Gratis huisvuilzakken

Het stadsbestuur geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken aan bepaalde personen om medische en/of financiële redenen. 

Het gaat om restafvalzakken (bruin) en PMD-zakken (blauw).

Voorwaarden

De zakken kunnen worden afgehaald tot en met 31 mei van het jaar volgend op het desbetreffende aanslagjaar van de milieubelasting.

Volgende personen hebben recht op gratis huisvuilzakken :

MEDISCHE REDENEN

 1. personen met incontinentie en thuisdialysepatiënten

FINANCIËLE REDENEN

2.1. Personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
2.2. Personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
2.3. Personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming - IT of inkomensvervangende tegemoetkoming - IVT of tegemoetkoming hulp aan bejaarden - HAB)
2.4. Personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW)

 

Personen met medische redenen hebben recht op:

2 rollen van 20 huisvuilzakken van 75 liter
OF
4 rollen van 20 huisvuilzakken van 40 liter

  

Personen met financiële redenen hebben recht op (categorieën 2.1. tot 2.4.) :

Gezinnen:

2 rollen van 20 huisvuilzakken van 75 liter én 1 rol van 20 PMD-zakken
OF
4 rollen van 20 huisvuilzakken van 40 liter én 1 rol van 20 PMD-zakken

Alleenstaanden:

1 rol van 20 huisvuilzakken van 75 liter én 1 rol van 20 PMD-zakken
OF
2 rollen van 20 huisvuilzakken van 40 liter én 1 rol van 20 PMD-zakken

Procedure

Gratis huisvuilzakken kunnen op vertoon van de nodige documenten (zie hieronder) afgehaald worden op één van de volgende plaatsen:

  • het snelloket van het Huis van de Bruggeling
  • Openbaar Domein - Stadsreiniging (magazijn)
  • gemeenteafdelingen

Meebrengen

Voor alle categorieën:

  • Aanslagbiljet milieubelasting van het jaar waarvoor zakken worden gevraagd
    (voor alleenstaanden op eigen naam, voor gezinnen op naam van het gezinshoofd).
    Als je dit niet meer hebt, kun je het aanvragen bij de dienst Fiscaliteit (zie : kopie aanslagbiljet aanvrager)
  • Bewijs van betaling van de milieubelasting
  • Identiteitskaart van de afhaler

 Bijkomende specifieke documenten:

1. Personen met incontinentie en de thuisdialysepatiënten:

Doktersattest van incontinentie of thuisdialyse of een verklaring van de dokter op apart attest (zie Documenten hiernaast).

2.1. Personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB):

Attest gewaarborgd inkomen voor bejaarden voor het jaar waarvoor zakken worden gevraagd
(afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag (tel. 0800 502 46 (gratis nummer) – meer info via www.onprvp.fgov.be)

2.2. Personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO):

Attest inkomensgarantie voor ouderen voor het jaar waarvoor zakken worden gevraagd
(afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag (tel. 0800 502 46 (gratis nummer) – meer info via www.onprvp.fgov.be)

2.3. Personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap (IT - IVT - HAB):

Attest van de F.O.D. Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de belanghebbende recht heeft op een Integratietegemoetkoming (IT), een Inkomenvervangende Tegemoetkoming (IVT) of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (HAB). Een rekeninguittreksel met bewijs van tegemoetkoming (vermelding IT of IVT of HAB) volstaat ook.

2.4. Personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW):

Attest OCMW waaruit blijkt dat belanghebbende minstens 6 maanden recht heeft op leefloon of equivalent leefloon (bestaansminimum).

Uitzonderingen

Naast het verkrijgen van gratis zakken om financiële redenen, kan men daarbovenop omwille van medische redenen ook gratis huisvuilzakken verkrijgen.

Een afgifte van gratis zakken om financiële redenen wordt steeds op naam van de referentiepersoon van het gezin geregistreerd.
Voor hetzelfde jaar kunnen slechts 1x gratis zakken omwille van financiële redenen worden afgegeven ten voordele van deze referentiepersoon.

Gratis zakken omwille van medische redenen worden dan weer geregistreerd op naam van de persoon zelf.
Ook hier kan een persoon slechts 1x gratis zakken ontvangen omwille van medische redenen binnen hetzelfde jaar.

Wel kan dus een bepaald persoon gratis zakken ontvangen als referentiepersoon om financiële redenen én daarbovenop nog eens zakken om medische redenen als individueel natuurlijk persoon.
Binnen hetzelfde gezin is het niet mogelijk dat meerdere personen gratis zakken krijgen omwille van medische redenen.

Deel deze pagina

Contactinformatie