Coronavirus: maatregelen in Brugge


Update 21 oktober 2020 - 21.58 uur

Coronaregels vanaf 19 oktober


Algemene maatregelen

De huidige ontwikkeling van het coronavirus COVID-19 is bijzonder zorgwekkend. Het is noodzakelijk dat het zorgsysteem de mogelijkheid behoudt om de niet COVID-19 patiënten te verzorgen en alle patiënten in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen, dat de scholen openblijven, dat de economie blijft functioneren, en een algemene lockdown vermeden wordt. Daarom heeft het Overlegcomité van 16 oktober 2020 besloten om sommige maatregelen tijdelijk te verstrengen. 

Het respecteren van de zes gouden regels blijft centraal staan in het beheer van de epidemie. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden.
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen ondelring of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen; 

 5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden). 

 6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten. 

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.

Desalnietemin staat het Ministerieel Besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • Wanneer de bevoegde lokale overheid beslist om preventieve maatregelen te nemen doet hij dit in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hierover met de gouverneur.
 • Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door de het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
  • Moet de burgemeester of gouverneur de aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
  • De burgemeester informeert hierover onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
  • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Terug naar boven

Economie

In alle ondernemingen, verenigingen en diensten, is telethuiswerk de regel voor alle personeelsleden wiens functie er zich toe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Deze maatregel laat toe om het aantal personen in het openbaar vervoer tijdens de spitsuren te verminderen en op die manier te vermijden dat ze niet in de mogelijkheid zijn om de regels van de social distancing na te leven. 

Het is belangrijk dat personeelsleden een band behouden met zowel hun collega’s als de onderneming, vereniging of dienst waarin of waarvoor zij werken. Ze kunnen daarom goed georganiseerde terugkeermomenten organiseren, met respect voor de sanitaire voorschriften. 

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol. 

In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen hier verzameld.

Als er voor een sector geen protocol of gids bestaat, zijn de negen algemene, minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

 • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 • Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden. 

Terug naar boven

Winkels

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met inbegrip van contactberoepen)

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van:

 • discotheken en dancings;

 • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is;

 • de feest- en receptiezalen, behalve voor de organisatie van rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies;
 • inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden (behalve uitzonderingen – zie hoofdstuk horeca hieronder) 

Deze ondernemingen mogen hun activiteiten uitoefenen volgens de regels van het sectorprotocol, de gids die van toepassing is en die op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepuliceerd is. Bij gebrek aan protocol of gids volgen zij de negen algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden.

Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

 • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
 • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
 • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.

De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentrum.

Iedereen vanaf 12 jaar (klanten, personeel …) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels en winkelcentra. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De burgemeester is verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in de gemeente. Meer informatie over deze bepaling in Brugge vind je hier.

In winkelcentra en winkelstraten mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hieronder beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van winkels en winkelcentra is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distance maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

Handelsbeurzen met inbegrip van salons

De organisatoren van handelsbeurzen, met inbegrip van salons, mogen hun activiteiten uitoefenen overeenkomstig het protocol dat werd vastgelegd door de bevoegde minister in overleg met de sector. Handelsbeurzen die niet onder de protocollen vallen, worden beperkt tot 40 personen binnen en in eenzelfde ruimte en met een maximum van één persoon per 10m². De protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 blijven van toepassing tot en met 23 oktober 2020. Deze moeten herzien worden uiterlijk tegen 23 oktober 2020 anders valt men terug op de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020. 

De toelatingen die werden verleend door de burgemeester blijven gelden tot en met 23 oktober 2020 en daarna in de mate dat deze niet afwijken van het ministerieel besluit en het geldende protocol. 

De handelsbeurzen worden georganiseerd volgens de volgende voorwaarden:

 • Er worden de nodige maatregelen genomen om de menigtes onder controle te houden, zowel binnen als buiten de gebouwen, met inbegrip van de parking;
 • Er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd;
 • Er wordt niet meer dan één bezoeker per 10m² ontvangen.

Op een handelsbeurs is het verplicht om een mondmasker of elk alternatief in stof te dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen in de winkels?

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de naleving van de regels van social distancing mogelijk te maken en te houden en om duidelijk te maken dat het dragen van een mondmasker verplicht is. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om de naleving van de social distancing en de mondmaskerplicht door iedereen te doen naleven en desnoods de toegang weigeren en/of de interventie van de politie vragen. Als er een beroep wordt gedaan op een beveiligingsfirma, dan moet dat in overeenstemming zijn met de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 

Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?

Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur en mogen net als andere inrichtingen, met inbegrip van automaten, vanaf 20 uur geen alcohol meer verkopen. 

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Dit is ook geldig voor de afhaal en levering van maaltijden en dranken.

Wat betreft horeca-inrichtingen is het bovendien zo dat alcoholische dranken tijdens deze periode enkel kunnen worden aangeboden om mee te nemen of te leveren in combinatie met het aanbieden of leveren van afhaalmaaltijden.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur 's avonds.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur ’s avonds.

De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). 

Bestaan er specifieke beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor casino’s en speelautomatenhallen?

De casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 23.30 uur, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6 uur ‘s morgens. 

Wat betreft het aantal bezoekers is er een maximum vastgesteld 40 bezoekers tegelijkertijd, bij afwezigheid van een protocol. Een protocol kan toestaan om meer dan 40 bezoekers te ontvangen. 

De protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 blijven van toepassing tot en met uiterlijk 23 oktober 2020. 

Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden. 

Mag ik gebruik maken van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams?

Het gebruik bij je thuis is toegelaten. Wellnesscentra mogen jacuzzi’s, stoomcabines en hammams privé verhuren, met name op reservatie en enkel voor personen die tot dezelfde sociale bubbel behoren of die deel uitmaen van de 'nauwere contacten'. Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol.

Buiten bovenstaande bepaling is gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.

Vallen bemanningswissels van zeelieden onder dezelfde regeling als die voor essentiële diensten?

Ja, dezelfde regeling is van toepassing.

Terug naar boven

Ambulante activiteiten

Markten en kleine kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid. 

Rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden. 

Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kleine kermissen (maximum aantal van 200 bezoekers) moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie. 

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Het maximum aantal bezoekers van een kleine kermis bedraagt 200 personen;
 • Marktkramers en kermiskramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. 
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking; 
 • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding wordt verboden, take-away blijft toegelaten. 
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn; 
 • Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt. 

Terug naar boven

HORECA

Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot en met 19 november 2020, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. 

Volgende inrichtingen kunnen openblijven: 

 • Alle logiesvormen, met inbegrip van hun restaurant uitsluitend voor de gasten die er verblijven, maar met uitzondering van hun bars en andere drankgelegenheden. 
 • de grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants. 
 • Faciliteiten voor dak- en thuislozen. 

Voor de horeca activiteiten die toegelaten blijven moeten volgende modaliteiten worden gerespecteerd: 

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ; 
 • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte een tafel delen; 
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
 • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten; 
 • elke persoon is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan; 
 • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen. 

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. 

Terug naar boven

Bedrijven

De algemene principes zijn de volgende:

Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

 • Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. 
 • Alle ondernemingen, verenigingen en diensten kunnen eveneens goed georganiseerde terugkeermomenten organiseren met respect voor de sanitaire voorschriften. 
 • Waar telewerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen zoals gedefinieerd in ‘de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’,  eventueel aangevuld met:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen

Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:

 • Telethuiswerk is de regel in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent en indien mogelijk meerdere dagen per week. 
 • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen. 

Deze uitzondering geldt ook voor de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten. 

Welke ondernemingen moeten gegevens van klanten bijhouden in het kader van de contactopsporing en onder welke voorwaarden?

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen:

 • de wellnesscentra;
 • de gemeenschappelijke sportlessen;
 • de zwembaden;
 • de casino’s en de speelautomatenhallen;

De bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. 

De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en worden bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.

Na 14 kalenderdagen moeten de gegevens vernietigd worden.

Wat zijn de bijkomende verplichtingen voor werkgevers en gebruikers die tijdelijk beroep doen op buitenlandse werknemers of zelfstandigen?

Het ministerieel besluit voorziet dat in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector dat de werkgevers, die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige, een geactualiseerd register bij houdt.

Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige:

 • Identificatiegegevens;
 • Verblijfplaats in België;
 • Telefoonnummer;
 • De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.

Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden.

De registratieplicht geldt niet voor:

 • Grensarbeiders;
 • Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passenger Location Form moeten invullen, (Zie vraag: “Wanneer moet ik het Passagier Localisatie Formulier invullen?” van het deel internationaal.) moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passagier Localisatie Formulier werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

Voor meer details kan u zich wenden tot artikel 2bis van het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Welke protocollen bestaan er?

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg houdt op haar website een overzicht van protocollen per sector bij. Je vindt er ook de Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan.

Terug naar boven

Gezondheid

De zorg voor personen blijft prioritair en moet gegarandeerd blijven.

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. 

De meest actuele informatie is beschikbaar op de website van Sciensano. 

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze verplichting is niet van toepassing: 

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling; 
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar; 
 • op personen die elkaar onderling ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten; 
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. 

Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is: 

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • op  handelsbeurzen, met inbegrip van salons;
 • voor contactberoepen en hun klanten. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten; 
 • in winkels en winkelcentra;
 • in winkelstraten, de markten, op kleine kermissen, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
 • in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
 • in casino’s en speelautomatenhallen.

=> Voor een overzicht van de zones waar je in Brugge een mondmasker moet dragen, kan je hier terecht.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk: 

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden.
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen; 

 5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden). 

 6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten. 

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden. 

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over mondmaskers in de strijd tegen COVID-19.

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Is het toegelaten om je mondmasker tijdelijk af te nemen op een openbare plaats waar het verplicht is om een mondmasker te dragen?

Ja, het mondmasker mag tijdelijk worden verwijderd maar enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het consumeren van voedsel of dranken (bv. ijsje, wafel, hamburger …).

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest? 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Welke versoepelingen werden doorgevoerd met betrekking tot de quarantaine? 

Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 19 oktober 2020 bepaald net zoals het opschorten van bepaalde preventieve screenings. 

Dit betekent ook dat tot en met 15 november het testen van individueel asymptomatische personen na een hoogrisicocontact wordt opgeschort. Het gaat met name om de hogerisicocontacten (buiten het beheer van clusters), en de personen die terugkeren uit rode zones en op basis van het zelfevaluatieinstrument van het PLF tot op heden getest werden. 

Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald: 

 • De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR test:
  • Voor patiënten met positieve PCR test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen. 
  • Voor personen met positieve PCR test die geen symptomen hebben, begint de 7-daagse isolatie vanaf de datum van staalafname. 
 • De periode van quarantaine voor hogerisicocontacten die niet getest worden, wordt vastgelegd op 10 dagen met aansluitend 4 dagen extra waakzaamheid. De begindag van deze 10 dagen is het laatste hogerisicocontact, of de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef. Als deze persoon symptomen ontwikkelt, zal hij vanzelfsprekend worden getest. 

Wat betreft de quarantainemaatregelen na terugkeer van een reis naar het buitenland, verwijzen wij u naar de rubriek 'Internationaal'. 

Terug naar boven

Gebruik van telecomgegevens in de strijd tegen COVID-19

Waarom moet ik mijn telefoonnummer achterlaten in een horecazaak, de sportles, het zwembad … ?

In het geval dat een persoon positief test, vergemakkelijkt het feit dat deze gegevens zijn bijgehouden het opsporen van de aanwezigen die eventueel met deze persoon in contact kwamen. Zo kunnen deze personen snel getest en, indien noodzakelijk, geïsoleerd worden.

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst.

De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en worden bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Na 14 kalenderdagen worden de gegevens vernietigd. 

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd. 

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Terug naar boven

Kwetsbare personen

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheid voor de modaliteiten van het bezoek.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus verder gezet worden maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.  

Terug naar boven

Onderwijs en kinderopvang

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Alle info over kinderopvang in Vlaanderen vind je op de website van Kind en Gezin.

Welke maatregelen gelden in het onderwijs?

Op de website van de Vlaamse overheid vind je een overzicht van de huidige maatregelen.

Wat is de maximale capaciteit van een auditorium of aula?

De maximumcapaciteit van een auditorium of een leslokaal is vastgesteld in een protocol door de bevoegde minister. 

Als auditoria of leslokalen gebruikt worden buiten een onderwijscontext en geen enkel protocol van toepassing is bedraagt de maximumcapaciteit 40 personen. 

Desalniettemin blijven de protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 van toepassing tot en met 23 oktober 2020. 

De toelatingen die werden verleend in toepassing van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 gelden tot en met uiterlijk 23 oktober 2020 en daarna in de mate dat deze niet afwijken van het ministerieel besluit en het geldende protocol. 

Mogen de academies voor muziek, woord en dans en tekenacademies de lessen verder zetten? 

De lessen mogen verder gezet worden conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid of wanneer een protocol het toestaat. 

Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?

Deze opleidingen mogen plaatsvinden voor maximum 40 personen in dezelfde binnenruimte. Het aantal deelnemers kan echter afwijken wanneer de deelnemers deel uit maken van een school-, verblijf-, leef- of werkgemeenschap of wanneer een protocol het toestaat. 

De sociale afstandsregels moeten gerespecteerd worden. 

Terug naar boven

Openbaar leven

Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer: 

 • om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie; 
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen; 
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer; 
 • het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld. 

Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten. 

Deze maatregel moet bijdragen tot het verminderen van illegale feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik en aldus het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken. 

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn toegelaten onder de voorwaarden die verder in dit hoofdstuk worden uitgelegd. 

Terug naar boven

Sociale contacten

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten. 

Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing: 

 • Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. 
 • Ieder huishouden mag maximum vier dezelfde personen per 14 dagen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, thuis ontvangen met in acht name van de social distancing maatregelen. 
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld. 
 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden. Wanneer de veiligheidsafstand niet kan gerespecteerd worden is men verplicht een mondmasker te dragen. 

De veiligheidsafstand en het mondmasker zijn niet verplicht:

 • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling 
 • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, 
 • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling, 
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. 

Terug naar boven

Verplaatsingen 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Wat betekent dit voor de bussen?

De Lijn voert extra maatregelen in voor haar dienstverlening. 

 • Reizigers moeten in de mate van het mogelijke anderhalve meter afstand bewaren. Door het toegenomen aantal reizers kan De Lijn deze afstand echter niet meer garanderen.

 • Vanaf 4 mei is voor reizigers + 12 jaar een mondmasker verplicht

Neem voor een actueel aanbod een kijkje op de site van De Lijn

Wat betekent dit voor de treinen?

De NMBS werkt met een aangepast aanbod. Vooral 's avonds rijden er minder treinen.

In de stations, op de perrons en in de treinen is een mondmasker verplicht voor +12-jarigen.

Voor een actueel overzicht van het treinaanbod neem je best een kijkje op de website van de NMBS of plan je je route aan de hand van de app.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere 'on-demand'-transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een huishouden of mensen die deel uitmaken van de 'nauwe contacten' mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neusbedekking wordt algemeen sterk aanbevolen en is in Brugge zelf verplicht voor al wie een taxi neemt.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van de 'nauwe contacten' telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht. 

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1,5 m afstand niet kan worden gegarandeerd? 

Een flexibel transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt. 

Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

Terug naar boven

Toerisme

Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied. 

Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden met inbegrip van hun restaurant uitsluitend voor de gasten die er verblijven, maar met uitzondering van hun bars en andere drankgelegenheden 

Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privé bijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat het elk huishouden is toegelaten om met maximum 4 andere personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld) een wooneenheid te huren waarbij iedereen waakt over het naleven van de aanbevelingen omtrent “de nauwere contacten”. 

Wat betekent dit voor Brugge?

Op de website visitbruges.be vind je een up-to-date overzicht van de heropstart van toeristische activiteiten in de stad.

Welke protocollen zijn van toepassing voor de toeristische sector?

Toerisme Vlaanderen verzamelt op haar website alle protocollen en andere relevante voorbeelden (ter inspiratie) uit binnen- en buitenland. Je vindt er onder andere meer info over hoe gidsenbezoeken georganiseerd kunnen worden en wat de richtlijnen zijn voor bootjes op de Brugse reien.

Terug naar boven

Sporten

Sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden: 

De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten. 

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband: Deze activiteiten mogen worden uitgeoefend met maximum 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen. Kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld. 

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging): Deze activiteiten kunnen binnen plaatsvinden met: 

 • maximum met 40 deelnemers (wanneer een protocol van toepassing is kan er afgeweken worden van het maximum aantal deelnemers); 
 • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter (tenzij het protocol hiervan afwijkt); 
 • Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden. 

De toelatingen die werden verleend in toepassing van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 gelden tot en met uiterlijk 23 oktober 2020. 

Desalniettemin blijven de protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 van toepassing tot en met 23 oktober 2020. 

Deze activiteiten kunnen buiten plaatsvinden met: 

 • maximum met 50 deelnemers ; 
 • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter. 

Mogen sportcompetities plaatsvinden?

Competities mogen plaatsvinden.

Deelnemers 

Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid. 

Toeschouwers

De regels met betrekking tot het aantal aanwezige toeschouwers verschillen tussen professionele sportwedstrijden en op amateur niveau.

 • Professionele competities:
  • Buiten: maximaal 400 personen en met respect voor het toe te passen protocol, of de negen algemene minimale regels (ministerieel besluit, artikel 5). Een protocol kan een publiek van meer dan 400 personen toelaten onder de voorwaarde dat één compartiment maximum 200 personen mag bevatten; 
  • Binnen: maximaal 40 personen, een protocol voor een specifieke sector of activiteit kan afwijken van het maximum van 40 personen. 
 • De protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 blijven van toepassing tot en met uiterlijk 23 oktober 2020. 
 • Amateurcompetities mogen enkel worden bijgewoond door leden van het huishouden van de deelnemers. 

Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden. De kantines zijn gesloten. 

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone. 

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum 4 personen groeperen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld), behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling. 

Het is voor toeschouwers verplicht om een mondmasker te dragen wanneer het protocol het voorschrijft en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. 

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten. 

De bevoegde gemeentelijke overheid kan de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester. De toelatingen die werden verleend in toepassing van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 gelden tot en met uiterlijk 23 oktober 2020. Voor de permanente indoorinfrastructuren blijven de toelatingen geldig na 23 oktober 2020 in de mate dat deze niet afwijken van het ministerieel besluit en het geldende protocol. 

Is de registratie van contactgegevens van de deelnemers verplicht bij een sportwedstrijd- of toernooi?

De registratie van contactgegevens van deelnemers is verplicht voor de gemeenschappelijke sportlessen, en niet voor sportwedstrijden of toernooien.

Terug naar boven

Cultuur en recreatie

Zijn gegidste bezoeken toegestaan?

Ja. Het veiligheidsprotocol voor het uitoefenen van gidsactiviteiten omschrijft duidelijk hoe dit precies in zijn werk moet gaan.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.

Deze activiteiten die plaatsvinden in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging moeten steeds:

 • in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
 • met een groep van maximum vijftig personen buiten en met een groep van maximum veertig personen binnen.
 • de protocollen die gelden op 18 oktober blijven van toepassing tot en met uiterlijk 23 oktober.

Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Het maximaal aantal toeschouwers verschilt naargelang de voorstelling binnen of buiten plaatsvindt: 

 • Buiten: maximaal 400 personen. Een protocol kan een publiek van meer dan 400 personen toelaten onder de voorwaarde dat één compartiment maximum 200 personen mag bevatten; 
 • Binnen: maximaal 40 personen, een protocol voor een specifieke sector of activiteit kan afwijken van het maximum van 40 personen. 

De protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 blijven van toepassing tot en met uiterlijk 23 oktober 2020. 

Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

De bevoegde gemeentelijke overheid kan de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester. De toelatingen die werden verleend in toepassing van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 gelden tot en met 23 oktober 2020. Voor de permanente indoorinfrastructuren blijven de toelatingen geldig na 23 oktober 2020 in de mate dat deze niet afwijken van het ministerieel besluit en het geldende protocol. 

Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden. 

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in bioscopen, theater- en concertzalen. Naast deze plaatsen, is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. 

In de niet publiek toegankelijke delen van de bioscopen, theater- en concertzalen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol. 

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?

Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen binnen dus plaatsvinden met een maximum van 40 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen. 

Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden. 

Mogen algemene vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

Een algemene vergadering van mede-eigenaars wordt beschouwd als professionele activiteit, waarvoor er geen maximum aantal deelnemers geldt. Er wordt echter met aandrang gevraagd om de regels inzake afstand en hygiëne strikt na te leven, zoals gepreciseerd in de sectorgids van de beroepsfederatie. Het aantal deelnemers kan ook worden beperkt via volmachten, indien nodig. Tot slot kan worden bevestigd dat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toelaat dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering. 

Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden. 

Terug naar boven

Jeugd

Vanaf 14 oktober geldt in het jeugdwerk naar code oranje te gaan. Welke activiteiten mogen wel of net niet doorgaan? Hoe zit dat met bubbels? En moeten we dan een mondmasker dragen? Op al deze en nog veel andere vragen vind je het antwoord in het draaiboek 'Code Oranje' van de Ambrassade

Mogen binnenspeeltuinen open gaan?

Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Zijn kampen en speelpleinwerking toegestaan? 

Ja, Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen). Deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het kamp elk een afzonderlijke bubbel. Alle activiteiten worden per bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is. 

De begeleiders en deelnemers ouder dan 12 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht op de plaatsen waar de kampen, stages en activiteiten plaatsvinden. 

Mogen de reguliere activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen doorgaan?

Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met: 

 • maximum 40 personen binnen; 
 • maximum 50 personen buiten; 
 • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter; 
 • en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar. 

Het binnen aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden. 

Welken protocollen zijn van toepassing voor de jeugdsector?

Terug naar boven

Evenementen

Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.

Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer het protocol dit voorschrijft en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden. 

Het maximaal aantal aanwezigen verschilt naargelang het evenement binnen of buiten plaatsvindt. 

 • Buiten: Maximaal 400 personen. Een protocol kan een publiek van meer dan 400 personen toelaten onder de voorwaarde dat één compartiment maximum 200 personen mag bevatten. 
 • Binnen: Maximaal 40 personen, een protocol voor een specifieke sector of activiteit kan afwijken van het maximum van 40 personen.  

De protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 blijven van toepassing tot en met 23 oktober 2020. 

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen. 

 • Voor evenementen op de openbare weg volstaat het om:
  • De geldende sectorprotocollen toe te passen; 
  • Het evenement te evalueren via het Covid Event Risk Model, wanneer het CERM moet gebruikt worden (protocol CERM: https://www.covideventriskmodel.be/protocol). 
 • Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de negen minimale regels te worden gerespecteerd (artikel 5 van het ministerieel besluit) . 

Eenmalige evenementen

Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld, deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen.

Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

  CERM Sector- en CERM-protocollen Toestemming burgemeester
Op de openbare weg Verplicht Van toepassing Noodzakelijk
Niet op de openbare weg 
Aanbevolen Indien er geen protocol toepasbaar is enkel negen minimale regels van toepasing Niet noodzakelijk

 

Evenementen op regelmatige basis

Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers. De protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 blijven van toepassing tot en met uiterlijk 23 oktober 2020.

Uitzonderingen voor permanente infrastructuren 

De bevoegde gemeentelijke overheid kan de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester. 

De toelatingen die werden verleend in toepassing van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 gelden tot en met 23 oktober 2020. Voor de permanente indoorinfrastructuren blijven de toelatingen geldig na 23 oktober 2020 in de mate dat deze niet afwijken van het ministerieel besluit en het geldende protocol. 

Lees meer over hoe je als uitbater of organisator in Brugge een vergunning, uitzondering of gedetailleerd advies aanvraagt

Mag een conferentie georganiseerd worden?

Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld. Bovendien kunnen seminaries van bedrijven voor hun werknemers georganiseerd worden onder dezelfde voorwaarden als de conferenties. 

Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden. 

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria.

In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Terug naar boven

Betogingen

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 400 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. 

Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. 

Terug naar boven

Recepties en banketten

Recepties en banketten zijn verboden. Een koffietafel na een begrafenis kan wel doorgaan met maximum 40 personen en met respect voor de regels van de toegelaten horeca activiteiten. 

Terug naar boven

Erediensten en ceremonieën

Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken? 

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 40 personen met respect voor de sociale afstand. 

Het is niet toegelaten om na de ceremonie nog een receptie of banket te organiseren. 

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd met respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen per gebouw;
 • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
 • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.
 • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Een protocol kan meer dan 40 bezoekers per gebouw toelaten, de protocollen die reeds van toepassing waren op 18 oktober 2020 gelden tot en met uiterlijk 23 oktober 2020. 

Mag men thuis of op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen niet georganiseerd worden voor meer dan 40 personen, behalve wanneer ze toegestaan zijn door een protocol, los van het gegeven of dit binnen of buiten gebeurt. 

Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?

Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 40 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. 

Het is toegelaten om een koffietafel te organiseren voor maximum 40 personen mits naleving van de regels voor de toegelaten horeca-activiteiten. 

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

 • alle evenementen, voorstellingen en sportwedstrijden op de openbare weg;
 • betogingen;
 • sportcompetities
 • Om zich uit te spreken over de aanvragen tot uitzondering van het maximaal toegestane personen in een permanente overdekte infrastructuur. 

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.

In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

Terug naar boven

Overzichtstabel voor eenmalige evenementen

  Max. aanwezigen
Voorwaarden   
CERM 
van toepassing
Protocol  Bijkomende
Privébijeenkomst (familie, vrienden ...) Huishouden +4 per 14 dagen Nee Nee  Het is aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 1 persoon (buiten het huishouden) per maand. Kinderen onder de twaalf jaar niet meegerekend.
Koffietafel 40 Nee Regels van toepassing op de horeca Het is verplicht om en mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garandren. 
Jeugd- en sportkampen 50 Nee Vakantiekampen  Mondmaskers zijn niet verplicht op kampen, tijdens stages en activiteiten. 
Georganiseerde activiteiten
(jeugd/cultuur/sport/toerisme)
Indoor: 40 (of afwijkend op basis van protocol)
Outdoor: 50
Nee  Sectorprotocol  In club- of verenigingsverband, met meerderjarige trainer, begeleider of toezichter

Het is verboden om ter plaatse drank en voeding aan te bieden of te nuttigen. 
Sportwedstrijden
(toeschouwers)
Indoor 40 (of afwijkend op basis van protocol) Ja indien op openbare weg   CERM-protocol indien CERM verplicht   Niet op openbare weg: volgens geldend protocol, of respect van acht minimale regels

Altijd toelating van burgemeester nodig voor wedstrijden op openbare weg.

Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer het protocol het voorschrijft en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden.
Outdoor 400 of meer indien één compartiment maximum 200 personen bevat
Sportwedstrijden
(deelnemers)
Geen limiet
(tenzij vorozien door protocol of gemeente)  
Ja, indien > 200 deelnemers of  indien op openbare weg   Sectorprotocol CERM verplicht op openbare weg of bij meer dan 200 deelnemers

Volgens geldend protocol en bij gebrek aan protocol altijd 9 minimale regels respecteren

Altijd toelating van burgemeester nodig voor wedstrijden op openbare weg  
Ceremonies & erediensten 40 (of afwijkend op basis van protocol) Nee Erediensten  Social distance, naleving regels mondmaskers, handhygiëne, naleving verplichting mondmaskers, fysieke aanraking personen en voorwerpen verboden
Evenementen
Indoor 40 (of afwijking op basis van protocol) Ja indien op openbare weg   Exitprotocol + CERM-protocol indien CERM verplicht     Niet op openbare weg: volgens geldend protocol, of respect van negen minimale regels

Horecaregels van toepassing indien horecadiesnten worden geleverd

Altijd toelating van burgemeester nodig voor evenementen op openbare weg 

Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer het protocol het voorschrijft en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 Outdoor  400 of afwijkend op basis van protocol en indien één compartiment maximum 200 personen bevat
Betogingen 400 Ja CERM-protocol  Statisch en op openbare weg

Op plaats met voldoende ruimte voor social distance

Mits toelating burgemeester 

Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.
Markten 1 persoon per 1,5 lopende meter aan het kraam   Nee  Markten  Mondmaskers verplicht  voor klanten, markt- en forokramers

De horecaregels zijn van toepassing indien er horecadiensten worden geleverd

Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer de lokale overheid dit oplegt en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden.

Rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.
Kleine kermissen 200 Nee Kermis Het dragen van mondmaskers is verplicht voor foorkramers

De horecaregels zijn van toepassing indien er horecadiensten worden geleverd

Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer de lokale overheid dit oplegt en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Het nuttigen van drank en voedding is verboden.
Handelsbeurzen met inbegrip van salons 1 bezoeker per 10m² (indien vallend onder protocol), anders 40 personen in eenzelfde ruimte Nee Sectorprotocol Het dragen van een mondmasker is verplicht

Maatregelen om menigtes te controlorern binnen en buiten

Online of telefonisch ticketsysteem

Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden.

Terug naar boven

Gemeentelijke diensten

Je blijft ook in deze corona-tijden van harte welkom in het Huis van de Bruggeling of in een van de deelgemeentehuizen!

Om je nog beter te kunnen helpen, werken we zowel in het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen als de Parkeerwinkel volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via:

Voor een aantal niet-dringende zaken is het nog even niet mogelijk om een afspraak vast te leggen.

Moet ik een mondmasker dragen in gebouwen van de stad?

Iedereen vanaf 12 jaar oud is verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke delen van stadsgebouwen.

Kan ik naar de bibliotheek?

Alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek Brugge (met uitzondering van het bibpunt in het Huis van de Bruggeling) zijn open

Onderzoekers kunnen op afspraak (bel 050 47 24 29 of mail naar leeszaal.bibliotheek@brugge.be) ook opnieuw terecht in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf voor raadpleging van werken uit het magazijn.

Moet ik voor een geboorteaangifte naar het Huis van de Bruggeling komen?

Neen. Door de verspreiding van het coronavirus beperkt de stad zich tot de meest essentiële dienstverlening. De boete die je normaal krijgt wanneer je na 15 kalenderdagen geen aangifte deed, vervalt.

Na deze termijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte zelf opmaken voor jou. Om dit zo juist mogelijk te doen, hebben we wel heel wat gegevens nodig. Daarom vragen we je om een e-mailtje te sturen naar geboorte@brugge.be. Wij bezorgen jou dan een formulier, waarmee je ons die gegevens verstrekt. Zo hoef jij alvast geen onnodige verplaatsing te maken.

Afhankelijk van de situatie kan een effectieve aangifte door de ouders toch nodig zijn. Onze medewerker zal deze inschatting voor jou maken.

Zijn de recyclageparken geopend?

Ja, maar enkel op afspraak. Bovendien ben is een mondmasker verplicht voor al wie het recyclagepark betreedt. De verplichting geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Elke bezoeker moet minstens één dag op voorhand een afspraak maken om toegang te krijgen tot een park, ongeacht of hij/zij met de wagen, fiets of te voet komt. Dat kan heel eenvoudig online.

Lees zeker de voorwaarden verbonden aan een recyclageparkbezoek vooraleer je een afspraak maakt.

Sinds dinsdag 14 juli kan je opnieuw met asbest terecht in het recyclagepark in Sint-Michiels. Door een tekort aan beschermingsmaterialen, blijft het voorlopig niet mogelijk om op de overige recyclageparken asbesthoudend materiaal af te leveren.

De aanslagbiljetten voor milieubelasting werden dit jaar later verstuurd. Wat betekent dit voor de gratis huisvuilzakken voor personen om medische en/of financiële redenen?

Het stadsbestuur geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken (bruine restafvalzakken en blauwe PMD-zakken) aan bepaalde personen om medische en/of financiële redenen

Onder normale omstandigheden geldt als voorwaarde dat je je milieubelasting betaald moet hebben om recht te hebben op de gratis huisvuilzakken. In het kader van de coronacrisis zijn de aanslagbiljetten dit jaar echter later vestuurd. Daarom valt deze voorwaarde voor gratis huisvuilzakken in 2020 weg. Je kan de zakken dus nu al (en tot en met 31 mei 2021) afhalen.

Terug naar boven

Internationaal

Het is mogelijk om te reizen vanuit België.

U mag in principe steeds reizen, op voorwaarde dat u de eventuele maatregelen bij terugkomst in Belgie respecteert (PLF altijd invullen en indien nodig zelf-evaluatie, quarantaine, testing). Voor bepaalde bestemmingen wordt reizen echter afgeraden of wordt er verhoogde waakzaamheid gevraagd.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt echter ook af van de toestemming van het land in kwestie. Alle informatie voor reizigers wordt gebundeld op de website van de FOD Buitenlandse zaken op een kaart aangevuld met reisadviezen per land.

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn homepage met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of een bepaalde zone mogelijk is. U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, met gedetailleerde informatie over elk land. Dit zijn de COVID-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid: Selecteer en klik op een land of regio. De bijhorende maatregelen verschijnen. Klik dan op de landsnaam voor het uitgebreide reisadvies. Raadpleeg deze adviezen voor én tijdens uw reis.

U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, met gedetailleerde informatie over elk land:

 • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod voor niet-essentiële (toeristische) reizen gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.
 • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/gebieden te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land.
  • Licht oranje: reizen is mogelijk, maar de autoriteiten van dit land leggen reizigers uit België een COVID-test en/of quarantaine op.
 • Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19 haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten. 

Beschik je over de Belgische nationaliteit of ben je onderdaan van de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of resident of ingezetene in België, de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of een gezinslid van de hiervoor genoemde personen?

Je mag altijd naar België reizen of terugkeren, ongeacht het land van vertrek.

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die WEL vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?

Het is mogelijk om te reizen vanuit deze landen naar België. U kan de lijst raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen.

De lijst wordt tweewekelijks herzien en zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?

Zich verplaatsen vanuit deze landen naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden. U kan de lijst raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 • De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
 • De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
 • De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
 • De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie;
 • De reizen van passagiers op doorreis, ongeacht van waaruit ze reizen;
 • De reizen van passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen:
  • reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging;
  • bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen
  • reizen naar een niet-geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont;
  • reizen in het kader van co-ouderschap;
  • reizen in het kader van een begrafenis of crematie (verwantschap = eerste en tweede graad);
  • in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad);
 • De professionele verplaatsingen van zeevarenden;
 • Personen die om humanitaire redenen reizen. Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
 • Personen die zich om studiereizen verplaatsen. Inbegrepen zijn de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • De verplaatsingen van hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

Deze specifieke voorwaarden komen bovenop de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder meer belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op de site van FOD Buitenlandse Zaken

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt gezien als een essentiële verplaatsing, maar is onderhevig aan enkele bijkomende voorwaarden: concreet moet je, voorafgaand aan de aanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of aan de datum voorzien voor de reis (niet-visumplichtige nationaliteiten):

 • 6 maanden samenwonen in België of ander land kunnen bewijzen;
 • Ofwel, bewijs van een relatie van ten minste 1 jaar aanleveren; waarbij zij elkaar ten minste 2 maal fysiek ontmoet hebben, voor ten minste 20 dagen. Indien een bezoek diende te worden uitgesteld door de covid maatregelen kan het bewijs van een gepland bezoek in rekening worden gebracht voor het tweede bezoek;
 • Ofwel, een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland dient aan de Belgische diplomatieke post een visum of een bewijs van essentiële verplaatsing (indien niet onderhevig aan visum verplichtingen) aan te vragen. De diplomatieke post zal, in de mate van het mogelijke, deze visa of bewijzen afleveren. Indien niet mogelijk zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.

Welke maatregelen zijn verbonden aan het reizen vanuit België naar het buitenland?

Er zijn geen maatregelen van kracht vanuit het Belgische perspectief voor vertrek naar het buitenland. Landen kunnen echter beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

Welke maatregelen gelden er wanneer je vanuit het buitenland naar België komt?

Er zijn drie maatregelen die van toepassing zijn bij de aankomst in België:

 1. Het verplicht invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) met een optionele zelfevaluatie
 2. Zich in quarantaine plaatsen
 3. Het laten uitvoeren van een test indien je symptomen vertoont

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist gelden andere maatregelen na terugkeer in België.

 • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen, of die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst. Bij terugkeer zal via het invullen van de PLF en zelf-evaluatie (op vrijwillige basis) bepaald worden of u verplicht in quarantaine moet en ook verplicht moet worden getest. Zie verder bij “Welke reizigers moeten in quarantaine gaan en moeten zich laten testen?”
 • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer dient u het PLF in te vullen. Het invullen van de zelf-evaluatie kan op vrijwillige basis.
 • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer uit oranje of groene zones zijn er geen voorwaarden qua quarantaine en testing bij aankomst in België. Bij terugkeer dient u het PLF in te vullen, zonder de zelf-evaluatie. Er dienen geen verdere maatregelen gevolgd te worden.

Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Opgelet: de kleur op de kaart is de kleur van het Belgische reisadvies naar dat land, pas na het klikken op de regio verschijnen de terugkeervoorwaarden van toepassing.

Sinds 1 oktober is de Coronalert-app beschikbaar. Meer informatie vindt u hier

Wanneer moet ik een “Public Health Passagier Localisatie Formulier” (PLF) invullen?

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het “Public Health Passagier Localisatie Formulier” in te vullen. 

Uitzondering: Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen. 

Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied. 

Hoe moet ik het Passagier Localisatie Formulier invullen?

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier is hier beschikbaar: https://travel.info-coronavirus.be/

 • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
 • Het elektronisch formulier bevat ook de mogelijkheid om vrijwillig een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting in te vullen. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen.

Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het Passagier Lokalisatie Formulier gebruikt worden. Het papieren PLF-document is hier beschikbaar: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF

De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

 • Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.
 • Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.
 • Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het binnen de 12 uur na aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passagier Lokalisatie Formulier.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be. 

Welke reizigers moeten in de quarantaine gaan en moeten zich laten testen?

Reizigers die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven, en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten. 

Vanaf 21 oktober tot en met 15 november moeten alleen mensen met symptomen getest worden als ze terugkeren uit een rode zone. 

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten ook niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren. 

De periode van quarantaine start op de dag na het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten. 

De quarantaineperiode eindigt 10 dagen na de laatste dag van verblijf in een rode zone en wordt gevolgd door een periode van 4 dagen van verhoogde waakzaamheid. Als er tijdens de quarantaine symptomen optreden, moet de persoon uiteraard worden getest. Als de test positief is, moet de betrokken persoon een isolatieperiode van minimum 7 dagen ondergaan vanaf de datum van aanvang van de symptomen. 

De specificatie van de geldende regels in Vlaanderen vindt u hier.

De verplichting om in quarantaine te gaan, kan vervallen op basis van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passagier Lokalisatie Formulier. 

 • • Op basis van het ingevulde Passagier Lokalisatie Formulier zal je op de hoogte gebracht worden via SMS of je in quarantaine moet. 
 • • Je kan de rode zones zelf terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. 

Uitzonderingen op quarantaine

De verplichting om in quarantaine te gaan en je te laten testen bij terugkeer uit een rode zone, kan vervallen op basis van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passagier Lokalisatie Formulier.

Wanneer u zich in quarantaine dient te plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. 

 • Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij/zij wel in quarantaine te blijven.
 • Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.
 • Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de noodzakelijke activiteit zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine. 

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht.

Uitzonderingen op de testing

Vanaf 21 oktober tot en met 15 november moeten asymptomatische personen die terugkeren uit een rode zone niet worden getest. Alleen symptomatische personen moeten getest worden. 

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren. 

Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine of zelfisolatie betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Localisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren).

 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Bezoek van externen is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien klachten optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
 • Tijdens de hele periode van quarntaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
 • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
  • Dringende medische zorgen;
  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.

De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan: 

 • niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en 
 • minstens 3 koortsvrije dagen en 
 • een verbetering van de ademhalingssymptomen. 

Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

 • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
 • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen o Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
 • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Terug naar boven