Kleine landschapselementen toelage aanvragen

Kleine landschapselementen (KLE) zijn groene structuren als knotbomen, poelen, hagen,..in het landschap. Ze hebben een grote natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarde en zijn ook knap om te zien. De landschapselementen vormden vroeger een hecht netwerk dat ondertussen sterk verschraald is.

Uitgebreide omschrijving van alle subsidieerbare KLE’s

 

 

 

De onderhoudstoelage van Stad Brugge

De Stad wil de kleine landschapselementen behouden en geeft een toelage voor duurzaam onderhoud.  

Zelf KLE’s aanleggen

Voor de aanleg van KLE’s kun je terecht bij het Regionaal Landschap Houtland. Zij bieden advies, planopmaak en realisatie aan, in combinatie met financiële ondersteuning.

Landbouwers kunnen voor de aanplant en het onderhoud van KLE’s ook kiezen voor een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) of VLIF steun aanvragen.

Voor wildbeheerseenheden biedt het Agentschap voor Natuur en Bos steun aan voor de aanleg en onderhoud van KLE’s.

Opgelet: ga goed na of deze toelages gecombineerd mogen worden

 

Voorwaarden

 • KLE’s moeten streekeigen soorten zijn en een duidelijk landschapselement vormen.
 • Het onderhoud moet duurzaam en natuurvriendelijk zijn en moet voldoen aan de richtlijnen.
 • De KLE staat binnen de gemeentegrens Brugge
 • De KLE moet in het landelijk gebied gelegen zijn. Dat wil zeggen in zones die als landbouw, natuur- of parkgebied aangeduid zijn. Ze mogen zich niet in de tuinsfeer of in bos bevinden. Via Geopunt Vlaanderen kan je opzoeken waar jouw KLE zich bevindt.
 • Bij knotbomen gaat het om minimum 5 bomen en minstens 5-jarige takken, om de 5 jaar.
 • Hagen, heggen en houtkanten
  • Snoeien van hagen: min 30 meter, om de 2 jaar.
  • Afzetten of uitdunnen van heggen en haagkanten: min 30 meter, om de 5 jaar.
 • Poelen moeten minimum 50 m² en min. 5 jaar, om de 5 jaar. De toelage geldt niet om het wegwerken van achterstallig onderhoud, maar om het reguliere onderhoud.
 • Na ontvangst van de toelage moet het landschapselement minstens 5 jaar behouden blijven.

De aanvraag dient in overeenstemming te zijn met de geldende reglementeringen, vergunningsstelsels en gebruiken.

In bepaalde zones is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor de wijziging van vegetatie vereist.

Vanuit de erfgoedregelgeving kan ook verwezen worden naar bepalingen van het onroerenderfgoedbesluit bij wijzigingen van landschapskenmerken en bij omgevingswerken aan of in beschermde monumenten, beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde archeologische sites.

Procedure

Voor beheer van een poel neem je vooraf contact op met het Regionaal Landschap Houtland en maakt met hen een beheerafspraak.

Voor het beheer van een KLE ga je als volgende te werk:

 • Je doet de aanvraag uiterlijk op 30 juni volgend nadat je het onderhoud uitvoerde.
 • Je doet je aanvraag via het webformulier onderaan deze pagina.
 • Je kan maar één aanvraag indienen per jaar. Deze aanvraag kan wel meerdere types KLE’s, en percelen omvatten. 
  Let wel: je kan voor KLE niet elk jaar opnieuw een aanvraag indienen dit gebeurt om een vastgelegd minimum aantal jaren (zie Voorwaarden)
 • Door het indienen van deze aanvraag verklaar je op erewoord te voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden.
 • In de periode augustus – september na de indiening van de aanvragen is het mogelijk dat een nazicht van de werken gebeurt door de gemeentelijke diensten in afstemming met het Regionaal Landschap Houtland.
 • De toelage wordt in de daaropvolgende december uitbetaald.

Meebrengen

Welke info houd je bij de hand om de aanvraag in te vullen?

 1. Het kadastrale nummer van elk perceel waar je werken uitvoerde waarvoor je een toelage vraagt.
 2. Voor het beheer van knotbomen, houtkanten, heggen, hagen en poelen: foto’s van de beheerwerken.
 3. Voor het beheer van poelen: het voorafgaande advies van het Regionaal Landschap Houtland
 4. Een situeringsplan (niet verplicht)

Bedrag

De toelage voor het beheer van KLE’s:

 • Snoeien van hagen: 0,5 euro/meter.
 • Snoei van heggen en gefaseerd afzetten van houtkanten: 1,25 euro/meter.
 • Knotten van knotbomen: 15 euro/boom
 • Ruimen van een poel: 250 euro

De uitbetaling kan enkel gebeuren na gunstige controle door de gemeentelijke diensten in afstemming met het Regionaal Landschap Houtland.