Een wijkmobiliteitsplan voor Christus-Koning

Wijkmobiliteitsplan: algemene info en verloop project

Wat is een wijkmobiliteitsplan

De Stad Brugge wil dat het goed leven is in Christus-Koning: aangename straten, schone lucht en veilig verkeer voor jong en oud. Daarom maakten en maken we samen met de bewoners in de wijk werk van een wijkmobiliteitsplan.

In een wijkmobiliteitsplan wordt nagedacht over mobiliteit op niveau van de wijk:

 • rijdt er verkeer dat er niet thuishoort?
 • is de wijk veilig voor elke weggebruiker?
 • moet de verkeerscirculatie (rijrichtingen) aangepast worden?
 • zijn er gevaarlijke punten?
 • moet de snelheid aangepast worden?

Doel van het plan is om de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit in de wijk te verbeteren.

Gebied waarvoor het wijkmobiliteitsplan wordt gemaakt

Het studiegebied ligt tussen de N351 Bevrijdingslaan, de R30 Gulden-Vlieslaan en de N9 Scheepsdalelaan. Ten noorden wordt de wijk begrensd door het kanaal Oostende - Gent. Centraal in de wijk ligt de Leopold I- laan. De Leopold I-laan is de ontsluitingsweg van de zuidwestelijke zijde van de woonwijk Christus-Koning. De weg ligt in het verlengde van de noordelijke Leopold II-laan en wordt aan het uiteinde gekruist door de Maria van Bourgondiëlaan (zuid) en de Scheepsdalelaan (noord). Aan zuidelijke zijde van de weg bevindt er zich een brug naar de Bevrijdingslaan, de Buffelbrug.

Zo wordt een mobiliteitsplan opgemaakt:

 • opsporen van de knelpunten in de wijk (bevraging bewoners 2019)
 • onderzoeken van de problemen en knelpunten in de wijk (bijkomend onderzoek 2019)
 • zoeken naar mogelijke oplossingen (voorstellen aan de bewoners voorjaar 2020)
 • komen tot een definitieve oplossing (bewoners kennis laten maken met de concrete voorstellen tot heraanleg van de straten) – najaar 2021
 • uitvoeren werkzaamheden, aanpassingen – timing nog niet gekend

Opsporen van knelpunten in de wijk

De Stad ontving in 2019 van een aantal bewoners van de wijk een verkeersanalyse voor de Leopold I-laan en de Karel de Stoutelaan.

Op Buurt aan de beurt in datzelfde jaar spraken bewoners de wens uit om de studie breder te maken dan slechts deze twee lanen.

In de Houtkaai werden klachten genoteerd over sluipverkeer en hoge snelheden.

Het stadsbestuur besliste dan ook om de verkeerstudie voor de Leopold I-laan en de Karel de Stoutelaan aan te grijpen om een wijkmobiliteitsplan op te maken waarbij deze twee lanen en andere knelpunten bestudeerd zouden worden.

In september 2019 vroeg het stadsbestuur de inbreng van de bewoners en handelaars om inzicht te krijgen in de mobiliteitsproblemen in de buurt. De hele wijk ontving een vragenformulier waarop men knelpunten in de wijk kon vermelden.

De knelpunten onderzocht

De problemen van de wijk werden gebundeld en onderzocht.

De Stad en het studiebureau Arcadis voerden bijkomend onderzoek uit zoals verkeerstellingen, snelheidsmetingen, een herkomst-bestemmingsonderzoek. Er vond een terrein- en ruimtelijke analyse plaats en ongevallengegevens werden opgezocht.

Op basis van de resultaten van de bevraging van de bewoners en de bijkomende onderzoeken kwamen de volgende probleempunten naar voor:

probleempunten voor de volledige wijk:

 • sluipverkeer doorheen de woonwijk (ook in de schoolomgevingen);
 • de hoge verkeersintensiteiten op de Leopold I-laan;
 • oversteekbaarheid, in het bijzonder voor kinderen en senioren en aansluitend de ruimtelijke breuk die de Leopold I-laan vormt voor de wijk Christus Koning;
 • de beleefde hoge snelheid (die weliswaar ontkracht wordt door snelheidsmetingen van de politie);
 • structurele filevorming op de Leopold I-laan richting de Buffelbrug;
 • slechte spreiding haltes openbaar vervoer;
 • de voetgangers en de fietsers hebben te weinig of een te onveilige plaats in de straten;
 • te weinig groen.

probleempunten Leopold I -laan:

 • hoge intensiteiten doorgaand verkeer in beide richtingen;
 • een verkeersonveilig gevoel door te veel verkeer, te veel conflicten, te hoge snelheid, te veel zwaar verkeer …;
 • te weinig groen, rustpunten, lage leefbaarheid;
 • gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de kerk en aan de bocht met de aansluiting Joe Englishstraat (je ziet het verkeer eigenlijk niet aankomen);
 • huidige kwaliteit en comfort van de brede parkeerplaatsen in de Leopold I - laan wordt als kwaliteit gezien. In de zijstraten is dit niet het geval.

probleempunten Karel de Stoutelaan

  • een verkeersonveilig gevoel door te veel verkeer, te veel conflicten, te hoge snelheid, te veel zwaar verkeer;
  • te weinig groen, rustpunten, lage leefbaarheid;
  • deze laan is geen voorrangsweg maar toch neemt men er gewillig voorrang op de zijstraten;
  • onduidelijke/onveilige kruising voor fietsers op de aansluiting Filips de Goedelaan/Keizer Karelstraat.

probleempunten Houtkaai

 • sluipverkeer (bevestigd door het herkomst-bestemmings-onderzoek – fietssnelweg) en hoge snelheid;
 • fietsers komen in verdrukking als fietspad eindigt (nabij de brugonderdoorgang aan het Waggelwater);
 • conflicten tussen fietsers onderling en fietsers en voetgangers, door het smalle profiel.

Het volledig onderzoeksrapport zit bij ‘documenten en plannen’.

Scenario’s voor mogelijke oplossingen

Op basis van de knelpuntenanalyse en bijkomend onderzoek werden een aantal oplossingen uitgewerkt. Deze werden in februari 2020 aan de bewoners voorgesteld tijdens een infomarkt. Aansluitend vonden ook workshops plaats waar de bewoners actief konden meedenken over onder meer de heraanleg van de Leopold I-Laan en de Karel de Stoutelaan.

Op basis van de feedback van de bewoners op de mogelijke voorstellen, werden een aantal acties voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in mei 2020. Het schepencollege gaf groen licht waardoor sommige acties enerzijds konden uitgevoerd worden of anderzijds verder konden uitgewerkt worden. Er werd door het college ook beslist om de Filips de Goedelaan aan het project toe te voegen omdat deze laan weliswaar een fietsstraat is maar de inrichting ervan is daarop niet afgestemd.

Voorstelling acties

Een aantal acties in de wijk werden vastgelegd. Sommige kunnen op korte termijn ingevoerd worden, andere op langere termijn.

De acties hebben betrekking op de volgende straten in de wijk:

de Leopold I-laan: heraanleg met aandacht in het voorstel voor:

  • een trottoir van minstens 2 meter breed met ruimte voor geveltuintjes
  • een vrijliggend fietspad van minstens 2 meter breed met een beperkt hoogteverschil tussen trottoir en fietspad en op kruispunten het fietspad naar de rijweg brengen
  • een veiligheidsstrook tussen fietspad en geparkeerde voertuigen
  • een ruime parkeerstrook van 2,20m die op sommige plaatsen ook ruimte kan bieden voor een zuilvormige boom om op die manier een laankarakter te versterken
  • een rijweg van 3 m breed (of 2,60m als er geen bus passeert)
  • het sluipverkeer en het zwaar vervoer aan banden leggen
  • de kruispunten op de Leopold I-laan een specifieke inrichting geven om de oversteekbaarheid te verhogen (vb kruispunt met Gerard Davidstraat aanleggen met een plateau, middengeleiders voorzien op andere kruispunten, …)
  • een ‘knip’ (een plaats waar gemotoriseerd verkeer niet door mag) komt er niet;

de Karel de Stoutelaan: heraanleg

 • het gedeelte tussen de Leopold I-laan en de Gulden-Vlieslaan kan eenzelfde inrichting krijgen als de Leopold I-laan
 • het gedeelte tussen de Leopold I-laan en de Houtkaai: kan meer woonstraat worden met invoering van zone 30 en gemengd verkeer

de Filips de Goedelaan: herinrichting

 • het principe van de fietsstraat blijft behouden maar de inrichting van de straat is hierop niet voorzien
 • de route tussen het Graaf Visartpark en de Ezelpoort, langs het Stil Ende, moet een echte, groene boulevard worden

de Houtkaai: ingrepen om het doorgaand verkeer aan te pakken en het comfort voor fietsers en voetgangers te verbeteren

 • knip aan Scheepsdalelaan
 • fietsstraat realiseren
 • acties omgeving Waggelwaterbrug

de Gerard Davidstraat – de Lauwerstraat (kindlint) en de Maria van Bourgondiëlaan: fietsstraten

kruispunt Scheepsdalelaan/Leopold I-laan/Leopold II-laan: vierkant groen voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers

Wijkmobiliteitsplan: de acties

Gerealiseerde acties

Ondertussen vonden al een aantal realisaties plaats die kaderen in het wijkmobiliteitsplan:

 • de Gerard Davidstraat, de Maria Van Bourgondiëlaan en de Lauwerstraat werden fietsstraten;
 • de Houtkaai werd aan de kant van de Scheepsdalebrug geknipt voor het autoverkeer in augustus 2020 om zo het sluipverkeer in de wijk aan te pakken en om ervoor te zorgen dat het gevaarlijk rechts indraaien vanaf de Scheepsdalebrug verleden tijd werd;
 • invoeren verbod op linksafslaand verkeer voor het verkeer komende van de Buffelbrug in de Leopold I-laan naar de Maria van Bourgondiëlaan in augustus 2020;
 • installeren van een laad- en loszone in de parkeerstrook aan huisnummer 98 in de Leopold I-laan om de hinder van halthoudende vrachtwagens voor het doorgaand verkeer te beperken. Deze laad- en loszone is voorbehouden om te laden en te lossen van 7u tot 12u. Buiten deze uren is deze parkeerzone een gewone parkeerstrook. Deze nieuwe maatregel werd ingevoerd in augustus 2020;
 • het kruispunt Leopold I-laan/Leopold II-laan/Scheepsdalelaan werd veiliger gemaakt voor de fietsers (afzonderlijke lichtengeregeld oversteekmoment, omgelegde fietspaden). De verkeerslichten werden ook aangepast zodat sinds eind september/begin oktober 2021 dit kruispunt als eerste volledig ‘vierkant groen’ verklaard is in West-Vlaanderen; zie verkeerseducatief filmpje over vierkant groen en persbericht bij 'plannen en documenten'. 
 • aanpassing fietsdoorsteek in het Graaf Visartpark (kant sluis)

Acties in 2022

 • Houtkaai, tussen ‘kleine’ Waggelwaterstraat en Kroonstraat, werd fietsstraat sinds 15 juli 2022;
 • De knip aan de Scheepsdalelaan krijgt een duurzame inrichting (verplaatsen zebrapad, fietsoversteek recht-op-recht brengen, verkeerslichtenregeling afstemmen op de verkeerslichtenregeling van de Scheepsdalelaan) door de Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer. De timing voor deze aanpassingen is nog niet gekend. De kapotte Krakelebrug heeft echter de planning van deze ingrepen beïnvloed. Voor de aanpassingen aan het kruispunt Scheepsdalebrug/Houtkaai/Kolenkai moet er ook geasfalteerd worden. Hiervoor moet de Scheepsdalebrug onderbroken worden. Het is voor het verkeersverloop uiteraard niet opportuun om én de Scheepsdalebrug én de Krakelebrug gelijktijdig te onderbreken. De aanpassingen worden uitgesteld tot er meer nieuws is over de aanpak van de defecte Krakelebrug.
  Na de uitvoering van deze aanpassingen zou de volledige Houtkaai fietsstraat worden, namelijk vanaf de Scheepsdalelaan tot aan de ‘kleine’ Waggelwaterstraat.
 • Vernieuwen nutsleidingen in de Leopold I-laan, Filips de Goedelaan, Zeger van Malestraat en Karel de Stoutelaan als voorbereiding op de geplande heraanleg: start november 2022 – einde 20 januari 2023;
 • Leopold I-laan, Karel de Stoutelaan, Zeger van Malestraat en Filips de Goedelaan: heraanleg
  Na de infomarkt en de workshops in 2020 kon de dienst Openbaar Domein van de Stad Brugge aan de slag om een voorstel voor de heraanleg voor deze straten uit te werken.
  Op 18 juni 2022 werd op een infomarkt het voorstel tot heraanleg van de Karel de Stoutelaan (tussen de Leopold I-laan en de Filips de Goedelaan), de Zeger van Malestraat en de Filips de Goedelaan aan de bewoners voorgesteld.
       
 • Daaropvolgend wordt de heraanleg van de Leopold I-laan en de Karel de Stoutelaan (tussen de Leopold I-laan en de Houtkaai) eveneens op een infomarkt voorgesteld (de timing is nog niet gekend);
 • Ingrepen omgeving Waggelwaterbrug: het lokaal versmallen van de rijweg van de Houtkaai aan de spoorwegonderdoorgang, een voetpad voor de voetgangers, doortrekken fietsstraat tot voor bij het kruispunt met de ‘kleine’ Waggelwaterstraat, het kruispunt met de ‘kleine’ Waggelwaterstraat insnoeren, de rijwegbreedte van de ‘kleine’ Waggelwaterstraat versmallen, ... gestart eind mei 2022 – einde voorzien voor kerst 2022;
 • de invoering van de fietszone in Christus-Koning (sinds 15 juli 2022);
 • de invoering van vierkant groen op het kruispunt Scheepsdalelaan met de R30 (Blankenbergse Steenweg/Steenkaai/Sint-Pieterskaai) door de Vlaamse overheid (werkzaamheden tussen 21 november en 5 december 2022). In de week van 12 – 16 december wordt het ‘vierkant groen’ in dienst gesteld. 

Acties nog zonder concrete timing

 • Over de toekomst van de historische Waggelwaterbrug (en bvb. de restauratie van de voetgangerspasserelle) lopen thans gesprekken met de Vlaamse overheid – De Vlaamse Waterweg en (eigenaar) Infrabel;
 • Lees meer hierover in de folder ‘Wijkmobiliteitsplan Christus-Koning – september 2021’: zie documenten en plannen.

Heraanleg Leopold I-laan

Meer info volgt later.

Heraanleg Karel de Stoutelaan, tussen Leopold I-laan en Houtkaai

Meer info volgt later.

Heraanleg Filips de Goedelaan

Voor meer info, klik hier.

Heraanleg Zeger van Malestraat

Voor meer info, klik hier.

Heraanleg Karel de Stoutelaan, tussen de Filips de Goedelaan en de Leopold I-laan

Voor meer info, klik hier.

Plannen voor de Houtkaai/ Waggelwaterstraat

Voor meer info, klik hier.

Daar vind je het plan en de bewonersbrief met info over de geplande ingrepen en werkzaamheden.

Christus-Koning: eerste fietszone in Brugge

Het College van Burgmeester en Schepenen besliste eind 2021 om een eerste fietszone in Brugge in te richten in de wijk Christus-Koning.

Wat is een fietszone?

 • een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten;
 • de maximumsnelheid is er 30 km/u voor alle weggebruikers;
 • in een fietszone staat de fietser centraal: gemotoriseerd verkeer is te gast en mag de fietsers niet inhalen;
 • een fietszone wordt ingericht in een gebied waar veel fietsers of belangrijke fietsroutes zijn en waar het verblijfskarakter van de wijk primeert.
  De wijk Christus-Koning beantwoordt hieraan door:
  - de aanwezigheid van de FR30 (de Brugse Stadsfietsroute) en de F30 (fietssnelweg Brugge – Oostende) als belangrijke fietsroutes;

- het ‘kindlint’ op de schoolfietsroutes;

- het versterkte verblijfskarakter van de wijk door de reductie van doorgaand verkeer
  door de knip aan de Houtkaai;

 • een fietszone wordt niet ingericht in een gebied met veel doorgaand of zwaar verkeer en met veel parkeerroulatie;
 • een fietszone is gevat tussen 2 of meer wegen met relatief veel verkeer;
 • de bestaande fietsstraten blijven er van kracht.

De fietszones in Christus-Koning

In Christus-Koning zijn er twee fietszones:

 • de zone tussen de Filips de Goedelaan (inbegrepen), de Maria van Bourgondiëlaan (inbegrepen), de Leopold I-laan (niet inbegrepen) en de Scheepsdalelaan (niet inbegrepen)
 • de zone tussen de Houtkaai (inbegrepen), de Maria van Bourgondiëlaan (inbegrepen), de Leopold I-laan (niet inbegrepen) en de Scheepsdalelaan (niet inbegrepen)

De Leopold I-laan zit niet in de fietszone inbegrepen omwille van de verkeersfunctie van deze straat (vandaar dat deze straat bij de heraanleg uitgerust zal worden met fietspaden).

De Karel de Stoutelaan kan wel worden toegevoegd aan de fietszone omdat bij de heraanleg het verblijfskarakter versterkt zal worden.

De fietszones vóór de heraanleg van de Karel de Stoutelaan

De fietszones nà de heraanleg van de Karel de Stoutelaan

Doel fietszones en fietsstraten:

 • het fietsklimaat bevorderen waarbij de fietser prioriteit krijgt in het verkeersverloop

Hoe herken je een fietszone?

 • aan de zonale verkeersborden bij aanvang van de fietszone;
 • aan de rode markering rond de pictogrammen op de rijweg die de fietsstraat bekend maken;
 • aan de sensibiliseringsborden in de zone.

sensibiliseringsbord

pictogram op de rijweg

Timing invoering

Sinds midden juli 2022 is de fietszone in Christus-Koning een feit.

Meer info

Stad Brugge – dienst Mobiliteit
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
mobi@brugge.be
050 47 53 50