Info over werken bij Stad Brugge

Brugge is een dynamische en historische stad met grote uitstraling. Brugge kijkt volop naar de toekomst en zoekt nieuw talent om deze toekomst mee vorm te geven.

Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, genderidentiteit – en expressie.

Werk jij met ons mee en draag je volgende waarden hoog in het vaandel: verantwoordelijkheid, kwaliteit, innovatie en respect?

1. Hoe verlopen de selectieprocedures bij Stad Bugge?

2. Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?


1. Hoe verlopen de selectieprocedure bij Stad Brugge?

ALGEMENE SELECTIEPROCEDURE

Deze wordt georganiseerd met het oog op een contractuele aanwerving en het vastleggen van een driejarige werfreserve.
De selectieprocedure bestaat uit verschillende delen afhankelijk van de vacature waarvoor je solliciteert.

Een voorbeeld van een selectieprocedure:

 • een schriftelijke proef
 • eventueel een praktische proef
 • een assessment center of psychotechnische proef (voor leidinggevende of hogere functies)
 • een mondelinge proef

VERKORTE SELECTIEPROCEDURE

Deze wordt georganiseerd om snel afwezigheden tijdelijk te vervangen. Bij deze procedure wordt meestal enkel een selectiegesprek gevoerd.

AANPASSINGEN VOOR KANDIDATEN MET EEN BEPERKING

We kunnen redelijke aanpassingen voorzien zodat jouw beperking geen hindernis vormt bij je deelname aan de selecties. Contacteer het team Rekrutering op voorhand om je deelname vlot te laten verlopen. Samen met jou bekijken we welke redelijke aanpassingen mogelijk zijn.


 

2. Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om bij stad Brugge te werken moet je aan volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voldoen:

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn voor de functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (bij aanwerving wordt een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan drie maand en bestemd voor een openbaar bestuur, ingediend);
 • voldoen aan de nationaliteitsvereiste, zoals vastgesteld in de Europese en Belgische wetgeving ter zake;
 • slagen voor de selectieprocedure die wordt georganiseerd zoals het aan de kandidaten meegedeelde selectieprogramma.

De kandidaten die ten onrechte aan de selectieprocedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval in aanmerking komen voor een aanstelling.

TAAL 

Aangezien de stad Brugge een Nederlandstalig stadsbestuur is, moet je je als medewerker tegenover elke burger vlot kunnen uitdrukken in het Nederlands (cfr. vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966).

Heb je jouw diploma behaald in het buitenland of in een school waar het Nederlands niet de voertaal was, dan moet je de kennis van de Nederlandse taal conform de taalwetgeving aantonen door een bewijs voor te leggen van een erkende instantie.

DIPLOMA

Je kan enkel deelnemen aan selectieprocedures bij de stad Brugge als je aan de diplomavoorwaarden voldoet:

 • niveau A: je hebt een masterdiploma
 • niveau B: je hebt een bachelordiploma
 • niveau C: je hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs
 • niveau D: je hebt geen diploma nodig maar soms kan een attest of beroepservaring gevraagd worden
 • niveau E: je hebt geen diploma nodig

Voor sommige vacatures kan de diplomavoorwaarde wegvallen. Je moet dan relevante werkervaring kunnen aantonen.  De diploma- en/of ervaringsvereisten zijn telkens opgenomen in de publicatie van de vacature.

Als je een diploma in het buitenland behaalde, vragen we je een bewijs van gelijkwaardigheid aan te vragen bij NARIC-Vlaanderen. Dat is de afdeling van de Vlaamse Overheid die buitenlandse diploma’s erkent.

 • Solliciteer je voor een vacature, dan moet je uiterlijk op datum van de eerste proef aantonen dat je de gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt aangevraagd.
 • Slaag je in een selectieprocedure, dan moet je ons het bewijs van de gelijkwaardigheid ten laatste bij jouw indiensttreding bezorgen. Als je dan geen gelijkwaardig diploma kunt voorleggen, dan kan je helaas niet aangesteld worden.

Meer informatie vind je op de website van NARIC-Vlaanderen. Of bel gratis 1700, het nummer van de Vlaamse Overheid.

Contactinformatie