Coronavirus: maatregelen in Brugge


Update 25 maart 2021

 


Algemene maatregelen

Overlegcomité 24 maart 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 24 maart 2021 in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Ze hebben een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen om de stijgende trend om te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames.
De maatregelen gaan in vanaf zaterdag 27 maart.

Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt.

Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen.

De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

1. Samenkomsten buiten maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

3. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons

4. Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs,  deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

7. Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.


 

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.

Desalnietemin staat het Ministerieel Besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • Wanneer de bevoegde lokale overheid beslist om preventieve maatregelen te nemen doet hij dit in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hierover met de gouverneur.
 • Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door de het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
  • Moet de burgemeester of gouverneur de aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
  • De burgemeester informeert hierover onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
  • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

Terug naar boven

Economie

Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. Daarom werd er besloten om telethuiswerk verplicht te maken.

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol. 

In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen hier verzameld.

Als er voor een sector geen protocol of gids bestaat, zijn de twaalfalgemene, minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

 1. De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. De klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;
 4. Eén klant per 10m2 wordt toegelaten;
 5. Indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
 6. Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 7. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 8. De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
 9. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 10. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 11. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 12. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

Bovendien wordt er individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam contact onderhoudt. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

De algemene principes voor economie en werk zijn de volgende:

 • Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 • Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
  • de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. Dit attest of bewijsstuk kan een bestaand document of een bestaande kaart (bijvoorbeeld een badge) zijn waarvan het betrokken personeelslid reeds in het bezit is.
 • Fysieke teambuildings zijn verboden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”; eventueel aangevuld door:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

In afwijking van de algemene principes:

Voor private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zie bijlage van het ministerieel van 28 oktober 2020)

 • Telethuiswerk is verplicht in alle bedrijven voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen.

Deze uitzondering geldt ook voor de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.

Mogen bedrijfskantines openblijven?

Ja deze mogen openblijven en vallen onder de grootkeukens en eetzalen voor werkgemeenschappen. Zij moeten de hygiëne en afstandsregels naleven die gelden voor de toegelaten horeca-activiteiten en die hieronder worden beschreven onder het deel horeca.

Mogen architecten zowel klanten op bureau ontvangen als een plaatsbezoek doen?

Ja, zij mogen hun werk fysiek verderzetten, zij behoren tot paritair comité 336 voor de vrije beroepen. De regels inzake telewerk en preventiemaatregelen op het werk moeten worden nageleefd, net als de toepasselijke protocollen/gidsen of de twaalf minimale regels die hierboven worden beschreven.

Terug naar boven

Winkels

Niet-essentiële winkels mogen vanaf zaterdag 27 maart 2021 tot en met 25 april enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen.
Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.

De onderstaande minimale regels zijn van toepassing:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel …) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels en winkelcentra. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.

Bovendien geldt in West-Vlaanderen de verplichting om alle rekken of automaten die alcoholische dranken bevatten af te sluiten of onbereikbaar te maken voor ieder publiek vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur 's avonds.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur ’s avonds.

De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). 

Contactberoepen

Onderstaande niet-medische contactberoepen zijn vanaf 27 maart 2021 tot en met 25 april verboden, met inbegrip van dienstverlening aan huis. Bijgevolg zijn onder andere volgende zaken gesloten:

 • schoonheidssalons;
 • kappers
 • niet-medische pedicurezaken;
 • nagelsalons;
 • massagesalons;
 • tatoeage- en piercingsalons.

Medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit, PC 330) mogen uitgeoefend worden zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, palliatieve thuiszorg, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.

Mag mijn huishoudhulp nog langskomen? Mag ik nog werken als huishoudhulp?

Ja, dit is toegelaten. Ook strijkateliers mogen hun activiteiten verder uitoefenen.

Mogen wassalons en droogkuis openblijven?

Ja, deze mogen openen.

Mogen renovatie-en bouwwerkzaamheden in woningen van particulieren doorgaan?

Ja activiteiten zoals renovatie, schilder, elektriciteitswerken of installatie van huishoudapparaten kunnen blijven doorgaan, mits respect van social distancing maatregelen.

Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?

Belangrijk: Vanaf 13 februari zijn huisbezoeken terug toegelaten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars. 

Immo agentschappen mogen momenteel geen publiek ontvangen, tenzij in het kader van dienstverlening aan professionelen. Mensen die een woning willen huren of kopen mogen de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.

Mogen notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hun activiteiten verder zetten?

Deze beroepen zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Contacten met cliënten zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten) met respect voor de social distancing maatregelen. Voor zover dit mogelijk is, dienen alle taken vanop afstand te worden uitgevoerd.

Mogen erkende bemiddelaars, curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen hun activiteiten voortzetten?

Ja. Deze ressorteren onder de “justitiediensten en beroepen die daaraan verbonden zijn” die in de bijlage van het ministerieel besluit zijn opgenomen, en kunnen dus hun activiteiten verder zetten.

Mogen interim- en uitzendkantoren hun activiteiten verder zetten?

Ja, uitzendkantoren kunnen open blijven maar beperkt tot de dienstverlening aan de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishoudens overeenkomstig het protocol voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwerken- of diensten leveren. 

Terug naar boven

Ambulante activiteiten

Markten kunnen plaats vinden.
Kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie. 

Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Het maximum aantal bezoekers van een kleine kermis bedraagt 200 personen;
 • Marktkramers en kermiskramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. 
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking; 
 • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding wordt verboden, take-away blijft toegelaten. 
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn; 
 • Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen middernacht en 6 uur ’s morgens.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt. 
 • Bovendien wordt er individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt en gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.

Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?

Ja, maar ze mogen deze enkel aanbieden onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22.00 uur, en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends.

Terug naar boven

HORECA

Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot nader bericht, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.

Hier de specifieke regels rond het aanbieden van takeaway in Brugge.

Volgende inrichtingen kunnen openblijven: 

 • Alle logiesvormen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten. 
  Ook vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings mogen open, onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.
 • de grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants. 
 • Collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen. 
 • Eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;
 • Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen.

Voor de horeca activiteiten die toegelaten blijven moeten volgende modaliteiten worden gerespecteerd: 

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ; 
 • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte een tafel delen; 
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
 • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten; 
 • elke persoon, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan; 
 • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen. 

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. 

Terug naar boven

Dieren

Mogen dierenkapsalons en hondenscholen open zijn?

Neen, deze zijn gesloten. Ook dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

Zijn dierenasielen open?

Dierenasielen zijn gesloten voor het publiek. Bezoek is dus niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan wel en enkel op afspraak, één op één, en mits inachtneming van social distancing maatregelen. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Mogen dierenhotels openblijven?

De dierenhotels mogen open blijven.

Mogen dierencrematoria openblijven?

Ja, enkel op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Terug naar boven

Gezondheid

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. 

De meest actuele informatie is beschikbaar op de website van Sciensano. 

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing: 

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling; 
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar; 
 • op personen die elkaar onderling ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten; 
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. 

Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is: 

 • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • Voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn;
 • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • In winkels en winkelcentra;
 • In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • In conferentiezalenauditoriagebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • In bibliothekenspelotheken en mediatheken;
 • In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening; 
 • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.

=> Voor een overzicht van de zones waar je in Brugge een mondmasker moet dragen, kan je hier terecht.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk: 

 1. respecteer de hygiëneregels;
 2. doe je activiteiten liefst buiten ;
 3. denk aan kwetsbare mensen ;
 4. hou afstand (1.5 m) ;
 5. beperk je nauwe contacten ;
 6. volg de regels over bijeenkomsten.

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden. 

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over mondmaskers in de strijd tegen COVID-19.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest? 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?  

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Terug naar boven

Gebruik van telecomgegevens in de strijd tegen COVID-19

Waarom moet ik mijn telefoonnummer achterlaten in een horecazaak, de sportles, het zwembad … ?

In het geval dat een persoon positief test, vergemakkelijkt het feit dat deze gegevens zijn bijgehouden het opsporen van de aanwezigen die eventueel met deze persoon in contact kwamen. Zo kunnen deze personen snel getest en, indien noodzakelijk, geïsoleerd worden.

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst.

De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en worden bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Na 14 kalenderdagen worden de gegevens vernietigd. 

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd. 

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Terug naar boven

Kwetsbare personen

Mogen lokale opvanginitiatieven voor personen in een urgente problematische huisvestingssituatie hun activiteiten verder zetten?

Personen in een urgente problematische huisvestingssituatie omwille van ongunstige familiale omstandigheden (echtscheiding/relatiebreuk, familiaal of seksueel geweld) of omwille van de onbewoonbaarheid van de huidige woning, kunnen terecht bij lokale opvang initiatieven.

Desgevallend kan daartoe ook plaatsbezoek plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Een plaatsbezoek kan niet doorgaan bij weigering door de zittende bewoner. Gezien de sociale huurmarkt als essentiële dienst wordt beschouwd in uitvoering van het algemeen sociaal beleid, kunnen plaatsbezoeken plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheid voor de modaliteiten van het bezoek.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus verder gezet worden maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.  

Terug naar boven

Onderwijs en kinderopvang

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Kinderopvang is opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mag dus openblijven.

Alle info over kinderopvang in Vlaanderen vind je op de website van Kind en Gezin.

Welke maatregelen gelden in het onderwijs?

Op de website van de Vlaamse overheid vind je een overzicht van de huidige maatregelen.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Je kunt de regels omtrent quarantaine terugvinden in de vraag “Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?” in het deel gezondheid.

Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?

De noodzakelijke vorming van personeel is toegelaten binnen de werkgemeenschap, indien mogelijk via afstandsvorming en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer. Zo zijn bijvoorbeeld de interne rijopleidingen bij de openbaar vervoersbedrijven toegelaten.

Voorziet Brugge in extra opvangmogelijkheden?

Via het Loket Kinderopvang voorziet de stad in extra opvangmogelijkheden voor ouders die geen alternatieven hebben of kinderen in een moeilijke situatie.

Terug naar boven

Openbaar leven

De epidemiologische situatie in België is geëvolueerd naar een sanitaire noodsituatie en om te voorkomen dat het gezondheidsstelsel instort, heeft het overlegcomité besloten dat bepaalde activiteiten niet langer kunnen doorgaan en dat contact op bepaalde plaatsen moet worden vermeden, in het bijzonder in instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector.

Zijn onder meer gesloten voor het publiek, de onderstaande inrichtingen of onderdelen van inrichtingen:

 • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
 • publieke wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams;
 • discotheken en dancings;
 • feest- en receptiezalen;
 • pretparken;
 • binnenspeeltuinen;
 • bowlingzalen;
 • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
 • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • bioscopen.

Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:

 • buitenspeeltuinen;
 • buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • privé-sauna's voor gebruik door personen die onder hetzelfde dak wonen. Jaccuzi's, hammams en stoomcabines zijn daarbij niet toegankelijk.
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • buitengedeelten van sportinfrastructuren;
 • overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
 • culturele plaatsen, maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:
  • zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • zover het geen zwembad betreft, sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
  • trainingen van professionele sporters;
  • professionele wedstrijden;
  • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.

Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, is het verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

 • om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie; 
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen; 
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer; 
 • het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld.
 • verplaatsingen in het kader van de everzwijnenjacht voor het controleren van de populatie en overlast
 • Iemand van of naar de luchthaven brengen.

Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.  

Terug naar boven

Sociale contacten

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten. 

Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing: 

 • Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.

 • Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.

 • Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Je duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’.

 • Vanaf 27 maart 2021 kan men elkaar met 4 personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

De veiligheidsafstand en het mondmasker zijn niet verplicht:

 • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling 
 • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, 
 • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling, 
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. 

Mag ik verhuizen?

Dit is toegestaan, maar de regels voor samenscholingen en voor privébijeenkomsten thuis zijn van toepassing. Verhuisbedrijven die behoren tot het paritair subcomité 140.05 mogen hun diensten fysiek aanbieden aan particulieren.

Terug naar boven

Verplaatsingen 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Wat betekent dit voor de bussen?

De Lijn voert extra maatregelen in voor haar dienstverlening. 

 • Reizigers moeten in de mate van het mogelijke anderhalve meter afstand bewaren. Door het toegenomen aantal reizers kan De Lijn deze afstand echter niet meer garanderen.

 • Vanaf 4 mei is voor reizigers + 12 jaar een mondmasker verplicht

Neem voor een actueel aanbod een kijkje op de site van De Lijn

Wat betekent dit voor de treinen?

In de stations, op de perrons en in de treinen is een mondmasker verplicht voor +12-jarigen.

Vanaf 3 april 2021 mag men op weekends en in schoolvakanties enkel de zitjes aan het raam innemen op treinen richting toeristische bestemmingen.

Voor een actueel overzicht van het treinaanbod neem je best een kijkje op de website van de NMBS of plan je je route aan de hand van de app.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere 'on-demand'-transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een huishouden of mensen die deel uitmaken van de 'nauwe contacten' mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neusbedekking wordt algemeen sterk aanbevolen en is in Brugge zelf verplicht voor al wie een taxi neemt.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van de 'nauwe contacten' telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht. 

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1,5 m afstand niet kan worden gegarandeerd? 

Een flexibel transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt. 

Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

Terug naar boven

Toerisme

 • Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot 18 april 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Een overzicht van de reizen die worden toegelaten leest je hier.

 • Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

 • Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs) mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. gedeelde badkamer, zwembad, sportzaal, etc.).

Desalniettemin zijn vakantieparken, bungalowparken en campings gesloten voor het publiek vanaf 3 november 2020, met uitzondering van de vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeerinrichtingen die dienen voor het gebruik door de eigenaar en/of diens huishouden, of door een huishouden dat er zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft en enkel voor dit gebruik.
Campings zijn dus in regel dicht, behalve voor kampeervoorzieningen die zelfvoorzienend zijn (kampeerauto’s en caravans).

Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum één duurzaam onderhouden nauw contact een wooneenheid te huren.

Mag ik naar mijn tweede verblijf?

Ja, je mag altijd naar je tweede verblijf, ook als dit gelegen is op een camping, in een vakantiepark of bungalowpark. 
Zie evenwel hierboven: tot 18 april 2021 is deze toelating er enkel voor in eigen land gelegen tweede verblijven. Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot 18 april 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wat betekent dit voor Brugge?

Op de website visitbruges.be vind je een up-to-date overzicht van de heropstart van toeristische activiteiten in de stad.

Zijn picknickplaatsen toegelaten?

Wanneer de bezoekers hun eigen eten meebrengen en dat eten in gezinsverband op picknickweiden (uiteraard in openlucht) is dit toegelaten, wanneer dit in de buitenlucht gebeurt. Uiteraard mag een volledig gezin aan dezelfde tafel zitten.

Welke protocollen zijn van toepassing voor de toeristische sector?

Toerisme Vlaanderen verzamelt op haar website alle protocollen en andere relevante voorbeelden (ter inspiratie) uit binnen- en buitenland. Je vindt er onder andere meer info over hoe gidsenbezoeken georganiseerd kunnen worden en wat de richtlijnen zijn voor bootjes op de Brugse reien.

Terug naar boven

Sporten 

Hier alle info over corona en sportbeoefening in Brugge.

Terug naar boven

Cultuur en recreatie

De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters, concertzalen en musea zijn dus gesloten.

Belangrijk: Dierentuinen mogen sinds 13 februari openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:

 • de buitenspeeltuinen;
 • de buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • de culturele plaatsen, maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar.

In elk geval, moeten in deze inrichtingen de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

De enige activiteiten die nog toegelaten zijn in de niet-professionele culturele en artistieke sector, zijn deze die georganiseerd worden in het kader van kampen en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar, en in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs.

 • de activiteiten in het kader van kampen dienen georganiseerd te worden met respect voor de regels die hieronder worden beschreven in het deel “jeugd”.
 • de activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten volgen het geldende protocol voor onderwijs;
 • de activiteiten voor kinderen georganiseerd buiten kampen en buiten het leerplichtonderwijs hebben altijd plaats
  • met maximum 50 kinderen;
  • in een georganiseerde context, in het bijzonder door een club of vereniging;
  • steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Bovendien moeten de 7 minimale regels hierboven vermeld gerespecteerd worden.

Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians,…) repeteren, opnemen,… ?

Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Neen, culturele voorstellingen zijn niet meer toegelaten.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

Deze vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).

Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

Kan de jacht doorgaan ?

De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen, dus maximum vier personen en met respect voor de social distancing regels.

Daarentegen is deze activiteit wel onderworpen aan de regels van de avondklok, er mag dus niet gejaagd worden tussen middernacht en 05 uur ’s ochtends. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.

Terug naar boven

Jeugd 

Mogen binnenspeeltuinen open zijn?

Neen, zij moeten de deuren sluiten. De buitenspeeltuinen blijven wel open.

Jeudwerk

Hier alle info over de regels in het jeugdwerk (activiteiten jeugdbewegingen, kampen, jeugdwelzijnswerk...).

Terug naar boven

Evenementen

Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten (zie gedeelte sport) zijn evenementen opgeschort.

Mag een conferentie georganiseerd worden?

De conferentiezalen zijn op dit moment niet gesloten, maar aangezien culturele evenementen met publiek momenteel worden opgeschort, kunnen de conferentiezalen bijvoorbeeld ook niet gebruikt worden voor debatten of bijeenkomsten met publiek.

Anderzijds kunnen de conferentiezalen gebruikt worden als vergaderzalen door bedrijven, overheidsdiensten,… om strikt professionele vergaderingen te organiseren wanneer deze niet op afstand kunnen georganiseerd worden.
Bovendien is iedereen verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen.

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor het nemen van een beslissing in verband met de organisatie van activiteiten die toegestaan zijn door artikel 15 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (bijvoorbeeld een betoging of een professionele sportwedstrijd of een niet-professionele sportwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

Terug naar boven

Betogingen

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 100 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. 

Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. 

Terug naar boven

Recepties en banketten

Recepties en banketten, inclusief koffietafels en rouwmaaltijden, zijn verboden.

Terug naar boven

Erediensten en ceremonieën

Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken? 

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van enkel de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is niet toegelaten om na de ceremonie nog een receptie of banket te organiseren.

Bovendien moeten volgende minimale regels worden gerespecteerd:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Welke regels zijn van toepassing voor erediensten en ceremonies?

De gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open, maar mogen enkel bezocht worden met maximaal 4 personen per keer in het hele gebouw, mits het dragen van een mondmasker en respect van social distancing.

Niettegenstaande is de collectieve uitoefening van erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening net zoals activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging verboden, met uitzondering van:

 • begrafenissen en crematies, alleen in aanwezigheid van maximaal 50 personen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar), met behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam en met respect van de 7 minimale regels;
 • huwelijken: alleen in aanwezigheid van 15 genodigden, schepen, ambtenaar van de burgerlijke stand en kinderen -12 jaar niet inbegrepen met behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon en met respect van de 7 minimale regels.
 • de erediensten en de niet-confessionele morele dienstverlening die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?

Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 m tussen personen) en met maximaal 50 personen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

Bovendien moeten volgende minimale regels worden gerespecteerd:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Het is niet toegelaten om een koffietafel te organiseren.

Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?

Neen, ceremonies zijn verboden met uitzondering van deze voor begrafenissen, crematies, huwelijken en opnames deze vinden plaats volgens de modaliteiten hierboven uitgelegd.

Terug naar boven

Gemeentelijke diensten

Je blijft ook in deze corona-tijden van harte welkom in het Huis van de Bruggeling of in een van de deelgemeentehuizen!

Om je nog beter te kunnen helpen, werken we zowel in het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen als de Parkeerwinkel volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via:

Voor een aantal niet-dringende zaken is het nog even niet mogelijk om een afspraak vast te leggen.

Moet ik een mondmasker dragen in gebouwen van de stad?

Iedereen vanaf 12 jaar oud is verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke delen van stadsgebouwen.

Kan ik naar de bibliotheek?

Alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek Brugge (met uitzondering van het bibpunt in het Huis van de Bruggeling) zijn open

Onderzoekers kunnen op afspraak (bel 050 47 24 29 of mail naar leeszaal.bibliotheek@brugge.be) ook opnieuw terecht in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf voor raadpleging van werken uit het magazijn.

Moet ik voor een geboorteaangifte naar het Huis van de Bruggeling komen?

Neen. Door de verspreiding van het coronavirus beperkt de stad zich tot de meest essentiële dienstverlening. De boete die je normaal krijgt wanneer je na 15 kalenderdagen geen aangifte deed, vervalt.

Na deze termijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte zelf opmaken voor jou. Om dit zo juist mogelijk te doen, hebben we wel heel wat gegevens nodig. Daarom vragen we je om een e-mailtje te sturen naar geboorte@brugge.be. Wij bezorgen jou dan een formulier, waarmee je ons die gegevens verstrekt. Zo hoef jij alvast geen onnodige verplaatsing te maken.

Afhankelijk van de situatie kan een effectieve aangifte door de ouders toch nodig zijn. Onze medewerker zal deze inschatting voor jou maken.

Zijn de recyclageparken geopend?

Ja, maar enkel op afspraak. Bovendien ben is een mondmasker verplicht voor al wie het recyclagepark betreedt. De verplichting geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Elke bezoeker moet een afspraak maken om toegang te krijgen tot een park, ongeacht of hij/zij met de wagen, fiets of te voet komt. Dat kan heel eenvoudig online. Doe dit liefst minstens een dag op voorhand.

Lees zeker de voorwaarden verbonden aan een recyclageparkbezoek vooraleer je een afspraak maakt.

Sinds dinsdag 14 juli kan je opnieuw met asbest terecht in het recyclagepark in Sint-Michiels. Door een tekort aan beschermingsmaterialen, blijft het voorlopig niet mogelijk om op de overige recyclageparken asbesthoudend materiaal af te leveren.

De aanslagbiljetten voor milieubelasting werden dit jaar later verstuurd. Wat betekent dit voor de gratis huisvuilzakken voor personen om medische en/of financiële redenen?

Het stadsbestuur geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken (bruine restafvalzakken en blauwe PMD-zakken) aan bepaalde personen om medische en/of financiële redenen

Onder normale omstandigheden geldt als voorwaarde dat je je milieubelasting betaald moet hebben om recht te hebben op de gratis huisvuilzakken. In het kader van de coronacrisis zijn de aanslagbiljetten dit jaar echter later vestuurd. Daarom valt deze voorwaarde voor gratis huisvuilzakken in 2020 weg. Je kan de zakken dus nu al (en tot en met 31 mei 2021) afhalen.

Terug naar boven

Internationaal

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot zondag 18 april 2021.

Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Een overzicht van de reizen die worden toegelaten leest u op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie 

Alle verdere informatie voor reizigers kun je volgen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.