Coronavirus: maatregelen in Brugge

Update 9 juni 2021

 


Algemene maatregelen

Het overlegcomité van 11 mei 2021 heeft beslist over het zogenaamde “Zomerplan”. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk. Vanaf 9 juni 2021 gaat de eerste stap van het “Zomerplan” van kracht.

Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

 1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
 2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
 3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
 4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het ministerieel besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet in principe een mondmasker dragen;
 5. het is sterk aanbevolen dat iedereen zijn nauwe contacten beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker;
 6. samenscholingen zijn beperkt (volgens de bepalingen in het ministerieel besluit.
Om veilig van de zomer te genieten blijft het daarnaast aangewezen om maximaal de ‘tien tips’ toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:
 • Laat je vaccineren
 • Was regelmatig je handen
 • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 • Test jezelf
 • Kies voor buiten
 • Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 • Iedereen in gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 • Verlucht en ventileer binnenruimtes
 • Hou nog even een veilige afstand
 • Hou het ook op reis veilig

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.

Desalnietemin staat het Ministerieel Besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • Wanneer de bevoegde lokale overheid beslist om preventieve maatregelen te nemen doet hij dit in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hierover met de gouverneur.
 • Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door de het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
  • Moet de burgemeester of gouverneur de aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
  • De burgemeester informeert hierover onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
  • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit gedurende proef- en pilootprojecten.

De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.

Terug naar boven

Economie

Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. Daarom is telethuiswerk nog steeds verplicht.

De algemene principes voor economie en werk zijn de volgende:

 • Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, met inbegrip van de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 • De werkgevers bezorgen de personen werkzaam in hun vestigingseenheden, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. Dit attest of bewijsstuk kan een bestaand document of een bestaande kaart (bijvoorbeeld een badge) zijn waarvan het betrokken personeelslid reeds in het bezit is.
 • De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Deze aangifte heeft betrekking op situatie op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Indien de situatie niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen. De registratieplicht is niet van toepassing op:
  • de KMO’s met minder dan vijf personen werkzaam in het bedrijf, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
  • de werkgevers uit de bouw-, schoonmaak en vleessector voor hun werknemers die onder de toepassing vallen van de verplichte registratie van aanwezigheid zoals bedoeld in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikelen 31bis tot 31octies en in de programmawet van 10 augustus 2015, artikelen 4 tot 11 en hun uitvoeringsbesluiten;
  • de inrichtingen bedoeld in artikel 2, 1° van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarmee instemming werd verleend door de wet van 1 april 2016;
  • de werkgevers in de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie;
  • alle onderwijsinstellingen voor zowel het personeel dat de inrichtende machten zelf betalen en aangeven bij de RSZ, als het personeel dat via een Gemeenschapsministerie betaald wordt en bij de RSZ wordt aangegeven. Deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privé-scholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van al het personeel zelf betalen.
 • Fysieke teambuildings zijn verboden.

De ondernemingen, verenigingen en diensten nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”; eventueel aangevuld door:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;
 • en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

In afwijking van de algemene principes:

De ondernemingen, verenigingen en diensten (met inbegrip van de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit) voor de personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, waarvoor het telethuiswerk verplicht is, mogen terugkeermomenten inplannen op vrijwillige basis, mits naleving van de preventiemaatregelen van de onderneming en onder de volgende voorwaarden: 

 • een onderling akkoord tussen deze ondernemingen, verenigen en diensten en de personen die bij hen werkzaam zijn, wat betekent deze personen niet verplicht kunnen worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten;
 • het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest van deze personen zijn;
 • deze personen moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen;
 • deze personen moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;
 • de werkgever mag hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbinden;
 • de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;
 • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.

Wat betreft deze terugkeermomenten:

 • mogen deze maximaal één werkdag per week per persoon bedragen;
 • per dag mag maximaal 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk op de arbeidsplaats aanwezig zijn;
 • voor KMO's waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.
Verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen
 
De werknemer of zelfstandige die niet in België woont moet:
 • Het Passagier Lokalisatie Formulier invullen (met uitzondering van de werknemers of zelfstandigen die deel uitmaken van de uitzonderingen die in het deel “internationaal” van deze FAQ gepreciseerd worden);
 • Bij verblijf van langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied, bewijs voorleggen van een negatieve test die werd uitgevoerd minder dan 72u voor aanvang van het werk of activiteiten in België. Deze test kan worden uitgevoerd in het buitenland voor men in België aankomt. Het negatief testresultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsartsen en door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
 • De test- en quarantainemaatregelen respecteren die per SMS zijn ontvangen na het invullen van het PLF. Indien de werknemer na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone aankomt in België moet de werknemer in quarantaine. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine (behoudens eventuele uitzonderingen).
Elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op werknemers of zelfstandigen die niet in België wonen, moet voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden nagaan dat indien de werknemer of de zelfstandige daartoe verplicht is, het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld is.

Als het Passagier Lokalisatie Formulier niet werd ingevuld, waakt de werkgever of gebruiker erover dat de werknemer of zelfstandige dat uiterlijk doet op het moment dat hij de werkzaamheden start in België.

Het is belangrijk op te merken dat de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, niet verplicht is dit na te gaan of een register bij te houden. Bijvoorbeeld, een particulier die overgaat tot renovatiewerken in zijn privéwoning en die een beroep doet op de diensten van een zelfstandige of een vennootschap waarvan de werknemers niet in België wonen.

Behalve voor bovenstaande situatie moet de werkgever of gebruiker een register bijhouden dat de volgende gegevens moet bevatten:

 • de identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:
  • de naam en voornamen;
  • de geboortedatum;
  • het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
 • de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
 • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
 • in voorkomend geval, de aanduiding van de personen met wie de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt;
 • het bewijs van een negatieve Covid-19-test geleverd door de werknemer of de zelfstandige.

Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. Zij worden vernietigd na 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

Moeten niet worden ingeschreven in een dergelijk register:

 • de grensarbeiders in de zin van het ministerieel besluit, met andere woorden iedere werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert;
 • een werknemer of zelfstandige die woont of verblijft in het buitenland en van wie het verblijf in België niet langer duurt dan 48 uur.

Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Zijn bedrijfskantines open?

Deze zijn open en moeten de maatregelen die gelden voor de horeca-activiteiten naleven die hieronder worden beschreven onder het deel “Horeca”.

Terug naar boven

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan klanten (B2C)

Het overlegcomité heeft een aantal versoepelingen aangekondigd. Volgende activiteiten zijn opnieuw toegelaten:

 • alle dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 m tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd;
 • de dienstverlening aan en in huis;
 • de huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten;
 • het aanbieden van goederen aan huis.

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels). In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

In elk geval dienen ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, de twaalf algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit na te leven:

 • De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • Een afstand van 1,5 m tussen elke groep moet worden gegarandeerd. Een groep mag bestaan uit maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet inbegrepen. Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden;
 • Eén consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte;
 • Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten ofwel om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is, ofwel om consumenten te ontvangen die tot dezelfde groep behoren. Een groep mag bestaan uit maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet inbegrepen. Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden;
 • Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
 • Het bedekken van mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm);
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, ook voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
 • De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
 • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden

Als ondernemingen, volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Winkelcentra

In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten:
 • de twaalf minimale regels;
 • één bezoeker per 10 m2 wordt toegelaten;
 • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
 • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden;
 • er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles.

Wat houdt een toereikende toegangscontrole in voor wat betreft de winkels met een voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte van meer dan 400m² en de winkelcentra?

Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren onder meer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, en de social distancing.

Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit die valt onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing. Dit maakt dat deze moet worden uitgevoerd door een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz.

Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole.

Het dragen van mondmaskers

Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel, werkgevers,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en op elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Lokale overheden

De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

De bevoegde lokale overheid die oordeelt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten die hierboven worden vermeld, is ertoe gehouden om de heropening of opening van de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen op diens gehele of gedeeltelijke grondgebied te verdagen of te schorsen.

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

Er zijn geen beperkingen meer op de verkoop van alcoholische dranken.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 23.30 uur 's avonds.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 23.30 uur ’s avonds.

Hoeveel klanten mag een fotograaf ontvangen in zijn studio?

Fotografen mogen in hun lokalen vier personen tegelijkertijd ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Ze mogen meer dan vier personen ontvangen voor zover deze behoren tot hetzelfde huishouden.

Zij mogen eveneens hun diensten aan en in huis aanbieden.

Worden handelsbeurzen en salons georganiseerd?

Handelsbeurzen en salons zijn toegelaten en dienen de twaalf minimale regels zoals hierboven beschreven, toe te passen en dienen het toepasselijke protocol te respecteren.

Ondernemingen en vereniginginen die goederen of diensten aan professionelen aanbieden (B2B)

Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.

Terug naar boven

Ambulante activiteiten

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt of kermis bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan elke zijde van het kraam of de attractie;
 • de markt- en kermiskramers en hun personeel dragen tijdens het uitbaten van hun kraam of attractie een mondmasker of elk alternatief in stof;
 • de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt of de kermis;
 • de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
 • de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels (zoals bijvoorbeeld: maximum vier personen per tafel, enkel zitplaatsen aan tafel,…);
 • er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel bezoekers er op de markt of de kermis aanwezig zijn;
 • er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?

Ja, take-away is toegelaten tot ten laatste 23.30 uur. Foodtrucks dienen net als horeca-inrichtingen te allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren.

Onder voorwaarde van een toelating van de lokale overheid kan een foodtruck eveneens een terras zetten in de openbare ruimte. In dit geval dienen ze de modaliteiten te respecteren die zijn voorzien voor de open terrassen voor horeca-inrichtingen.

Voor foodtrucks die op een markt staan, zijn zowel take-away als consumptie ter plaatse toegelaten. De consumptie ter plaatse is mogelijk mits naleving van de horecaregels.

Terug naar boven

Horeca

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten kunnen afhaalmaaltijden en -dranken worden aangeboden en geleverd 23.30 uur.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen, behoudens in geval van dienstverlening aan huis:

 • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 m tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd. Het plaatsen van een plexiglazen wand of ander alternatief laat niet toe om deze afstand te reduceren (zowel binnen als buiten);
 • een maximum van vier personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte wel een tafel delen;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten behalve voor bediening aan een buffet of voor bediening aan de bar bij éénmanszaken;
 • elke klant, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt;
 • het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof door het personeel is verplicht
 • buffetten zijn toegestaan;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan met uitzondering van éénmanszaken;
 • de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur;
 • indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren;
 • tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.

Tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden in elke afzonderlijke ruimte van de inrichting die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting, of een deel ervan, onmiddellijk gesloten te worden.

Tenzij het een open terras betreft, is per afgescheiden receptie of banket een groep van maximum van 50 klanten toegelaten.

Dienstverlening aan huis in het kader van de horeca-activiteiten is toegelaten tot 23.30 uur.

Bovendien blijft het collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik met een individueel mondstuk is toegelaten.

Zijn buffetten toegelaten?

Ja, buffetten zijn toegelaten. Wanneer het gaat om een buffet met self-service, moet bijzondere aandacht besteed worden aan handhygiëne (klanten desinfecteren hun handen voordat zij zichzelf bedienen). Bovendien is het dragen van een mondmasker verplicht zodra de klant opstaat, en dient men erover te waken dat er geen menigte ontstaat aan het buffet. Klanten dienen de afstand te bewaren wanneer ze in de rij staan aan het buffet. Dezelfde logica is van toepassing wanneer klanten zich begeven naar (drank)automaten, koelkasten etc.

Wat wordt er verstaan onder een ‘open terras’?

Onder een ‘open terras’ wordt verstaan: een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of catering onderneming die gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.

Om voldoende ventilatie te verzekeren dient minstens één volledige zijde van het terras te allen tijde open te zijn. De open zijde mag niet deels afgesloten worden, zoals bv. met windscherm of zonnewering.

Worden bijvoorbeeld eveneens beschouwd als een open terras: veranda’s waarbij de schuiframen open staan, een ommuurd terras van een horeca-uitbating dat zich bevindt in open lucht, een strandbar etc. Het moet hierbij wel gaan om een onderdeel van de horeca-inrichting dat zich buiten de besloten ruimte daarvan bevindt.

Daarentegen worden terrassen van horecazaken die in een winkelcentrum zijn gevestigd bijvoorbeeld niet als een open terras beschouwd, aangezien zij geen toegang hebben tot de open lucht.

Mogen de kantines (en hun terrassen) van sportclubs en jeugdhuizen geopend zijn?

De inrichtingen en hun terrassen mogen openen. Indien zij professionele horeca-activiteiten uitoefenen, dienen zij de modaliteiten die gelden voor de horecasector te respecteren.

Zijn pop-up terrassen en zomerbars toegelaten?

Ja, indien zij de toelating krijgen van de gemeente en de horecaregels naleven, kunnen zij worden georganiseerd in de openbare ruimte. 

Mogen er sporten (biljarten, dart, etc.) plaatsvinden in een horeca inrichting?

Zolang de horeca zittend moet plaatsvinden kan je niet biljarten of darten in een horeca inrichting. Een inrichting louter bestemd om bijvoorbeeld te snookeren of biljarten kan daarentegen wel openen volgens het sportprotocol, met dien verstande dat er dan geen horeca-activiteiten mogen plaatsvinden (tenzij in een aparte ruimte). Het gaat met andere woorden dus om de hoofdactiviteit van een inrichting. Een café kan niet worden beschouwd als een sportinfrastructuur tenzij het snookergebeuren in een andere ruimte plaatsvindt.

Dieren

Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvang aanbieden, kunnen hun activiteiten uitoefenen, mits naleving van de twaalf minimale regels en de eventuele protocollen die van toepassing zouden zijn. De dienstverlening aan en in huis is opnieuw toegelaten.

Terug naar boven

Gezondheid

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. 

De meest actuele informatie is beschikbaar op de website van Sciensano. 

Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?

Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing: 

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
 • op personen onderling die elkaar ontmoeten binnen in huis of in een toeristisch logies;
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
 • op personen onderling die behoren tot een groep die gevormd wordt in het kader van de toegelaten samenscholingen en activiteiten;
 • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

In het kader van activiteiten in georganiseerd verband, moeten de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar, de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is: 

 • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • In winkels en winkelcentra;
 • In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in musea;
 • In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening; 
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de Kamervoorzitter;
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen;
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • op markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, zowel voor de markt- en kermiskramers en hun personeel tijdens het uitbaten van hun kraam of attractie;
 • in voor het publiek toegankelijke ruimtes van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector.
Het mondmasker of elk alternatief in stof mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

=> Voor een overzicht van de zones waar je in Brugge een mondmasker moet dragen, kan je hier terecht.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk: 

 • respecteer de hygiëneregels;
 • doe je activiteiten liefst buiten ;
 • denk aan kwetsbare mensen ;
 • hou afstand (1.5 m) ;
 • beperk je nauwe contacten ;
 • volg de regels over bijeenkomsten.

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden. 

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over mondmaskers in de strijd tegen COVID-19.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest? 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?  

Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden bepaald tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 15 januari 2021.

Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest. Alle verblijven van 48 uur of meer in rode zones worden beschouwd als hoogrisicocontacten.
Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald:
 
 • De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR-test:
  • Vanaf 29 januari 2021, voor patiënten met positieve PCR-test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen.
  • Vanaf 29 januari 2021, voor personen met positieve PCR-test die geen symptomen hebben, begint de 10 daagse isolatie vanaf de datum van staalafname.
 • De periode van quarantaine voor hoogrisicocontacten wordt vastgelegd op minimum 10 dagen. Deze periode van quarantaine gaat in vanaf het hoogrisicocontact. Deze quarantaineperiode kan echter verkort worden tot minimaal 7 dagen, mits een negatieve PCR-test ten vroegste afgenomen de zevende dag na de laatste blootstelling.
 • De periode van quarantaine voor diegenen die terugkeren uit een rode zone: Hiervoor verwijzen wij u naar de rubriek "Internationaal" van deze FAQ.

Terug naar boven

Gebruik van telecomgegevens in de strijd tegen COVID-19

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd. 

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Terug naar boven

Kwetsbare personen

Zijn activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen en gericht zijn op mensen met specifieke zorg-en ondersteuningsnoden toegelaten?

Ja, professionele activiteiten die fysieke aanwezigheid, gericht op mensen met specifieke zorg- en ondersteuningsnoden zijn toegelaten, zowel binnen als buiten, wanneer ze georganiseerd worden door erkende instanties binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg.

Het gaat bijvoorbeeld om sessies van (gezins-)therapie met alle leden van het huishouden, over groepstherapeutische sessies, over begeleide activiteiten van zelfhulpgroepen, over educatieve groepssessies in het kader van zwangerschapsbegeleiding, over groepssessies in het kader van rookstopbegeleiding, etc.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheid voor de modaliteiten van het bezoek.

Terug naar boven

Onderwijs en kinderopvang

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Deze inrichtingen zijn geopend

Alle info over kinderopvang in Vlaanderen vind je op de website van Kind en Gezin.

Welke maatregelen gelden in het onderwijs?

Op de website van de Vlaamse overheid vind je een overzicht van de huidige maatregelen.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Je kunt de regels omtrent quarantaine terugvinden in de vraag “Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?” in het deel gezondheid.

Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?

De noodzakelijke vorming van personeel is toegelaten binnen de werkgemeenschap, indien mogelijk via afstandsvorming en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer. Zo zijn bijvoorbeeld de interne rijopleidingen bij de openbaar vervoersbedrijven toegelaten.

Voorziet Brugge in extra opvangmogelijkheden?

Via het Loket Kinderopvang voorziet de stad in extra opvangmogelijkheden voor ouders die geen alternatieven hebben of kinderen in een moeilijke situatie.

Terug naar boven

Openbaar leven

Gelet op het feit dat er rekening moet worden gehouden met het mentale welzijn van de bevolking en de voortgang van de vaccinatiecampagne heeft het Overlegcomité beslist dat een aantal andere activiteiten voortaan mogelijk zijn, zoals het bezoeken van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector. Alle inrichtingen van deze sectoren mogen openen, met uitzondering van discotheken en dancings. Deze laatste blijven nog steeds gesloten, behalve voor de organisatie van activiteiten die toegelaten zijn.

Alle bovenvermelde inrichtingen die open zijn, moeten volgende negen minimale regels en de toepasselijke protocollen respecteren:

 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • een afstand van 1,5 m tussen elke groep bezoekers wordt gegarandeerd;
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm);
 • de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
 • de openbare ruimten met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 • de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur.

Bezoekers van deze inrichtingen mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. Deze groepen mogen niet van samenstelling wisselen tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit.

Terug naar boven

Samenscholingen en sociale contacten

Behalve de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet (evenementen, sporttrainingen, activiteiten in georganiseerd verband,…), zijn de regels omtrent de samenscholingen als volgt:

 • Op de openbare weg en in de openbare ruimte:
  • onder “openbare ruimte” wordt verstaan: de openbare weg en de voor het publiek toegankelijke plaatsen, met inbegrip van plaatsen die afgesloten en overdekt zijn;
  • tussen 05.00 uur ’s morgens en middernacht zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, verboden;
  • tussen middernacht en 05.00 uur ’s morgens zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, verboden;
    
  • de leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen bevinden op de openbare weg en in de openbare ruimte, ongeacht het uur en ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • In de private ruimte (zowel binnen als buiten):
  • onder “private ruimte” wordt verstaan: de ruimte die niet behoort tot de openbare ruimte;
  • samenscholingen van meer dan 50 personen zijn verboden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.
    
 • Thuis:
  • binnen in huis of in toeristische logies kan een huishouden maximum vier personen tegelijkertijd ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen;
  • buiten (tuin of terras) kunnen maximum 50 personen samenkomen, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.

Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens een voetbaltraining, bepaalde jeugdactiviteiten of cultuuractiviteiten,…), worden in het kader van de toegelaten samenscholingen en activiteiten groepen gevormd van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten.

De regels van social distancing blijven gelden, behalve voor:

 • personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 • kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
 • personen die elkaar ontmoeten. Het respecteren van de preventieve maatregelen zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren wordt nog steeds sterk aanbevolen;
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
 • personen onderling die behoren tot een groep die gevormd worden in het kader van de toegelaten samenscholingen en activiteiten;
 • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

In het kader van activiteiten in georganiseerd verband, moeten de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar, de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

Terug naar boven

Verplaatsingen 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Bovendien neemt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de nodige maatregelen om samenscholingen te vermijden en een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

Wat betekent dit voor de bussen?

De Lijn voert extra maatregelen in voor haar dienstverlening. 

Neem voor een actueel aanbod een kijkje op de site van De Lijn

Wat betekent dit voor de treinen?

In de stations, op de perrons en in de treinen is een mondmasker verplicht voor +12-jarigen.

Vanaf 3 april 2021 mag men op weekends en in schoolvakanties enkel de zitjes aan het raam innemen op treinen richting toeristische bestemmingen.

Voor een actueel overzicht van het treinaanbod neem je best een kijkje op de website van de NMBS of plan je je route aan de hand van de app.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere 'on-demand'-transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neusbedekking wordt algemeen sterk aanbevolen en is in Brugge zelf verplicht voor al wie een taxi neemt.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxis moet er een minimale afstand van 1,5 m tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert afhankelijk van het type voertuig.

De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht. 

Terug naar boven

Toerisme

Reizen naar het buitenland met recreatieve en toeristische doeleinden worden ten stelligste afgeraden. Meer details met betrekking tot deze maatregel worden behandeld in het deel "internationaal".

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun restaurants en bars en hun andere gemeenschappelijke faciliteiten (zwembad, wellness-centra, jacuzzi,…), zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen.

Wat betreft het aantal logies per wooneenheid zijn dezelfde regels voor bijeenkomsten binnen in huis geldig.

Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum vier andere personen tegelijkertijd, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, een wooneenheid te huren.

Wat betekent dit voor Brugge?

Op de website visitbruges.be vind je een up-to-date overzicht van de heropstart van toeristische activiteiten in de stad.

Activiteiten in georganiseerd verband

Deze activiteiten zijn activiteiten die georganiseerd worden door een organisatie, in het bijzonder door een vereniging of een club, en die plaatsvinden in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter. Om te kunnen worden beschouwd als een club of vereniging moeten er minstens geldige statuten met een duurzame/continue doelstelling en een verantwoordelijk bestuur zijn. Dit moet kunnen worden aangetoond.

Vanaf 9 juni 2021 moeten alle culturele, recreatieve, sportieve en jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband de volgende maatregelen en het protocol van toepassing volgen:

 • Ze vinden plaats met maximum 50 personen, begeleiders niet inbegrepen, maar kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen;
 • Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
 • Ze vinden plaats zonder overnachting;
 • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • Elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

Vanaf 25 juni 2021 moeten alle culturele, recreatieve, sportieve en jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband de volgende maatregelen en het protocol van toepassing volgen:

 • Ze vinden plaats met maximum 100 personen, begeleiders niet inbegrepen, maar kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen ;
 • Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
 • Ze kunnen plaatsvinden met overnachting;
 • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • Elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

Alle culturele, recreatieve en jeugdactiviteiten in een niet-georganiseerd verband kunnen plaatsvinden volgens de regels van de samenscholingen zoals hierboven beschreven.

De bovenstaande maatregelen en het samenscholingsverbod zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via deze link.

Terug naar boven

Sporten 

Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de sportsector zijn voor iedereen toegankelijk, mits naleving van de negen minimale regels zoals hierboven opgesomd en het toepasselijke protocol. In fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.

De professionele sportieve wedstrijden en de professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

Deelnemen aan niet-professionele sporttrainingen en wedstrijden is mogelijk met:

 • maximaal 50 deelnemers binnen;
 • maximaal 100 deelnemers buiten.

Wat is de regeling voor de zwembaden?

De zwembaden (met inbegrip van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties, mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de negen minimale regels, zoals hierboven beschreven, respecteren.

Hier alle info over corona en sportbeoefening in Brugge.

Terug naar boven

Cultuur en recreatie

Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector zijn open voor het publiek, onder meer casino’s, speelautomatenhallen, wellnesscentra, binnenspeeltuinen, bowlingzalen, bioscopen, lasergames, paintballs, trampolineparken,...). De negen minimale regels en de toepasselijke protocollen dienen te worden gerespecteerd.

De discotheken en dancings zijn gesloten voor het publiek, behalve voor wat betreft de organisatie van de toegelaten activiteiten.

Voor de culturele activiteiten in georganiseerd verband (bijvoorbeeld, repetities amateurtoneelgezelschap, orkest, muziekles in een academie,…), zijn de regels voor activiteiten in georganiseerd verband zoals hierboven beschreven van toepassing.

Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians ...) repeteren, opnemen ...?

Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien. De terugkeermomenten naar het werk gelden eveneens voor de professionele artiesten, volgens dezelfde modaliteiten zoals beschreven onder het deel “Economie”.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat de betreffende regelgeving toe dat deze kan plaatsvinden op digitale of hybride wijze. Daarnaast zijn ook enkele tijdelijke maatregelen van toepassing die toelaten dat de algemene vergadering kan worden uitgesteld of dat er een soepelere schriftelijke besluitvorming wordt toegepast.

Vergaderingen van clubs, verenigingen en vennootschappen kunnen eveneens op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld via videoconferentie).

Hiernaast kunnen zowel de algemene vergaderingen van mede-eigenaars als de (algemene) vergaderingen van clubs, verenigingen of vennootschappen fysiek plaatsvinden, zowel binnen als buiten, en dit vanaf 9 juni 2021 met maximum 50 personen en vanaf 25 juni 2021 met maximum 100 personen. De veiligheidsvoorschriften moeten evenwel te allen tijden worden gerespecteerd.

Kan de jacht doorgaan ?

De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen. Tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends mag er niet gejaagd worden met meer dan vier personen op de openbare weg of in de openbare ruimte. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.

Organisatie van sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen met publiek

Het is mogelijk publiek te ontvangen tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, met een maximum van:
 • Binnen: een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden;
 • Buiten: een publiek van maximum 400 personen.
Tijdens deze activiteiten moeten volgende minimale regels en het toepasselijke protocol gevolgd worden:
 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • een afstand van 1,5 m tussen elke groep toeschouwers wordt gegarandeerd;
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm);
 • de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
 • de openbare ruimte met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 • de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur.

Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, moeten de horecaregels nageleefd worden. Echter, het geluidsniveau van 80 decibels kan worden overschreden.

Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Als een professionele sportwedstrijd of een evenement buiten plaatsvindt langs een parcours is het maximum aantal toeschouwers beperkt tot 400 in de aankomst- en vertrekzone. Langs de rest van het parcours, mogen de toeschouwers zich verzamelen volgens de regels van de samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte (groepen van maximum tien personen, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar).

Bovenstaande activiteiten moeten worden georganiseerd met voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online tool CERM, en wanneer van toepassing vult de uitbater de CIRM in (https://www.covideventriskmodel.be), en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Daarnaast heeft het Overlegcomité beslist dat er een dertigtal proef- en pilootprojecten kunnen plaatsvinden die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen. De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit voor de proef- en pilootprojecten. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken van het Overlegcomité.

In welke gevallen moet de Covid Event/Infrastructure Risk Model (CERM/CIRM) gebruikt worden?

De “CERM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot de organisatie op haar grondgebied van een bepaald evenement in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be”.

De “CIRM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot een bepaalde infrastructuur op haar grondgebied voor de organisatie van evenementen in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be/cirm”.

De CERM en, wanneer van toepassing, de CIRM moeten gebruikt worden voor beslissingen in verband met de organisatie van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen, met publiek, alsook voor betogingen (ongeacht deze statisch of dynamisch zijn). Ze worden eveneens gebruikt om het maximumaantal aanwezigen bij erediensten en ceremonies te overschrijden.

Terug naar boven

Betogingen

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum:

 • 200 deelnemers voor dynamische betogingen;
 • 400 deelnemers voor statische betogingen.

Voor betogingen moet steeds de toestemming gevraagd worden aan de bevoegde lokale overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

De betogingen moeten altijd plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is de regels van social distancing te garanderen en na te leven.

Terug naar boven

Recepties en banketten

De geldende regels voor recepties en banketten (trouwreceptie, babyshower, huwelijksverjaardag, rouwmaaltijd,…) verschillen naargelang deze thuis, in een horeca inrichting of in een privéruimte plaatsvinden en of ze indoor of outdoor doorgaan.

Thuis

Bij het organiseren van een receptie of een banket thuis, gelden de volgende regels:

 • Indoor:
  • het huishouden kan maximum vier andere personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, ontvangen;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, is deze inbegrepen in de vier personen;
  • de horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen, ook indien de receptie of het banket georganiseerd wordt door een professionele cateraar;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, dan is de dienstverlening tot 23.30u toegelaten.
 • Outdoor:
  • maximum 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen, kunnen aanwezig zijn;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, is deze inbegrepen in de 50 personen;
  • de horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen, ook indien de receptie of het banket georganiseerd wordt door een professionele cateraar;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, dan is de dienstverlening tot 23.30u toegelaten.

Horeca-inrichtingen

Bij het organiseren van een receptie of een banket in horeca-inrichtingen gelden de volgende regels:

 • Indoor:
  • een groep van maximum 50 klanten, kinderen tot en met 12 jaar meegerekend, is toegelaten per afgescheiden receptie of banket;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, dit is niet inbegrepen in de 50 personen;
  • de horecaregels zijn van toepassing (zoals het maximum aantal personen per tafel, de 1,5 m afstand tussen de tafelgezelschappen, enkel zitplaatsen aan tafel, om 23.30u eindigen,…).
 • Outdoor (op een open terras):
  • er staat geen beperking op het maximum aantal klanten, maar de horecaregels zijn van toepassing (zoals het maximum aantal personen per tafel, de 1,5 meter afstand tussen de tafelgezelschappen, enkel zitplaatsen aan tafel, om 23.30u eindigen,…).

Privé-ruimte

De regels voor recepties en banketten in de privéruimte (bijvoorbeeld een afgehuurde feestzaal, parochiezaal, scoutszaal…) verschillen naargelang deze al dan niet een professionele horeca-activiteit betreffen (bijvoorbeeld een receptie of een banket waarbij men een beroep doet op een professionele cateraar).
 • Indoor
  • indien het een professionele horeca-activiteit betreft:
  • een groep van maximum 50 klanten, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen, is toegelaten per afgescheiden receptie of banket;
  • de professionele cateraar en zijn personeel zijn niet inbegrepen in de 50 personen;
  • de horecaregels zijn van toepassing (zoals het maximum aantal personen per tafel, de 1,5 m afstand tussen de tafelgezelschappen, enkel zitplaatsen aan tafel, om 23.30u eindigen,…).
 • indien het geen professionele horeca-activiteit betreft:
  • maximum 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen, kunnen aanwezig zijn;
  • de horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen.
 • Outdoor:
  • indien het een professionele horeca-activiteit betreft:
   • er staat geen beperking op het maximum aantal klanten maar de horecaregels zijn van toepassing (zoals het maximum aantal personen per tafel, de 1,5 m afstand tussen de tafelgezelschappen, enkel zitplaatsen aan tafel, om 23.30u eindigen,…).
  • indien het geen professionele horeca-activiteit betreft:
   • maximum 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar meegerekend, kunnen aanwezig zijn;
   • De horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen.
Daarentegen worden eetfestijnen zoals buurtbarbecues, mosselfestijnen,… die vrij toegankelijk zijn, en waarvoor toestemming wordt gegeven door de gemeente beschouwd als evenementen. Ze dienen de regels die van toepassing zijn te volgen (toestemming van de lokale overheid, het gebruik van de CERM/CIRM, de horecaregels behalve de limitering van het geluidsniveau van 80 db,…).
 • Indoor kunnen dergelijke initiatieven met een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.
 • Outdoor kunnen dergelijke initiatieven maximum 400 personen ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.

Jeugd 

Vanaf 9 juni 2021 moeten alle jeugdactiviteiten (van jeugdbewegingen, jeugdstages, kampen,…) in een georganiseerd verband de volgende maatregelen en het protocol van toepassing volgen:

 • Ze vinden plaats met maximum 50 personen, begeleiders niet inbegrepen;
 • Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
 • Ze vinden plaats zonder overnachting;
 • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag vergezeld worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

Vanaf 25 juni 2021 moeten alle jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband de volgende maatregelen en het protocol van toepassing volgen:

 • Ze vinden plaats met maximum 100 personen, begeleiders niet inbegrepen;
 • Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
 • Ze kunnen plaatsvinden met overnachting;
 • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag vergezeld worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

De bovenstaande maatregelen en het samenscholingsverbod zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

Hier alle info over de regels in het jeugdwerk (activiteiten jeugdbewegingen, kampen, jeugdwelzijnswerk...).

Terug naar boven

Erediensten en ceremonieën

Indoor

Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet inbegrepen, mag tegelijkertijd aanwezig zijn voor de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw:

 • burgerlijke huwelijken;
 • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de dienaar van de eredienst niet inbegrepen, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn. Deze regel is ook van toepassing voor de wachtruimtes.

Het aantal personen aanwezig op deze plechtigheden kan uitgebreid worden, mits zij zitten en de bevoegde gemeentelijke autoriteiten daarvoor toestemming hebben gegeven. Om deze toestemming te verlenen, gebruiken de gemeentelijke autoriteiten de CERM en, wanneer van toepassing, de CIRM. In elk geval is de bijeenkomst beperkt tot 75% van de CIRM capaciteit, zonder de 200 personen te overschrijden.

Outdoor

Een maximum van 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet inbegrepen, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten:

 • het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie;
 • voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol:
  • burgerlijke huwelijken. Hiervoor wordt de bestemde plaats bepaald door de gemeente;
  • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

Het aantal personen aanwezig op deze plechtigheden kan uitgebreid worden, mits de bevoegde gemeentelijke autoriteiten daarvoor toestemming hebben gegeven. Om deze toestemming te verlenen, gebruiken de gemeentelijke autoriteiten de CERM en, wanneer van toepassing, de CIRM. In elk geval is de bijeenkomst beperkt tot een maximum van 400 personen.

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd, ongeacht deze in- of outdoor plaatsvinden:

 • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen wordt gegarandeerd. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling;
 • het bedekken van mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten;
 • de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de aanwezigen;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van een groep van maximum vier personen of eenzelfde huishouden;
 • bij blootstelling van het lichaam tijdens begrafenissen en crematies dient een afstand van 1,5 m gerespecteerd te worden van het blootgestelde lichaam.

Is het mogelijk om een koffietafel, rouwmaaltijd of een receptie na een ceremonie (zoals een begrafenis, huwelijk, doop,…) te organiseren?

Dit is mogelijk mits naleving van de toepasselijke regels voor recepties en banketten zoals hierboven beschreven.

Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?

Ja, voor enkele ceremonies is het mogelijk om deze buiten te organiseren, maar enkel op plaatsen die hiervoor bestemd zijn en desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol.

Zo is het voor religieuze huwelijken, individuele/collectieve uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening toegelaten om op private gedeelten in de open lucht een ceremonie te organiseren (bv. binnenkoer, binnentuin of private parking in open lucht, speelplaats van scholen, terreinen van jeugdbewegingen of de tuin van een pastorie,…. ). Deze locaties mogen niet aan de openbare weg grenzen of zich bevinden op het openbaar domein.

Burgerlijke huwelijken kunnen buiten plaatsvinden, op plaatsen die door de gemeente worden aangeduid.

Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?

De gebedsplaatsen mogen geopend blijven voor individueel bezoek, maar er mogen slechts maximum 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst. Dit maximum geldt onafhankelijk van het aantal ruimtes in het gebouw.

Terug naar boven

Gemeentelijke diensten

Je blijft ook in deze corona-tijden van harte welkom in het Huis van de Bruggeling of in een van de deelgemeentehuizen!

Om je nog beter te kunnen helpen, werken we zowel in het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen als de Parkeerwinkel volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via:

Voor een aantal niet-dringende zaken is het nog even niet mogelijk om een afspraak vast te leggen.

Moet ik een mondmasker dragen in gebouwen van de stad?

Iedereen vanaf 12 jaar oud is verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke delen van stadsgebouwen.

Kan ik naar de bibliotheek?

Alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek Brugge (met uitzondering van het bibpunt in het Huis van de Bruggeling) zijn open

Onderzoekers kunnen op afspraak (bel 050 47 24 29 of mail naar leeszaal.bibliotheek@brugge.be) ook opnieuw terecht in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf voor raadpleging van werken uit het magazijn.

Moet ik voor een geboorteaangifte naar het Huis van de Bruggeling komen?

Neen. Door de verspreiding van het coronavirus beperkt de stad zich tot de meest essentiële dienstverlening. De boete die je normaal krijgt wanneer je na 15 kalenderdagen geen aangifte deed, vervalt.

Na deze termijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte zelf opmaken voor jou. Om dit zo juist mogelijk te doen, hebben we wel heel wat gegevens nodig. Daarom vragen we je om een e-mailtje te sturen naar geboorte@brugge.be. Wij bezorgen jou dan een formulier, waarmee je ons die gegevens verstrekt. Zo hoef jij alvast geen onnodige verplaatsing te maken.

Afhankelijk van de situatie kan een effectieve aangifte door de ouders toch nodig zijn. Onze medewerker zal deze inschatting voor jou maken.

Zijn de recyclageparken geopend?

Ja, maar enkel op afspraak. Bovendien ben is een mondmasker verplicht voor al wie het recyclagepark betreedt. De verplichting geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Elke bezoeker moet een afspraak maken om toegang te krijgen tot een park, ongeacht of hij/zij met de wagen, fiets of te voet komt. Dat kan heel eenvoudig online. Doe dit liefst minstens een dag op voorhand.

Lees zeker de voorwaarden verbonden aan een recyclageparkbezoek vooraleer je een afspraak maakt.

Sinds dinsdag 14 juli kan je opnieuw met asbest terecht in het recyclagepark in Sint-Michiels. Door een tekort aan beschermingsmaterialen, blijft het voorlopig niet mogelijk om op de overige recyclageparken asbesthoudend materiaal af te leveren.

De aanslagbiljetten voor milieubelasting werden dit jaar later verstuurd. Wat betekent dit voor de gratis huisvuilzakken voor personen om medische en/of financiële redenen?

Het stadsbestuur geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken (bruine restafvalzakken en blauwe PMD-zakken) aan bepaalde personen om medische en/of financiële redenen

Onder normale omstandigheden geldt als voorwaarde dat je je milieubelasting betaald moet hebben om recht te hebben op de gratis huisvuilzakken. In het kader van de coronacrisis zijn de aanslagbiljetten dit jaar echter later vestuurd. Daarom valt deze voorwaarde voor gratis huisvuilzakken in 2020 weg. Je kan de zakken dus nu al (en tot en met 31 mei 2021) afhalen.

Terug naar boven

Internationaal

Algemeen

COVID-19 heeft internationale reizen ernstig verstoord. Als reiziger moet je daarom rekening houden met:

 • Mag je reizen?
 • Welke maatregelen (formulieren, quarantaine, testing) zijn verbonden aan reizen?

Mag je reizen?

Noot vooraf:

 • Residenten van Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel/ Vaticaanstad dienen in het onderstaande beschouwd te worden als EU-residenten.
 • In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
  • de openbare of private luchtvervoerder;
  • de openbare of private zeevervoerder;
  • de binnenvaartvervoerder;
  • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

Verplaatsingen van en naar België

Algemene principes

Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden sterk afgeraden.

Opgelet

Sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:

 • De professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever
 • De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van https://www.info-coronavirus.be/nl/

De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.

 • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen.
 • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld.
 • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld.

Bij terugkeer uit een rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen op dag 1 (enkel residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7.

Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

Bij aankomst uit oranje of groene zones zijn er geen voorwaarden qua quarantaine in België.

Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart gepubliceerd hier. Aan de kleur voor België zijn er geen specifieke maatregelen verbonden vanuit Belgisch standpunt.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.

Alle verdere informatie voor reizigers kun je volgen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.