Het nieuwe 't Zand

 

't Zand

 

Uitvoering van de werkzaamheden


Onderbreking Boeveriestraat en Hauwerstraat voor werkzaamheden aan de nutsleidingen

werken nutsleidingen fase 2

8 maart -> 30 april

Plannen: ter inzage in Mijn Brugge
Heraanleg 't Zand: fase 1 - start: 2 januari 2017

nieuwsbericht met info over fase 1 van de heraanleg

werfzone en omleidingsplan fase 1

Hieronder filmpje van de heraanleg die nu bezig is

Fontein van 't Zand komt naar het Koning Albert I-park, kant Oostmeers

Het stadsbestuur keurde de nieuwe inplantingsplaats van de fontein in het Koning Albert I-park goed.

Hier meer details over de exacte locatie en een aantal simulatiefoto's.

Infopunt heraanleg 't Zand en Vrijdagmarkt

Op maandag 26 september 2016 starten de werkzaamheden aan de nutsleidingen op ’t Zand, meer bepaald tussen de Noordzandstraat en de Westmeers, in de zone tussen de horecazaken en de rijweg. Vóór Kerstmis moeten deze werkzaamheden afgerond zijn. Vanaf januari 2017 beginnen dan de rioleringswerken en de heraanleg.

Bewoners/bezoekers kunnen met hun vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden terecht in het infopunt dat Stad Brugge installeert in In&Uit, ’t Zand 34 (Concertgebouw) en in Mijn Brugge.

In In&Uit en in Mijn Brugge kan men vragen/opmerkingen noteren. Elke werkdag worden de ingevulde kaartjes opgehaald en behandeld door de bevoegde diensten. Vragen/opmerkingen van algemeen belang komen op de website www.brugge.be/hetnieuwezand te staan in de rubriek ‘veel gestelde vragen’. De indiener van de vraag ontvangt persoonlijk een reactie op zijn vraag of opmerking via het Meldpunt.

In&Uit werd als locatie voor het infopunt gekozen omwille van de ligging van het kantoor in de nabijheid van het project. Uiteraard kunnen de mensen met hun vragen of opmerkingen ook online terecht via communicatie@brugge.be 

In&Uit is open van maandag tot en met zaterdag  van 10 tot 17 uur en op zondag van 10 tot 14  uur. Gesloten op 25 december en 1 januari.

Zes borden op 't Zand en de Vrijdagmarkt kondigen heraanleg aan.

Er staan op 6 verschillende plaatsen op ’t Zand en de Vrijdagmarkt borden met het toekomstbeeld van het plein én met de aankondiging van de werkzaamheden.

Zo staat er een bord in het Koning Albert I park, achterkant Concertgebouw in de buurt van de rei tegenaan de Westmeers,die open gemaakt wordt. Een bord staat op de hoek van de Boeveriestraat/Vrijdagmarkt en op dit bord krijg je het toekomstig beeld op ’t Zand gezien vanuit de Boeveriestraat.

borden 't ZandDe andere borden staan respectievelijk op het tunneldak tussen de twee wegen van de Hoefijzerlaan, op 't Zand plein zelf en één kant Zuidzandstraat. Het zesde bord vindt men op de Vrijdagmarkt tegenaan de Hauwerstraat.

De borden maken de bewoners en de bezoekers nu al vertrouwd met het nieuwe plein aan de hand van deze beelden. Op de borden staan ook de aanvangsdatum en de einddatum van deze heraanleg. 

De plaatsing van deze borden maakt deel uit van de communicatie-campagne die de stad voert om Bruggelingen en de bezoekers over deze wegwerkzaamheden te informeren.

Heraanleg (riolering en bovenbouw)

De heraanleg is gestart op 2 januari 2017 en duurt tot midden 2018.

De heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt gebeurt in 5 fasen. Dit om:

 1. de hinder te spreiden
 2. ervoor te zorgen dat ’t Zand niet één grote werfzone wordt
 3. sommige evenementen mogelijk te houden tijdens de heraanleg
 4. de omleidingen voor fietsers en voetgangers te beperken
 5. de ondergrondse parking steeds via één paviljoen met lift bereikbaar te houden.

Thematische toelichting bij het definitieve ontwerp van West 8

Fietsenstallingen

Verkeer & Mobiliteit

Bestrating

Openbare toiletten

Bomen

Boombanken

Technische voorzieningen

Terrassen

Toegankelijke rei

En wat met de fontein?

Boek

 

FIETSENSTALLINGEN

’t Nieuw Zand krijgt er in totaal een vierhonderdtal kwalitatieve fietsenstallingen bij en alle fietsstalplaatsen verhuizen ondergronds. 
Op die manier wordt het open karakter van het plein maximaal gevrijwaard.

fietsenstallingen 't zand

Om het gebruik van de nieuwe fietsenstallingen aan te moedigen, wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de aantrekkelijkheid en de veilige inrichting ervan.

De totale capaciteit van de huidige ondergrondse, bewaakte fietsenparking aan de Noordzandstraat wordt opgetrokken naar 502 stalplaatsen. Het gaat om 338 vrij toegankelijke fietsenstallingen en daarnaast blijft de afgesloten en permanent beveiligde fietsenstalling voor 164 fietsen (met badgesysteem) ook behouden. De fietser zal deze fietsenparking kunnen betreden via twee toegangshellingen. De ene wordt geplaatst tussen de Noordzandstraat en de Zuidzandstraat, de andere tussen de Smedenstraat en de Noordzandstraat. De lift in het paviljoen kant Noordzandstraat biedt een derde mogelijkheid om de fietsenparking te bereiken.

De huidige fietsparking aan het Concertgebouw krijgt eveneens een uitbreiding met 63 stalplaatsen. De bestaande fietsstallingen worden bovendien comfortabel heringericht. Om het gebruiksgemak te verhogen, wordt de trap van en naar de fietsenparking minder steil.

De trappen van beide fietsenparkings krijgen aan weerszijden een fietsgoot. Om het comfort en de toegankelijkheid nog te verhogen, werd het oorspronkelijke idee (een trap om naar beneden te gaan en een roltapijt om zich naar boven te begeven) aangepast. In het nieuwe plan wordt in de toegang tussen de Smedenstraat en de Noordzandstraat gewerkt met twee automatische roltapijten. Door het bijkomende roltapijt kunnen personen met een zwaar beladen fiets vlot de fietsparking binnengaan en verlaten.

VERKEER & MOBILITEIT

Het luik mobiliteit/verkeer zorgde voor discussie. Rekening houdend met de ontvangen reacties en bezorgdheden werd het initieel voorgestelde concept verder uitgewerkt en verfijnd. De belangrijkste uitgangspunten van het finale voorstel zijn:

 • aan de kant Vrijdagmarkt wordt een rijweg voor 2-richtingsverkeer voorzien; deze weg wordt in hoofdzaak gebruikt voor het openbaar vervoer en taxi’s, maar ook voor de ontsluiting van West-Brugge. Er wordt in essentie een nieuwe ‘lus’ gecreëerd (Smedenpoort - Hendrik Consciencelaan - Boeveriestraat - Vrijdagmarkt - Smedenstraat), waardoor het autoverkeer komende uit de Boeveriestraat toelating krijgt om via de Vrijdagmarkt en de Smedenstraat de binnenstad te verlaten. Dit faciliteert de ontsluiting van de wijk West-Brugge.

  vrij verkeer 't Zand

 • er komt geen doorgaande verbinding voor gemotoriseerd verkeer tussen de Boeveriestraat naar de Zuidzandstraat.
  Ook de afslaande beweging voor auto’s komende uit de Boeveriestraat richting Unesco-rotonde verdwijnt (met uitzondering voor taxi’s). Dit om de druk van het ‘sluipverkeer’ op West-Brugge in het algemeen en op de Boeveriestraat in het bijzonder weg te nemen.
 • het gemotoriseerd verkeer dat van de Unesco-rotonde komt, kan -zoals op vandaag- rechts afslaan en zo de Zuidzandstraat/Steenstraat binnenrijden.
 • de Smedenstraat is met de wagen bereikbaar vanuit 3 verschillende rijrichtingen: vanuit de Noordzandstraat, vanuit de Hoefijzerlaan en vanuit de Vrijdagmarkt.
 • zoals initieel voorzien, verdwijnt de rijweg aan de kant Noordzand-/Zuidzandstraat van het plein. Zo wordt het plein in de praktijk ‘doorgetrokken’ tot aan de terrassen van
  ‘t Zand. Op de plaats waar nu de rijweg ligt wordt in de pleinbevloering wel een markering aangebracht die aangeeft waar mag gereden worden in functie van bevoorrading van de horecazaken en het Concertgebouw (laden en lossen binnen de venstertijden). Het verdwijnen van deze rijweg betekent ook dat de bestaande autoverbinding tussen de Oostmeers-Westmeers en ‘t Zand verdwijnt. In de nieuwe situatie zal er een nieuwe verkeerslus ontstaan tussen Oostmeers en Westmeers om zo de ring te bereiken.
 • het openbaar vervoer kan langs de Vrijdagmarkt de Hoefijzerlaan op; daartoe wordt aan de pleinzijde een exclusieve afslagstrook voor het openbaar vervoer voorzien; de bussen van De Lijn hebben daar voorrang op het gemotoriseerd verkeer dat uit de Noordzandstraat komt.

  openbaar vervoer 't Zand

 • gelet op de nabijheid van het kruispunt met de Boeveriestraat wordt de Hauwerstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door het afsluiten van de Hauwerstraat ter hoogte van de Vrijdagmarkt wordt een autoluwe verbinding voor fietsers en voetgangers gecreëerd tussen de beurshal en ‘t Zand. Wagens kunnen via Hauwerstraat - Zwijnstraat - Sint-Maartensbilk - Maagdenstraat circuleren.
 • in de wijk West-Brugge worden punctueel een aantal rijrichtingen aangepast om alles bereikbaar te houden. Ook de ‘rechts-in, rechts-uit’-mogelijkheid ter hoogte van het kruispunt Koning Albert I-laan – Hendrik Consciencelaan blijft behouden.
 • fietsers en voetgangers mogen zich vrij bewegen over het nieuwe plein.
  Waar de doorgaande verbinding tussen de Boeveriestraat en de Zuidzandstraat ‘geknipt’ wordt voor gemotoriseerd verkeer blijft deze verbinding wel gevrijwaard voor fietsers. In het gabariet van de weg worden, aan weerszijden, ook gemarkeerde fietspaden voorzien; op het kruispunt hebben de fietsers voorrang op het gemotoriseerd verkeer.
  Langs het Concertgebouw verloopt het fietsverkeer volledig aan de zijde van het Koning Albert I-park.

Met deze wijzigingen werd een compromis gevonden waarbij de essentie van het initiële concept behouden blijft, maar waarbij toch tegemoetgekomen wordt aan een aantal fundamentele opmerkingen/bezorgdheden die naar voor kwamen tijdens de inspraakronde. Het spreekt voor zich dat deze wijzigingen bij invoering nauwlettend opgevolgd en geëvalueerd zullen worden. 

BESTRATING

algemeen
Het plein wordt intensief gebruikt, vaak door zware voertuigen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de funderingen. Afhankelijk van het gebruik en de zone op het plein wordt een aangepaste bestratingsdikte voorzien. De bestrating van het nieuwe plein en de zone er rond wordt hoofdzakelijk in granietklinkers uitgevoerd, een duurzaam en degelijk materiaal dat voldoet aan de comforteisen, onder meer door de mogelijkheid om te werken met fijne voegen. Voetgangers zullen gemakkelijk kunnen stappen over de vlakke bovenzijde van de stenen.

bestrating 't Zand

opdeling en organisatie
De bestrating wordt als een mozaïek van vlakken ingevuld. De mozaïek gaat in dialoog met de verschillende gevels van de omliggende gebouwen maar vormt ook een abstracte organisatiefiguur in de ruimte. De uitvoering gebeurt in een variatie aan granietklinkers die per zone verschillen van kleur, afwerking en legverband.

Het verschil in bestratingsvlakken zorgt naast de ruimtelijke opdeling en samenhang ook voor een helder organisatiepatroon voor de opstelling van de wekelijkse markt. Deze opstelling gaat uit van het bundelen van enkele rijen die door iets ruimere doorgangen met elkaar verbonden worden. Het aantal standplaatsen blijft nagenoeg gelijk, zowel voor de marktkramen als foorattracties.

laden en lossen
Op en rond het plein worden verschillende laad- en loszones voorzien. Deze worden aangegeven met een subtiele markering, bijvoorbeeld door middel van klinknagels.

slechtzienden
In de heraanleg gaat ook aandacht naar de slechtzienden. 
Het bestratingspatroon laat een integratie van markeringselementen 
in langs- en dwarsrichting toe.

OPENBARE TOILETTEN

We vinden het belangrijk dat mensen terecht kunnen op kwalitatieve openbare toiletten. Daarom komen er nieuwe toiletten in het hoofdpaviljoen op ’t Zand. We voorzien twee herentoiletten, twee urinoirs, drie damestoiletten en een gehandicaptentoilet op het gelijkvloers van het hoofdpaviljoen.

Bovendien vernieuwen we de afvoer van de twee bestaande, bovengrondse urinoirs. Zo willen we  geurhinder van deze urinoirs tegengaan.

BOMEN

De bomen op ’t Zand die begin januari jl. gerooid werden zijn in grote lijnen op te delen in 2 grote groepen. Eén helft van de bomen stond er reeds bij de aanleg van ’t Zand in z’n huidige toestand begin de jaren ’80. Een tweede helft werd aangeplant tijdens diezelfde werken. Alle bomen, zowel deze die er reeds stonden als deze die werden aangeplant, hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot volwassen bomen. Enkele oorzaken en gevolgen van hun standplaats hebben de Stad er echter toe gebracht om deze allen te rooien.

De bomen staan in de verharding en hebben een vrij klein wortelgestel ontwikkeld doorheen de jaren, waardoor hun vitaliteit en stabiliteit niet steeds optimaal was en ziekteverschijnselen optraden die in normale groeiomstandigheden niet voorkomen bij deze leeftijd van linden.

Bomen 't Zand

Door de combinatie van horecaterrassen en gevelpartijen werden de linden zeer frequent gesnoeid. Snoeien betekent voor elke boom, het aanbrengen van snoeiwonden. Wanneer dit te vaak gebeurt ontstaan zwakke plekken waar ziektes en plagen alle kansen krijgen om de boom te verzwakken. Ook dit is reeds frequent voorgekomen met het rooien van enkele bomen tot gevolg. Ook blijkt bij alle linden een aanwezigheid van inrottende takken, kronen en stamvoeten aanwezig te zijn. Het risico op uitscheuren of omvallen is hierdoor reëel.

Tenslotte houdt het verplanten van dergelijke bomen een risico in, voor wat betreft de overlevingskansen nadien. Samen met de reeds zwakke gezondheidstoestand van de linden en de hoge investeringskost om deze te verplanten, heeft de Stad Brugge er voor gekozen de linden te vervangen door een honderdtal nieuwe lindebomen.

Op maandag 27 maart 2017 om 7.30 uur startte een nieuwe fase van de werkzaamheden op ’t Zand. 

De vroegere bomen

bomen 't ZandIn het ontwerp van het nieuwe Zand was er plaats voor heel wat nieuwe linden. Na een grondige analyse koos het stadsbestuur voor de aanplanting van nieuwe bomen.

De voorgaande bomen hadden te weinig plaats voor hun wortels, waardoor hun vitaliteit en stabiliteit niet steeds optimaal waren en ziekteverschijnselen optraden die in normale groeiomstandigheden niet voorkomen bij deze leeftijd van linden.

Ook bleek bij alle linden een aanwezigheid van inrottende takken, kronen en stamvoeten aanwezig te zijn. Het risico op uitscheuren of omvallen was hierdoor reëel. Daarnaast zorgde het type linde ook voor veel hinder in de terraszone.

Bomenbunkers en -banken

Om de bomen meer groeikansen te bieden, werden al ‘bomenbunkers’ aangelegd. Dit zijn ondergrondse betonnen constructies die een stevige basis vormen voor het aanbrengen van een ondergrondse voedingsbodem voor de bomen. Waar de bomen vroeger 4m³ grond kregen, krijgen de bomen nu meer dan 30m³ bomengrond.

Op het plein zelf komen bomenbanken waarin hoogstammige en meerstammige Mongoolse lindes worden aangeplant. Verspreid over het plein versterken deze bomenbanken de beoogde groene uitstraling, gecombineerd met voldoende, comfortabele zitgelegenheid voor elke gebruiker.

In een eerste fase worden 22 zilverlindes op maandag 27 en dinsdag 28 maart aangeleverd. De lindes worden in de eerste rij ter hoogte van de horecazaken tussen de Noordzandstraat/Westmeers aangeplant, vanaf maandag 27 maart. Het aanplanten gebeurt doorlopend vanaf 7.00 tot 17.00 uur. Tegen de paasvakantie zouden de 22 lindes moeten aangeplant zijn.

De tweede en derde fase zijn gepland in de winter van 2017/2018 en zijn afhankelijk van de voortgang van de wegeniswerkzaamheden.

 

BOOMBANKEN

Op plaatsen waar te weinig ruimte beschikbaar is voor het planten van bomen, worden nieuwe bomen aangeplant in speciaal daarvoor ontworpen constructies.

Boombanken 't Zand
De ondergrondse parking ligt immers plaatselijk slechts tientallen centimeters onder het pleinoppervlak. De bovengrondse constructies bevatten voldoende grond om volwassen bomen te doen groeien. Hun aangepaste vormgeving maakt ze tevens geschikt als zitbank. Verspreid over het plein versterken deze boombanken de beoogde groene uitstraling, gecombineerd met voldoende, comfortabele zitgelegenheid voor elke gebruiker.

De banken maken deel uit van het plein en zullen dan ook deels het gezicht van het nieuwe plein bepalen. Hun afwerking bestaat uit dezelfde granietsoorten als de pleinverharding. Op weloverwogen plaatsen zijn uitnodigende houten elementen geïntegreerd die de banken een zacht karakter geven en het zitcomfort verhogen. Dit zal resulteren in verschillende gezellige en groene rustpunten.

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

openbare verlichting
Langs de pleinranden worden 56 energiezuinige verlichtingslantaarns voorzien en naast de standaard openbare verlichting komen aan beide zijden van de centrale ruimte acht hogere verlichtingsarmaturen met projectoren. Comfort, veiligheid en verbruik worden op elkaar afgestemd.

Verlichting 't Zand

De camerabewaking met zicht op het uitgangsleven (cafés tussen Noord- en Zuidzandstraat), op de evenementen op het plein en in de Zuidzandstraat wordt geïntegreerd in de verlichtingspalen.

Naast de straat- en pleinverlichting, is gekozen voor accentverlichting om ’s avonds voor extra sfeer te zorgen op het plein. Er komt detailverlichting aan de bomen, sfeerverlichting aan de opgewaardeerde rei (kant Concertgebouw) en ter hoogte van de zitbanken. Een zachte belichting van de voetgangerszones begeleidt de wandelaars. De toegangstrappen van de parking en de banken zijn ook onderstreept met licht.

elektriciteit
Bij de uitwerking van ‘t Nieuw Zand worden de elektrische installaties grondig vernieuwd (elektriciteitskasten, bekabeling, aansluitpunten…). In de mastvoeten van de openbare verlichting worden bijkomend aansluitingsvoorzieningen voor elektriciteit geïntegreerd. Centraal op het plein worden bijkomend ondergrondse aansluitkasten voorzien. Deze maatregelen spelen in op het multifunctioneel gebruik van het plein.

afvalcontainers
Door het toeristische verblijfskarakter van het ’t Zand is gekozen voor volledig ondergrondse afvalcontainers. Deze zijn afgeschermd voor meeuwen en dragen bij tot een netter straatbeeld. De containers worden geïnstalleerd op drie strategisch gekozen locaties: twee aan de kant van ’t Zand en één aan de kant van de Vrijdagmarkt. Het gebruik van ondergrondse containers is een proefproject voor de Stad Brugge. De Stad overlegt met IVBO en de horeca over de verdere praktische aanpak.

speelelementen
Een van de uitgangspunten bij de opstart van het dossier was om kinderen en jongeren niet te vergeten bij de herinrichting. Door het subtiel integreren van diverse spelprikkels wordt ‘t Zand in de toekomst een stuk aantrekkelijker voor deze doelgroepen. Voor de concrete uitwerking is het ontwerpteam  samen met experten ter zake alles aan het uittekenen.

TERRASSEN

Van de heraanleg van het plein wordt gebruik gemaakt om in de toekomst te komen tot een homogener beeld van de vele gezellige terrassen op het plein. Bij aanvang van de ontwerpwedstrijd koos het stadsbestuur ervoor om de vaste terraszone te vrijwaren bij de heraanleg. Maar daaraan werd wel de intentie verbonden om de losse terraszone aan te pakken.

Terrrasen 't zand

Dit werd kracht bijgezet toen beslist werd om, in ruil voor de inspanningen van de horeca-uitbaters, ook extra te investeren in gevelverlichting. Het is de bedoeling om hierover in de komende periode sluitende afspraken te maken met de betrokken uitbaters om zo tot een ‘win win’-situatie te komen die resulteert in een nog attractiever plein.

TOEGANKELIJKE REI

Door het doortrekken van het park tot voorbij het Concertgebouw verdwijnt de autoverbinding van ’t Zand met de Westmeers/Oostmeers. Dit biedt de mogelijkheid om het water van de aanpalende rei, kant Westmeers, in het project te integreren. De rei zal meer open worden uitgewerkt om de beleving van dit water vanaf Westmeers langs het stuk aan het Concertgebouw aan het Koning Albert I-park te verhogen. In die context zal ook de geurhinder worden tegengegaan door een volledig nieuwe riolering op het plein en de afkoppeling  van het vuilwatercircuit in de reien.

Om het contact met de rei mogelijk maken, komen aan de kant van de Westmeers over een korte afstand een aantal zittreden.  Dit wordt zeker een gezellige, nieuwe ontmoetingsplek in het hart van onze stad.

EN WAT MET DE FONTEIN?

Sinds 1986 neemt de fontein een prominente plaats in op ’t Zand. Deze creatie van beeldhouwers Stefaan Depuydt en Livia Canestraro diende destijds als sluitstuk van de toenmalige heraanleg van het plein en bestaat uit vier beeldengroepen die elk een tafereel uit het Brugse verleden voorstellen.

Hoewel de opdrachtomschrijving van de internationale architectuurwedstrijd voor de heraanleg van 't Zand en de Vrijdagmarkt de keuze liet om de bestaande fontein te bewaren, koos geen van de vijf ontwerpteams voor behoud. Tijdens de speciale collegezitting van 16 juni 2015, waarin het college van burgemeester en schepenen koos voor het concept van het ontwerpteam West 8, Snoeck & Partners en Atelier Roland-Jéol, werd onmiddellijk ook beslistom de fontein toch te behouden op een andere locatie, op voorwaarde dat ze veel energiezuiniger zou gemaakt worden.

Keuze Bruggelingen

Tijdens de verschillende tentoonstellingsmomenten over ‘t Zand werd aan de Bruggeling gevraagd waar hij of zij de fontein het liefste zag komen. Er kwamen diverse suggesties, maar de voorkeur ging uit naar een locatie in het Koning Albert I-park. Een voorkeur die later bevestigd werd door het college van burgemeester en schepenen. 

Vervolgens werd een zoektocht gestart om de meest geschikte inplantingsplaats te vinden voor de fontein. Deze zoektocht mondde uiteindelijk uit in een project waarbij de fontein een prominente nieuwe plaats krijgt en bovendien nu de aanleiding is voor een opwaardering van het oostelijk deel van het Koning Albert I park en de Kapucijnenrei. De slordige parkingang van vandaag wordt getransformeerd in een levendige stadsentree met een aantrekkelijke ontmoetingsplaats aan het water.

Nieuw leven voor de fontein, het Koning Albert I park, en de Kapucijnenrei

FonteinGekoppeld aan de beslissing over een nieuw ’t Zand koos het stadsbestuur bewust voor het behoud van de fontein op een andere locatie. Voorwaarden waren dat de fontein duurzamer en energiezuiniger zou worden en dat de nieuwe locatie geen bestaande evenementen en activiteiten (Meifoor, Zandfeesten,…) in het gedrang mocht brengen.    

Het stadsbestuur keurde nu de nieuwe inplantingsplaats van de fontein in het Koning Albert I-park principieel goed. De fontein wordt echter niet zomaar ‘ergens’ geplaatst, maar krijgt een prominente plaats en vormt nu bovendien de aanleiding voor een opwaardering van een belangrijk deel van het Koning Albert I-park en de Kapucijnenrei.

Het Koning Albert I-park behoort tot de historische ring rond Brugge. Het is een groene toegangspoort tot de stad voor wie uit de richting van het station komt, maar mist vandaag als stadsentree een verwelkomend element. Bovendien zijn de binnenstad en het Concertgebouw vanaf dit toegangspunt momenteel amper zichtbaar waardoor vele bezoekers onbewust voorbijlopen en via de Oostmeers naar de binnenstad wandelen.

Aan de rand van het park bevindt zich tevens de historische Kapucijnenrei, die in de Middeleeuwen werd gegraven ter verdediging van de stad. Deze waterloop is vandaag amper zichtbaar en komt daardoor niet optimaal tot zijn recht.

Het mooie van het voorgestelde project is dat zowel de fontein, het park als de Kapucijnenrei een nieuw leven en een nieuwe uitstraling krijgen.

Watersculptuur als blikvanger bij stadsentree

fonteinAan de ingang van het park, aan de kant van het station, wordt de Kapucijnenrei verbreed. Er werd voor deze locatie gekozen omdat deze zone van het park op vandaag niet gebruikt wordt omwille van de relatief steile hellingsgraad. Dit brengt met zich mee dat hierdoor bestaande evenementen en activiteiten ook niet in het gedrang komen. De waterpartij die zo gevormd wordt, benadrukt de aanwezigheid van de Kapucijnenrei. Daardoor ontstaat in het park een ruimtelijk aantrekkelijke ontmoetingsplaats, nabij een van de belangrijkste standsentrees. De fontein wordt centraal in de wateroppervlakte als sculptuur geïntegreerd.

De vier beeldengroepen, die elk een tafereel uit het Brugse verleden voorstellen, worden in de juiste configuratie en richting herplaatst op vier eilanden. De symboliek die erachter schuilgaat blijft dus behouden. De watersculptuur, het standbeeld van Koning Albert I en het Concertgebouw vertellen elk een verhaal en begeleiden de bezoeker op weg naar ’t Zand.

Bij de herplaatsing van de fontein wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de duurzame herplaatsing en deenergiezuinige werken van de fontein. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de waterkwaliteit van de Kapucijnenrei; die is momenteel niet goed. Gekoppeld aan dit dossier zullen dus ook verschillende flankerende maatregelen genomen worden om de waterkwaliteit sterk te verbeteren.

’t Nieuwe Zand en Koning Albert I park vormen homogeen geheel

Bij de recent gestarte heraanleg van ’t Zand wordt het Koning Albert I-park doorgetrokken tot voorbij het Concertgebouw. Het Concertgebouw wordt als het ware door het park omarmd. De Kapucijnenrei wordt daarbij ook ter hoogte van de Westmeers meer open uitgewerkt om de beleving van dit water langs het Concertgebouw aan het Koning Albert I-park te verhogen. Met het dossier van de heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt werd dus een eerste stap gezet in de opwaardering van de reien door de geplande realisatie van de trappenpartijen aan het water ter hoogte van het Concertgebouw en naar analogie daarmee zal ook in het park contact, in dezelfde stijl, een aantrekkelijke ontmoetingsplaats ontstaan. Na afloop van de werken zullen beide uiteinden van het park dus gekenmerkt worden door contact met het water. Dit alles, versterkt door het feit dat de heraanleg van ’t Zand en de nieuwe locatie van de fontein door hetzelfde architectenteam ontworpen werden, zorgt ervoor dat het nieuwe ’t Zand en het vernieuwde Koning Albert I-park een homogeen geheel zullen vormen.

Op naar een totale opwaardering van het Koning Albert I-park

Het college van burgemeester en schepenen keurde tevens goed dat voorliggend dossier de basis is voor de verder, gefaseerde integrale heraanleg van het park. Een volgende stap zal vermoedelijk de herinrichting van de parkzone zijn die boven de uitbreiding van parking Centrum-Zand zal liggen. Ook hier zal erover gewaakt worden dat alles één samenhangend en attractief geheel is.

Werkzaamheden  

In januari 2017, met de start van de werkzaamheden, werd  de fontein weggenomen van ’t Zand. De verschillende onderdelen worden dan tijdelijk zorgvuldig bewaard en het is de doelstelling om de fontein op een andere plaats in te planten. In die tussentijd zal het dossier verder in detail uitgewerkt worden in functie van het indienen van een bouwvergunningsaanvraag voor deze werken. De effectieve uitvoeringstermijn van de werken bedraagt naar schatting zo’n 6 maanden.

BOEK

Er is een boek over de heraanleg van 't Zand. Het boek is tegen 5 euro (drukkost) te koop bij In&Uit.  Je kunt het boek ook hier downloaden.

 

Deel deze pagina