Coronavirus: maatregelen in Brugge

 Update 7 maart 2022Algemene maatregelen

Het Overlegcomité van 4 maart 2022 heeft vastgesteld dat de besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames een dalende trend blijven vertonen, dat de reproductiegraad van besmettingen en ziekenhuisopnames consequent onder de 1 blijft en dat het aantal bedden op intensieve zorg onder 300 blijft. Bijgevolg heeft het Overlegcomité beslist dat code geel van de coronabarometer vanaf 7 maart 2022 zal worden toegepast en dat de meeste van de geldende maatregelen vanaf deze datum dus worden opgeheven. Een beperkt aantal maatregelen blijft echter van kracht, met name met betrekking tot het reizen, op de werkplek en op het openbaar vervoer.

Het wordt aanbevolen om volgende basisprincipes te blijven respecteren:

 1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
 2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
 3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
 4. de veiligheidsafstand van 1,5 m wordt aanbevolen.
Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:
 • Laat je vaccineren
 • Draag je mondmasker wanneer verplicht of aanbevolen
 • Was regelmatig je handen
 • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 • Test jezelf
 • Kies voor buiten
 • Beperk je sociale contacten: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 • Verlucht en ventileer binnenruimtes
 • Hou nog even een veilige afstand
 • Hou het ook op reis veilig

Wat betekent de afkondiging van de epidemische noodsituatie voor de lokale overheden?

Per ministeriële omzendbrief van 1 november 2021 wordt toegelicht hoe op lokaal niveau verstrengde maatregelen kunnen worden genomen in het kader van de pandemiewet.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

In geval van een eventuele opheffing van de epidemische noodsituatie zal de voormelde omzendbrief worden aangepast.

Wat is de coronabarometer?

De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en beoogt de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid te geven, de beslissingen van het Overlegcomité te structureren en meer transparant te maken. Het Overlegcomité valideert de overgang van de ene code naar de andere en beslist over de toepasselijke maatregelen.

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

 • Code geel: de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen is onder controle;
 • Code oranje: er is een significante druk op het zorgsysteem, er moet worden ingegrepen om deze druk te verlagen;
 • Code rood: er is een hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Onderwijs en sociale contacten zijn niet opgenomen.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het koninklijk besluit), zijn sancties mogelijk op basis van artikel 6 van de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.

De politie- en inspectiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het koninklijk besluit worden buiten toepassing gelaten.

Terug naar boven

Economie

Om het aantal besmettingen op de werkplek tot een minimum te beperken is het belangrijk de maatregelen, beschreven in de waakzaamheidsfase (fase 1) van de Generieke Gids, zo goed mogelijk op te volgen.

De algemene principes voor economie en werk zijn de volgende:

 • De ondernemingen, verenigingen en diensten, nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing zo optimaal mogelijk te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. Indien de social distancing op de arbeidsplaatsen niet kan nageleefd worden, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de waakzaamheidsfase (fase 1) van de “Generieke gids”, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/generieke-gids-en-sectorgidsen-veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis), aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
 • Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst, zoals bedoeld in de eerste paragraaf uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
 • Deze ondernemingen, verenigingen en diensten, informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
 • Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Het is toegestaan voor ondernemingen, verenigingen en diensten om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om bedrijfsevenementen te organiseren op de arbeidsplaats.

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

De verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen worden geregeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België (titel IX, art. 28 – 30).

Terug naar boven

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten of professionelen (B2C & B2B)

Er zijn geen specifieke beperkingen meer voor ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten / aan professionelen. Als ondernemingen volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids” die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/generieke-gids-en-sectorgidsen-veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis). Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Contactberoepen

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht voor contactberoepen. Het wordt echter wel aanbevolen in sectoren waarbij werknemers in nabij contact komen met publiek (zoals bijvoorbeeld de dienstenchequesector, de thuiszorg, enz.).

Terug naar boven

Ambulante activiteiten

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten en kermissen kunnen plaatsvinden zonder specifieke beperkingen, overeenkomstig het toepasselijke gemeentelijke politiereglement.

Terug naar boven

Horeca

Er gelden geen specifieke beperkingen meer in de horecasector, met inbegrip van dancings, discotheken en danscafés.

Welke regels zijn van toepassing op de bedrijfsrestaurants?

Voor wat betreft de bedrijfsrestaurants, komen eet- en lunchpauzes expliciet aan bod in de Generieke Gids (blz. 37) die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/generieke-gids-en-sectorgidsen-veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis).

Terug naar boven

Gezondheid

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. 

De meest actuele informatie is beschikbaar op de website van Sciensano. 

Wat wordt begrepen onder “een mondmasker”?

Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent de regels van social distancing en het dragen van mondmaskers in de openbare ruimte?

Het dragen van een mondmasker speelt nog steeds een belangrijke rol om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en voor de bescherming van de gezondheid van personen.

Het dragen van een mondmasker blijft dan ook verplicht, vanaf de leeftijd van 12 jaar, in de bus, de (pre)metro, de tram en de trein, voor wat betreft de binnenruimten.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
Het is dus niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in de luchthaven, in het station, op het perron of aan de halte.

Het dragen van een mondmasker blijft evenwel aanbevolen, in het bijzonder in binnenruimten, voor alle situaties waarin de social distancing niet kan worden nageleefd, op plaatsen van uitzonderlijke drukte, in sectoren waarbij werknemers in nabij contact komen met publiek (zoals bijvoorbeeld de dienstenchequesector, de thuiszorg, enz.), alsook in het georganiseerd collectief vervoer en in het vervoer van personen georganiseerd door privémaatschappijen (onder andere vliegtuig- en busmaatschappijen).

Het gebruik van FFP2 mondmaskers wordt aanbevolen voor medisch kwetsbare personen. Voor wat betreft de mondmaskerplicht in zorginstellingen kan meer informatie worden gevonden op de websites van de deelstaten.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de basisprincipes voor het individuele gedrag:

 • beperk je sociale contacten;
 • respecteer de hygiëneregels;
 • doe je activiteiten liefst buiten;
 • denk aan kwetsbare mensen;
 • hou afstand (1.5 m).

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/.

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek op een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest? 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine en isolatie?  

Op de website van Sciensano vind je alle regels en procedures rond isolatie en quarantaine.

Terug naar boven

Onderwijs en kinderopvang

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplichtin in het onderwijs

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Deze inrichtingen zijn geopend

Alle info over kinderopvang in Vlaanderen vind je op de website van Kind en Gezin.

Wat met ouders van (vermoedelijk) besmette ouders?

Op de website van Sciensano vind je alle regels en procedures rond isolatie en quarantaine.

Terug naar boven

Openbaar leven

Er gelden geen specifieke beperkingen meer voor de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, noch met betrekking tot de organisatie van georganiseerde activiteiten en private en publiek toegankelijke evenementen. Een aantal maatregelen blijft wel van toepassing in het openbaar vervoer.

Terug naar boven

Verplaatsingen 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer, vanaf de leeftijd van 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond en neus te bedekken door een mondmasker te dragen in de bus, de (pre)metro, de tram, en de trein voor wat betreft de binnenruimten. Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.

Het is dus niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in de luchthaven, in het station, op het perron of aan de halte.

Het dragen van een mondmasker blijft evenwel aanbevolen, in het bijzonder in binnenruimten, voor alle situaties waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd en op plaatsen van uitzonderlijke drukte en in sectoren waarbij werknemers in nabij contact komen met publiek.

Welke zijn de regels van toepassing voor wat betreft het dragen van een mondmasker in het georganiseerd collectief vervoer en in het vervoer van personen georganiseerd door privémaatschappijen (onder andere vliegtuig- en busmaatschappijen)?

Het dragen van een mondmasker is aanbevolen, in het bijzonder in binnenruimten, in het georganiseerd collectief vervoer en in het vervoer van personen georganiseerd door privémaatschappijen (onder andere vliegtuig- en busmaatschappijen). Het blijft ook aanbevolen, in het bijzonder in binnenruimten, voor alle situaties waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, op plaatsen van uitzonderlijke drukte en in sectoren waarbij werknemers in nabij contact komen met publiek.

Terug naar boven

Toerisme

Meer details met betrekking tot internationaal reizen worden behandeld in het deel "internationaal".

Op de website visitbruges.be vind je een up-to-date overzicht van de heropstart van toeristische activiteiten in de stad.

Terug naar boven

Georganiseerde activiteiten

Er zijn geen beperkingen meer bij de georganiseerde activiteiten.

Terug naar boven

Betogingen

Betogingen zijn toegestaan zonder beperking van het maximum aantal deelnemers, overeenkomstig het toepasselijke gemeentelijke politiereglement.

Terug naar boven

Burgerelijke huwelijken, uitvaarten, erediensten en ceremonieën

Er gelden geen specifieke beperkingen meer voor de organisatie van (burgerlijke) huwelijken, uitvaarten, erediensten en ceremonies.

Terug naar boven

Gemeentelijke diensten

Om je nog beter te kunnen helpen, werken we zowel in het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen als de Parkeerwinkel volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via:

Voor een aantal niet-dringende zaken is het nog even niet mogelijk om een afspraak vast te leggen.

Kan ik naar de bibliotheek?

Alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek Brugge (met uitzondering van het bibpunt in het Huis van de Bruggeling) zijn open

Onderzoekers kunnen op afspraak (bel 050 47 24 29 of mail naar leeszaal.bibliotheek@brugge.be) terecht in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf voor raadpleging van werken uit het magazijn.

Moet ik voor een geboorteaangifte naar het Huis van de Bruggeling komen?

Neen. Door de verspreiding van het coronavirus beperkt de stad zich tot de meest essentiële dienstverlening. De boete die je normaal krijgt wanneer je na 15 kalenderdagen geen aangifte deed, vervalt.

Na deze termijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte zelf opmaken voor jou. Om dit zo juist mogelijk te doen, hebben we wel heel wat gegevens nodig. Daarom vragen we je om een e-mailtje te sturen naar geboorte@brugge.be. Wij bezorgen jou dan een formulier, waarmee je ons die gegevens verstrekt. Zo hoef jij alvast geen onnodige verplaatsing te maken.

Afhankelijk van de situatie kan een effectieve aangifte door de ouders toch nodig zijn. Onze medewerker zal deze inschatting voor jou maken.

Terug naar boven

Internationaal

Algemeen

COVID-19 heeft internationale reizen ernstig verstoord. Als reiziger moet je daarom rekening houden met:

 • Mag je reizen van en naar België?
 • Welke maatregelen (formulieren, quarantaine, testing) zijn verbonden aan reizen?

Mag je reizen van en naar België?

Noot vooraf:

 • Aangezien Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel/ Vaticaanstad in onderstaande beschouwd worden als landen van de EU dienen hun residenten beschouwd te worden als EU-residenten. Personen met een nationaliteit van deze landen worden bijgevolg beschouwd als EU-burgers.
 • In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
  • de openbare of private luchtvervoerder;
  • de openbare of private zeevervoerder;
  • de binnenvaartvervoerder;
  • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
 • In het onderstaande wordt onder “derde land” verstaan: een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone.

Verplaatsingen van en naar België

Algemene principes

Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking, behalve voor reizigers die in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat, alsook voor personen tot 17 jaar die reizen met een begeleider die in het bezit is van een vaccinatiecertificaat.

Het vaccinatiecertificaat moet een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden zijn waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld in de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/ en waarbij niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend met een dergelijk vaccin.

Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en waarbij niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of gegevens waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer vermeld worden;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend of het totale aantal doses en de naam en datum van het laatst toegediende vaccin;
 • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone blijven sterk afgeraden.

Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Kleurcodes

Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als donkerrode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van https://www.info-coronavirus.be/nl/

Voor alle reizen naar België dienen personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben verplicht een vaccinatie- of herstelcertificaat, of testresultaat van een geldige en erkende test. Deze regel is niet van toepassing op korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een vervoerder. Er bestaan ook andere uitzonderingen.

Voor hoog risicogebieden, zijnde de donkerrode, licht- en donkergrijze zones binnen de Europese Unie of Schengenzone en de derde landen die niet hernomen worden op de Witte lijst, zijn er strengere maatregelen van kracht.

 • Personen met hun hoofdverblijfplaats in België die toekomen zonder vaccinatie-, test- of herstelcerticaat moeten verplicht een RAT of PCR test op dag 1 van hun terugkomst laten uitvoeren. Zij zullen hiervoor een code ontvangen na het invullen van het Passenger Location Form (PLF)
 • Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben moeten noodzakelijkerwijs aankomen met een vaccinatie-, test-, of herstelcertificaat (en in sommige gevallen een attest van essentiële reis). Er zijn bij aankomst geen verdere maatregelen.

De groene, oranje en rode (niet-donkere) gebieden dienen als indicatie van de viruscirculatie en het aantal ziekenhuisopnames, maar zijn niet gekoppeld aan aanvullende maatregelen.

Er zijn ook bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Op dit moment zijn er geen landen aangemerkt als heel hoog risicozones.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de regelgeving van het land in kwestie na te gaan en de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.

Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

Specifieke situaties

Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, OF mijn hoofdverblijfplaats in een derde land vanop de witte lijst. Mag ik naar of vanuit België reizen?

Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen.

Niet-essentiële reizen naar buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden echter sterk afgeraden.

Iedereen vanaf 12 jaar die vanuit een ander land op het Belgisch grondgebied aankomt en zijn hoofdverblijfplaats niet in België heeft, moet in het bezit moet zijn van een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat, behoudens de voorziene uitzonderingen.

U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Locator Form, certificaten, tests, quarantaine...).

Let op: Voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen bevonden op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, EN heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat noch op de witte lijst staat, noch aangeduid is als land met een heel hoog risico. Mag ik naar België reizen?

Je mag naar België reizen wanneer je sinds ten minste twee weken gevaccineerd bent met alle doses voorzien in de bijsluiter van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat op de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/ is opgenomen en waarbij niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of indien een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend. Dit moet je kunnen en dit kan aantonen door middel van een vaccinatiecertificaat zoals het EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent (op basis van een beslissing van de Europese Commissie). Sinds 1 september 2021 kan vanuit een land buiten de EU een ander vaccinatiecertificaat worden aanvaard indien er geen equivalentiebeslissing is.

Indien je niet beschikt over een dergelijk vaccinatiecertificaat, moet je in het bezit zijn van een herstelcertificaat of testcertificaat en mag je enkel naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):

 • 1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • 2° de professionele reizen van grensarbeiders;
 • 3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
 • 4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;
 • 5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
 • 6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
 • 7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad; 8° de professionele reizen van zeevarenden;
 • 9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
 • 10° de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • 11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn);
 • 12° de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.


Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

De specifieke voorwaarden in punt 2 hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnenkrijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: Immigration Office | IBZ

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest of van het vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Bij gebrek aan dit attest en test- of herstel certificaat of aan het vaccinatie certificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest en test- of herstel certificaat of van het vaccinatie certificaat.

Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt

De landen die u hier kan terugvinden, worden aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Betreffende landen van de Europese Unie en de Schengenzone die worden aangemerkt als heel hoog risicozone, voor de reizigers die niet in het bezit zijn van een geldig en erkend vaccinatie-, test– of herstel certificaat bij aankomst, dient men zich verplicht laten testen op dag 1 van aankomst, met verblijf in quarantaine tot een negatief resultaat van de test op dag 1. In principe geldt dit alleen voor personen die hun hoofdverblijf in België hebben, anderen moeten een dergelijk attest hebben om naar België te kunnen komen. Bovendien moeten zowel inwoners als niet-inwoners zich opnieuw verplicht laten testen op dag 7, zonder verdere quarantaineverplichting.

Vanuit deze derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico geldt een inreisverbod:

 • Het is verboden voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.

 • Enkel de volgende personen mogen naar België komen of via België doorreizen:

  • Personen die beschikken over de Belgische nationaliteit;

  • Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;

  • De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze echtgenoot of partner moet onder hetzelfde dak wonen als de Belg of de persoon die hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze reiziger moet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten hiervoor een aannemelijk bewijs hebben geleverd van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie (zie FAQ);

  • De kinderen van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België of diens echtgenoot of partner zoals hierboven gedefinieerd, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;

  • Personen die vanuit een zone aangemerkt met een heel hoog risico via België doorreizen naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;

  • Personen die buiten de Europese Unie en Schengenzone doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);

  • Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden. Deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden,uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;

  • Vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;

  • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;

  • de reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen vóór en bij aankomst in België:

 • Zij dienen vóór de aankomst in België altijd een PLF (Passenger Locator Form) in te vullen, ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is;

  • Uitgezonderd: vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;

 • Indien zij hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, dienen personen vanaf 12 jaar altijd te beschikken over een vaccinatie-, test of herstelcertificaat;

 • Zij moeten zich laten testen in België op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten. Alle personen die terugkeren uit een derde land met heel hoog risico moeten bovendien 10 dagen in quarantaine, behalve voor het uitvoeren van de activiteiten die de essentiële reden vormen voor de reis naar België in het geval van diplomaten en vervoerspersoneel;

 • De maatregelen met betrekking tot aankomst in België (testen/quarantaine) zijn van toepassing zelfs op volledig gevaccineerde personen.

De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met de Schengenbinnenkomstvoorwaarden en de visumprocedures die er voor sommige reizigers gelden.

Mogelijke uitzonderingen op testen en quarantaine worden hernomen in de besluiten van de daarvoor bevoegde gefedereerde entiteiten.

Kan ik reizen om mijn partner te bezoeken?

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, behalve behalve voor derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land die niet hier zijn opgenomen in bijlage I bij Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 inzake de tijdelijke beperking op niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van deze beperking hiertoe, en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond:

  • ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;

  • ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;

  • ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

Welke maatregelen zijn verbonden aan het reizen?

Noot vooraf: Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persoon een document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of het Passagier Lokalisatie Formulier of een attest dat een negatieve COVID-19-test werd afgelegd, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt.

Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.

De verplichting voor rezigers die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben om te beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat bij aankomst in België

Algemeen

Voor alle reizen naar België dienen de personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, een een geldig en erkend vaccinatie- of herstelcertificaat of negatief testresultaat. Deze regel is niet van toepassing op korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een vervoerder.

De certificaten worden uitgereikt door de bevoegde instanties, afhankelijk van het type certificaat.

De controle op de geldigheid en correctheid van het certificaat gebeurt door het scannen van de QR-code of controle van de minimale gegevens die aanwezig moeten zijn op het certificaat.

De certificaten voor kinderen kunnen gedownload worden door de ouders.

De vervoerder1 is ertoe gehouden te controleren dat de personen ouder dan 12 jaar en geen hoofdverblijfplaats hebben in België, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen. Bij gebrek aan een dergelijk vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen controles worden uitgevoerd.

Let op: Het vaccinatie-, test- of herstelcertificaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.
Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

Uitzonderingen:

1. Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen;

Deze uitzondering voor het beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat te beschikken.

2. De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een vaccinatie- (behalve indien het een attest van essentiële reis vervangt), test-, of herstelcertificaat te beschikken:

 • Voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
 • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
 • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap;
 • De personen die tussen België en een andere EU-lidstaat worden overgedragen in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten, wanneer hieromtrent tussen België en de andere EU-lidstaat op basis van wederkerigheid de nodige afspraken zijn gemaakt.

Deze uitzondering voor het beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is niet van toepassing voor de in bovenstaande lijst met cursief aangegeven categorieën van personen indien die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Deze reizigers dienen altijd over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat te beschikken.

Het vaccinatie-, test- of herstelcertificaat

Voor alle reizen naar België dienen de personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, een een geldig en erkend vaccinatie- of herstelcertificaat of negatief testresultaat. Deze regel is niet van toepassing op korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een vervoerder. De volgende certificaten zijn geldig:

A. Vaccinatiecertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend en waarbij niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend en waarbij niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of gegevens waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend. Indien één van beide namen niet vermeldt wordt, moet ook het lotnummer vermeld worden;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend of het totale aantal doses en de naam en datum van het laatst toegediende vaccin;
 • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

B. Testcertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft dat een NAAT test met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat die binnen 24 uur voor aankomst op Belgisch grondgebied door een professional werd uitgevoerd. De RAT moet worden opgenomen in de gemeenschappelijke en bijgewerkte lijst van snelle antigeentests voor COVID-19 die is opgesteld op basis van de aanbeveling van de Raad van 21 januari 2021 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het gebruik en de validatie van snelle antigeentests en de wederzijdse erkenning van de resultaten van COVID-19-tests in de EU.

C. Herstelcertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel of een certificaat van herstel uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.

Een herstelcertificaat kan enkel worden afgeleverd voor een positieve PCR-test die ouder is dan 11 dagen (=de periode dat u in isolatie zit na een infectie), maar niet ouder dan 180 dagen. Het certificaat is 180 dagen geldig en de geldigheidsduur begint te lopen vanaf het moment van de staalname voor de test. Ook hier kunnen andere landen bijkomende beperkingen of voorwaarden opleggen.

Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?

Wanneer dien ik over een testcertificaat te beschikken om naar België te reizen?

Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een derde land aangeduid als rode zone (zie kleurencodes) of vanuit een land aangemerkt als zone met heel hoog risico (zie de lijst hier), op basis van de vermelding van een NAAT test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen in een officieel laboratorium, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet vroeger dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Uitzonderingen:

 • Reizigers die een vaccinatiecertificaat of een herstelcertificaat kunnen voorleggen;
 • Reizigers die niet via een vervoerder 2 naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen testcertificaat kunnen voorleggen;
   
 • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven, dienen eveneens niet over een testcertificaat te beschikken. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht.
  Indien een testcertificaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is;

Deze uitzonderingen voor het beschikken over een voorafgaandelijke test zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een voorafgaandelijke NAAT test te beschikken die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België in een officieel laboratorium met negatief resultaat, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet vroeger dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat of vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon een bevestigd vliegtuigticket heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dit nodig is voor de eindbestemming.

Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

Let op:

Het testcertificaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.

Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen staat:

 • Het resultaat van de test moet negatief zijn.
 • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig.
 • Het gaat om een PCR-test voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring die niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, om een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat die niet vroeger dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een vaccinatie- (behalve indien het een attest van essentiële reis vervangt), test-, of herstelcertificaat te beschikken:

 • Voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
 • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
 • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.
 • De personen die tussen België en een andere EU-lidstaat worden overgedragen in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten, wanneer hieromtrent tussen België en de andere EU-lidstaat op basis van wederkerigheid de nodige afspraken zijn gemaakt.

Let op: voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er geen uitzonderingen met betrekking tot het beschikken over een negatief PCR- of RAT-testresultaat of een EU Digital COVID Certificate. 

Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen?

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

Uitzonderingen:

 • Reizigers die niet via vervoerder 3 naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.
 • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Let op: deze uitzonderingen voor het invullen van het PLF zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevondenhebben op het grondgebied van derden landen aangemerkten als landen met ‘heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd een PLF in te vullen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Voor elke passagier van 12 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 12 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder en weigering van toegang tot het Belgisch grondgebied door de politie. Het formulier kan bij aankomst op het Belgische grondgebied gecontroleerd worden door de lichthavenuitbater of de politie.

Het PLF-document moet je op elektronische wijze invullen. Het formulier is beschikbaar op: https://travel.info-coronavirus.be/

 • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
 • Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”.

Vanaf 1 oktober 2021 kan de papieren versie van het PLF niet langer gebruikt worden. Vanaf dat moment dient het PLF elektronisch te worden ingevuld en zal een papieren PLF niet langer geldig zijn. Tot en met 14 oktober is er echter een ‘transitieperiode’ van kracht. Bijkomend zullen er ook omkaderende maatregelen zijn ter ondersteuning van de reiziger:

 • Om iedereen de mogelijkheid te geven om het PLF elektronisch in te vullen kan u reeds vanaf 180 dagen voor uw voorziene aankomst in België het PLF online invullen.
 • Indien u niet beschikt over internet of de nodige elektronische apparatuur tijdens uw verblijf kan u zich van tevoren zich door een derde laten bijstaan bij het invullen van het elektronische PLF.
 • De vervoerder kan voorzien in ondersteuning van de reizigers voor het invullen van het elektronische PLF of het afdrukken van de QR-code. Dit zal ook worden voorzien in de terminals van de luchthavens.
 • Na het invullen van het elektronische PLF zal u via mail versie van het ingevulde e-PLF krijgen met een bijgesloten QR-code. U kan deze ingevulde, elektronische versie ook steeds zelf afprinten, met leesbare QR-code, om dit ter controle voorleggen.

Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening.

Sinds 1 juli neemt het PLF het al dan niet beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat mee in rekening bij het bepalen van eventuele quarantaine of testing.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Het vervalsen van het PLF zal kunnen leiden tot het opstellen van een PV dat aan het parket wordt bezorgd.

Bij gebrek aan dit formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het Belgische grondgebied geweigerd worden door de politie. Het formulier kan bij aankomst op het Belgische grondgebied gecontroleerd worden door de lichthavenuitbater of de politie

Welke reizigers moeten in quarantaine?

Voor mensen die komen uit landen of regio’s die aangeduid worden als zone van heel hoog risico blijven de huidige test- en quarantaineregels ongewijzigd.

Zie hiervoor “Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt”.

Reizigers die uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening ook wanneer de zone van kleur verandert.

Een persoon die minder dan 3 maanden geleden een diagnose van COVID-19 kreeg en nu geïdentificeerd werd als hoog-risico contact van een COVID-geval (of een terugkerende reiziger uit rode zone), is vermoedelijk tijdelijk beschermd door immuniteit. Momenteel voorziet de regelgeving in een vrijstelling van quarantaine indien de diagnose minder dan 2 maanden geleden werd gesteld.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren, als de meereizende meerderjarige in quarantaine moet.

De periode van quarantaine start op de dag van het verlaten van het derde land beschouwd als rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een derde land beschouwd als rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

Reizigers die uit het ‘heel hoog risicolanden’ komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen.

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht. Dit is niet van toepassing voor reizigers die terugkeren uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Belgen en ingezetenen die in het buitenland als besmet of hoogrisicocontact worden geïdentificeerd dienen hun isolatie en hun quarantaine steeds ter plaatse te vervolledigen, volgens de regels van het gastland, vooraleer terug te keren.

De Belgische gezondheidsautoriteiten et de diplomatieke diensten dienen gecontacteerd te worden bij een verzoek om uitzondering. Een uitzondering zal slechts overwogen worden bij absolute noodzaak en op uitzonderlijke basis.

Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent preventief zichzelf afzonderen. Gedurende de periode van quarantaine dient men op één enkele adres te blijven, dat vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Bezoek van externen is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
 • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
 • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
  • Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
  • Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
  • Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
  • Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor (huis)dieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
  • Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Wanneer je een positieve test hebt afgelegd en/of ziek bent, dien je in isolatie te gaan voor een periode van minstens 10 dagen. Gedurende de periode in isolatie dien je het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, te vermijden.

De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 • niet eerder dan 10 dagen na het optreden van de symptomen en
 • minstens 3 koortsvrije dagen en
 • een verbetering van de ademhalingssymptomen.
 • Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
 • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Welke reizigers moeten zich laten testen in België?

Voor alle reizen naar België dienen personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, verplicht een geldig vaccinatie- of herstelcertificaat of negatief testresultaat voor te leggen. Er zijn geen bijkomende regels van toepassing (noch testen, noch quarantaine. Deze regel is niet van toepassing op korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een vervoerder.

Personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, mogen België binnenkomen zonder een dergelijk attest. Als zij echter uit een land met een ongunstige epidemiologische situatie, zijnde de hoog risicogebieden, komen en geen vaccinatie-, test- of herstelcertificaat hebben, moeten zij op de eerste dag na aankomst in België een snelle antigeentest (RAT) of PCR-test ondergaan.

Voor personen die komen uit landen of regio’s aangeduid als zone van heel hoog risico gelden bijkomende test- en quarantaineregels.

Zie hiervoor “Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt”.

Uitzonderingen:

 • Reizigers die niet gebruik makend van een vervoerder naar België komen en die maximaal 48 uur in het buitenland zijn geweest of maximaal 48 uur in België zullen verblijven, hoeven geen PLF in te vullen en hoeven dus ook geen test te ondergaan;
 • De volgende categorieën reizigers hoeven geen PLF in te vullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.
  • De personen die tussen België en een andere EU-lidstaat worden overgedragen in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten, wanneer hieromtrent tussen België en de andere EU-lidstaat op basis van wederkerigheid de nodige afspraken zijn gemaakt.
  •  

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

 • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
 • Indien men negatief test op de voorafgaande test dient men zich niet in quarantaine te plaatsen. Of indien men negatief test op de test op dag 1 bij terugkomst in België, kan men de quarantaine onderbreken. Personen die uit een "heel hoog risicozone" terugkomen, moeten echter nog steeds op dag 7 na terugkeer of aankomst in België worden getest.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Vanuit een derde land beschouwd als rode zone

  • Voor personen met hoofdverblijfplaats in België: bij aankomst
  • indien volledige vaccinatie: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van test op dag 1 en een PCR-test op dag 7,
  • indien niet volledig gevaccineerd: quarantaine van 10 dagen + PCR-test op dag 1 en dag 7. Quarantaine mogelijk beperkt tot 7 dagen (uitzonderingen op quarantaine/tests: volgens tabel hieronder bij punt 8).
 • Voor Europeanen en Europese ingezetenen: verplichte RAT of PCR-test vóór vertrek.
  • Bij aankomst
   • indien volledige vaccinatie: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van de test op dag 1 en PCR-test op dag 7,
   • indien niet volledig gevaccineerd: quarantaine van 10 dagen + PCR-test op dag 1 en dag 7. Quarantaine mogelijk beperkt tot 7 dagen (uitzonderingen op quarantaine/tests: volgens tabel hieronder bij punt 8).
 • Niet-EU-ingezetenen: verplichte RAT of PCR-test vóór vertrek.
  • Essentiële reizen toegestaan (volgens bestaande categorieën)
   • indien volledig gevaccineerd: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van de test op dag 1 en PCR-test op dag 7,
   • indien niet volledig gevaccineerd: quarantaine van 10 dagen en PCR-test op dag 1 en dag 7. Quarantaine mogelijk beperkt tot 7 dagen (uitzonderingen quarantaine/tests: volgens tabel hieronder bij punt 8).
  • Niet-essentiële reizen enkel toegestaan indien volledig gevaccineerd: PCR-test op dag 1 en quarantaine tot negatief testresultaat van de test op dag 1 en PCR-test op dag 7.

Uitzonderingen

 • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde land aangemerkt als heel hoog risicozone;
 • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met van een erkend vaccinatiecertificaat en die een testcertificaat kunnen voorleggen, zoals hierboven vermeld, bij hun aankomst, hoeven geen test op dag 1 noch quarantaine te ondergaan. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich wel laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als heel hoog risicozone. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.;
   
 • Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.
 • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn; 
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd-Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.
  • Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 12 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact.

Reizigers uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico moeten zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

 • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
 • Indien deze test op dag 1 bij terugkomst in België negatief is, kan men de quarantaine onderbreken. Personen die uit een "heel hoog risicozone" terugkomen, moeten echter nog steeds op dag 7 na terugkeer of aankomst in België worden getest.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren, van de geteste personen die met hen meereisde.

Indien geen test wordt uitgevoerd́ (b.v. voor een kind jonger dan 12 jaar), of indien het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, eindigt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen vanaf de laatste dag in het hoogrisicogebied.

Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België

Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren. Op het OCC van 4 juni 2021 werd bevestigd dat deze lijst van toepassing blijft tot nader order.

Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Alle verdere informatie voor reizigers kun je volgen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.