Hemelwaterpremie

Premie voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het openbaar rioolnet en het gebruik van hemelwater bij bestaande woningen.

Deze premie is uitdovend. Er worden geen nieuwe aanvragen aanvaard. Bij lopende dossiers kunnen nog facturen worden ingediend.

Opknappremie

Het premiepakket van deze premie werd gedeeltelijk opgenomen in het aanbod van de Opknappremie.

Voorwaarden

Het stadsbestuur gaf je eerder al een principiële goedkeuring. Daarin werd bepaald welke werken aan je woning betoelaagd worden. De ingediende facturen moeten betrekking hebben op deze werken.

Procedure

Je dient voldoende gedetailleerde facturen in. Na een controle van de facturen en een plaatsbezoek beslist het college van burgemeester en schepenen over de uitbetaling van de premie.

Meebrengen

De voldoende gedetailleerde facturen.

Bedrag

Premiepercentage

De premie bedraagt 50% van het aanvaard factuurbedrag.

Maximumpremies
  • Afkoppeling van het hemelwater van het rioleringsnet: 250 euro.
  • Realiseren van aansluitingen op bestaande of nieuwe regenwaterputten: 100 tot 250 euro, afhankelijk van het aantal aansluitingen en of het om een nieuwe of bestaande regenwaterput gaat.

Contactinformatie