Het nieuwe afvalbeleidsplan

In het beleidsprogramma 2019-2024 wil Brugge de OVAM streefcijfers voor restafval halen tegen 2022 door maximaal in te zetten op het voorkomen, sorteren en recycleren van afval.
Daartoe wordt een vernieuwd afvalbeleid ingevoerd met onder andere extra ophaalrondes, extra fracties en enkele tariefverschuivingen.
De gemeenteraad keurde het nieuw afvalbeleid op 29 maart 2021 goed.

 

1 april 2021


De Nieuwe Blauwe Zak (PMD)

Sedert 1 april 2021 mogen in de blauwe PMD-zak ook botervlootjes, yoghurtpotjes, verpakkingsfolies, witte of zwarte kunststofvlootjes voor vlees- en viswaren... meegegeven worden. Ze worden in een aparte verwerkingsinstallatie gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen.
De prijs van een PMD-zak werd verlaagd van €0,25 naar €0,15.

Terwijl er in de praktijk ongeveer de helft meer afval in de PMD-zak mag, werd de prijs dus bijna gehalveerd.
Je vindt hier de nieuwe sorteerregels terug

De nieuwe PMD-zakken kregen een andere bedrukking met de nieuwe sorteerregels, maar wie nog oude zakken heeft, mag die onbeperkt verder gebruiken.

Op de recyclageparken wordt PMD ook opnieuw ingezameld.
Je moet het PMD wel aanvoeren in een PMD-zak.
De aparte inzameling van de plastic folies op de recyclageparken werd stop gezet omdat deze folies vanaf 1 april 2021 in de PMD-zak mogen.

Milieu- en gebruiksvriendelijke afvalzakken

Sedert 1 april 2021 stapten we ook over op milieuvriendelijke afvalzakken, gemaakt van minstens 80 procent gerecycleerd materiaal voor huisvuil, bedrijfsafval en PMD. De zakken worden extra dik gemaakt zodat ze minstens even stevig zijn.
Om een rol afvalzakken handelbaar te houden, bevatten de rollen huisvuil- en bedrijfsafvalzakken nog slechts 10 i.p.v. 20 zakken.
De blauwe PMD-rollen blijven 20 zakken bevatten.

De restafvalzakken werden ook iets kleiner.
Doordat alle plastic verpakkingen nu in de Nieuwe Blauwe Zak (PMD) mogen, kwam er veel ruimte vrij in de restafvalzak, ruimte die voorheen werd ingenomen door licht plastic afval.

De restafvalzakken werden dus verkleind om er voor te zorgen dat de zak niet te zwaar wordt voor zowel de aanbieder als voor de ophaalploeg.
Een andere reden is het feit dat de restafvalzak minder snel gevuld raakt en dus langer dan een week zou blijven staan, wat kan leiden tot geurhinder.

Vanaf 1 april 2021 werd de 75L-huisvuilzak vervangen door een 60L-zak, de 40L-zak door een 30L-zak. Ook de bedrijfsafvalzak werd verkleind tot 60L.
De verkoopprijs voor de huisvuilzakken bleef ongewijzigd op 1,10 euro voor groot (60L) en 0,60 euro voor klein (30L). De prijs voor de 60L-bedrijfsafvalzak werd eveneens 1,10 euro

De appartementszak werd ook verkleind naar 110 liter met behoud van de verkoopprijs (2,1 euro/zak) en de evenementenafvalzak van 160 liter kost voortaan 2,90 euro/zak.

De oude restafvalzakken van 40 liter en 75 liter alsook de bedrijfsafvalzakken kunnen worden gebruikt tot eind augustus 2022.
Als je de zakken die je thuis nog hebt liggen onmogelijk kan opgebruiken tegen eind augustus 2022, dan vind je even verderop info hoe je die toch nog kan inwisselen.

De oude evenementenafvalzak kan nog onbeperkt verder in de tijd worden aangeboden.

Grofvuilophaling

Vanaf 1 april 2021 betaal je 15 euro (i.p.v. 12,39 euro) voor een grofvuilophaing van max. 1 m³ bij je thuis.
Meer info hoe en wanneer je hiervoor een afspraak maakt met IVBO vind je op de afvalkalender.

1 januari 2022

GFT-ophaling: tot 35 procent minder restafval

Tot nog toe werd het restafval verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. Dat is goed, maar het kan nog beter. Daarom zullen we vanaf 1 januari 2022 groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) in aparte zakjes ophalen.

Dat GFT, of ook organisch afval genoemd, kan worden gecomposteerd of vergist, om op die manier compost te maken, en in het geval van vergisting wordt er ook biogas gemaakt dat kan omgezet worden in hernieuwbare elektriciteit en groene warmte.

Ook kunnen door het hergebruik van de compost voedingstoffen zoals koolstof, stikstof, fosfor en kalium herwonnen worden als grondstoffen als onderdeel van circulair materiaalgebruik, wat een voordeel is ten opzichte van verbranding van het organisch afval.

Om dit sorteergedrag aan te moedigen zal een zeer goedkope bio-afbreekbare GFT-zak worden aangeboden (15 liter-zak tegen 15 eurocent of 30 liter-zak tegen 30 eurocent).


Wekelijks opgehaald op zelfde dag als restafval

De GFT-zakken zullen wekelijks worden opgehaald op dezelfde ophaaldag als het restafval. De huidige inzamelingen voor tuinafval en snoeihout blijven onverminderd bestaan.

Uit ervaring met andere steden en gemeenten weten we dat we 25 tot 35 procent van ons restafval als GFT kunnen inzamelen.

Om iedereen te motiveren om zowel de zeer goedkope PMD- alsook de GFT-zak te gebruiken, zal het prijsverschil tussen de heel voordelige GFT-zak en de zak voor restafval meer afgetekend gemaakt worden.

De prijs van de 60L-restafvalzak (zowel particulier als voor bedrijven) zal daarentegen worden opgetrokken naar 1,70 euro om maximaal aan te zetten tot goed sorteren. De prijs van de 30L-restafvalzak wordt evenredig opgetrokken en is dan 0,85 euro. Deze prijzen komen overeen met de gemiddelde prijzen in Vlaanderen. De nieuwe zakken zullen vanaf januari een andere kleur krijgen (huishoudelijke restafvalzakken worden geel i.p.v. bruin en de groene bedrijfsafvalzakken krijgen een witte kleur).

De oude bruine restafvalzakken van 30 en 60 liter én de oude groene bedrijfsafvalzakken kun je nog tot eind augustus 2022 aanbieden.
Als je de zakken die je thuis nog hebt liggen onmogelijk kan opgebruiken tegen eind augustus 2022, dan vind je even verderop info hoe je die toch nog kan inwisselen.
 

Wie goed sorteert, kan tot 40 procent kosten besparen

Elke inwoner die optimaal sorteert, zal merken dat hij of zij geld bespaart. Daarnaast werd beslist om de milieubelasting gefaseerd af te schaffen.

In 2023 wordt de milieubelasting gehalveerd voor alleenstaanden en gezinnen.
In 2024 dan, als het nieuwe sorteren goed is ingeburgerd, wordt de milieubelasting afgeschaft.

Een doorsneegezin van drie personen zou in 2022 en 2023 maandelijks amper 1 euro extra uitgeven aan zakken, wat ruimschoots wordt gecompenseerd door een halvering van de jaarlijkse milieubelasting voor alleenstaanden en gezinnen vanaf 2023.
Wie nog beter sorteert of thuis composteert, zal nog meer besparen.
Vanaf 2024, wanneer de milieubelasting helemaal verdwijnt, realiseert ons voorbeeldgezin zelfs een maandelijkse besparing van bijna 40 procent in vergelijking met voor 2021. 

Aandacht voor kwetsbare groepen

De sociale correcties (gratis zakken voor mensen in armoede of omwille van medische redenen) worden onverkort gehandhaafd maar werden aangepast aan het nieuwe afvalbeleid. Begeleiding bij sortering zal worden voorzien en voldoende zakken zullen ter beschikking blijven van wie dit nodig heeft.
De experten van het OCMW werken een nieuw ondersteuningsplan uit.

Door de uitbreiding van de PMD-sorteerregels waardoor bijkomend afval uit de restafvalzak in de PMD-zak terecht komt en door het verkleinen van de restafvalzak was een nieuwe regeling voor de sociale correcties vanaf 1 april 2021 noodzakelijk:

 • De personen met incontinentie en de thuisdialysepatiënten hebben nu jaarlijks recht op 50 huisvuilzakken van 60 liter of 100 huisvuilzakken van 30 liter voor restafval (ongewijzigd volume restafval omdat dit restafval niet in de PMD-zak kan).
 • De personen die recht hebben op gratis huisvuilzakken omwille van financiële redenen hebben voortaan vanaf 1 april 2021 jaarlijks recht op hetzelfde aantal kleinere restafvalzakken als voorheen. Gezinnen krijgen echter een bijkomende rol PMD-zakken.

 • Wie woont in een zone waar verplicht gebruik moet worden gemaakt van ondergrondse containers krijgt de sociale correctie onder de vorm van een extra krediet op de persoonlijke rekening (let wel : ook deze sociale correctie moet ter plaatse worden gevraagd in het Huis van de Bruggeling of in een gemeente-afdeling).
  Momenteel is dit enkel het geval op ’t Zand voor de fractie restafval.

De nieuwe regeling i.v.m. sociale correcties vind je vanaf 1 april hier.

 

Wat met bruine restafvalzakken of groene bedrijfsafvalzakken die je niet meer kan opgebruiken vóór eind augustus 2022 ?

Zoals hierboven vermeld zal de kleur van de restafvalzakken vanaf 1 januari 2022 veranderen. Bruine restafvalzakken worden vervangen door gele zakken, de groene afvalzakken voor bedrijven worden wit. Enkel de evenementenafvalzak blijft zijn groene kleur behouden.

 

Geldigheidsduur en inruilmogelijkheid huidige afvalzakken


Alle bruine restafvalzakken kunnen nog tot eind augustus 2022 aan de ophaalwagen van IVBO worden aangeboden. Dit geldt ook voor de groene bedrijfsafvalzakken. Enkel de evenementenafvalzakken blijven ongewijzigd, en kunnen blijven aangeboden worden.

 

Wie nog ongeopende rollen bruine restafvalzakken of groene bedrijfsafvalzakken heeft, kan die gedurende het hele jaar 2022 omwisselen in volgende stedelijke verkooppunten:

 

 • Huis van de Bruggeling en alle gemeenteafdelingen: alle groene bedrijfsafvalzakken en alle bruine restafvalzakken (uitgezonderd appartementszakken enkel omwisselbaar in Huis van de Bruggeling en deelgemeentehuis Zeebrugge);
 • Recyclageparken: alle bruine restafvalzakken uitgezonderd appartementszakken;
 • Groencompostering Pathoekeweg: alle groene bedrijfsafvalzakken.

 

Bij omwisseling moet men wel het prijsverschil bijpassen tussen de officiële prijs die in de stedelijke verkooppunten bij de aankoop van toepassing was, en de nieuwe prijs die vanaf 1 januari 2022 geldt.

 • wissel rol van 20 stuks bruin 40 liter voor 2 rollen van 10 stuks geel 30 liter: 5 euro;
 • wissel rol van 10 stuks bruin 30 liter voor 1 rol van 10 stuks geel 30 liter: 2,50 euro;
 • wissel rol van 20 stuks bruin 75 liter voor 2 rollen van 10 stuks geel 60 liter: 12 euro;
 • wissel rol van 10 stuks bruin 60 liter voor 1 rol van 10 stuks geel 60 liter: 6 euro;
 • wissel rol van 20 stuks bedrijfsafval groen 78 liter (aangekocht vóór 9/4/2021) voor 2 rollen van 10 stuks wit bedrijfsafval 60 liter: 14 euro;
 • wissel rol van 10 stuks bedrijfsafval groen 60 liter (aangekocht vanaf 9/4/2021) voor 1 rol van 10 stuks wit bedrijfsafval 60 liter: 6 euro;
 • wissel pak appartementszakken bruin voor pak appartementszakken geel: 20 euro.

 

 

Wat met oude bruine restafvalzakken die men via de regeling ‘sociale correcties’ kreeg?

 

Rollen die vóór 1 april 2021 werden uitgereikt (40 en 75 liter) via de regeling ‘sociale correcties’, kan men omwisselen als men het prijsverschil bijpast.


Volledige rollen bruine restafvalzakken van 30 en 60 liter die via de regeling van sociale correcties werden uitgereikt tussen 1 april 2021 en 31 december 2021, kunnen gedurende het hele jaar 2022 in het Huis van de Bruggeling en in de deelgemeentehuizen omgeruild worden tegen nieuwe zakken, echter beperkt per reden van uitgifte tot volgend maximum aantal.

 

- medische redenen 60 liter: max. 3 rollen omwisselen;

- medische redenen 30 liter: max. 6 rollen omwisselen;

- financiële redenen 60 liter, gezin: max. 3 rollen omwisselen;

- financiële redenen 30 liter, gezin: max. 5 rollen omwisselen;

- financiële redenen 60 liter, alleenstaande: max. 2 rollen omwisselen;

- financiële redenen 30 liter, alleenstaande: max. 3 rollen omwisselen.