Concessie begraafplaats

Een concessie verleent aan de concessiehouder het recht van gebruik van een grafplaats voor een bepaalde duur. 

Je kunt een concessie voor de duur van 15 jaar, 25 jaar of 50 jaar krijgen voor:

 • begraving in volle grond
 • grafkelder
 • begraving in een columbarium
 • begraving in een urneveld

Voor nieuw aangekochte grafkelders en urnekelders is de duur van de concessie voor 50 jaar. Neem hiervoor contact met team Overlijden.

Indien je opteert om géén betalende concessie aan te gaan, blijft het graf gratis 10 jaar bestaan. Gedurende die 10 jaar of op het einde van die 10 jaar kan je deze omzetten naar een betalende concessie, waarbij de concessie dan een aanvang neemt 1 januari na de sterfdatum.

Deze laatse optie is voorzien voor nabestaanden die geen concessie willen of kunnen betalen.

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een concessie

 • Een concessie is niet overdraagbaar.
 • Je kunt alleen een concessie krijgen voor plaatsen bestemd als grafplaats.
 • de kostprijs van een grafconcessie voor niet-Bruggelingen is het dubbele dan de kostprijs voor Bruggelingen

 

Heb je reeds een concessie dan moet je:

 • een grafteken plaatsen: ten laatste tegen het einde van de zesde maand te rekenen vanaf de eerste bijzetting of begraving;
 • dit grafteken gedurende de volledige duur van de concessie laten staan en in goede staat onderhouden;
 • je schikken naar alle huidige en toekomstige reglementen en ordemaatregelen omtrent de begrafenisdienst.

Procedure

Wanneer je concessie verlengen?

 • Aan de ingang van alle begraafplaatsen kun je lijsten raadplegen met daarop de aankondiging van de consessies die datzelfde jaar vervallen. 
 • Eén jaar voor het vervallen van de vergunning worden bij de grafplaats bordjes geplaatst om het vervallen van de concessie aan te kondigen. Je wordt hiervoor niet aangeschreven.
 • Je kan ook contact opnemen met het Huis van de Bruggeling om te weten wanneer een concessie eindigt.
 • Je raadpleegt de website van stad Brugge.

Wil je weten hoelang de huidige concessie voor een bepaald graf nog loopt, kijk dan zeker de lijst na https://www.brugge.be/overzicht-begraafplaatsen.

Hoe je concessie verlengen?

Meebrengen

 • identiteitskaart

Bedrag

De prijzen van de concessies zijn vastgesteld in een retributiereglement. Je kan een verlenging van een concessie krijgen volgens de voorwaarden en het tarief die op dat ogenblik van kracht zijn.

Prijzen concessies 

Voor het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon in vergunde grond is, naargelang de aard van de begraving, navolgende retributie verschuldigd :

1. Volle grond:

Duur

 

Tarief vanaf 1.05.2023

15j

1-persoon

€334

15j

 Per bijzetting in meer

€537

25j

1-persoon

€474

25j

Per bijzetting in meer

€803

50j

1-persoon

€685

50j

Per bijzetting in meer

€1.148

 

Tot de leeftijd van 12 jaar wordt de concessie gratis aangeboden. Vanaf de leeftijd van 12jaar tem 18jaar wordt slechts de helft van de te betalen retributie aangerekend. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Brugse inwoner en een niet-inwoner van Brugge.

Niet-inwoners van Brugge betalen het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur.

Een Brugse inwoner definiëren we als een burger die zijn domicilieadres in Brugge heeft of die 20 jaar aaneensluitend in Brugge heeft gewoond en aansluitend in de laatste levensfase gehuisvest is in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling buiten Brugge of gaan inwonen is bij een familielid buiten Brugge.

Bij het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner wordt voor een niet-inwoner een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie van 1-persoon voor de gekozen duur.

De ambtenaren van de Europese Gemeenschap, die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en die hun reële verblijfplaats in Brugge hebben, definiëren we als Brugse inwoner. De betrokkenen of de nabestaanden leveren het bewijs van verblijf in Brugge en van de duur ervan.

 • Verlening vergunning volle grond:

Duur

Type

Tarief vanaf 01.05.2023

5j

1-persoon

€111

5j

 Per bijzetting in meer

€179

15j

1-persoon

€334

15j

 Per bijzetting in meer

€537

25j

1-persoon

€474

25j

Per bijzetting in meer

€803

50j

1-persoon

€685

50j

Per bijzetting in meer

€1.148

 

Tot de leeftijd van 12 jaar wordt de concessie gratis aangeboden. Vanaf de leeftijd van 12jaar tem 18jaar wordt slechts de helft van de te betalen retributie aangerekend. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Brugse inwoner en een niet-inwoner van Brugge.

Voor de verlenging wordt gekeken naar de oorspronkelijke concessie. Indien bij aanvang van de concessie het tarief voor niet-inwoners van Brugge werd toegepast betalen zij tevens bij verlenging het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur bij verlenging.

Voor de verlening wordt steeds gekeken naar de oorspronkelijke concessie. Indien bij de aanvang van de concessie er een toeslag voor het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner werd toegepast, wordt bij de verlenging tevens een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie van 1-persoon voor de gekozen duur.

2. Grafkelder:

Duur

Type

Tarief vanaf 01.05.2023

50j

1 à 3pers.

€1.833

50j

4 à 6 pers.

€3.008

50j

7 à 9 pers.

€4.285

 

Niet-inwoners van Brugge betalen het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur.

Een Brugse inwoner definiëren we als een burger die zijn domicilieadres in Brugge heeft of die 20 jaar aaneensluitend in Brugge heeft gewoond en aansluitend in de laatste levensfase gehuisvest is in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling buiten Brugge of gaan inwonen is bij een familielid buiten Brugge.

Bij het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner wordt voor een niet-inwoner een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie van €685.

De ambtenaren van de Europese Gemeenschap, die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en die hun reële verblijfplaats in Brugge hebben, zijn definiëren we als Brugse inwoner. De betrokkenen of de nabestaanden leveren het bewijs van verblijf in Brugge en van de duur ervan.

 • Verlenging vergunning grafkelder:

Duur

Type

Tarief vanaf 01.05.2023

5j

1 à 3pers.

€184

5j

4 à 6 pers.

€302

5j

7 à 9 pers

€429

 

15j

1 à 3pers.

€550

15j

4 à 6 pers.

€906

15j

7 à 9 pers

€1.285

25j

1 à 3pers.

€920

25j

4 à 6 pers.

€1.500

25j

7 à 9 pers

€2.142

50j

1 à 3pers.

€1.833

50j

4 à 6 pers.

€3.008

50j

7 à 9 pers.

€4.285

 

Voor de verlenging wordt gekeken naar de oorspronkelijke concessie. Indien bij aanvang van de concessie het tarief voor niet-inwoners van Brugge werd toegepast, betalen zij tevens bij verlenging het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur bij verlenging.

Voor de verlening wordt steeds gekeken naar de oorspronkelijke concessie. Indien bij de aanvang van de concessie er een toeslag voor het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner werd toegepast, wordt bij de verlenging tevens een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie van respectievelijk €111 voor een verlenging van 5jaar,€334 voor een verlenging van 15jaar, €474 voor de verlenging van 25jaar en €685 voor een verlenging van 50jaar.

3. Urnen:

Duur

Aard

tarief

15j

Per nis/urnegraf

€334

25j

Per nis/urnegraf

€474

50j

Per nis/urnegraf

€685

 

Tot de leeftijd van 12 jaar wordt de concessie gratis aangeboden. Vanaf de leeftijd van 12jaar tem 18jaar wordt slechts de helft van de te betalen retributie aangerekend. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Brugse inwoner en een niet-inwoner van Brugge.

Niet-inwoners van Brugge betalen het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur.

Een Brugse inwoner definiëren we als een burger die zijn domicilieadres in Brugge heeft of die 20 jaar aaneensluitend in Brugge heeft gewoond en aansluitend in de laatste levensfase gehuisvest is in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling buiten Brugge of gaan inwonen is bij een familielid buiten Brugge.

Bij het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner wordt een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie per nis voor de gekozen duur.

De ambtenaren van de Europese Gemeenschap, die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en die hun reële verblijfplaats in Brugge hebben, zijn definiëren we als Brugse inwoner. De betrokkenen of de nabestaanden leveren het bewijs van verblijf in Brugge en van de duur ervan.

Voor elke bijzetting in een nis/urnegraf wordt een toeslag aangerekend van ½ van het aangerekend tarief voor de gekozen duur. Het verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van de nog resterende termijn van de concessie.

De max. capaciteit van een nis bedraagt respectievelijk 2 urnen en waar mogelijk tot 3 urnen.(afhankelijk van de grootte van de urne)

4. Bijkomende retributies

Deze retributies worden aangerekend bovenop de voorgaande vermelde retributies opgenomen onder punt 1 tem punt 2.

4.1. Huur van kelders en columbariumnissen:

Duur

Type grafkelder

Tarief vanaf 01.05.2023

50jaar

1 à 3 pers

€788

50jaar

4 à 6 pers

€1.118

50jaar

7 à 9 pers

€1.803

 

Urnekelders en columbariumnissen

€232

 

4.2. Huur van sokkels voor urnezandgraven en –kelders:

Aard

Tarief vanaf 01.05.2023

Per sokkel

€232

 

4.3. Naamplaatje

Voor de personen die worden uitgestrooid op een strooiweide die deel uitmaakt van één van de stedelijke begraafplaatsen  kan op de herdenkingsmuur of –zuil een naamplaatje aangebracht worden tegen een bedrag van 52,00 euro.

Dit naamplaatje blijft voor een periode van minimaal 10 jaar, volgend op het jaar van overlijden, aan de muur of zuil  bevestigd.

4.4. Overname grafmonument

De retributie bedraagt 52,00 euro voor personen die voor hun overleden verwanten ofwel een aan het stadsbestuur vervallen kader of een aan het stadsbestuur vervallen monument wensen over te nemen. Deze retributie wordt cumulatief toegepast.

4.5. Plaatsen steunplaten voor het vastzetten van grafmonumenten :

Op de begraafplaatsen waar gebruik gemaakt wordt van de door het stadsbestuur vooraf geplaatste steunpalen van beton voor het vastzetten van grafmonumenten is een bedrag verschuldigd dat vastgesteld wordt op:

 Aard

Tarief vanaf 01.05.2023

Voorgeschreven steunplaten

€89

 

Uitzonderingen

 • Een grafconcessie die oorspronkelijk voor eeuwig werd aangegaan, is sinds de wet van 20 juli 1971 beperkt in tijd tot 50 jaar. Een eeuwige concessie kun je kosteloos verlengen.
 • Iedereen die het aanbelangt kan een grafconcessie stopzetten of verlengen. Bij onenigheid beslist de familierechtbank.

Regelgeving

 • Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
 • Politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad op 23 november 2015.

Contactinformatie