Hergebruik bemalingswater

Voor sommigen is het misschien verwonderlijk, maar in Vlaanderen is er een hoge waterschaarste. Dit komt door de hoge bevolkingsdichtheid en een hoog waterverbruik in combinatie met het ontbreken van heel grote rivieren die Vlaanderen van grote hoeveelheden bruikbaar water voorzien.

Als er in perioden van droogte ogenschijnlijk zuiver water van op bouwwerven in de riool stroomt, dan roept dat vragen op. Aannemers die water oppompen om de werf droog te houden (m.a.w. ‘bronbemalingen’ uitvoeren) wordt gevraagd om dit bemalingswater buiten de bemalingszone maximaal terug in de bodem te later infiltreren, om zo de impact op het grondwaterpeil in de bredere omgeving te beperken. Soms is dat niet mogelijk en werd een vergunning bekomen om het water in de riolering te lozen.

We zoeken nu samen naar pragmatische oplossingen om onvervuild bemalingswater nuttig aan te wenden voor hergebruik (opslag in bassins, watercontainers, op peil houden waterkwaliteit oppervlaktewater, …) om zo lozing in de riool te beperken. De kwaliteit van het water is evenwel van belang om de mogelijkheden voor hergebruik te bepalen. Om vraag en aanbod door de dienst leefmilieu aan elkaar te linken, is er nu een online formulier voor:

  • Aannemers/bemalingsfirma’s die water aanbieden
  • Bedrijven of particulieren die water nodig hebben

Hier meer info over het oppompen van grondwater bij bouwwerken of hoe je dit best aanpakt.

 

Procedure

vul het webformulier in.

Contactinformatie