Als je één of meerder bomen wil (laten) vellen of grondig snoeien, moet je een kapvergunning of stedenbouwkundige aanvraag voor het vellen van een boom aanvragen bij het stadsbestuur. Volgens de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening geldt dit voor:

 • alle bomen (ook voor zieke of dode bomen en fruitbomen) die op 1,00 m boven het maaiveld een stamomtrek van minimaal 0,50 m hebben
 • rooien of vernietigen van hakhouthet
 • rooien van hagen en struikgewas die uit streekeigen boom- en struiksoorten bestaan en ingeplant zijn in landelijk gebied
 • het uitvoeren van drastische snoeiwerken

Wil je bomen kappen die in een bos(je) staan
dan moet je de kapmachtiging aanvragen bij:

 • Agentschap voor Natuur en Bos
  Jacob Van Maerlantgebouw
  Koning Albert I-Laan 1/2 bus 74
  8200 BRUGGE (Sint-Michiels)
  050 24 77 40 of fax 050 24 77 45
  wvl.anb@vlaanderen.be

  vellen van bomen bij bouw- of verkavelingsplannen
  Je moet dan met de architect/bouwpromotor/projectontwikkelaar alle bestaande bomen op een grondplan aanduiden, met vermelding van de te rooien bomen. Je krijgt de toelating tot het rooien van bomen samen met de stedenbouwkundige vergunning m.b.t. het oprichten van het gebouw.

ontbossen van een stuk grond of een deel van een stuk grond
Hiervoor moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen bij het stadsbestuur. Met ontbossing bedoelt men dat het bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en dat aan het stuk grond een ander gebruik wordt gegeven.

Wat als een boom op openbaar domein de bereikbaarheid van je eigendom hindert?
Naar aanleiding van een nieuwbouw of verbouwing aan een bestaande woning kan het gebeuren dat een straatboom de toegang tot je eigendom belemmert. Je kan dan een aanvraag voor het vellen van deze boom indienen.

Op basis van vastgestelde criteria beslist het College van Burgemeester en Schepenen en de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap R-O Vlaanderen - Ruimtelijke Ordening, of je de boom mag vellen.

Bij positieve beslissing kan je de boom

 • zélf (laten) vellen, en ook de bestrating (laten) herstellen
 • de velling (en het herstel van de bestrating) door de Groendienst en de Wegendienst laten uitvoeren. In dit geval betaal je de onkosten die in verhouding staan tot de stamomtrek van de boom.

Procedure

Kapvergunning

 • Je contacteert de Groendienst telefonisch of via mail: t. 050 32 90 11 of groendienst@brugge.be
 • Een medewerker van de Groendienst maakt met jou een afspraak voor een plaatsbezoek.
 • Daarna begint de Groendienst met de behandeling van je aanvraag. In sommige gevallen moet het advies worden gevraagd aan Monumentenzorg, Agentschap Natuur en Bos enz. Het College van Burgemeester en Schepenen spreekt zich binnen de 75 dagen uit over uw aanvraag (105 dagen indien er een openbaar onderzoek te voeren is.) De beslissing met eventuele voorwaarden* wordt aansluitend aan u bezorgd.

* Bij een gunstige beslissing stelt het stadsbestuur meestal als voorwaarde dat een vervangende beplanting moet gebeuren.

Ontbossen
Neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.

(Laten) vellen van een boom die toegang tot eigendom hindert
Neem contact op met de Groendienst.

Bedrag

Voor de kapvergunning moet je niets betalen.

De kosten van de velling, kapping zijn voor rekening van de aanvrager.

Regelgeving

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.

Deel deze pagina