Gratis huisvuilzakken ophalen

Stad Brugge geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken (gele restafvalzakken en blauwe PMD-zakken) aan bepaalde personen om medische en/of financiële redenen. 

De zakken kunnen worden opgehaald tot en met 31 mei van het jaar volgend op het desbetreffende aanslagjaar van de milieubelasting.

Hiervoor kun je:

 • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis.

Voorwaarden

Medische redenen

 • Personen met incontinentie en thuisdialysepatiënten.
 • Deze personen hebben recht op 10 rollen van 30 liter huisvuilzakken OF 5 rollen van 60 liter huisvuilzakken.


Financiële redenen

 • Personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB).
 • Personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
 • Personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming - IT of inkomensvervangende tegemoetkoming - IVT).
 • Personen met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB).
 • Personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW) 


Gezinnen
met financiële redenen hebben recht op:

 • 8 rollen van 30 liter of 4 rollen van 60 liter huisvuilzakken
 • 2 rollen PMD.


Alleenstaanden
met financiële redenen hebben recht op:

 • 4 rollen van 30 liter of 2 rollen van 60 liter huisvuilzakken
 • 1 rol PMD.


NIeuw - Extra krediet:
Wie voor bepaalde soorten afval verplicht gebruik moet maken van ondergrondse containers, die kan extra gratis toegangsbeurten krijgen tot deze containers.

Procedure

Gratis huisvuilzakken kunnen op vertoon van de nodige documenten (zie hieronder) opgehaald worden op één van de volgende plaatsen:

 • onthaal van het Huis van de Bruggeling
 • deelgemeentehuizen

 

Meebrengen

Voor alle categorieën

 • Identiteitskaart van de afhaler (identiteitskaart van de rechthebbende is niet nodig)

Bijkomende specifieke documenten per categorie

Personen met incontinentie en de thuisdialysepatiënten:

 • Jaarlijks doktersattest van incontinentie of thuisdialyse of een verklaring van de dokter op apart attest.
  Download hier dit document.

Personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB): 

 • Attest gewaarborgd inkomen voor bejaarden voor het jaar waarvoor zakken worden gevraagd (afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag  – meer info via www.onprvp.fgov.be).

Personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO): 

 • Attest inkomensgarantie voor ouderen voor het jaar waarvoor zakken worden gevraagd (afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag  – meer info via www.onprvp.fgov.be).

Personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap (IT - IVT):

 • Geldig attest IT of IVT afkomstig van F.O.D. Sociale Zekerheid (het attest moet duidelijk vermelden dat er een financiële tegemoetkoming geldt voor IT of IVT).
 • Of een recent rekeninguittreksel waarop een storting met de vermelding IT of IVT.

Personen met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: tegemoetkoming hulp aan bejaarden THAB)

 • Geldig attest van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood afkomstig van de mutualiteit of zorgkas (het attest moet duidelijk vermelden dat er een financiële tegemoetkoming geldt voor ZOZ).
 • Of een recent rekeninguittreksel waarop een storting met de vermelding ZOZ (of THAB) staat.

Personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW): 

 • Attest OCMW waaruit blijkt dat belanghebbende minstens 6 maanden recht heeft op leefloon of equivalent leefloon (bestaansminimum).

Uitzonderingen

Binnen een gezin kunnen meerdere personen éénmaal per aanslagjaar omwille van medische redenen gratis zakken verkrijgen (indien voor elke persoon aan de voorwaarden is voldaan).

Daarbovenop kan een gezin wel ook nog éénmaal per aanslagjaar omwille van financiële redenen gratis zakken bekomen. Per aanvraag kan je echter maar één reden per keer selecteren, voor de verschillende redenen moet je dus een afzonderlijke aanvraag doen.

Wie aan verschillende van de financiële criteria voldoet (bv. iemand die een leefloon heeft van het OCMW én een tegemoetkoming ontvangt), heeft maar éénmaal recht op de huisvalzakken om financiële redenen.

Afgifte per aanslagjaar is mogelijk tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar.

Een afgifte van gratis zakken om financiële redenen wordt steeds op naam van de referentiepersoon van het gezin geregistreerd. Gratis zakken omwille van medische redenen worden dan weer geregistreerd op naam van de persoon zelf.

Regelgeving

Meer info over de omschakeling van de huisvuilzakken en het eventueel inruilen vind je hier https://www.brugge.be/het-nieuwe-afvalbeleidsplan

Contactinformatie