Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen

De stedenbouwkundige verordeningen omvatten stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn bij bouwactiviteiten.
De voorschriften kunnen betrekking hebben op :

 • afbraakwerken
 • bouwhoogte
 • daken
 • functiewijzingen
 • garagepoorten
 • gevels schilderen en pleisteren
 • groenbescherming
 • materiaalgebruik
 • minimum verblijfsoppervlakte
 • opsplitsen van een pand
 • parkeerruimtes en fietsstallingen
 • vellen en aanplanten van beplantingen
 • voortuinen

Waar is een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van toepassing?

Ze gelden doorgaans voor het volledig Brugs grondgebied.
Sommige bepalingen zijn alleen van toepassing in bepaalde delen van de stad zoals de binnenstad en de Lisseweegse dorpskom of in landelijke gebieden. Of soms alleen voor gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Aanpassing gemeentelijke stedenbouwkundige verordening mobiliteitsaspecten - artikel 10 tot en met 14

Het besluit met de definitieve vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2023. De wijziging van de verordening treedt in werking 14 dagen na deze bekendmaking.

Voor een centrumstad is een toekomstgericht mobiliteitsbeleid onmisbaar. De wijziging wil het mogelijk maken om alternatieve oplossingen voor de parkeerbehoefte uit te werken bij projecten met een bepaalde schaalgrootte en zo de principes van een duurzaam parkeerbeleid te verankeren in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

BPA en RUP?

Als de stedenbouwkundige verordeningen strijdig zijn met de voorschriften van een geldend BPA, RUP of niet vervallen verkaveling dan geldt in deze gevallen de regelgeving van dit BPA, RUP of de verkaveling.

Voor items die niet in een BPA, RUP of niet-vervallen verkaveling zijn geregeld, gelden de voorschriften van deze verordening wel.

Contactinformatie