Gratis huisvuilzakken

Het stadsbestuur geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken aan bepaalde personen om medische en/of financiële redenen. 

Het gaat om restafvalzakken (bruin) en PMD-zakken (blauw).

 

Voorwaarden

De zakken kunnen worden afgehaald tot en met 31 mei van het jaar volgend op het desbetreffende aanslagjaar van de milieubelasting.
De milieubelasting dient te zijn betaald om recht te hebben op gratis huisvuilzakken.

Volgende personen hebben recht op gratis huisvuilzakken :

MEDISCHE REDENEN

 1. personen met incontinentie en thuisdialysepatiënten

FINANCIËLE REDENEN

2.1. Personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
2.2. Personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
2.3. Personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming - IT of inkomensvervangende tegemoetkoming - IVT)
2.4. Personen met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB)
2.5. Personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW) 

Personen met medische redenen hebben recht op:

2 rollen van 20 huisvuilzakken van 75 liter
OF
4 rollen van 20 huisvuilzakken van 40 liter  

Personen met financiële redenen hebben recht op (categorieën 2.1. tot 2.4.) :

Gezinnen:

2 rollen van 20 huisvuilzakken van 75 liter én 1 rol van 20 PMD-zakken
OF
4 rollen van 20 huisvuilzakken van 40 liter én 1 rol van 20 PMD-zakken

Alleenstaanden:

1 rol van 20 huisvuilzakken van 75 liter én 1 rol van 20 PMD-zakken
OF
2 rollen van 20 huisvuilzakken van 40 liter én 1 rol van 20 PMD-zakken

 

Procedure

Gratis huisvuilzakken kunnen op vertoon van de nodige documenten (zie hieronder) afgehaald worden op één van de volgende plaatsen:

 • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling
 • Openbaar Domein (magazijn stadsreiniging)
 • gemeenteafdelingen

 

Meebrengen

 

Voor alle categorieën:

 • Identiteitskaart van de afhaler (identiteitskaart van de rechthebbende is niet nodig)
 • Indien de milieubelasting minder dan 1 week geleden werd betaald, is het mogelijk dat het afhaalpunt dit nog niet digitaal kan controleren,
  breng in dit geval ook zeker mee :
  - aanslagbiljet milieubelasting van het jaar waarvoor zakken worden gevraagd (voor alleenstaanden op eigen naam, voor gezinnen op naam van het gezinshoofd)
  Als je dit niet meer hebt, kun je het aanvragen bij de dienst Fiscaliteit (zie : kopie aanslagbiljet aanvrager)
  - bewijs van betaling van de milieubelasting

 Bijkomende specifieke documenten per categorie:

1. Personen met incontinentie en de thuisdialysepatiënten:

Doktersattest van incontinentie of thuisdialyse of een verklaring van de dokter op apart attest (zie Documenten hiernaast).

 

2.1. Personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB):

Attest gewaarborgd inkomen voor bejaarden voor het jaar waarvoor zakken worden gevraagd
(afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag (tel. 0800 502 46 - gratis nummer) – meer info via www.onprvp.fgov.be)

 

2.2. Personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO):

Attest inkomensgarantie voor ouderen voor het jaar waarvoor zakken worden gevraagd
(afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag (tel. 0800 502 46 - gratis nummer) – meer info via www.onprvp.fgov.be)

 

2.3. Personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap (IT - IVT):

 • geldig attest IT of IVT afkomstig van F.O.D. Sociale Zekerheid (het attest moet duidelijk vermelden dat er een financiële tegemoetkoming geldt voor IT of IVT)

OF

 • een recent rekeninguittreksel waarop een storting met de vermelding IT of IVT

 

2.4. Personen met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: tegemoetkoming hulp aan bejaarden THAB)

 • geldig attest van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood afkomstig van de mutualiteit of zorgkas (het attest moet duidelijk vermelden dat er een financiële tegemoetkoming geldt voor ZOZ)

OF

 • een recent rekeninguittreksel waarop een storting met de vermelding ZOZ (of THAB) staat.

2.5. Personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW):

Attest OCMW waaruit blijkt dat belanghebbende minstens 6 maanden recht heeft op leefloon of equivalent leefloon (bestaansminimum).

 

Uitzonderingen

Binnen een gezin kunnen meerdere personen één maal per aanslagjaar omwille van medische redenen gratis zakken verkrijgen (indien voor elke persoon aan de voorwaarden is voldaan).
Daar boven op kunnen per gezin ook éénmaal per aanslagjaar omwille van financiële redenen gratis zakken worden verkregen. maw betrokkene heeft dus recht op beiden. 

Je moet de aanvraagprocedure wel opnieuw doen. Je kan maar één reden per keer selecteren.

Enkel financiële reden met financiële reden mag niet gecombineerd worden vb iemand die leefloon heeft van het OCMW en ook een tegemoetkoming, deze heeft maar 1 keer recht.

Afgifte per aanslagjaar is mogelijk tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar.

Een afgifte van gratis zakken om financiële redenen wordt steeds op naam van de referentiepersoon van het gezin geregistreerd.
Gratis zakken omwille van medische redenen worden dan weer geregistreerd op naam van de persoon zelf.

 

 

 

Contactinformatie

Contactpersonen

  • Stads Reiniging