Info over werken bij Stad Brugge

Introductie

Bij de Stad Brugge staan meer dan 1800 medewerkers in voor de dienstverlening aan de Bruggelingen en voor het omzetten van beleidsbeslissingen in realisaties.

Daarvoor zijn mensen nodig met verschillende kwaliteiten. Sommigen moeten achter de schermen de lijnen uitzetten, anderen moeten op het terrein de handen uit de mouwen steken.

Bij Stad Brugge worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele voorkeur, geloof, handicap of nationaliteit.

Als medewerker bij de stad Brugge geniet je ook van verschillende voordelen:

 • jobs met een grote maatschappelijke meerwaarde binnen een aangename werkomgeving;
 • verantwoordelijkheid, uitdagingen en leermomenten binnen je job;
 • vormingen en opleidingen om je verder te bekwamen in je job;
 • loopbaanbegeleiding of ondersteuning op momenten dat je dit nodig hebt;
 • flexibele werktijden en een uitgebreid aantal verlofdagen met een soepele verlofregeling;
 • goede balans werk en privéleven;
 • een eerlijke verloning en extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques en een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer.

Solliciteren

Contractueel - statutair

Bij de stad Brugge werken de medewerkers in contractueel of statutair dienstverband.

Als contractueel personeelslid heb je een arbeidsovereenkomst met het stadsbestuur die te vergelijken is met een contract in andere bedrijven.

Een statutaire medewerker is door de overheid 'vastbenoemd'.

Zowel contractuele als statutaire medewerkers moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en slagen in een selectieprocedure.

Voor een aantal personeelsbehoeften binnen de stad Brugge die bijzonder snel moeten ingevuld worden, wordt een verkorte contractuele selectieprocedure georganiseerd. Deze vacatures betreffen louter tijdelijke contracten.  Uiteraard kunnen medewerkers met dergelijke contracten ook deelnemen aan selectieprocedures voor een langere tewerkstelling bij de stad Brugge.

Diplomavoorwaarden

De functies bij de stad Brugge zijn onderverdeeld in 5 niveaus. Voor de niveaus A, B en C heb je een diploma nodig.

Hieronder vind je per niveau de diplomavoorwaarde. Je kan enkel deelnemen aan - contractuele en statutaire - selectieprocedures bij de stad Brugge als je aan de diplomavoorwaarden voldoet:

 • niveau A: je hebt een masterdiploma
 • niveau B: je hebt een bachelordiploma
 • niveau C: je hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs
 • niveau D: je hebt geen diploma nodig.  Soms kan een attest of beroepservaring gevraagd worden.
 • niveau E: je hebt geen diploma nodig

Als je jouw diploma in het buitenland behaalde, dan moet je een gelijkwaardigheid (homologatie) aanvragen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling NARIC. De academische gelijkwaardigheidserkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van twee diploma's.

Als je een buitenlands diploma voorlegt, moet je uiterlijk op datum van de eerste proef, het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid of niveaubepaling hebt aangevraagd. Uiterlijk op het ogenblik van de aanstelling op proef moet je het bewijs van de gelijkwaardigheid of de niveaubepaling voorleggen. Als je dan geen gelijkwaardig diploma kunt voorleggen, zal je niet aangesteld kunnen worden.

Voor meer informatie over gelijkwaardigheid en niveaubepaling kan je terecht bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, NARIC-Vlaanderen .  www.naric.be

Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen worden toegelaten tot een betrekking bij stad Brugge moet je:

 1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking. Het is één van de voorwaarden om te kunnen aangeworven worden en dat te staven is aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van recente datum en bestemd voor een openbaar bestuur.  Bedoeld getuigschrift is door iedere kandidaat voor te leggen vooraleer hij op proef kan benoemd worden.
 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk.
 4. Voldoen aan de nationaliteitsvereiste, zoals vastgesteld in de Europese en Belgische wetgeving ter zake.
 5. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Je wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit het vereiste studiegetuigschrift blijkt dat je je onderwijs in de Nederlandse taal hebt genoten. Bij ontstentenis van een dergelijk studiegetuigschrift of diploma moet je de kennis van de Nederlandse taal conform de taalwetgeving bewijzen door een taalexamen bij Selor.

 1. Beschikken over de gevraagde diploma’s, attesten, getuigschriften of relevante ervaring indien gewenst.
 2. Slagen voor het vergelijkend aanwervingsexamen of de selectieprocedure.

Taalvoorwaarden

Aangezien de stad Brugge een Nederlandstalig stadsbestuur is, moet je je als medewerker tegenover elke burger vlot kunnen uitdrukken in het Nederlands. Heb je jouw diploma behaald in het buitenland of in een school waar het Nederlands niet de voertaal was? Dan moet je via een taalexamen van Selor (het selectiebureau van de federale overheid) aantonen dat je over voldoende kennis van het Nederlands beschikt. 

Contact: 0800/505 54 (www.selor.be)

 

 

 

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie