Hospitalisatieverzekering

Stad Brugge biedt haar medewerkers de mogelijkheid om aan te sluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering. De huidige verzekeraar is AXA Royal Belge.

Wie kan aansluiten?
Elke medewerker kan aansluiten, ongeacht zijn of haar statuut. Voor het merendeel van deze medewerkers betaalt het stadsbestuur de premie.

Interesse?
Lees de samenvatting van de polis en ga na of je al dan niet in aanmerking komt voor een gratis aansluiting. Wens je de volledige polis te ontvangen of meer info over zaken die niet in de beknopte polis vermeld staan, dan dien je steeds rechtstreeks contact op te nemen met Vanbreda op het nummer 078/15.51.91 of via www.vanbreda.be

 1. Hoe aansluiten?
 2. De jaarpremie
 3. Voor wie gratis?
 4. Wat doen bij hospitalisatie?
 5. Ernstige ziekten
 6. De hospitalisatieverzekering schrappen
 7. Met pensioen?

Hoe aansluiten

Elke medewerker van stad Brugge kan aansluiten bij deze hospitalisatieverzekering. Je statuut speelt hierbij geen rol. Ook gezinsleden (partner + kinderen) kunnen aansluiten àls de medewerker zelf aangesloten is. Zij betalen echter de premie zelf.

Even opgelet: bij je indiensttreding, of wanneer je lid wordt van Sodibrug, ben je niet automatisch aangesloten bij de hospitalisatieverzekering. Stad Brugge sluit enkel medewerkers aan die daar uitdrukkelijk om vragen.
De aansluiting gaat in ten vroegste de eerste van de maand volgend op de maand waarin de dienst Personeel & Organisatie je aansluitingsformulier ontvangt.

Aansluiting gezinsleden
Je kan perfect je inwonende gezinsleden laten aansluiten bij de hospitalisatieverzekering op voorwaarde dat je zelf als personeelslid aangesloten bent.
Hou er wel rekening mee dat, als zij nu nog nergens anders verzekerd zijn, er een wachttijd is van 9 maanden. Als er naadloos overgestapt wordt van de ene naar de andere verzekering, vervalt de wachttijd van 9 maanden, mits je een attest kan voorleggen.

Aansluiting pasgeborenen

Ben je trotse ouder geworden van een kleine spruit? Dan kan je je kindje ook aansluiten bij de verzekering vanaf de geboortedatum. Laat dit best zo vlug mogelijk weten aan de dienst Personeel & Organisatie. Dit kan enkel als je zelf ook aangesloten bent bij de verzekering. Om een wachttijd van 9 maanden te vermijden dien je je pasgeboren kindje aan te sluiten binnen de 3 maanden na de geboortedatum. Het aansluitingsformulier voor pasgeborenen vind je hier.


De jaarpremie

De jaarpremie voor 2018 bedraagt:

 1. tot 25 jaar: € 84,10
 2. 25 tot 65 jaar: € 168,21
 3. 65 tot 70 jaar: € 336,46
 4. + 70 jaar: € 504,67

Deze premie is voor iedereen gelijk. De personeelsleden die geen recht hebben op een gratis aansluiting en de aangesloten gezinsleden betalen evenveel.
Om het kwartaal krijgt men van de verzekeringsmaatschappij een factuur om 1/4 van de jaarpremie te betalen.


Voor wie gratis?

Volgende personeelsleden hebben recht op een gratis aansluiting bij de hospitalisatieverzekering:

 1. collega’s die in dienst komen met een contract onbepaalde duur;
 2. collega’s die op proef in dienst komen, met het oog op een statutaire benoeming;
 3. collega’s die in dienst komen met een contract bepaalde duur, hebben na 1 jaar recht op een gratis aansluiting

Wat doen bij hospitalisatie?

Aangeven van de opname bij Vanbreda

Van zodra je de datum van opname kent, neem je telefonisch contact op met Vanbreda op het nummer 078 15 51 91. Je krijgt een medewerker van het callcenter aan de lijn die jou de nodige vragen zal stellen in verband met de opname. Eens de opname goedgekeurd is krijg je van hen een bevestigingsbrief.
Een opname kan ook digitaal aangeven worden via deze link.

Indienen van de kosten
Kosten gemaakt vanaf 1 maand vóór en tot 3 maanden ná de ziekenhuisopname kun je indienen. Dit kan pas vanaf het moment dat je de verblijfsfactuur ontvangen hebt.
Volgende documenten kan je indienen bij Vanbreda:

 • originele ziekenhuisfacturen;
 • originele kwijtingen van het ziekenfonds (+ eventueel kopie van de doktersrekening);
 • originele attesten van de apotheker met de aangekochte geneesmiddelen.

De snelste manier om kosten in te dienen is digitaal: scan de documenten in en mail ze door naar VRB-HCCO@vanbreda.be OF dien ze online in via deze link.
Je kunt je documenten ook opzenden per post naar Vanbreda Risk & Benefits, Postbus 34 – 2140 Antwerpen. De ziekenhuisfactuur betaal je zelf. De verzekeringsmaatschappij stort dan de tussenkomst op jouw rekening. Dit duurt meestal een drietal weken. Het is belangrijk dat je van alle documenten de originele exemplaren doorstuurt.


Ernstige ziekten

De algemene stelregel in de polis is dat er enkel recht is op een tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij als er een verblijf is in het ziekenhuis.

Voor een aantal ernstige ziekten vervalt deze voorwaarde. Dit betekent dat er geen verblijf nodig is in het ziekenhuis, en dat ook voor ambulante kosten een tussenkomst is voorzien. Dit geldt bij volgende ziekten: 
kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe laterale sclerose, ziekte van Parkinson, difteritis, kinderverlamming, meningitis-cerebrospinalis, pokken, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvonk, suikerziekte, nieraandoeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer, progressieve spierdystrofie, malaria, ziekte van Pompe, ziekte van Creutzfeldt-Jacob en klierziekte.

Welke kosten worden hier vergoed? 
Een belangrijke stelregel is dat de verzekering pas tussenkomst geeft in het geval de kosten:

 • rechtstreeks in verband staan met de ziekte én
 • door het RIZIV erkend zijn.

Bijvoorbeeld: behandelingskosten, analyses en onderzoeken genoodzaakt door de ziekte, medische prestaties, erelonen, kosten voor paramedische prestaties, huren van allerhande materiaal, de medicijnen, ...

Ook sommige - niet door het RIZIV erkende – kosten kan de hospitalisatieverzekering vergoeden. We denken aan homeopathie, acupunctuur, speciaal medisch materiaal en allerhande medische hulpmiddelen die in de speciaalzaken te koop zijn. Een bijkomend belangrijk onderscheid is dat, in geval van een ernstige ziekte, de verzekeringstussenkomst niet beperkt is in tijd. De term pré- en posthospitalisatie vervalt hier dus.


De hospitalisatieverzekering schrappen

Een aansluiting bij de hospitalisatieverzekering kan om drie verschillende redenen geschrapt worden:
 
Op vrijwillige basis
Wie niet langer wil aangesloten zijn bij de hospitalisatieverzekering via Stad Brugge, meldt dit schriftelijk, per mail, of via dit formulier aan de dienst Personeel & Organisatie. Je kan op elk moment beslissen om de aansluiting te schrappen, MAAR de effectieve stopzetting, gebeurt op de vervaldag.

Vrijwillige beëindiging is dus steeds een schrapping op 31/12. Niet meer voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden of verplicht aangesloten zijn bij een andere verzekering, kunnen wel in de loop van het jaar stopgezet worden.

Uit dienst
Ben je niet langer tewerkgesteld bij Stad Brugge? Dan wordt je aansluiting bij de hospitalisatieverzekering onmiddellijk stopgezet, ongeacht de datum. Dit geldt zowel voor jezelf als voor eventuele aangesloten gezinsleden. De premie, die dan eventueel te veel betaald werd, stort de verzekeringsmaatschappij terug op je rekening.
Je hoeft hiervoor zelf geen contact op te nemen met onze diensten.
De dienst Personeel & Organisatie brengt je schriftelijk op de hoogte van de schrapping. Van Vanbreda krijg je ook een attest met de einddatum van de aansluiting. Je kunt dit gebruiken om eventueel naadloos te kunnen overstappen naar een andere verzekering.

Overlijden
Het spreekt voor zich dat de hospitalisatieverzekering stopgezet wordt op de datum van overlijden. Ook hier zal de te veel betaalde premie teruggestort worden.

Met pensioen?
Vanaf het moment dat je met pensioen gaat kan je aangesloten blijven bij de hospitalisatieverzekering mits betaling van de premie. Om een wachttijd van 9 maanden te vermijden dien je dit binnen de 3 maanden door te geven aan de dienst Personeel & Organisatie via dit formulier. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om je aansluiting te schrappen.

(top)

Deel deze pagina