Coronavirus: maatregelen in Brugge


Update 11 januari 2021

Coronaregels vanaf 2 november


Algemene maatregelen

Beslissingen van het Overlegcomité van 30 december 2020

1. Verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. 

Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Daarom zal met ingang van 31 december 2020 iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

Deze maatregel geldt voorlopig al tot 15 januari. Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

(1) Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020);

(2) Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);

(3) Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven is tot 4 januari een afwijking op de quarantaineverplichting mogelijk, indien het gaat om een buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever is geattesteerd. Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passenger Location Form rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.

2. PCR-test bij terugkeer op dag 1 en dag 7. Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Vanaf zaterdag 2 januari 2021 zullen mensen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. Op Brussels Airport zal de testcapaciteit verder worden uitgebreid, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen. Op de luchthavens van Charleroi en het station Brussel-Zuid wordt testcapaciteit ontwikkeld.

3. Extra controles bij terugkeer uit het buitenland. Een bijzondere inspanning zal gebeuren om de controle op deze maatregelen bij het grensoverschrijdende verkeer te versterken. Het gaat onder meer om het controleren van het Passenger Location Form en de verplichte negatieve test voor niet-inwoners.

Deze verscherpte maatregelen komen bovenop de beslissingen van het Overlegcomité die onder meer voorzagen in een striktere controle van het Passenger Locator Form en sinds 25 december 2020 een negatieve test vereisen van niet-inwoners die ons ons land inreizen.

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.

Desalnietemin staat het Ministerieel Besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • Wanneer de bevoegde lokale overheid beslist om preventieve maatregelen te nemen doet hij dit in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hierover met de gouverneur.
 • Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door de het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
  • Moet de burgemeester of gouverneur de aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
  • De burgemeester informeert hierover onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
  • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

Terug naar boven

Economie

Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. Daarom werd er besloten om telethuiswerk verplicht te maken.

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol. 

In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen hier verzameld.

Als er voor een sector geen protocol of gids bestaat, zijn de twaalfalgemene, minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

 1. De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. De klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;
 4. Eén klant per 10m2 wordt toegelaten;
 5. Indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
 6. Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 7. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 8. De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
 9. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 10. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 11. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 12. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

Bovendien wordt er individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam contact onderhoudt. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

De algemene principes voor economie en werk zijn de volgende:

 • Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 • Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
  • de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. Dit attest of bewijsstuk kan een bestaand document of een bestaande kaart (bijvoorbeeld een badge) zijn waarvan het betrokken personeelslid reeds in het bezit is.
 • Fysieke teambuildings zijn verboden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”; eventueel aangevuld door:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

In afwijking van de algemene principes:

Voor private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zie bijlage van het ministerieel van 28 oktober 2020)

 • Telethuiswerk is verplicht in alle bedrijven voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen.

Deze uitzondering geldt ook voor de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.

Mogen bedrijfskantines openblijven?

Ja deze mogen openblijven en vallen onder de grootkeukens en eetzalen voor werkgemeenschappen. Zij moeten de hygiëne en afstandsregels naleven die gelden voor de toegelaten horeca-activiteiten en die hieronder worden beschreven onder het deel horeca.

Mogen architecten zowel klanten op bureau ontvangen als een plaatsbezoek doen?

Ja, zij mogen hun werk fysiek verderzetten, zij behoren tot paritair comité 336 voor de vrije beroepen. De regels inzake telewerk en preventiemaatregelen op het werk moeten worden nageleefd, net als de toepasselijke protocollen/gidsen of de twaalf minimale regels die hierboven worden beschreven.

Terug naar boven

Winkels

Per 1 december 2020 mogen de niet-essentiële winkels terug de deuren openen.

De onderstaande minimale regels zijn van toepassing:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

 

Voor winkelcentra gelden enkele specifieke aanvullende modaliteiten:

 • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten;
 • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
 • De afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • De bezoekers verplaatsen zich alleen of met maximum één andere persoon, met uitzondering van volwassenen die minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding mogen vergezellen.

Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel …) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels en winkelcentra. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De burgemeester is verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in de gemeente. Meer informatie over deze bepaling in Brugge vind je hier.

De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distance maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.

Bovendien geldt in West-Vlaanderen de verplichting om alle rekken of automaten die alcoholische dranken bevatten af te sluiten of onbereikbaar te maken voor ieder publiek vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur 's avonds.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur ’s avonds.

De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). 

 

Welke contactberoepen mogen hun activiteiten nog verder uitoefenen?

Niet-medische contactberoepen zijn verboden, met inbegrip van dienstverlening aan huis. Bijgevolg zijn onder andere volgende zaken gesloten:

 • schoonheidssalons;
 • niet-medische pedicurezaken;
 • nagelsalons;
 • massagesalons;
 • kapperszaken en barbiers;
 • tatoeage- en piercingsalons.

Medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit, PC 330) mogen uitgeoefend worden zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, palliatieve thuiszorg, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.

Mag mijn huishoudhulp nog langskomen? Mag ik nog werken als huishoudhulp?

Ja, dit is toegelaten. Ook strijkateliers mogen hun activiteiten verder uitoefenen.

Mogen wassalons en droogkuis openblijven?

Ja, deze mogen openen.

Mogen renovatie-en bouwwerkzaamheden in woningen van particulieren doorgaan?

Ja activiteiten zoals renovatie, schilder, elektriciteitswerken of installatie van huishoudapparaten kunnen blijven doorgaan, mits respect van social distancing maatregelen.

Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?

Immo agentschappen mogen geen publiek ontvangen, tenzij in het kader van dienstverlening aan professionelen. Mensen die een woning willen huren of kopen mogen de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.

Mogen notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hun activiteiten verder zetten?

Deze beroepen zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Contacten met cliënten zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten) met respect voor de social distancing maatregelen. Voor zover dit mogelijk is, dienen alle taken vanop afstand te worden uitgevoerd.

Mogen erkende bemiddelaars, curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen hun activiteiten voortzetten?

Ja. Deze ressorteren onder de “justitiediensten en beroepen die daaraan verbonden zijn” die in de bijlage van het ministerieel besluit zijn opgenomen, en kunnen dus hun activiteiten verder zetten.

Mogen interim- en uitzendkantoren hun activiteiten verder zetten?

Ja, uitzendkantoren kunnen open blijven maar beperkt tot de dienstverlening aan de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishoudens overeenkomstig het protocol voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwerken- of diensten leveren. 

Terug naar boven

Ambulante activiteiten

Markten kunnen plaats vinden.
Kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie. 

Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Het maximum aantal bezoekers van een kleine kermis bedraagt 200 personen;
 • Marktkramers en kermiskramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. 
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking; 
 • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding wordt verboden, take-away blijft toegelaten. 
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn; 
 • Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen middernacht en 6 uur ’s morgens.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt. 
 • Bovendien wordt er individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt en gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.

Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?

Ja, maar ze mogen deze enkel aanbieden onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22.00 uur, en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends.

Terug naar boven

HORECA

Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot nader bericht, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.

Hier de specifieke regels rond het aanbieden van takeaway in Brugge.

Volgende inrichtingen kunnen openblijven: 

 • Alle logiesvormen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten. De vakantieparken, bungalowparken en campings zijn gesloten vanaf 3 november 2020;
  Campings zijn dus in regel dicht, behalve voor kampeervoorzieningen die zelfvoorzienend zijn (kampeerauto’s en caravans).
 • de grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants. 
 • Collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen. 
 • Eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;
 • Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen.

Voor de horeca activiteiten die toegelaten blijven moeten volgende modaliteiten worden gerespecteerd: 

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ; 
 • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte een tafel delen; 
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
 • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten; 
 • elke persoon, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan; 
 • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen. 

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. 

Terug naar boven

Dieren

Mogen dierenkapsalons en hondenscholen open zijn?

Neen, deze zijn gesloten. Ook dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

Zijn dierenasielen open?

Dierenasielen zijn gesloten voor het publiek. Bezoek is dus niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan wel en enkel op afspraak, één op één, en mits inachtneming van social distancing maatregelen. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Mogen dierenhotels openblijven?

De dierenhotels mogen open blijven.

Mogen dierencrematoria openblijven?

Ja, enkel op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Terug naar boven

Gezondheid

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. 

De meest actuele informatie is beschikbaar op de website van Sciensano. 

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing: 

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling; 
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar; 
 • op personen die elkaar onderling ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten; 
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. 

Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is: 

 • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • Voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn;
 • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • In winkels en winkelcentra;
 • In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • In conferentiezalenauditoriagebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • In bibliothekenspelotheken en mediatheken;
 • In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening; 
 • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.

=> Voor een overzicht van de zones waar je in Brugge een mondmasker moet dragen, kan je hier terecht.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk: 

 1. respecteer de hygiëneregels;
 2. doe je activiteiten liefst buiten ;
 3. denk aan kwetsbare mensen ;
 4. hou afstand (1.5 m) ;
 5. beperk je nauwe contacten ;
 6. volg de regels over bijeenkomsten.

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden. 

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over mondmaskers in de strijd tegen COVID-19.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest? 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine? 

Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 19 oktober 2020 bepaald net zoals het opschorten van bepaalde preventieve screenings. 

Dit betekent ook dat tot en met 15 november het testen van individueel asymptomatische personen na een hoogrisicocontact wordt opgeschort. Het gaat met name om de hogerisicocontacten (buiten het beheer van clusters), en de personen die terugkeren uit rode zones en op basis van het zelfevaluatieinstrument van het PLF tot op heden getest werden. 

Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald: 

 • De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR test:
  • Voor patiënten met positieve PCR test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen. 
  • Voor personen met positieve PCR test die geen symptomen hebben, begint de 7-daagse isolatie vanaf de datum van staalafname. 
 • De periode van quarantaine voor hogerisicocontacten die niet getest worden, wordt vastgelegd op 10 dagen met aansluitend 4 dagen extra waakzaamheid. De begindag van deze 10 dagen is het laatste hogerisicocontact, of de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef. Als deze persoon symptomen ontwikkelt, zal hij vanzelfsprekend worden getest. 

Wat betreft de quarantainemaatregelen na terugkeer van een reis naar het buitenland, verwijzen wij u naar de rubriek 'Internationaal'.

Terug naar boven

Gebruik van telecomgegevens in de strijd tegen COVID-19

Waarom moet ik mijn telefoonnummer achterlaten in een horecazaak, de sportles, het zwembad … ?

In het geval dat een persoon positief test, vergemakkelijkt het feit dat deze gegevens zijn bijgehouden het opsporen van de aanwezigen die eventueel met deze persoon in contact kwamen. Zo kunnen deze personen snel getest en, indien noodzakelijk, geïsoleerd worden.

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst.

De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en worden bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Na 14 kalenderdagen worden de gegevens vernietigd. 

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd. 

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Terug naar boven

Kwetsbare personen

Mogen lokale opvanginitiatieven voor personen in een urgente problematische huisvestingssituatie hun activiteiten verder zetten?

Personen in een urgente problematische huisvestingssituatie omwille van ongunstige familiale omstandigheden (echtscheiding/relatiebreuk, familiaal of seksueel geweld) of omwille van de onbewoonbaarheid van de huidige woning, kunnen terecht bij lokale opvang initiatieven.

Desgevallend kan daartoe ook plaatsbezoek plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Een plaatsbezoek kan niet doorgaan bij weigering door de zittende bewoner. Gezien de sociale huurmarkt als essentiële dienst wordt beschouwd in uitvoering van het algemeen sociaal beleid, kunnen plaatsbezoeken plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheid voor de modaliteiten van het bezoek.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus verder gezet worden maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.  

Terug naar boven

Onderwijs en kinderopvang

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Kinderopvang is opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mag dus openblijven.

Alle info over kinderopvang in Vlaanderen vind je op de website van Kind en Gezin.

Welke maatregelen gelden in het onderwijs?

De lessen voor alle onderwijsniveaus zijn opgeschort en worden hervat op 16 november 2020 met een mix tussen fysiek onderwijs en afstandsonderwijs.

Op de website van de Vlaamse overheid vind je een overzicht van de huidige maatregelen.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

U kan de regels omtrent quarantaine terugvinden in de vraag “Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?” in het deel gezondheid.

Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?

De noodzakelijke vorming van personeel is toegelaten binnen de werkgemeenschap, indien mogelijk via afstandsvorming en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer. Zo zijn bijvoorbeeld de interne rijopleidingen bij de openbaar vervoersbedrijven toegelaten.

Voorziet Brugge in extra opvangmogelijkheden?

Via het Loket Kinderopvang voorziet de stad in extra opvangmogelijkheden voor ouders die geen alternatieven hebben of kinderen in een moeilijke situatie.

Terug naar boven

Openbaar leven

De epidemiologische situatie in België is geëvolueerd naar een sanitaire noodsituatie en om te voorkomen dat het gezondheidsstelsel instort, heeft het overlegcomité besloten dat bepaalde activiteiten niet langer kunnen doorgaan en dat contact op bepaalde plaatsen moet worden vermeden, in het bijzonder in instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector.

Zijn onder meer gesloten voor het publiek, de onderstaande inrichtingen of onderdelen van inrichtingen:

 • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
 • wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams;
 • discotheken en dancings;
 • feest- en receptiezalen;
 • pretparken;
 • binnenspeeltuinen;
 • dierentuinen en dierenparken;
 • bowlingzalen;
 • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
 • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • bioscopen.

Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:

 • buitenspeeltuinen;
 • buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • buitengedeelten van sportinfrastructuren;
 • overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
 • culturele plaatsen, maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:
  • zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • zover het geen zwembad betreft, sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
  • trainingen van professionele sporters;
  • professionele wedstrijden;
  • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.

Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, is het verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

 • om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie; 
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen; 
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer; 
 • het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld.
 • verplaatsingen in het kader van de everzwijnenjacht voor het controleren van de populatie en overlast
 • Iemand van of naar de luchthaven brengen.

Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.  

Terug naar boven

Sociale contacten

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten. 

Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing: 

 • Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.
 • Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.
 • Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Je duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’.

Buiten de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

De veiligheidsafstand en het mondmasker zijn niet verplicht:

 • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling 
 • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, 
 • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling, 
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. 

Mag ik verhuizen?

Dit is toegestaan, maar de regels voor samenscholingen en voor privébijeenkomsten thuis zijn van toepassing. Verhuisbedrijven die behoren tot het paritair subcomité 140.05 mogen hun diensten fysiek aanbieden aan particulieren.

Terug naar boven

Verplaatsingen 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Wat betekent dit voor de bussen?

De Lijn voert extra maatregelen in voor haar dienstverlening. 

 • Reizigers moeten in de mate van het mogelijke anderhalve meter afstand bewaren. Door het toegenomen aantal reizers kan De Lijn deze afstand echter niet meer garanderen.

 • Vanaf 4 mei is voor reizigers + 12 jaar een mondmasker verplicht

Neem voor een actueel aanbod een kijkje op de site van De Lijn

Wat betekent dit voor de treinen?

De NMBS werkt met een aangepast aanbod. Vooral 's avonds rijden er minder treinen.

In de stations, op de perrons en in de treinen is een mondmasker verplicht voor +12-jarigen.

Voor een actueel overzicht van het treinaanbod neem je best een kijkje op de website van de NMBS of plan je je route aan de hand van de app.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere 'on-demand'-transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een huishouden of mensen die deel uitmaken van de 'nauwe contacten' mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neusbedekking wordt algemeen sterk aanbevolen en is in Brugge zelf verplicht voor al wie een taxi neemt.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van de 'nauwe contacten' telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht. 

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1,5 m afstand niet kan worden gegarandeerd? 

Een flexibel transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt. 

Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

Terug naar boven

Toerisme

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs) mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. gedeelde badkamer, zwembad, sportzaal, etc.).

Desalniettemin zijn vakantieparken, bungalowparken en campings gesloten voor het publiek vanaf 3 november 2020, met uitzondering van de vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeerinrichtingen die dienen voor het gebruik door de eigenaar en/of diens huishouden, of door een huishouden dat er zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft en enkel voor dit gebruik.
Campings zijn dus in regel dicht, behalve voor kampeervoorzieningen die zelfvoorzienend zijn (kampeerauto’s en caravans).

Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum één duurzaam onderhouden nauw contact een wooneenheid te huren.

Buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden, maar de grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken.

Mag ik naar mijn tweede verblijf?

Ja, je mag altijd naar je tweede verblijf, ook als dit gelegen is op een camping, in een vakantiepark of bungalowpark. 

Wat betekent dit voor Brugge?

Op de website visitbruges.be vind je een up-to-date overzicht van de heropstart van toeristische activiteiten in de stad.

Zijn picknickplaatsen toegelaten?

Wanneer de bezoekers hun eigen eten meebrengen en dat eten in gezinsverband op picknickweiden (uiteraard in openlucht) is dit toegelaten, wanneer dit in de buitenlucht gebeurt. Uiteraard mag een volledig gezin aan dezelfde tafel zitten.

Welke protocollen zijn van toepassing voor de toeristische sector?

Toerisme Vlaanderen verzamelt op haar website alle protocollen en andere relevante voorbeelden (ter inspiratie) uit binnen- en buitenland. Je vindt er onder andere meer info over hoe gidsenbezoeken georganiseerd kunnen worden en wat de richtlijnen zijn voor bootjes op de Brugse reien.

Terug naar boven

Sporten 

De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn gesloten voor het publiek. Desalniettemin blijven de indoor sporthallen en sportinfrastructuren open voor:

 • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs, met uitzondering van zwembaden;
 • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar, met uitzondering van zwembaden;
 • trainingen van professionele sporters;
 • professionele wedstrijden;
 • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen.

De buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen gesport worden.

Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier.

De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

In de sportinfrastructuur en –inrichtingen die open blijven dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Uitoefening van een sportactiviteit en sporttrainingen:

 • Amateursporters die 13 jaar of ouder zijn kunnen enkel buiten trainen. Ze kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,…) om met maximum 4 personen samen te trainen.
 • Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten, maar deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek;
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen sportactiviteitenof sportkampen volgen, zowel binnen als buiten (en voor zover ze niet doorgaan in een zwembad), op voorwaarde dat ze doorgaan:
  • met maximum 50 kinderen;
  • in een georganiseerde context, in het bijzonder door een club of vereniging;
  • Indien het een indoor sportactiviteit of -kamp betreft met toelating van de lokale overheid of georganiseerd door de lokale overheid zelf;
  • altijd in aanwezigheid van een trainer, begeleider of meerderjarige toezichter;
  • in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer.
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen deelnemen aan schoolse of buitenschoolse sportieve activiteiten van het leerplichtonderwijs (voor zover de activiteit niet doorgaat in een zwembad) en volgens de regels van het toepasselijke protocol.

Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Niet-professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 18 jaar. Deze wedstrijden mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

De kantines zijn gesloten.

Kan een privétrainer zijn activiteiten verderzetten?

Ja, ze kunnen verder werken, met maximum 3 klanten in de open lucht, met respect voor de geldende beperkingen voor samenscholingen en de social distancing maatregelen.

Zijn skateparken geopend ?

Outdoor sportinfrastructuur zoals skateparken mogen geopend blijven. Het samenscholingsverbod moet er worden nageleefd.

Terug naar boven

Cultuur en recreatie

De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, dierentuinen, dierenparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters, concertzalen en musea zijn dus gesloten.

In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:

 • de buitenspeeltuinen;
 • de buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • de culturele plaatsen, maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar.

In elk geval, moeten in deze inrichtingen de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

De enige activiteiten die nog toegelaten zijn in de niet-professionele culturele en artistieke sector, zijn deze die georganiseerd worden in het kader van kampen en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar, en in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs.

 • de activiteiten in het kader van kampen dienen georganiseerd te worden met respect voor de regels die hieronder worden beschreven in het deel “jeugd”.
 • de activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten volgen het geldende protocol voor onderwijs;
 • de activiteiten voor kinderen georganiseerd buiten kampen en buiten het leerplichtonderwijs hebben altijd plaats
  • met maximum 50 kinderen;
  • in een georganiseerde context, in het bijzonder door een club of vereniging;
  • steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Bovendien moeten de 7 minimale regels hierboven vermeld gerespecteerd worden.

Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians,…) repeteren, opnemen,… ?

Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Neen, culturele voorstellingen zijn niet meer toegelaten.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

Deze vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).

Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

Kan de jacht doorgaan ?

De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen, dus maximum vier personen en met respect voor de social distancing regels.

Daarentegen is deze activiteit wel onderworpen aan de regels van de avondklok, er mag dus niet gejaagd worden tussen middernacht en 05 uur ’s ochtends. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.

Terug naar boven

Jeugd 

Mogen binnenspeeltuinen open zijn?

Neen, zij moeten de deuren sluiten. De buitenspeeltuinen blijven wel open.

Zijn kampen, stages en activiteiten, evenals de speelpleinwerking toegestaan?

Kampen, stages en activiteiten zonder overnachting, alsook de speelpleinwerking zijn toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar, overeenkomstig het toepasselijke protocol.

Deze kampen, stages en activiteiten mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 50 kinderen tot en met 12 jaar bestaande uit de deelnemers en de begeleiders. De personen die samenkomen in het kader van deze kampen, stages en activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.

Welken protocollen zijn van toepassing voor de jeugdsector?

Terug naar boven

Evenementen

Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten (zie gedeelte sport) zijn evenementen opgeschort.

Mag een conferentie georganiseerd worden?

De conferentiezalen zijn op dit moment niet gesloten, maar aangezien culturele evenementen met publiek momenteel worden opgeschort, kunnen de conferentiezalen bijvoorbeeld ook niet gebruikt worden voor debatten of bijeenkomsten met publiek.

Anderzijds kunnen de conferentiezalen gebruikt worden als vergaderzalen door bedrijven, overheidsdiensten,… om strikt professionele vergaderingen te organiseren wanneer deze niet op afstand kunnen georganiseerd worden.
Bovendien is iedereen verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen.

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor het nemen van een beslissing in verband met de organisatie van activiteiten die toegestaan zijn door artikel 15 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (bijvoorbeeld een betoging of een professionele sportwedstrijd of een niet-professionele sportwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

Terug naar boven

Betogingen

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 100 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. 

Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. 

Terug naar boven

Recepties en banketten

Recepties en banketten, inclusief koffietafels en rouwmaaltijden, zijn verboden.

Terug naar boven

Erediensten en ceremonieën

Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken? 

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van enkel de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is niet toegelaten om na de ceremonie nog een receptie of banket te organiseren.

Bovendien moeten volgende minimale regels worden gerespecteerd:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Welke regels zijn van toepassing voor erediensten en ceremonies?

De gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open, maar mogen enkel bezocht worden met maximaal 4 personen per keer in het hele gebouw, mits het dragen van een mondmasker en respect van social distancing.

Niettegenstaande is de collectieve uitoefening van erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening net zoals activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging verboden, met uitzondering van:

 • begrafenissen en crematies, alleen in aanwezigheid van maximaal 15 personen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar), met behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam en met respect van de 7 minimale regels;
 • huwelijken, alleen in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst en met respect van de 7 minimale regels;
 • de erediensten en de niet-confessionele morele dienstverlening die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?

Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 m tussen personen) en met maximaal 15 personen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

Bovendien moeten volgende minimale regels worden gerespecteerd:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Het is niet toegelaten om een koffietafel te organiseren.

Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?

Neen, ceremonies zijn verboden met uitzondering van deze voor begrafenissen, crematies, huwelijken en opnames deze vinden plaats volgens de modaliteiten hierboven uitgelegd.

Terug naar boven

Gemeentelijke diensten

Je blijft ook in deze corona-tijden van harte welkom in het Huis van de Bruggeling of in een van de deelgemeentehuizen!

Om je nog beter te kunnen helpen, werken we zowel in het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen als de Parkeerwinkel volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via:

Voor een aantal niet-dringende zaken is het nog even niet mogelijk om een afspraak vast te leggen.

Moet ik een mondmasker dragen in gebouwen van de stad?

Iedereen vanaf 12 jaar oud is verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke delen van stadsgebouwen.

Kan ik naar de bibliotheek?

Alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek Brugge (met uitzondering van het bibpunt in het Huis van de Bruggeling) zijn open

Onderzoekers kunnen op afspraak (bel 050 47 24 29 of mail naar leeszaal.bibliotheek@brugge.be) ook opnieuw terecht in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf voor raadpleging van werken uit het magazijn.

Moet ik voor een geboorteaangifte naar het Huis van de Bruggeling komen?

Neen. Door de verspreiding van het coronavirus beperkt de stad zich tot de meest essentiële dienstverlening. De boete die je normaal krijgt wanneer je na 15 kalenderdagen geen aangifte deed, vervalt.

Na deze termijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte zelf opmaken voor jou. Om dit zo juist mogelijk te doen, hebben we wel heel wat gegevens nodig. Daarom vragen we je om een e-mailtje te sturen naar geboorte@brugge.be. Wij bezorgen jou dan een formulier, waarmee je ons die gegevens verstrekt. Zo hoef jij alvast geen onnodige verplaatsing te maken.

Afhankelijk van de situatie kan een effectieve aangifte door de ouders toch nodig zijn. Onze medewerker zal deze inschatting voor jou maken.

Zijn de recyclageparken geopend?

Ja, maar enkel op afspraak. Bovendien ben is een mondmasker verplicht voor al wie het recyclagepark betreedt. De verplichting geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Elke bezoeker moet minstens één dag op voorhand een afspraak maken om toegang te krijgen tot een park, ongeacht of hij/zij met de wagen, fiets of te voet komt. Dat kan heel eenvoudig online.

Lees zeker de voorwaarden verbonden aan een recyclageparkbezoek vooraleer je een afspraak maakt.

Sinds dinsdag 14 juli kan je opnieuw met asbest terecht in het recyclagepark in Sint-Michiels. Door een tekort aan beschermingsmaterialen, blijft het voorlopig niet mogelijk om op de overige recyclageparken asbesthoudend materiaal af te leveren.

De aanslagbiljetten voor milieubelasting werden dit jaar later verstuurd. Wat betekent dit voor de gratis huisvuilzakken voor personen om medische en/of financiële redenen?

Het stadsbestuur geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken (bruine restafvalzakken en blauwe PMD-zakken) aan bepaalde personen om medische en/of financiële redenen

Onder normale omstandigheden geldt als voorwaarde dat je je milieubelasting betaald moet hebben om recht te hebben op de gratis huisvuilzakken. In het kader van de coronacrisis zijn de aanslagbiljetten dit jaar echter later vestuurd. Daarom valt deze voorwaarde voor gratis huisvuilzakken in 2020 weg. Je kan de zakken dus nu al (en tot en met 31 mei 2021) afhalen.

Terug naar boven

Internationaal

Het is mogelijk om te reizen vanuit België.

U mag in principe steeds reizen, op voorwaarde dat u de eventuele maatregelen bij terugkomst in Belgie respecteert (PLF altijd invullen en indien nodig zelf-evaluatie, quarantaine, testing). Voor bepaalde bestemmingen wordt reizen echter afgeraden of wordt er verhoogde waakzaamheid gevraagd.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt echter ook af van de toestemming van het land in kwestie. Alle informatie voor reizigers wordt gebundeld op de website van de FOD Buitenlandse zaken op een kaart aangevuld met reisadviezen per land.

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn homepage met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of een bepaalde zone mogelijk is. U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, met gedetailleerde informatie over elk land. Dit zijn de COVID-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid: Selecteer en klik op een land of regio. De bijhorende maatregelen verschijnen. Klik dan op de landsnaam voor het uitgebreide reisadvies. Raadpleeg deze adviezen voor én tijdens uw reis.

U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, met gedetailleerde informatie over elk land:

 • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod voor niet-essentiële (toeristische) reizen gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.
 • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/gebieden te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land.
  • Licht oranje: reizen is mogelijk, maar de autoriteiten van dit land leggen reizigers uit België een COVID-test en/of quarantaine op.
 • Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19 haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten. 

Beschik je over de Belgische nationaliteit of ben je onderdaan van de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of resident of ingezetene in België, de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of een gezinslid van de hiervoor genoemde personen?

Je mag altijd naar België reizen of terugkeren, ongeacht het land van vertrek.

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die WEL vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?

Het is mogelijk om te reizen vanuit deze landen naar België. U kan de lijst raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen.

De lijst wordt tweewekelijks herzien en zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?

Zich verplaatsen vanuit deze landen naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden. U kan de lijst raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 • De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
 • De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
 • De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
 • De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie;
 • De reizen van passagiers op doorreis, ongeacht van waaruit ze reizen;
 • De reizen van passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen:
  • reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging;
  • bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen
  • reizen naar een niet-geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont;
  • reizen in het kader van co-ouderschap;
  • reizen in het kader van een begrafenis of crematie (verwantschap = eerste en tweede graad);
  • in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad);
 • De professionele verplaatsingen van zeevarenden;
 • Personen die om humanitaire redenen reizen. Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
 • Personen die zich om studiereizen verplaatsen. Inbegrepen zijn de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • De verplaatsingen van hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

Deze specifieke voorwaarden komen bovenop de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder meer belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op de site van FOD Buitenlandse Zaken

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt gezien als een essentiële verplaatsing, maar is onderhevig aan enkele bijkomende voorwaarden: concreet moet je, voorafgaand aan de aanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of aan de datum voorzien voor de reis (niet-visumplichtige nationaliteiten):

 • 6 maanden samenwonen in België of ander land kunnen bewijzen;
 • Ofwel, bewijs van een relatie van ten minste 1 jaar aanleveren; waarbij zij elkaar ten minste 2 maal fysiek ontmoet hebben, voor ten minste 20 dagen. Indien een bezoek diende te worden uitgesteld door de covid maatregelen kan het bewijs van een gepland bezoek in rekening worden gebracht voor het tweede bezoek;
 • Ofwel, een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland dient aan de Belgische diplomatieke post een visum of een bewijs van essentiële verplaatsing (indien niet onderhevig aan visum verplichtingen) aan te vragen. De diplomatieke post zal, in de mate van het mogelijke, deze visa of bewijzen afleveren. Indien niet mogelijk zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.

Welke maatregelen zijn verbonden aan het reizen vanuit België naar het buitenland?

Er zijn geen maatregelen van kracht vanuit het Belgische perspectief voor vertrek naar het buitenland. Landen kunnen echter beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied? 

 • U kunt vragen getest te worden in een laboratorium, maar niet in de test centra die samenwerken met het federaal platform (de regering vraagt om zoveel mogelijk deze preventieve tests te vermijden). De laboratoria hebben de mogelijkheid de analyse van de test te weigeren teneinde voorrang te verlenen aan de verplichte testen. Deze testen (op vrijwillige basis) zijn op uw eigen kosten. 
 • U kunt vragen getest te worden op de luchthaven van Brussel door U in te schrijven op voorhand via https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport. 

Welke maatregelen gelden er wanneer je vanuit het buitenland naar België komt?

Er zijn drie maatregelen die van toepassing zijn bij de aankomst in België:

 1. Het verplicht invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) met een optionele zelfevaluatie
 2. Zich in quarantaine plaatsen
 3. Het laten uitvoeren van een test indien je symptomen vertoont

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist gelden andere maatregelen na terugkeer in België.

 • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen, of die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst. Bij terugkeer zal via het invullen van de PLF en zelf-evaluatie (op vrijwillige basis) bepaald worden of u verplicht in quarantaine moet en ook verplicht moet worden getest. Zie verder bij “Welke reizigers moeten in quarantaine gaan en moeten zich laten testen?”
 • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer dient u het PLF in te vullen. Het invullen van de zelf-evaluatie kan op vrijwillige basis.
 • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer uit oranje of groene zones zijn er geen voorwaarden qua quarantaine en testing bij aankomst in België. Bij terugkeer dient u het PLF in te vullen, zonder de zelf-evaluatie. Er dienen geen verdere maatregelen gevolgd te worden.

Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Opgelet: de kleur op de kaart is de kleur van het Belgische reisadvies naar dat land, pas na het klikken op de regio verschijnen de terugkeervoorwaarden van toepassing.

Sinds 1 oktober is de Coronalert-app beschikbaar. Meer informatie vindt u hier

Wanneer moet ik een “Public Health Passagier Localisatie Formulier” (PLF) invullen?

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het “Public Health Passagier Localisatie Formulier” in te vullen. 

Uitzondering: Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen. 

Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied. 

Hoe moet ik het Passagier Localisatie Formulier invullen?

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier is hier beschikbaar: https://travel.info-coronavirus.be/

 • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
 • Het elektronisch formulier bevat ook de mogelijkheid om vrijwillig een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting in te vullen. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen.

Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het Passagier Lokalisatie Formulier gebruikt worden. Het papieren PLF-document is hier beschikbaar: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF

De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

 • Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.
 • Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.
 • Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het binnen de 12 uur na aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passagier Lokalisatie Formulier.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be. 

Welke reizigers moeten in de quarantaine gaan en moeten zich laten testen?

Quarantaine

Reizigers die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven, en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten. 

Vanaf 21 oktober tot en met 15 november moeten alleen mensen met symptomen getest worden als ze terugkeren uit een rode zone. 

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten ook niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren. 

De periode van quarantaine start op de dag na het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten. 

De quarantaineperiode eindigt 10 dagen na de laatste dag van verblijf in een rode zone en wordt gevolgd door een periode van 4 dagen van verhoogde waakzaamheid. Als er tijdens de quarantaine symptomen optreden, moet de persoon uiteraard worden getest. Als de test positief is, moet de betrokken persoon een isolatieperiode van minimum 7 dagen ondergaan vanaf de datum van aanvang van de symptomen. 

De specificatie van de geldende regels in Vlaanderen vindt u hier.

De verplichting om in quarantaine te gaan, kan vervallen op basis van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passagier Lokalisatie Formulier. 

 • • Op basis van het ingevulde Passagier Lokalisatie Formulier zal je op de hoogte gebracht worden via SMS of je in quarantaine moet. 
 • • Je kan de rode zones zelf terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. 

Uitzonderingen op quarantaine

De verplichting om in quarantaine te gaan en je te laten testen bij terugkeer uit een rode zone, kan vervallen op basis van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passagier Lokalisatie Formulier.

Wanneer u zich in quarantaine dient te plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. 

 • Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij/zij wel in quarantaine te blijven.
 • Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.
 • Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de noodzakelijke activiteit zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine. 

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht.

Testing

Vanaf 21 oktober tot en met 15 november moeten asymptomatische personen die terugkeren uit een rode zone niet worden getest. Alleen symptomatische personen moeten getest worden. 

Als U terugkomt van een land of van een regio in een rode zone: 

  • U bent symptomatisch: verplichte test
   • Het is mogelijk u te laten testen op de luchthaven van Brussel door u in te schrijven op voorhand via https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport en door te klikken op “Registreer hier voor een COVID-19 test zonder activatiecode”. 
  • U bent asymptomatisch: vul het Passagier Lokalisatie Formulier en de auto-evaluatie in 48 uur voor uw aankomst. Dit formulier zal het infectierisisco door het coronavirus evalueren.
   • Hoog risico: U zult richtlijnen ontvangen om u in quarantaine te plaatsen gedurende 10 dagen (voor meer informatie over quarantaine, zie hierboven.
   • Laag risico: geen quarantaine bij aankomst

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine of zelfisolatie betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Localisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren).

 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Bezoek van externen is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien klachten optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
 • Tijdens de hele periode van quarntaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
 • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
  • Dringende medische zorgen;
  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.

De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan: 

 • niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en 
 • minstens 3 koortsvrije dagen en 
 • een verbetering van de ademhalingssymptomen. 

Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

 • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
 • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
 • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
 • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Terug naar boven