Omgevingsvergunning (vroegere kapvergunning)

Wat is de omgevingsvergunning?
Sinds 1 januari 2018 spreekt men niet meer van bouwvergunning, milieuvergunning of kapvergunning. De omgevingsvergunning betreft de integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning in één vergunning. Daarbij worden zowel de aanvraag, de procedure als de beslissing geïntegreerd.

Elke vergunning die vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en/of de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, zal onder de noemer omgevingsvergunning vallen.

Ook het rooien van hoogstammig groen valt onder deze omgevingsvergunning.

Voorwaarden

Bomen kappen op privéterrein
Bomen kappen die in een bos(je) staan
Vellen van bomen bij bouw- of verkavelingsplannen
Ontbossen van een stuk grond of een deel van een stuk grond
Een boom op openbaar domein hindert de bereikbaarheid van je eigendom

Bomen kappen op privéterrein
Binnen de omgevingsvergunning kent men de 'gewone procedure' of de 'vereenvoudigde procedure'. In hoofdzaak zullen aanvragen voor private bomen terechtkomen onder de vereenvoudigde procedure.

Volgens de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening geldt dit voor:

 • alle bomen (ook voor zieke of dode bomen en fruitbomen) die op 1,00 m boven het maaiveld een stamomtrek van minimaal 0,50 m hebben
 • rooien of vernietigen van hakhout
 • rooien van hagen en struikgewas die uit streekeigen boom- en struiksoorten bestaan en ingeplant zijn in landelijk gebied
 • het uitvoeren van drastische snoeiwerken

Wil je bomen kappen die in een bos(je) staan
dan moet je de kapmachtiging aanvragen bij:

 • Agentschap voor Natuur en Bos
  Jacob Van Maerlantgebouw
  Koning Albert I-Laan 1/2 bus 74
  8200 BRUGGE (Sint-Michiels)
  050 24 77 40 of fax 050 24 77 45
  aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be

Vellen van bomen bij bouw- of verkavelingsplannen
Je moet dan met de architect/bouwpromotor/projectontwikkelaar alle bestaande bomen op een grondplan aanduiden, met vermelding van de te rooien bomen. Je krijgt de toelating tot het rooien van bomen samen met de omgevingsvergunning m.b.t. het oprichten van het gebouw.

Ontbossen van een stuk grond of een deel van een stuk grond
Hiervoor moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij het stadsbestuur. Met ontbossing bedoelt men dat het bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en dat aan het stuk grond een ander gebruik wordt gegeven.

Wat als een boom op openbaar domein de bereikbaarheid van je eigendom hindert?
Naar aanleiding van een nieuwbouw of verbouwing aan een bestaande woning kan het gebeuren dat een straatboom de toegang tot je eigendom belemmert. Je kan dan een aanvraag voor het vellen van deze boom indienen.

Op basis van vastgestelde criteria beslist het College van Burgemeester en Schepenen of je de boom mag vellen.

Bij positieve beslissing kan je de boom

 • zélf (laten) vellen, en ook de bestrating (laten) herstellen
 • de velling (en het herstel van de bestrating) door de cluster Openbaar Domein laten uitvoeren. In dit geval betaal je de onkosten die in verhouding staan tot de stamomtrek van de boom.

Procedure

Omgevingsvergunning

Het is de plicht van de burger om zelf in te staan voor de aanvraag van zijn of haar vergunning. Hiervoor zijn de nodige documenten op te maken. De nodige info kan u bekomen bij Openbaar Domein of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek)

Je kan een omgevingsvergunning aanvragen per aangetekende brief of de ingevulde aanvraag rechtstreeks afgeven aan het onthaal. Dit kan tijdens de openingsuren van het onthaal en je hoeft geen afspraak te maken.

Het dossier dient het aanvraagformulier, gedetailleerde omschrijvingaddenda en bijlagen te bevatten.

Meer info op:

www.brugge.be/omgevingsvergunning

of via mail: openbaardomein@brugge.be 

Regelgeving

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.