronisch in te vullen kan u reeds vanaf 180 dagen voor uw voorziene aankomst in België het PLF online invullen.
 • Indien u niet beschikt over internet of de nodige elektronische apparatuur tijdens uw verblijf kan u zich van tevoren zich door een derde laten bijstaan bij het invullen van het elektronische PLF.
 • De vervoerder kan voorzien in ondersteuning van de reizigers voor het invullen van het elektronische PLF of het afdrukken van de QR-code. Dit zal ook worden voorzien in de terminals van de luchthavens.
 • Na het invullen van het elektronische PLF zal u via mail versie van het ingevulde e-PLF krijgen met een bijgesloten QR-code. U kan deze ingevulde, elektronische versie ook steeds zelf afprinten, met leesbare QR-code, om dit ter controle voorleggen.

Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening.

Sinds 1 juli neemt het PLF het al dan niet beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat mee in rekening bij het bepalen van eventuele quarantaine of testing.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Het vervalsen van het PLF zal kunnen leiden tot het opstellen van een PV dat aan het parket wordt bezorgd.

Bij gebrek aan dit formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het Belgische grondgebied geweigerd worden door de politie. Het formulier kan bij aankomst op het Belgische grondgebied gecontroleerd worden door de lichthavenuitbater of de politie

Welke reizigers moeten in quarantaine?

Reizigers die terugkeren uit derde landen of landen van de EU of Schengenzone beschouwd als rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

 • A. Bij terugkeer van het grondgebied van een derde land beschouwd als rode zone
  • Voor personen met hoofdverblijfplaats in België: bij aankomst
   • indien volledige vaccinatie: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van test op dag 1 en een PCR-test op dag 7,
   • indien niet volledig gevaccineerd: quarantaine van 10 dagen + PCR-test op dag 1 en dag 7. Quarantaine mogelijk beperkt tot 7 dagen (uitzonderingen op quarantaine/tests: volgens tabel hieronder bij punt 8).
  • Voor Europeanen en Europese ingezetenen: verplichte RAT of PCR-test vóór vertrek.
   • Bij aankomst
    • indien volledige vaccinatie: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van de test op dag 1 en PCR-test op dag 7,
    • indien niet volledig gevaccineerd: quarantaine van 10 dagen + PCR-test op dag 1 en dag 7. Quarantaine mogelijk beperkt tot 7 dagen (uitzonderingen op quarantaine/tests: volgens tabel hieronder bij punt 8).
  • Niet-EU-ingezetenen: verplichte RAT of PCR-test vóór vertrek.
   • Essentiële reizen toegestaan (volgens bestaande categorieën)
    • indien volledig gevaccineerd: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van de test op dag 1 en PCR-test op dag 7,
    • indien niet volledig gevaccineerd: quarantaine van 10 dagen en PCR-test op dag 1 en dag 7. Quarantaine mogelijk beperkt tot 7 dagen (uitzonderingen quarantaine/tests: volgens tabel hieronder bij punt 8).
   • Niet-essentiële reizen enkel toegestaan indien volledig gevaccineerd: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van de test op dag 1 en PCR-test op dag 7.
 • B. Bij terugkeer van een rode zone binnen de Europese Unie of de Schengenzone, dien je je verplicht te laten testen met PCR test op dag 1 of 2 en in quarantaine te verblijven tot het negatief resultaat van de test bekend is. Men moet zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2.

Uitzondering:  reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is en op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2 (in situatie A.), of moeten zich niet laten testen en niet in quarantaine (in situatie B.), uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico.

Reizigers die uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening ook wanneer de zone van kleur verandert.

Een persoon die minder dan 3 maanden geleden een diagnose van COVID-19 kreeg en nu geïdentificeerd werd als hoog-risico contact van een COVID-geval (of een terugkerende reiziger uit rode zone), is vermoedelijk tijdelijk beschermd door immuniteit. Momenteel voorziet de regelgeving in een vrijstelling van quarantaine indien de diagnose minder dan 2 maanden geleden werd gesteld.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren, als de meereizende meerderjarige in quarantaine moet.

Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van het derde land beschouwd als rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een derde land beschouwd als rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Bij terugkeer uit een rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7.

Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

Reizigers die uit het ‘heel hoog risicolanden’ komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen.

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht. Dit is niet van toepassing voor reizigers die terugkeren uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Belgen en ingezetenen die in het buitenland als besmet of hoogrisicocontact worden geïdentificeerd dienen hun isolatie en hun quarantaine steeds ter plaatse te vervolledigen, volgens de regels van het gastland, vooraleer terug te keren.

De Belgische gezondheidsautoriteiten et de diplomatieke diensten dienen gecontacteerd te worden bij een verzoek om uitzondering. Een uitzondering zal slechts overwogen worden bij absolute noodzaak en op uitzonderlijke basis.

Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent preventief zichzelf afzonderen. Gedurende de periode van quarantaine dient men op één enkele adres te blijven, dat vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Bezoek van externen is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
 • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
 • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
  • Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
  • Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
  • Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
  • Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor (huis)dieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
  • Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Wanneer je een positieve test hebt afgelegd en/of ziek bent, dien je in isolatie te gaan voor een periode van minstens 10 dagen. Gedurende de periode in isolatie dien je het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, te vermijden.

De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 • niet eerder dan 10 dagen na het optreden van de symptomen en
 • minstens 3 koortsvrije dagen en
 • een verbetering van de ademhalingssymptomen.
 • Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
 • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Elke persoon die symptomen vertoont dient zich 10 dagen in isolatie te plaatsen.

Welke reizigers moeten zich laten testen in België?

Vanuit een EU-land of de Schengenzone

Residenten in België die terugkeren uit een rode zone en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten op dag 1 van hun terugkeer in België worden getest en moeten in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2. Wanneer de rode zone ook aangemerkt wordt als zone met een heel hoog risico, is een test op dag 7 na terugkeer in België eveneens verplicht. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.
 
Niet-residenten in België die uit een rode zone komen en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten over een testcertificaat beschikken zoals hierboven beschreven. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2. Wanneer de rode zone ook als "heel hoog risicozone" wordt aangemerkt, is een test op dag 7 na aankomst in België eveneens verplicht. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.
 

Uitzonderingen:

 • Reizigers die met een vaccinatiecertificaat kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, hoeven niet te worden getest;
 • Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen.
 • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap;
  • De personen die tussen België en een andere EU-lidstaat worden overgedragen in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten, wanneer hieromtrent tussen België en de andere EU-lidstaat op basis van wederkerigheid de nodige afspraken zijn gemaakt.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

 • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
 • Indien men negatief test op de voorafgaande test dient men zich niet in quarantaine te plaatsen. Of indien men negatief test op de test op dag 1 bij terugkomst in België, kan men de quarantaine onderbreken. Personen die uit een "heel hoog risicozone" terugkomen, moeten echter nog steeds op dag 7 na terugkeer of aankomst in België worden getest.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Vanuit een derde land beschouwd als rode zone

  • Voor personen met hoofdverblijfplaats in België: bij aankomst
  • indien volledige vaccinatie: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van test op dag 1 en een PCR-test op dag 7,
  • indien niet volledig gevaccineerd: quarantaine van 10 dagen + PCR-test op dag 1 en dag 7. Quarantaine mogelijk beperkt tot 7 dagen (uitzonderingen op quarantaine/tests: volgens tabel hieronder bij punt 8).
 • Voor Europeanen en Europese ingezetenen: verplichte RAT of PCR-test vóór vertrek.
  • Bij aankomst
   • indien volledige vaccinatie: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van de test op dag 1 en PCR-test op dag 7,
   • indien niet volledig gevaccineerd: quarantaine van 10 dagen + PCR-test op dag 1 en dag 7. Quarantaine mogelijk beperkt tot 7 dagen (uitzonderingen op quarantaine/tests: volgens tabel hieronder bij punt 8).
 • Niet-EU-ingezetenen: verplichte RAT of PCR-test vóór vertrek.
  • Essentiële reizen toegestaan (volgens bestaande categorieën)
   • indien volledig gevaccineerd: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van de test op dag 1 en PCR-test op dag 7,
   • indien niet volledig gevaccineerd: quarantaine van 10 dagen en PCR-test op dag 1 en dag 7. Quarantaine mogelijk beperkt tot 7 dagen (uitzonderingen quarantaine/tests: volgens tabel hieronder bij punt 8).
  • Niet-essentiële reizen enkel toegestaan indien volledig gevaccineerd: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van de test op dag 1 en PCR-test op dag 7.

Uitzonderingen

 • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde land aangemerkt als heel hoog risicozone;
 • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met van een erkend vaccinatiecertificaat en die een testcertificaat kunnen voorleggen, zoals hierboven vermeld, bij hun aankomst, hoeven geen test op dag 1 noch quarantaine te ondergaan. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich wel laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als heel hoog risicozone. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.;
   
 • Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.
 • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn; 
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd-Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.
  • Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 12 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact.

Reizigers uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico moeten zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

 • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
 • Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in quarantaine blijven.
 • Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren. Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 12 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen beginnend de laatste dag in het hoogrisicogebied

Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België

Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren. Op het OCC van 4 juni 2021 werd bevestigd dat deze lijst van toepassing blijft tot nader order.

Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Alle verdere informatie voor reizigers kun je volgen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.