Kandidaten ontwikkeling beurssite bekend

15
nov
2016

Eind vorig jaar besliste het stadsbestuur om de beurshal af te breken en op dezelfde locatie een vernieuwd en eigentijds gebouw op te trekken.  Sindsdien zijn al veel keuzes gemaakt en is een intensief traject doorlopen.

Er werd gekozen om een nieuwbouwproject te realiseren op dezelfde site dat een modern onderkomen moet bieden voor beurzen en congressen. Beide moeten naast elkaar en terzelfdertijd kunnen functioneren. Voor het stadsbestuur is dit tegelijk een unieke kans om een stadsvernieuwingsprojectte realiseren. Het is immers de ambitie om ook de omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen.

Om dit nieuwbouwproject te realiseren wordt gekozen voor een ‘design & build’-formule. Dit betekent dat er een procedure wordt doorlopen waarbij finaal zal gekozen worden voor een team bestaande uit minstens een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. De keuze van een ontwerp impliceert via deze procedure de effectieve en onmiddellijke realisatie, na het verkrijgen van een bouwvergunning.

Ook de kostprijs kan op deze manier beter bewaakt worden. Tot slot is het  ook mogelijk om het project gedurende de procedure, tot op een bepaald moment, zelf mee vorm te geven.

Kandidaatstelling en selectie

Eind juni keurde de gemeenteraad de selectieleidraad goed. Dit is het document op basis waarvan geïnteresseerde partijen een aanvraag tot deelneming konden indienen. Na goedkeuring van de selectieleidraad werd eind juni de opdracht voor de ontwikkeling van de Brugse beurssite Europees gepubliceerd. De binnengekomen kandidaturen werden beoordeeld door de selectiecommissie.

Deze commissie, in september goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, bestaat uit stemgerechtigde externe experten (bOb van Reeth – architect en voorzitter, Maarten Vandevoorde – architect en stedenbouwkundige, Ingrid Leye – voormalig diensthoofd van de DRO, sector UNESCO en van de dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken) en niet-stemgerechtigde externe begeleiders (Stefan Devoldere en Wim Rasschaert).

Er werden in het kader van de ‘design & build’-oproep voor de ontwikkeling van de beurssite in totaal 10 kandidaturen ingediend. Gerenommeerde internationale en Belgische ontwikkelaars, architecten en aannemers toonden hun interesse. Het was dus geen eenvoudige opdracht voor de selectiecommissie om deze 10 sterke teams te beoordelen.

De beoordeling gebeurde in eerste instantie op vormvereisten (volledigheid en vormelijke regelmatigheid) en het toegangsrecht (dit heeft betrekking op toestanden waarbij een kandidaat de toegang tot een procedure kan of moet worden ontzegd). Vervolgens werden de aanvragen beoordeeld aan de hand van kwalitatieve selectiecriteria, onder andere recente referenties van de verschillende disciplines en een opgemaakte reflectienota rond de projectdefinitie.

Alle kandidaten die, aan de hand van deze criteria hun financieel-economische draagkracht  en technische bekwaamheid konden aantonen, kwamen in aanmerking voor selectie. De selectiecommissie deed, na doorselectie, uiteindelijk een voorstel aan het college om verder te gaan met de vijf teams met de beste kwalificaties en referenties. Het college van burgemeester en schepenen stemde in zitting van 7 november in met dat voorstel.

De vijf weerhouden teams zijn, in willekeurige volgorde:

-          Besix Red NV

 • Architect: Atelier Kempe Thill + Architecten Groep III
 • Ontwikkelaar: Besix Red NV
 • Aannemer: NV Besix S.A.

-          Samenwerkingsverband  BRUGGRES

 • Architect: OMA + U-define
 • Ontwikkelaar: BCS Investissement NV
 • Aannemer: Willemen General Contractor NV

-          Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE

 • Architect: Souto de Moura + META architectuurbureau
 • Ontwikkelaar: D&E NV + CFE NV
 • Aannemer: CFE Bouw Vlaanderen NV

-          BC&EC

 • Architect: BIG + Salens
 • Ontwikkelaar: CIT Blaton NV + Extensa Group NV
 • Aannemer: Van Laere NV

-          Forum Brugae

 • Architect: KAAN architecten
 • Ontwikkelaar: PSR Brownfield Developers NV
 • Aannemer: Jan De Nul NV

Deze teams zullen nu, op basis van het bestek dat inmiddels goedgekeurd werd in de gemeenteraad van oktober, een offerte indienen uiterlijk 8 maart 2017.  Na het indienen van hun offerte zullen de teams hun offerte mondeling toelichten aan de beoordelingscommissie op 14 maart 2017.

Wat met de huidige beurshal?

De bevoegde diensten voerden, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, een risicoanalyse uit. Stad Brugge kreeg ongunstig advies om de beurshal in zijn huidige staat nog te verhuren in 2017. De hoofdreden is dat de elektrische installatie in het gebouw vanaf 1 januari 2017 niet meer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Het is niet zinvol om, gelet op het nieuwe project, nu nog grote investeringen te doen in de huidige infrastructuur. Zoals eerder al meegedeeld zal de beurshal vanaf 2017 dus niet meer verhuurd worden. De start van de sloop van het huidige gebouw zal starten na afloop van de meifoor 2017. Na afbraak wordt voorzien in een tijdelijk plein in asfalt.

Timing

Gedurende het nu te doorlopen traject tot en met de opening zal er nog op verschillende momenten gecommuniceerd worden.

Hieronder de indicatieve timing:

 • december 2016: infosessie en toelichting bij bestek aan de 5 weerhouden teams
 • maart 2017: indienen offertes en toelichting aan beoordelingscommissie
 • maart-mei 2017: bijkomende vragen, beoordeling en aanduiding voorkeursbieder(s)
 • juni 2017:  afbraak beurshal (na meifoor ‘17)
 • juni-juli 2017: onderhandelingen voorkeursbieder en definitieve toewijzing
 • najaar 2017: verfijning van gekozen ontwerp, terugkoppeling naar buurt en alle betrokken stakeholders.
 • voorjaar 2018: indienen bouwvergunning
 • medio 2018: start bouwwerken (na beëindiging heraanleg ’t Zand)

Deel deze pagina