Elke organisator is verplicht om zich te houden aan de maximumcapaciteit van de evenementensite of -zaal overeenkomstig de brandveiligheidsrichtlijnen.

Aansluitend zijn organisatoren van risicomanifestaties verplicht minimaal te voorzien in de aantallen bewakingsagenten en/of stewards/vrijwilligers.

 

1.   Monitoringsystemen

Crowdmonitoring is de observatie en monitoring van het gedrag van de massa. Het moet de organisator of zijn/haar veiligheidsteam toelaten problemen van overcrowding, incidenten en ongewenste situaties op te sporen in een vroeg stadium. 

Er zijn verschillende systemen om het publiek te monitoren. De systemen kunnen worden toegepast hetzij op de volledige site hetzij op deel van de site hetzij op beide. 

Vrij eenvoudig zijn de telsystemen aan in- en uitgangen van de evenementensite of aan bepaalde zones. Ze hebben als doel het aantal mensen op de site (of een deel ervan) te controleren. Deze kunnen bestaan uit:

 • Ticketverkoop (volledige site)
 • Handbediende tellers door medewerkers (in en uitgang site of bepaalde delen)
 • Polsbandjes (volledige site)
 • Draaihekkens verbonden met een geautomatiseerde teller (volledige site of bepaalde delen)
 • Het bijhouden of opvolgen van de bezettingsgraad van de parkings (volledige site)

Verder kan er ook gebruik gemaakt worden van foto’s van eerdere edities (met verschillende bezettingsgraden op bv. 50%, 70%, 90%). De observatiepost kan vervolgens de actuele bezetting van de site (of een deel ervan) vergelijken met de eerder gemaakte foto’s. Op basis daarvan kan eveneens een inschatting gemaakt worden hoe verzadigd de site is en/of het maximum aanwezigen is bereikt. 

Geavanceerder (maar ook duurder) is het werken met gegevens van de gsm-operatoren. Aan de hand van het marktaandeel van de deelnemende operator kan vervolgens ingeschat worden hoeveel volk zich concentreert op een bepaalde locatie. 

Een handig en efficiënt middel voor crowdmonitoring, is het gebruik van een cameraobservatiesysteem gestuurd vanuit een commandopost. Een camerasysteem heeft als voordeel dat zowel het aantal mensen op de site gemonitord kan worden maar ook het gedrag van de mensen. Bij problemen kunnen ook medewerkers gerichter worden aangestuurd.

2.   Controlesystemen

Crowd controlesystemen kunnen worden ingezet om te reageren op voorspelde of niet-voorspelde gedragingen van groepen of mensenmassa's. Het is erop gericht om het ongewenste gedrag te beheersen en te beperken en daardoor terug te keren naar een normale situatie.

2.1.       Lichtkranten en ledschermen

Lichtkranten en ledschermen zijn een goed medium om de massa te sturen. Zo kan er via digitale borden op gewezen worden dat een plein volzet is of dat de snelste route van punt A naar punt B verloopt via een andere weg. Om aan actieve crowdcontrol te doen dienen de schermen wel actief aangepast en gestuurd te kunnen worden.

2.2.       Audiocommunicatie

Ook via audiocommunicatie kan men ingrijpen op ongewenste situaties of ongewenst gedrag bijsturen. Dat kan via de stagemanager, de PA en geluidsinstallatie, de optredende groep, megafoons, enz.

Daarnaast is het gebruik van radiocommunicatie onder medewerkers essentieel om snel te kunnen bijsturen waar nodig. Bovendien zijn het maken van afspraken, opstellen van alarmeringsschema’s, standaardboodschappen, enz. daarbij onontbeerlijk. Elke medewerker moet vooraf weten wie geïnformeerd moet worden, waarover, wanneer en hoe. 

2.3.       Website en sociale media

Via de website en sociale media van de organisator kan het publiek (en de omgeving) worden ingelicht over last minute wijzigingen, verkeersinfo, mogelijke hinder, problemen en oplossingen, enz. 

Maak ook een gedragscode of huisreglement op en maak ze kenbaar via je je website en facebook zodat bezoekers van je fuif of evenement er kennis van kunnen nemen. 

2.4.       Security, vrijwilligers, stewards, fuifbuddies, …

Een van de voornaamste taken van stewards, security, … is publieksbegeleiding. Zij kunnen bv. instaan voor de telling van het aantal toeschouwers, het informeren van publiek, het assisteren van de hulpdiensten, enz. Ze helpen met andere woorden problemen te voorkomen en helpen bij de interventie ingeval iets escaleert of dreigt te escaleren.

Om die reden wordt ook aanbevolen om het huisreglement in een plan van aanpak om te zetten voor medewerkers. Zet die op papier en overloop die afspraken tijdens een briefingsmoment. Op die manier weten medewerkers ook hoe ze gepast moeten reageren op bv. rokers, druggebruikers, geweld, overcrowding, enz. 

Als organisator kan je beslissen om een bewakingsteam in te zetten op jouw fuif/evenement.

Zo kan je:

1. Een erkende bewakingsfirma inhuren

2. Vrijwilligers inzetten voor de bewaking

3. Een combinatie van een erkende bewakingsfirma, aangevuld met vrijwilligers. 

Om het effectief en gewenste aantal veiligheidsagenten en vrijwillige stewards te bepalen en vast te leggen wordt best contact opgenomen met de lokale politie Brugge (via evenementen@politiebrugge.be of T 050 44 89 01).

 •  Erkende bewakingsonderneming

Doe je een beroep op een bewakingsonderneming, dan moeten deze erkend zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De onderneming moet een badge en/of identificatiekaart kunnen voorleggen. Bij twijfel of een onderneming erkend is neem dan contact op met de lokale politie Brugge (via evenementen@politiebrugge.be of T 050 44 89 01) of de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid, Tel : 02 557 34 43). Je vindt ook een lijst van alle vergunde bewakingsondernemingen via www.vigilis.be (https://vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=bewaking/klant/ondernemingen/ondernemingen ).

De bewakingsagenten moeten de identificatiekaart zo aanbrengen dat ze voor iedereen duidelijk zichtbaar is.

 Wat de bewakingsagent wel mag doen:

  • Onderhandelen / bemiddelen bij conflicten
  • Aanmanen tot een beter gedrag
  • Er kan/mag enkel sporadisch gefouilleerd worden bv. ad hoc of bij specifieke vermoedens van gevaarlijke voorwerpen
  • Oppervlakkige fouille
  • Toeging weigeren aan personen met gevaarlijke voorwerpen of die niet voldoen aan de huisregels
  • Systematisch fouilleren

 Wat de bewakingsagent niet mag doen:

  • Geweld gebruiken. De portier mag wel een persoon op een duidelijke manier naar de uitgang begeleiden en de toegang weigeren aan ongewenste personen.
  • Controle doen en ingrijpen op het evenement en de onmiddellijke omgeving. Een bewakingsagent kan enkel actief zijn op het evenement zelf. De bewaking kan wel aanwezig zijn buiten de zaal of het evenemententerrein. Bij problemen nemen zij contact op met de politie.
  • Controle op het bezit van ongevaarlijke voorwerpen Bijv. fototoestellen, kledij, enz.
  • Fooien ontvangen. De bewakingsagent mag ook niet laten uitschijnen dat hij dit verwacht.
  • Controle op drugs

 •   Vrijwilligers

Als organisator kan je er ook voor kiezen om vrijwilligers in te zetten op het gebied van security (al dan niet in combinatie of samenwerking met een bewakingsonderneming). Voorwaarde is wel dat de organisator een feitelijke vereniging of vzw is.

Bewakingsactiviteiten kunnen slechts door vrijwilligers worden uitgevoerd wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • Het vrijwilligersteam is samengesteld uit eigen leden van de organiserende vereniging en niet uit derden. Ook personen die een aanwijsbare band hebben met de organisatoren mogen worden ingezet. Dit zijn bijvoorbeeld de leden van een oudervereniging van een school of een vereniging van gewezen leiding van een jeugdbeweging.
  • Je moet toestemming hebben van de burgemeester. Hier vind je hierover de nodige details en een aanvraagformulier.
  • Vrijwilligers mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.
  • Inzet van vrijwilligers kan enkel als je als organisatie slechts sporadisch een evenement organiseert. Je kan dus niet onbeperkt vrijwilligers inzetten. Met ‘sporadisch’ wordt maximaal viermaal per jaar bedoeld. Het is de taak van de lokale overheid om hierop toe te zien.
  • De vrijwilligers die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen (denk hierbij aan vrijwilligers die actief zijn in verschillende organisaties of verenigingen).
  • De vrijwilligers die ingezet worden moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
   • Bepaalde veroordelingen niet opgelopen.
   • Gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België.
  • Vrijwilligers mogen uitsluitend activiteiten van toegangs- en persoonscontrole [1] uitoefenen. Opmerking: Controle van kledij en goederen: enkel na uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester mag er een oppervlakkige controle gebeuren. Een namenlijst van personen die eventueel de controle zullen uitvoeren moet vooraf aan de burgemeester bezorgd worden.

[1] De persoonscontrole is gericht op de controle van het gedrag van personen. Dit betekent dat men het gedrag van personen in bepaalde banen tracht te leiden en/of dat men door het toezicht bepaalde gedragingen wenst te vermijden.

Het toezicht of de controle gebeurt met het oog op de veiligheid. Indien het toezicht of de controle niet te maken heeft met veiligheid, gaat het niet om ‘persoonscontrole’ in de zin van de bewakingswet.

Contactinformatie