Studie ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen’

29
dec
2018

In 2015 was Stad Brugge één van de laureaten van de Vlaamse ‘Thuis in de Stad’-prijs. De Stad kreeg als prijs een conceptsubsidie van 90.000 euro voor een revitaliseringsstudie voor Zeebrugge. Dit is een studie om de vele lopende processen en projecten van Zeebrugge op een overzichtelijke manier in kaart te brengen.

Hier kun je deze studie downloaden: 

http://downloads.brugge.be/coordinatie/revitaliseringzeebruggex.pdf

Er werd over deze studie door De Toekomst van Brugge ook een brochure uitgegeven. Download deze brochure hier.

Hieronder vier filmpjes over unieke stadsprojecten voor Zeebrugge.

Filmpje 1 over de cruiseterminal

Filmpje 2 over het Stella Marisplein

Filmpje 3 over het ondernemeschap in Zeebrugge

Filmpje 4 over het rijke verenigingsleven dat Zeebrugge telt

De belangrijkste doelstelling is om een toekomstvisie voor Zeebrugge te ontwikkelen die voor een betere band moet zorgen tussen de vier wijken in Zeebrugge onderling en hun samenhang met de haven.

De voorbije maanden werkte het studieteam, bestaande uit AWB – 51N4E – Technum – Rebel en Simply Community, samen met Stad Brugge aan het ontwerp-eindrapport ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen’.

Voor het eerst heeft het stadsbestuur nu een allesomvattende studie voor Zeebrugge in handen, die als leidraad kan dienen bij ontwikkelingen om Zeebrugge een mooie toekomst te geven, op korte, middellange en lange termijn. Belangrijk is ook dat de alle andere actoren (Vlaamse Overheid, MBZ etc.) hier rekening mee kunnen houden bij ontwikkelingen waar zij trekker van zijn.

Aanpak van de studie 

In een eerste fase werd, vaak via workshops, interviews en antropologisch onderzoek, een grondige analyse gemaakt van de situatie, de omschrijving van de problematieken en uitdagingen voor Zeebrugge. Zo konden alle losstaande plannen en projecten samen in kaart worden gebracht.

Dit mondt uit in een reeks uitdagingen voor Zeebrugge, waarvan de vier belangrijke zijn:

 1. Verbinden van de vier wijken (Strandwijk, Stationswijk, Visserswijk, Zeebrugge-Dorp) door wegwerken van barrières
 2. Klaarheid scheppen in het kluwen van processen en projecten
 3. De relatie tussen wonen en de haven
 4. Nood aan kwalitatieve publieke ruimte

Het studieteam ontwikkelde een actieplan om deze uitdagingen aan te pakken: dit bestaat uit de aanpak van elf ‘cruciale plekken’ en de manier om die met elkaar te verbinden via een publiek raamwerk. Er worden ook tien beleidsacties uitgewerkt om Zeebrugge stap voor stap op te waarderen. In de studie wordt voorts bijzondere aandacht besteed aan twee belangrijke Vlaamse projecten, die randvoorwaarden zijnvoor de volwaardige revitalisering van Zeebrugge:

 • De realisatie van een nieuwe zeesluis die zorgt voor een verbeterde nautische toegang tot de achterhaven.

 • De aanleg van de Nx die zorgt voor een ontdubbeling van de verkeersstrook Kustlaan en een afscheiding van het vrachtverkeer. Het havengebied is hierdoor beter bereikbaar. Het havenverkeer wordt ook onttrokken aan de woonkernen.


Opwaardering opstarten vanuit aanpak van elf cruciale plekken

In de studie worden elf cruciale plekken onderzocht die belangrijk zijn voor de herontwikkeling van een bepaalde wijk. Het ene voorstel is al concreter en sneller realiseerbaar dan het andere, maar samen vormen de voorstellen belangrijke bouwstenen voor de revitalisering.

 1. Ontspanningsplein (locatie: het plein ronde Stella Maris kerk): Het plein rond de Stella Maris kerk heeft nood aan een herinrichting, herprogrammering en meer activiteiten voor jong en oud om het gevoel van verloedering en onveiligheid weg te nemen. 

 2. Strandomgeving 2.0. (locatie: het strand ter hoogte van de Strandwijk):Zeebrugge heeft enerzijds met zijn ‘grootste strand van België’ een enorme troef in handen. Anderzijds is de afstand tussen de dijk en het water te groot, waardoor het strand vaak onbenut blijft. Hiervoor kunnen verschillende aantrekkelijke initiatieven worden uitgewerkt.

 3. Kusttransferium (locatie: het deel van de Baron de Maerelaan tussen de Zeedijk en de Kustlaan) Dit gebied wordt vandaag onderbenut als toegangspoort tot de Strandwijk en het strand. Het voorstel wordt gedaan om op termijn een deel van de infrastructuurput te overkappen om geluidshinder te beperken. Het nieuwe platform vormt een kwalitatieve publieke ruimte als toegangspoort tot de strandwijk. Het zou een knooppunt worden van allerlei duurzame en openbare vervoersstromen en openbare verbindingen.

 4. Activiteitenberm (locatie: het gedeelte van de Kustlaan tussen de Baron de Maerelaan en de Visartsluis): Het gedeelte tussen de Baron de Maerelaan en de Visartsluis is tot op vandaag een weinig kwalitatieve verbinding. Het voorzien van overstromingswerende maatregelen vormt een opportuniteit om op deze locatie een wandel- en fietsboulevard aan te leggen, met uniek zicht op de haven.

 5. Kustpark (locatie: het grote driehoekig terrein van de ex-militaire zone Knaepen): Na de sanering van de gronden door Defensie, biedt de ex-militaire zone Knaepen veel opportuniteiten om een publieke ruimte te ontwikkelen als schakel tussen de Strandwijk en de Stationswijk. Het park moet een breed spectrum aan activiteiten aanbieden, zoals tuinieren, kinderboerderij, zwemvijvers, …

 6. Infrastructuurpark (locatie: de verharde oppervlakte die nodig is voor de vele mobiliteits- en haveninfrastructuren in Zeebrugge): De ontwikkeling van de infrastructuurwerkzaamheden voor de Nx biedt mogelijkheden om de verschillende polderlandschappen beter met elkaar te verbinden en nieuwe recreatieve landschappen te voorzien.

 7. Kadeambitie (locatie: de kades rond het Prins Albertdok en het Tijdok): De kades kunnen worden omgevormd tot hoogkwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimtes, waarbij de zwakke weggebruiker op de eerste plaats komt.   

 8. Maakbare kade (locatie: de omgeving rond de Visartsluis): De omgeving van de Visartsluis is ongedefinieerd en onderbenut. De demping en herontwikkeling van de Visartsluis maakt het gebied tot een zeer strategische plek. Ook bij behoud van de Visartsluis heeft de zone rondom de sluis potentieel om uit te groeien tot een aantrekkelijk ingerichte ruimte.  

 9. Stadsboulevard (locatie: de Kustlaan ter hoogte van Zeebrugge): De Kustlaan kan ontwikkeld worden als een centrale groene boulevard waarbij fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer ruimte krijgen.
 • 10.Stedelijk scharnier (locatie: braakliggend terrein tussen de Kustlaan, de oude gebouwen van de Vismijnsite en Seafront): Op dit centraal gelegen terrein, waar de cruiseterminal in opbouw is, kan een aantrekkelijke publieke ruimte gecreëerd worden.

 • 11.Dorpsgrens (locatie: de rand van Zeebrugge-Dorp, richting Knokke-Heist): Er wordt voorgesteld om de sportterreinen te clusteren en een aantrekkelijke omgeving te creëren. Er is ruimte voor kwalitatieve en betaalbare groepswoningen met uitzicht op de havenactiviteit.


Publiek Raamwerk

De revitalisering is pas mogelijk als de vier min of meer afzonderlijke wijken van Zeebrugge met elkaar verbonden worden via een publiek raamwerk. In de studie worden vier manieren uitgewerkt om dit te realiseren:

 1. Strandwandeling: kades omzetten tot een toegankelijk domein
 2. Kustlaan: boulevard met kwalitatieve randen
 3. Bermenlandschap: rest- en groenruimtes omvormen tot een kwalitatief landschap
 4. Polder- en fietstraject: zachte verbindingen tussen de polderdorpen

 
Tien ondersteunende beleidsacties

Een nieuw gerevitaliseerd Zeebrugge kan pas gerealiseerd worden als er belangrijke beleidsacties aan gekoppeld worden. De studie somt er tien op. Deze beleidsacties tonen aan dat Stad Brugge kiest voor een duurzame en kwalitatieve revitalisering.

 1. Actieve en continue ondersteuning door de Stad. De uitgangspunten van deze studie moeten gekend zijn en ondersteund worden door alle stadsdiensten. De lopende en komende projecten en dossiers van Zeebrugge worden permanent gemonitord, afgetoetst en behandeld volgens de principes van deze toekomstvisie.

 2. Planologische en stedenbouwkundige acties. Sommige cruciale plekken vergen een aanpassing van het huidig planologisch kader. Een belangrijke taak van de Stad bestaat uit de opmaak van de nodige RUP’s of, indien de Stad niet bevoegd is, overleg plegen met hogere overheden.

 3. Naar een andere investeringslogica. Budgetten vrijmaken om investeringen te doen waar die nodig zijn. Beleidskeuzes moeten de prioriteiten bepalen.

 4. Heraanleg en goed onderhoud van openbaar domein. In Zeebrugge is het onderhoud en beheer van veel infrastructuur in handen van andere overheden. Er is nood aan een duidelijk en transparant overzicht welke instantie instaat voor de verschillende types onderhoud.

 5. Inzetten op verkeersveiligheid en comfortabele fietsverbindingen. Verkeersveiligheid in Zeebrugge is en blijft een prioriteit. Via de ontwikkeling van een veilig en comfortabel fietsnetwerk kan een belangrijke impuls worden gegeven aan het gebruik van de fiets in en om de haven. Ook de scheiding van zwaar en doorgaand verkeer is belangrijk.

 6. Naar een structurele oplossing voor de vrachtwagens. Los van de tijdelijke omheinde truckparking ter hoogte van de Loodswezenstraat, moet er een kwalitatieve definitieve oplossing worden gerealiseerd voor parkeerplaatsen- en faciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs.

 7. Communicatie en inspraak. De nadruk in de studie ligt op leefbaarheid en dus op mensen. Daarom zetten we nu een uitgebreid traject op om iedereen te informeren en te betrekken. Er komen diverse infomomenten en een publicatie waarin de studie bevattelijk wordt voorgesteld. Vervolgens wordt samen met de bevolking en andere betrokkenen aan de slag gegaan met enkele cruciale plekken en het publieke raamwerk.

 8. Ondersteunen van de lokale handel. Het is noodzakelijk dat er, al dan niet tijdelijke, initiatieven worden genomen om handels- en horecazaken aan te trekken en te ondersteunen.

 9. Een aantrekkelijk evenementenbeleid het hele jaar door. Momenteel vinden er al een aantal evenementen plaats, vooral in de Strandwijk. Streefdoel is om dit uit te breiden, ook naar het volledige grondgebied van Zeebrugge.

10.Een parkeerbeleid op maat van Zeebrugge. Het omgaan met parkeerplaatsen moet deel uitmaken van een parkeeronderzoek.