Steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen in functie van het coronavirus hebben onvermijdelijk gevolgen voor de economie. Verschillende overheden nemen maatregelen om ondernemers een duwtje in de rug te geven in moeilijke tijden.


 

Federale maatregelen

Maatregelen ministerraad

De ministerraad nam tien specifieke maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, deze zijn:

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig kunnen ze aangepast of versterkt worden. Neem voor meer info hierover een kijkje op de website van de FOD Economie.

Maatregelen FOD Fincanciën

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze maatregelen richt zich op natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen.

De steunmaatregelen van FOD Financiën bestaan onder meer uit: 

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Voor meer info over deze maatregelen en hoe je er beroep op kan doen, kan je terecht op de website van FOD Financiën.

Terugbetaling lening uitstellen

Bedrijven en zelfstandigen die moeite hebben om leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling. Dit uitstel loopt tot en met 30 september en er komen geen extra kosten bij kijken. Om uitstel te bekomen neem je contact op met de bank waar je een lening of krediet aanging.


 

Vlaamse steunmaatregelen

Corona-hinderpremie

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen voorziet net als bij hinder door openbare werken een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. De corona-hinderpremie bedraagt 4.000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten.

→ Getroffen ondernemers kunnen sinds vrijdag 27 maart hun aanvraag indienen via deze link.

Compensatiepremie voor ondernemers

Naast de corona-hinderpremie voorziet Vlaio ook in een premie van 3.000 euro voor ondernemingen en leveranciers die actief blijven, maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies kennen.

Concreet is de premie bestemd voor ondernemingen met een omzetverlies van 60% in de periode tussen 15 maart en 30 april in vergelijking met dezelfde perdioe vorig jaar. Voor starters geldt het neergelegd financieel plan als referentiepunt.

→ Meer info over deze compensatiepremie en hoe je ze kan aanvragen, vind je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Sabam

Handelszaken die door de coronamaatregelen hun deuren hebben gesloten, kunnen rekenen op een solidariteitsbijdrage van auteurs, componisten en uitgevers. Sabam en Unizo en UCM, de federaties van zelfstandige ondernemers, zijn overeengekomen om één maand auteursrechten in mindering te brengen van de unisono factuur.

Zowel de handelszaken die door de overheidsmaatregelen verplicht gesloten zijn, als de winkels die zelf besloten hun zaak te sluiten, zoals bijvoorbeeld chocolatiers, kunnen de bijdrage aanvragen. In totaal gaat het om meer dan 60.000 handelszaken. Deze bijdrage wordt gefinancierd met rechten afkomstig van auteurs, componisten en uitgevers.

Is je handelszaak gesloten als gevolg van de maatregelen van de overheid? Dan kun je deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aanvragen via www.unisono.be . De bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota.


 

Brugs schepencollege neemt extra steunmaatregelen voor ondernemers

Adem geven: bijsturing betalingstermijnen

Het stadsbestuur houdt zoveel mogelijk rekening met de liquiditeit van de Bruggelingen en de Brugse bedrijven:

 • De inkohiering van de stadsbelastingen moet gebeuren vóór 30 juni, deze aanslagbiljetten zullen pas verstuurd worden vanaf 1 september 2020 en de betalingstermijn van deze aanslagbiljetten wordt verlengd van twee naar vier maanden;
 • Dwanguitvoering door gerechtsdeurwaarders wordt pas heropgestart in januari 2021;
 • Afbetalingsplannen worden soepeler toegestaan (op voorwaarde dat de betalingsmoeilijkheden ontstaan zijn door de coronacrisis) en kunnen desnoods heronderhandeld worden;
 • Niet-fiscale facturatie blijft verstuurd worden, maar hier merkt het stadsbestuur een grote afname.

Daarnaast heeft de Stad ook het voornemen om alle facturen binnen de veertien dagen na ontvangst bij de dienst Financiën te betalen en niet langer op de gestelde vervaldatum. Als overheid hebben we een voorbeeldrol. Zo zorgen we er mee voor dat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen.

Fiscale steunmaatregelen

Vrijstelling taks op economische ruimte 2020

Bedrijven met een oppervlakte tot 2.000 m2 kregen vrijstelling in het reglement van november 2019. Daarbovenop zal de Stad zal in 2020 geen belasting heffen op het economisch gebruik van bedrijfsruimten. Dit moet extra zuurstof geven aan 5.000 bedrijven en onze haven.

Taks economische ruimte voor 2019 pas betalen op 1 januari 2021

De aanslagbiljetten met betrekking op 2019 zullen pas op 1 januari 2021 verstuurd worden. Het  belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten zal pas in werking treden op 1 januari 2021.

Overige fiscale steunmaatregelen
 • Vrijstelling van de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk voor de eerste zes verdelingen in plaats van enkel de eerste verdeling.
 • Uitstel van verzending tot januari 2021 van de aanslagbiljetten voor de terrastaks met betrekking tot 2019 die nog verstuurd moeten worden.
 • Halvering van de terrastaks voor 2020 in zowel deelgemeenten als binnenstad
 • Halvering van de belasting op excursies.
 • Halvering van de belasting op verkoopkramen.
 • Vrijstelling van de belasting op vertoningen en vermakelijkheden voor de eerste 24.000 tickets van private musea.
 • Opschorting van de taksen op inname van het openbaar domein tijdens de coronacrisis.

Cultuur, vrije tijd en het verenigingsleven

De komende weken willen we ook nagaan hoe we de culturele sector, de vrijetijdssector en het verenigingsleven kunnen ondersteunen en flankerende maatregelen nemen om deze sectoren een boost te geven na de coronacrisis.

Alle subsidies voor boekjaar 2020 zullen worden uitgekeerd zoals gepland. Dit betekent dat subsidies die de werking of evenementen ondersteunen niet worden geschrapt. Heel wat organisatoren maakten al kosten en komen anders in de problemen. Op basis van een activiteitenverslag 2020 en eventuele annuleringen van evenementen kan het stadsbestuur wel beslissen om bepaalde subsidies voor 2021 te schrappen.

Indien een evenement of voorstelling georganiseerd door de Stad verschoven wordt, krijgt de bezoeker de kans om het ticket te gebruiken op de nieuwe datum. Indien een evenement of voorstelling definitief geannuleerd wordt, betalen we het ticket terug binnen de 14 dagen.

De Stad kiest ervoor om wie verplicht gesloten is en commercieel huurt aan de Stad geen huur te laten betalen voor april en mei. Voor juni voorzien we een vermindering van 50% van de huurprijs. Vanaf juli voorzien we een verlaging van 10% tot eind december 2020. Concessies en erfpachten worden niet vrijgesteld.

Voor de bootjes is er geen verlaging van de procentuele bijdrage op de verkochte tickets Als er geen klanten zijn, is er ook geen bijdrage verschuldigd.

Voor de forfaitaire retributie op de koetsen, huurauto’s en bootjes voorzien we 50% vrijstelling voor 2020.

Tarieven voor bovengronds parkeren wijzigen niet. We onderhandelen met Interparking over een uitbreiding van gratis ondergronds parkeren in de parking Station en ‘t Zand.

Promotieplan voor de toeristische sector

Ter promotie van het toerisme in de stad, maakt de Stad een miljoen euro voor vrij in 2020, waarvan 500.000 euro door het herbestemmen van middelen. Ook de komende twee jaar wordt telkens een bijkomend budget van 500.000 euro voorzien.

Deze middelen zullen worden ingezet voor communicatie- en marketingacties om Brugge terug op de kaart te zetten: een unieke beleving voor verblijfstoeristen, maar ook voor dagjestoeristen met een mix van winkelen, gastronomie en cultuur.

De toeristische relance zal in fasen verlopen:

 • In een eerste fase richten we onze acties vooral op inwoners, dagrecreanten en dag- en verblijfstoeristen uit eigen land.
 • In een tweede fase breiden we het actieprogramma uit naar gebieden in een straal van 350 kilometer rondom Brugge.
 • Pas in een derde fase richten we ons op toeristen die met het vliegtuig naar ons land komen.


 

→ Zelf handelaar? Laat ons hier weten hoe jij inspeelt op de nieuwe maatregelen!