Herinrichting Komvest

Situering project

Het verkeersknooppunt Komvest - kleine ring – Walweinstraat baart veel bewoners zorgen. Ook de Komvest zelf (woonstraat tussen Walweinstraat en Wulpenstraat) verdient een aantal ingrepen om van deze straat een echte woonstraat te maken. De beide situaties werden onderzocht en voorstellen tot verbetering werden uitgewerkt.

De kleine ring valt onder het beheer van de Vlaamse overheid waardoor deze overheid het budget zal voorzien voor de herinrichting van de kleine ring.

De Komvest, tussen de Walweinstraat en de Wulpenstraat, is een stadsweg waardoor Stad Brugge de investeringen in deze straat voor haar rekening neemt.

De aanpassingen zijn voorzien in 2022.

Toelichting door burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem

Toelichting door Bart Slabbinck, deskundige Mobiliteit bij Stad Brugge

In tegenstelling tot wat in de video vermeld is, zijn reacties welkom tot en met 3 januari.

Voorstel tot aanpassingen van het verkeersknooppunt op de kleine ring

  • komend van de Bloedput wordt de kleine ring, vanaf Komvest 40, aan weerszijden op 1 rijvak gebracht. Het invoegen (‘ritsen’) van het verkeer op het kruispunt met de Komvest/Walweinstraat zelf wordt hiermee vermeden wat ook de oversteekbaarheid zal verbeteren;

  • als gevolg van het verminderen van de rijvakken worden de groenstroken in de middenberm tussen de 1 x 1 rijvakken uitgebreid;

  • de fietsers steken de kleine ring over op twee enkelrichtingsoversteken wat de fietsbeweging richting de Walweinstraat zal verbeteren en wat ook de verkeersveiligheid zal verhogen;

  • de middenberm wordt gesloten ter hoogte van Komvest 40 waardoor de ruimtelijke kwaliteit verhoogt. De middenberm wordt doorgetrokken en onthard (wordt groene berm);

  • op de kleine ring komt er ook een nieuwe bushalte als overstappunt tussen de centrumlijn, de voorstadslijn Sint-Jozef – Koolkerke en de streeklijn Knokke – Heist (hiermee anticiperen we al op het nieuwe bussenplan dat eind 2021 van start zal gaan);
  • op de kleine ring komt er ook een nieuwe uitrit van Genencor International BV (zie verder).

 

Ontwerpplan voor een meer veilig verkeersknooppunt Komvest x ring x Walweinstraat

Bekijk hier dit ontwerpplan

Voorstel voor een meer veilige Komvest, tussen Walwein- en Wulpenstraat, als woonstraat

  • in de Komvest, tussen Walweinstraat en Genencor International BV, wordt het huidige fiets- en wandelpad enkel voorbehouden voor wandelaars en joggers. Het wandelpad wordt doorgetrokken over de parkeerplaatsen aan Genencor International BV naar het voetpad richting Wulpenstraat.

  • De fietsers zullen fietsen op de rijweg die uitgerust wordt met fietssuggestiestroken. Er komt ook een belijning van de parkeervakken op de rijweg. Hierdoor versmalt het wegbeeld wat de naleving van de zone 30 in de Komvest als woonstraat ondersteunt;
  • vanuit een nastreven van een goed nabuurschap stelt Genencor International BV voor om een nieuwe uitrit op de kleine ring te realiseren naast de brandweerkazerne. Als gevolg hiervan zal de huidige in- en uitrit in de Komvest, tussen Walwein- en Wulpenstraat, nog enkel dienen als inrit. Hierdoor zal de Komvest ontlast worden van vrachtverkeer wat de leefbaarheid en de veiligheid in deze straat ten goede komt;

  • ook het parkeren nabij de inrit van Genencor International BV wordt herschikt. Het ‘haaks parkeren’ wordt vervangen door ‘langs parkeren’ wat ook de mogelijkheid biedt voor de inpassing van een fietsentrommel en het doortrekken van het wandelpad (zie eerder).

 

Voorstellen voorgelegd aan de bewoners

De voorstellen tot herinrichting werden voorgelegd aan de betrokken bewoners. Deze konden tot 4 januari 2021 hun opmerkingen en vragen indienen. Alle reacties worden momenteel onderzocht en met de bevoegde diensten besproken. Hierna ontvangen de bewoners feedback.