Een fuif organiseren kan heel wat geld kosten.
De Stad geeft je graag een duwtje in de rug. 
Je kunt een fuifcheque aanvragen.
Als je aan de nodige voorwaarden voldoet,  kan je deze cheque van 500 euro verdienen.

Voorwaarden

 • Organisator: Je kan een fuifcheque aanvragen als Brugse vereniging of als een groep van minimum 3 personen waarvan de helft van Brugge is en de helft meerderjarig is.
 • Fuifzalen:
  Enkel openbare fuiven georganiseerd in zalen of tijdelijke constructies die voldoen aan de vigerende wetgeving komen in aanmerking.
 • Programma:
  Het programma bestaat uit minstens 2 acts waarvan 1 act gebracht wordt door een Brugse artiest. Als Brugs wordt beschouwd de muziekgroep waarvan de helft van de leden ingeschreven is in het bevolkingsregister van Brugge.
 • Sensibiliseringsactie:
  Je brengt een goed zichtbare sensibiliserende boodschap onder de aandacht van het publiek. Je herhaalt de boodschap regelmatig.
  Door middel van voldoende duidelijk zichtbare affiches, een projectie, een informatiestand, … roep je de jongeren bij het verlaten van de fuif op tot respect voor de buurt (i.f.v. wildplassen, roepen, zwerfvuil, plaatsen van fietsen, het schenken van alcohol en het gebruik van illegale middelen e.d.).
  Hiervoor kun je een eigen affiche of sensibiliseringsmaterieel gebruiken en/of kun je gebruik maken van de voorgedrukte affiches die je kunt krijgen in de Jeugddienst.
 • Gebruik van alcohol en andere middelen: Je voorziet een divers aanbod van niet-alcoholische dranken en de verkoopprijs is lager dan deze van alcoholische dranken.
  Je communiceert duidelijk dat het bezit, gebruik en handel in illegale middelen verboden is en ziet daar ook op toe.
 • Bewonersbrief:
  Je stelt minimaal een week voor het socio-culturele evenement, door middel van een bewonersbrief de inwoners van de plaats van het gebeuren, alsook de inwoners van de nabijgelegen straten, op de hoogte van de fuif.
  Hierbij vermeld je minstens de contactgegevens van de verantwoordelijke, de plaats, de aard van de fuif, het concrete tijdstip, de duur en eventuele consequenties betreffende de bereikbaarheid van de woning.
 • Toezicht:
  De organisator zorgt voor de duur van de fuif voor voldoende toezicht en bewaking. Er moet niet alleen toezicht zijn in de zaal maar ook in de directe omgeving (i.f.v. wildplassen, roepen, zwerfvuil, plaatsen van fietsen, gebruik van en dealen van illegale middelen e.d.).
  Dit kan via een interne ploeg vrijwilligers of via een externe erkende securityfirma. Het toezicht moet steeds door minimum 2 personen gebeuren.
  De aard en de omvang van het toezicht moeten in redelijke verhouding staan tot de grootte en aard van de fuif.
  Indien je niet werkt met een externe security-firma, dan moet je de namen van de vrijwillige personen die zullen instaan voor de bewaking minstens 30 dagen voor de aanvang van de fuif melden aan de Politie die dit ter goedkeuring voorlegt aan de Burgemeester. Vrijwilligers die de bewaking op zich nemen moeten herkenbare kledij dragen.

Procedure

 • Dien minstens 30 dagen voor aanvang van de fuif je aanvraag voor een fuifcheque in bij de Stad, samen met de nodige bijlagen (zie hieronder).
 • De Stad brengt je er schriftelijk van op de hoogte of je aanvraag werd goedgekeurd.
 • Na het evenement dien je de gevraagde documenten in bij de Stad (zie hieronder).
 • De Stad controleert of alles correct is. Is dat het geval, dan krijg je het bedrag op je rekening.

Meebrengen

Bij aanvraag:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de organisator
 • Een nauwkeurige omschrijving van het evenement met inbegrip van naam, beknopte ontstaansgeschiedenis, thema, doelstelling, datum en tijdsverloop, plaats, opsomming van deelnemende groepen, doelpubliek, geplande promotie en eigen creatieve inbreng.
 • Een uitvoerige omschrijving van de sensibiliseringsactie
 • Formulier aanvraag voor fuifcheque
 • Formulier aanvraag om toelage

30 dagen na het evenement

 • Een werkingsverslag
 • Een financieel verslag met de geldige betalingsbewijzen
 • Alle publiciteits- en bewijsmateriaal met betrekking tot het evenement

Bedrag

Je kunt tot 500 euro krijgen.

Regelgeving

Reglement betreffende de ondersteuning van socio-culturele evenementen voor de jeugd.

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  Door corona werken we tijdelijk uitsluitend op afspraak. Leg je afspraak vast via https://afspraken.brugge.be. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge info@brugge.be

  • Vandaag van 08:30 tot 17:00
  • Morgen van 08:30 tot 17:00
  Alle openingsuren