Steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen in functie van het coronavirus hebben onvermijdelijk gevolgen voor de economie. Verschillende overheden nemen initiatieven om ondernemers een duwtje in de rug te geven in moeilijke tijden.

Stimulusprogramma voor toeristische ondernemers

Dit steunprogramma is een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, enkele provincies en kunststeden, waaronder Brugge. Het doel van het programma is om toeristische ondernemingen te helpen bij de heropstart.

De Vlaamse Regering trekt 30 miljoen euro uit voor het stimulusprogramma, de provincie West-Vlaanderen 2 miljoen euro en Stad Brugge 200.000 euro. Voor dit steunprogramma gebeurde één gezamenlijke oproep.

De dealine voor het indienen van aanvragen lag op 31 maart 2021.

Meer Info in het kader van deze oproep vind je op deze website. Het stedelijk reglement over deelname aan het Vlaams Stimulusprogramma bepaalt hoe Brugse ondernemers hieraan kunnen deelnemen.

Heb je vragen over het stimulusprogramma neem dan contact op met stefaan.praet@brugge.be (Visit Bruges).

Vlaamse steun

Het Vlaams stimulusprogramma is specifiek gericht op toeristische logies en private attracties. Steun kan worden aangevraagd voor 4 themalijnen:  investeringen in gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering en professionalisering.

Het steunbedrag van Toerisme Vlaanderen kan variëren tussen 5.000 euro en 200.000 euro en bestaat voor 25% uit een subsidie en voor 75% uit een renteloze lening die tussen 2024-2026 dient te worden terugbetaald.

Steun gaat enkel naar bedrijven die voldoen aan de beoordelingscriteria:

 1. de mate waarin wordt ingespeeld op de vier themalijnen;
 2. de meerwaarde van het project van de onderneming;
 3. conformiteit met de toekomstvisie van Toerisme Vlaanderen;
 4. financieel gezond zijn voor de start van de crisis.

Lees ook: Info en voorwaarden.

Provinciale steun

Toeristische ondernemers uit Brugge (postcode 8000, 8200, 8310, 8380) die een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend, maar na beoordeling niet werden geselecteerd voor steun vanuit de Vlaamse middelen worden automatisch meegenomen naar het aanvullende programma van Provincie West-Vlaanderen (Westtoer) als ze aan de voorwaarden van dit programma voldoen.

De focus in dit programma ligt op het kleinschalige toeristische logies en attracties die in het kader van het Vlaams Stimulusprogramma op één of meerdere themalijnen hebben ingediend. Het steunbedrag bedraagt maximaal € 20.000 per aanvrager.

Info en voorwaarden

Steun Stad Brugge

Toeristische ondernemers die voor het provinciale programma uit de boot vallen, kunnen alsnog worden opgevist binnen het aanvullende programma van Stad Brugge (Visit Bruges).

De focus hier ligt op kleinschalige toeristische logies die in het kader van het Stimulusprogramma hebben ingediend op de themalijn ecologische duurzaamheid. Hiermee wordt maximaal aansluiting gezocht met de toerismestrategie van Brugge die inzet op verduurzaming van de bezoekerseconomie.

Komen in aanmerking: kamer-gebonden logies (hotels, gastenkamers, jeugdlogies) tot en met 50 kamers alsook vakantiewoningen die bovenop de gestelde voorwaarden van het Stimulusprogramma beschikken over een goedgekeurde bouw- of omgevingsvergunning, die niet vervallen is.

Het steunbedrag bedraagt 25 procent van de gemaakte kosten, exclusief btw, met een maximum van 4.000 euro. Deze steun dient niet te worden terugbetaald.


Vlaamse compensatiesteun

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen én een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

→ Meer info over deze steunmaatregenen en hoe je ze kan aanvragen, vind je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.


Vlaams beschermingsmechanisme

Noteerde je in de periode augustus-september een omzetdaling van minstens 60%, dan kan je in aanmerking komen voor het Vlaams Beschermingsmechanisme. Meer info hierover vind je op de website van het Vlaams Agentschap voro Innovatie en Ondernemen.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten, kunnen op een verdubbeling van het overbruggingsrecht rekenen. Een ondernemer met gezinslast krijgt zo 2.583 euro, iemand met kinderen ten laste krijgt 3.226 euro.

Meer info over deze maatregel vind je in de Subsidiedatabank van VLAIO.

Kwijtschelding sociale bijdragen

De sociale bijdragen worden tijdelijk kwijtgescholden. Meer info hierover volgt.

Sabam

Handelszaken die door de coronamaatregelen hun deuren hebben gesloten, kunnen rekenen op een solidariteitsbijdrage van auteurs, componisten en uitgevers. Sabam en Unizo en UCM, de federaties van zelfstandige ondernemers, zijn overeengekomen om één maand auteursrechten in mindering te brengen van de unisono factuur.

Zowel de handelszaken die door de overheidsmaatregelen verplicht gesloten zijn, als de winkels die zelf besloten hun zaak te sluiten, zoals bijvoorbeeld chocolatiers, kunnen de bijdrage aanvragen. In totaal gaat het om meer dan 60.000 handelszaken. Deze bijdrage wordt gefinancierd met rechten afkomstig van auteurs, componisten en uitgevers.

Is je handelszaak gesloten als gevolg van de maatregelen van de overheid? Dan kun je deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aanvragen via www.unisono.be . De bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota.


Brugse steunmaatregelen

Het stadsbestuur houdt zoveel mogelijk rekening met de liquiditeit van de Bruggelingen en de Brugse bedrijven:

 • De inkohiering van de stadsbelastingen voor het aanslagjaar 2019 moet gebeuren vóór 30 juni 2020, deze aanslagbiljetten zullen pas verstuurd worden vanaf 1 september 2020 en de betalingstermijn van deze aanslagbiljetten wordt verlengd van twee naar vier maanden;
 • Wie met betalingsmoeilijkheden kampt, kan steeds een afbetalingsplan bij het stadsbestuur aanvragen;
 • Dwanguitvoering door gerechtsdeurwaarders wordt pas heropgestart in januari 2021.

Fiscale steunmaatregelen

Bedrijven met een oppervlakte tot 2.000 m2 kregen vrijstelling in het belastingreglement geldig vanaf het jaar 2020. Maar het stadsbestuur besliste intussen om voor 2020 geen belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten te heffen.

Het  belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten zal dus pas in werking treden vanaf 1 januari 2021. Deze beslissing moet extra zuurstof geven aan 5.000 bedrijven en onze haven.

De aanslagbiljetten voor de taksen op economisch gebruik van bedrijfsruimten met betrekking tot het jaar 2019 zullen pas vanaf 1 april 2021 verstuurd worden.

De aanslagbiljetten voor de taxisector van het jaar 2020 zullen ook pas vanaf 1 april 2021 verstuurd worden.

De logiestaks van 2019 (2de semester) zal verstuurd worden vanaf 1 januari 2021.  Dit geldt eveneens voor de belasting op vertoningen en vermakelijkheden van 2020 (1ste semester), ook hier zullen de aanslagbiljetten pas vanaf 1 januari 2021 verstuurd worden.

In 2020 moet geen terrastaks betaald worden gedurende de 1ste periode van sluiting van 13 maart tot 8 juni. Daarnaast werd vanaf 1 juni de taks nog eens gehalveerd voor alle zones. Concreet betalen zaken in de deelgemeenten nu een vierde van de taks, zaken in de binnenstad betalen de helft. Er zal ook geen terrastaks verschuldigd zijn voor de 2de periode van sluiting, dus vanaf 19 oktober tot het einde van de maand.

Voor de laatste twee maanden van 2020 en de eerste drie maanden van 2021 geldt er trouwens een algemene vrijstelling. Het stadsbestuur wijzigde onlangs het belastingreglement waardoor de belastbare periode ten voordele van de horeca werd aangepast. Dit zal zichtbaar zijn bij de inkohiering en de verzending van de aanslagbiljetten in 2021.

Intussen werd beslist de terrastaks te schrappen tot 1 oktober 2021.

Overige fiscale steunmaatregelen
 • Vrijstelling van de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk voor de handelaars die slechts maximaal zes maal per jaar een bedeling doen waarvan de totale papieroppervlakte per verspreid exemplaar kleiner of gelijk is aan één bladgrootte A3.
 • Halvering van de belasting op excursies (2020).
 • Halvering van de belasting op verkoopkramen (2020).
 • Halvering van de belasting op de standrechten voor de markten (vanaf 2 september 2020 tot 31 december 2020).
 • Halvering van de belasting en retributie voor de taxisector (2020)
 • Vrijstelling van de belasting op vertoningen en vermakelijkheden voor de eerste 24.000 tickets van private musea (vanaf 1 juni 2020 tot 31 december 2025).

Cultuur, vrije tijd en het verenigingsleven

Alle subsidies voor boekjaar 2020 zullen worden uitgekeerd zoals gepland. Dit betekent dat subsidies die de werking of evenementen ondersteunen niet worden geschrapt. Heel wat organisatoren maakten al kosten en komen anders in de problemen. Op basis van een activiteitenverslag 2020 en eventuele annuleringen van evenementen kan het stadsbestuur wel beslissen om bepaalde subsidies voor 2021 te schrappen.

Indien een evenement of voorstelling georganiseerd door de Stad verschoven wordt, krijgt de bezoeker de kans om het ticket te gebruiken op de nieuwe datum. Indien een evenement of voorstelling definitief geannuleerd wordt, betalen we het ticket terug binnen de 14 dagen.

De Stad kiest ervoor om wie verplicht gesloten is en commercieel huurt aan de Stad geen huur te laten betalen voor april en mei. Voor juni voorzien we een vermindering van 50% van de huurprijs. Vanaf juli voorzien we een verlaging van 10% tot eind december 2020. Concessies en erfpachten worden niet vrijgesteld.

Voor de bootjes is er geen verlaging van de procentuele bijdrage op de verkochte tickets Als er geen klanten zijn, is er ook geen bijdrage verschuldigd.

Voor de forfaitaire retributie op de koetsen, huurauto’s en bootjes voorzien we 50% vrijstelling voor 2020.

Tarieven voor bovengronds parkeren wijzigen niet. We onderhandelen met Interparking over een uitbreiding van gratis ondergronds parkeren in de parking Station en ‘t Zand.

Ondernemers voor ondernemers

Stad Brugge lanceert een open oproep aan Brugse ondernemers om hun solidariteit te tonen aan de ondernemers uit de getroffen sectoren toerisme, horeca, evenementen en contactberoepen.
Via www.brugge.be/ondernemersvoorondernemers  kan elk Brugs bedrijf dat een getroffen ondernemer gratis advies wil geven op zakelijk vlak, zich aanmelden.

Ook ondernemers die steun zoeken, kunnen zich via deze pagina registreren en worden binnen twee werkdagen in contact gebracht met hun steunbedrijf. 
Naast zakelijk advies gaat het ook over psychologische bijstand.

Promotieplan voor de toeristische sector

Ter promotie van het toerisme in de stad, maakt de Stad een miljoen euro voor vrij in 2020, waarvan 500.000 euro door het herbestemmen van middelen. Ook de komende twee jaar wordt telkens een bijkomend budget van 500.000 euro voorzien.

Deze middelen zullen worden ingezet voor communicatie- en marketingacties om Brugge terug op de kaart te zetten: een unieke beleving voor verblijfstoeristen, maar ook voor dagjestoeristen met een mix van winkelen, gastronomie en cultuur.

De toeristische relance zal in fasen verlopen:

 • In een eerste fase richten we onze acties vooral op inwoners, dagrecreanten en dag- en verblijfstoeristen uit eigen land.
 • In een tweede fase breiden we het actieprogramma uit naar gebieden in een straal van 350 kilometer rondom Brugge.
 • Pas in een derde fase richten we ons op toeristen die met het vliegtuig naar ons land komen.


 

→ Zelf handelaar? Laat ons hier weten hoe jij inspeelt op de nieuwe maatregelen!