Noodfondsen vrije tijd en armoede

24
jun
2020

In het kader van de coronacris richt de stad twee noodfondsen op. Via het Stedelijk Noodfonds Vrije Tijd kunnen de jeugd-, cultuur- en sportsector ondersteuning aanvragen. Het Noodfonds Armoedebestrijding zal projecten subsidiëren die in de nasleep van de coronacrisis, kwetsbare doelgroepen ondersteunen.

Burgemeester Dirk De fauw: “De impact die deze crisis heeft, krijgen we steeds duidelijker onder ogen te zien. Dit geldt zowel op medisch, financieel, logistiek als op mentaal vlak. Velen hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. In april, dus kort na het uitbreken van de crisis, stelden we al een relanceplan voor waarbij we de nodige impulsen en ondersteuning boden om de stad en haar inwoners, klanten en partners opnieuw te lanceren.

De coronacrisis treft niet alleen de lokale economie zeer hard, maar ook de cultuur-, jeugd- en sportsector zitten in zwaar weer. Ik hoef geen lijst te overlopen van alle evenementen die in het voorjaar al afgelast zijn, en ook de komende maanden niet zullen plaatsvinden door de geldende maatregelen die de federale overheid heeft opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Maar we blijven niet bij de pakken zitten."

Twee bijkomende financiële impulsen

Vandaag stelt de Stad twee bijkomende financiële impulsen voor. Enerzijds het ‘stedelijk noodfonds vrije tijd’, waarmee we de relance van de jeugd-, cultuur- en sportsector willen ondersteunen en versnellen. Het is onze uitdrukkelijke keuze om met dit geld ademruimte te creëren voor ons belangrijk maatschappelijk weefsel van cultuur, jeugd en sport.

Anderzijds stelt het ‘noodfonds armoedebestrijding’ ons in staat stelt om de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van corona aan te gaan. De schepenen lichten dit elk vanuit hun beleidsdomein verder toe.”

Stedelijk noodfonds vrije tijd

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Om de lokale besturen bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro te beschikking te stellen via een noodfonds. Brugge ontvangt 1,7 miljoen euro van Vlaanderen voor de zwaar getroffen sectoren door de coronacrisis zijnde cultuur, jeugd en sport.

De financiële schade voor veel actoren in deze sectoren is dan ook enorm. Heel wat initiatiefnemers in deze sectoren hebben heel wat schade opgelopen, want heel wat vaste kosten lopen immers door zonder vorm van inkomsten.

Ook Stad Brugge loopt inkomsten mis aangezien we zelf initiatiefnemer zijn in de cultuur-, jeugd-, en sportsector. We beslisten maandag op welke manier we deze middelen uit Vlaanderen zullen aanwenden. Geen gemakkelijke opgave, want de noden zijn uiteraard hoger dan de verkregen middelen.

We engageerden ons eerder al om heel wat gebudgetteerde toelagen in 2020 uit te betalen. Ook tal van lasten van verenigingen voor activiteiten die niet zijn doorgegaan, konden de voorbije maanden op de steun van de Stad rekenen.

En terwijl dit omwille van overmacht juridisch niet nodig was. De helft van de 1,7 miljoen euro, ongeveer 870.000 euro, zal worden gebruikt om deze al uitbetaalde uitgaven te compenseren. De andere helft, dat komt neer op een precies bedrag van 872.516 euro, komt integraal in het ‘stedelijk noodfonds vrije tijd’ terecht. Zowel sport, jeugd als cultuur hebben elk recht op 1/3 (of 290.838,50 euro) van dat bedrag. De betrokken schepenen oordelen zelf waar ze de noden het hoogste zien in het respectievelijk domein.”

Sport

Schepen van Sport Franky Demon: “De coronacrisis heeft haar impact op de sportsector. De eerste zaken die werden geannuleerd, zijn de grote sportevents. Dat begon in Brugge met een groot turngala van Rust Roest, vervolgens de twee World Tourkoersen van de Driedaagse Brugge- De Panne en later onder meer Dwars door Brugge en Triatlon Brugge. Enkele daarvan vonden een nieuwe datum, andere besloten om niet te organiseren in 2020.

Maar zoals gezegd, zijn dat vooral de grote events. Brugge beschikt over een kleine driehonderd erkende sportverenigingen en daarnaast tientallen tot honderden informele sportgroepjes. Die zijn niet altijd even zichtbaar maar creëren, naast een fitte bevolking, ook samenhang in onze maatschappij.

Als schepen ontving ik regelmatig vragen en signalen van lokale sportverenigingen, ook onze Sportdienst hield tijdens de crisis de vinger aan de pols. Via een derde onafhankelijke bron, een eindwerk van een Howest-studente verzamelden we steekproefsgewijs info over hoe de lokale sportsector met deze ongeziene crisis omging. Ze interviewde een tiental Brugse sportverenigingen, van diverse groottes en uit verschillende disciplines. Dat ging over het onderhouden van contact met de leden, de gewijzigde manier van werken binnen een vereniging, maar ook over de financiële impact.

Daaruit bleek dat voor veel sportclubs het competitieseizoen net ten einde was, de inschrijvingsgelden vaak betaald. Een aantal vaste kosten (zoals zaalhuur, vergoedingen trainers) vielen bij veel clubs weg. Anderzijds stonden in de periode maart- juni tientallen tornooien, events en clubactiviteiten gepland, die vaak wel een noodzakelijke inkomstenbron zijn voor sportverenigingen. Die inkomsten missen ze nu in de opstart van het nieuwe seizoen.

Daarnaast geven ook verschillende sportverenigingen aan dat de grote klap wellicht nog moet komen. Ze vrezen inkomstenverlies doordat sponsors in de toekomst gaan afhaken. Sommigen vrezen ook extra kosten door aanhoudende coronamaatregelen, waardoor ze extra infrastructuur en trainers nodig hebben (i.f.v. spreiding in kleinere groepen) en extra aankopen moeten doen (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen) i.f.v. de veiligheid van hun leden.

Voor corona-ondersteuning van de sportsector in Brugge werken we, anders dan in jeugd en cultuur, niet op twee maar op drie sporen. Het eerste is gelijklopend: de directe compensatie van geleden verliezen. We willen daarmee vermijden dat waardevolle sportverenigingen de werking moeten stopzetten. Goed gestaafde dossiers van sportverenigingen, met ook een lange termijnvisie, kunnen op een compensatie rekenen.

Het tweede spoor is eveneens gelijklopend aan jeugd en sport. Nieuwe initiatieven in de sport (events, activiteiten) die de relance in de lokale sportsector kunnen versnellen, zullen een subsidie kunnen verkrijgen. We stimulerend daarmee de verenigingen, maar ook de inwoners om hun portie lichaamsbeweging op te drijven, of om nieuwe gezonde coronabeweeggewoontes verder te zetten.

Het derde spoor in het stedelijk reglement vrije tijd geldt enkel voor sport. Het is ons nadrukkelijke streven om van sportverenigingen goed georganiseerde, sterke entiteiten te maken, waar veel kennis en middelen aanwezig zijn, zodat ze een brede en sterke werking kunnen neerzetten voor de Brugse sporters. Dergelijke organisaties staan sterker, ook in tijden van crisis en van een eventuele tweede lockdown.

We blijven als bestuur uiteraard waarde hechten aan kleine vriendengroepjes die gaan sporten, maar mikken daarnaast ook op professioneel georganiseerde verenigingen. Dat gaat niet over profsporters, maar over verenigingen die een professionele kracht in dienst kunnen nemen om de werking op te zetten en te ondersteunen. Dat kan gaan van gerichte ledenwerving, aankoopbeleid, werven van gediplomeerde trainers, subsidieaanvragen voorbereiden, events organiseren, marketingtaken,  … .

Daarom is de derde mogelijkheid voor corona-ondersteuning er voor Brugse sportverenigingen die fusioneren of een vergaande samenwerking opzetten. Ze kunnen daar de komende drie jaar een subsidie (tot 7.500 euro voor verenigingen die samen + 400 leden tellen) voor verkrijgen, als ze goed aantonen hoe dat samengaan tot een sterker geheel zal leiden.

Bijkomend voorzien we ook de mogelijkheid om tussen te komen in de loonkost (tot 10.000 euro) van een minstens halftijdse professional in dienst van een Brugse sportvereniging. Er zijn al enkele Brugse sportclubs die dat op eigen houtje doen en we merken dat dit rendeert. In Nederland is er op dat vlak al meer traditie en zijn er veel goede voorbeelden. We mikken ook in Brugge op een aantal nieuwe vergaande samenwerkingen tussen sportverenigingen. Dat leidt tot sterkere verenigingen, en minder versnippering van kennis en middelen. Op die manier proberen we de crisis aan te wenden om structureel een stap vooruit te zetten in de Brugse sportsector.”

Jeugd

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis: “Tijdens de lockdown hebben onze kinderen moeten inboeten op hun recht op spelen. Meer dan  120 jeugdverenigingen moesten hun activiteiten stoppen. Met het noodfonds geven we de jeugdverenigingen een flinke boost! Zo zorgen we dat géén enkele Brugse jeugdbeweging financieel hoeft te lijden onder  corona.

Brugge kent traditioneel een sterk jeugdwerk. Corona legde dit de afgelopen maanden stil. Meer dan 120 verenigingen moesten alle activiteiten af gelasten. Maar tot mijn grote tevredenheid zochten ze creatieve oplossingen om in contact te blijven met hun leden. Van 'online opdrachten' tot 'challenges voor in je kot'! Maar desondanks werd het jeugdwerk op verschillende vlakken getroffen. Activiteiten, financiële acties, ledenwerving, ... alles viel stil. Bovendien staan ze nu voor de uitdaging om hun kampen coronaproof te organiseren. Met het noodfonds nemen we drie maatregelen om het jeugdwerk te ondersteunen zonder extra administratie.

Extra coronacompensatie

Na deze moeilijke periode willen we de Brugse jeugdbewegingen* een duwtje in de rug te geven en hen klaar te stomen voor de zomer en het nieuwe werkjaar. Met deze extra premie uit het noodfonds compenseren we minderinkomsten of extra bubbelkosten. We werken met een procentuele toelage op basis van hun kamp- en werkingssubsidies. Verenigingen die vorig jaar een subsidie van minder of gelijk aan 2000 euro ontvingen, krijgen een extra coronacompensatie van 20% op het totaalbedrag van hun werkings- en kampsubsidie van 2019. Verenigingen die meer dan 2.000 euro ontvingen, krijgen een extra compensatie van 15%. In totaal gaat het over een 40.000 euro voor 81 verenigingen. Gemiddeld een bedrag van €500. Dit is vergelijkbaar met de winst van een spaghettiavond of koekjesverkoop. Op deze manier zorgen we er voor dat iedereen een eerlijke compensatie krijgt op basis van zijn of haar werking.

*jeugdbewegingen, jongerenbewegingen, ateliers, experimenteel jeugdwerk, gespecialiseerde jeugdverenigingen, jeugdhuizen

Garantie werkingssubsidie 2020 = 2019

Jeugdverenigingen krijgen dit jaar dezelfde werkingssubsidie uitbetaald als in 2019 en hoeven dit jaar geen subsidiedossier in te dienen. Hiermee nemen we de administratieve last weg in het begin van het werkjaar en kan de focus op de werking zelf liggen. De berekening zou er dit jaar wegens het wegvallen van heel wat activiteiten ook anders uitgezien hebben, waardoor we stabiliteit willen geven aan het jeugdwerk en hen dezelfde werkingssubsidie als vorig jaar uitbetalen.

Met deze twee maatregelen zorgen we er voor dat géén enkele Brugse jeugdbeweging financieel hoeft te lijden onder de corona-crisis.

We steunen jeugdorganisatoren in hun gemaakte kosten

De jeugddienst geeft subsidies aan jeugdfuiven en festivals. Sommige organisatoren worden geconfronteerd met niet recupereerbare kosten bij afgelaste events. We steunen hen door deze terug te betalen tot het maximumbedrag van hun subsidie. Het gaat om 11 fuiven en twee jeugdmuziekfestivals. De meesten daarvan zijn georganiseerd door jeugd- of studentenverenigingen.

Daarnaast lanceren we voor kinderen en jongeren die niet in een vereniging zitten binnenkort een open oproep naar alle Bruggelingen. Later meer hierover!

Brugge als kind- en jongerenvriendelijke stad trekt hiermee duidelijk de kaart van jeugd. Het is belangrijk dat een stad leeft, dat kinderen en jongeren zich goed voelen en dat het vrijetijdsleven terug kan opstarten. Daarom willen we zoveel mogelijk inzetten op een leuke vrije tijd voor kinderen, jongeren en verenigingen.

Cultuur

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Brugge dankt haar reputatie als cultuurstad aan de vele verenigingen en organisaties die hier een breed aanbod brengen voor bewoners en bezoekers. Ze doen dat met passie en inzet. Zij worden hard getroffen: lange tijd was helemaal niets mogelijk, en ook nu is er nog weinig perspectief op langere termijn.

We zijn dan ook blij met dit noodfonds. Ons doel is het overeind houden van het lokale culturele landschap, zodat we in betere tijden opnieuw kunnen opstarten.

Voor de cultuur- en vrijetijdssector zal een heropstart na de coronacrisis evenwel niet vanzelfsprekend zijn. De financiële impact is groot omdat de vaste kosten blijven doorlopen, terwijl de inkomsten wegblijven. Om het vrijetijdsweefsel in Brugge bij de heropleving na corona te ondersteunen voorziet de stad een extra financiële ondersteuning via het stedelijke noodfonds vrije tijd.

Zo krijgt men de kans om een schadedossier in te dienen om extra financiële ondersteuning te krijgen. Dit noodfonds wordt verdeeld via een subsidiereglement en is geplafonneerd op 872.516 euro.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden om recht te hebben op een eenmalige subsidie uit het noodfonds. Zo moeten de verenigingen of particuliere initiatieven in de sectoren jeugd, cultuur of sport een werking hebben op Brugs grondgebied.

Aanvragen moeten gebeuren voor 31 augustus 2022 bij de betrokken dienst (Sportdienst, Jeugddienst en Cultuurbeleid (cultuurbeleid@brugge.be).

Wie een subsidieaanvraag indient, kan dat zowel doen om de geleden financiële schade te compenseren (cultuur en sport), om een initiatief in de vrijetijdssector te organiseren (jeugd, cultuur en sport) of om een fusie van sportclubs/sportverenigingen te realiseren.

Noodfonds armoedbestrijding

Schepen van Sociale Zaken en voorzitter van OCMW/Mintus Pablo Annys: “Stad Brugge en OCMW Brugge slaan de handen in elkaar voor een Noodfonds Armoedebestrijding. Het fonds zal projecten subsidiëren die in de nasleep van de coronacrisis, kwetsbare doelgroepen ondersteunen.

Met het Noodfonds Armoedebestrijding geven we een antwoord op de sociale noden die opduiken ten gevolge van de uitbraak van COVID-19. Deze socio-economische crisis treft mensen in kansarmoede het hardst.  In Brugge hebben naar schatting 15.000 inwoners een risico op kansarmoede.

Verenigingen en middenveldorganisaties die werken rond het thema, mogen tot 7 september projectvoorstellen indienen om dit acute probleem aan te pakken. Alles kadert in het sociaal relanceplan waarmee we onze stad na de crisis, terug duurzaam op de rails zetten.

Het Noodfonds Armoedebestrijding kreeg van de Vlaamse Regering ruim 225.000 euro toegekend.

Per goedgekeurd project zal er in het najaar maximaal 40.000 euro geschonken worden. Het is de bedoeling dat de projectvoorstellen zoveel mogelijk aansluiten bij ons lokaal sociaal beleidsplan.

Daarmee investeren we gericht in thema’s als wonen, gezondheid, kansen voor kinderen, werk en toegankelijkheid van de hulpverlening. We verwachten van projectvoorstellen dat ze zich tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen richten en van een innovatieve aanpak getuigen.

De projecten kunnen ingediend worden tot en met 7 september (t.a.v. Sabine Van Overloop, Hoogstraat 9, 8000 Brugge). Twee weken later wordt bekendgemaakt wie een subsidie ontvangt.  

Het is uiteraard de bedoeling dat de projecten met de steun van het Noodfonds Armoedebestrijding nog in het najaar worden uitgerold. We kijken uit naar bruikbare en inspirerende voorstellen die op middellange en lange termijn het verschil zullen maken voor wie het nu moeilijk heeft in Brugge.”


 

Meer info en aanvragen via brugge.be/noodfonds-armoedebestrijding.