Onderhoudstoelage oude en waardevolle bomen

Oude bomen hebben een grote waarde voor Stad Brugge. Helaas gaan nog steeds te veel oude bomen verloren waardoor het landschap verarmt.

De Stad wil het niet zover laten komen en biedt daarom een toelage aan voor het onderhoud.

Hoe vraag je het aan?

 1. Je doet de aanvraag via het webformulier

  Dat doe je uiterlijk op 30 juni volgend nadat je het onderhoud uitvoerde

 2. In de periode augustus – september is het mogelijk een nazicht van de werken gebeurt

  Het nazicht gebeurt door de gemeentelijke diensten, en in afstemming met het Regionaal Landschap Houtland

 3. Als beslist wordt dat de toelage wordt toegekend, wordt die in december uitbetaald

Wat heb je nodig?

 • Het kadastrale nummer van elk perceel waar je werken uitvoerde waarvoor je een toelage vraagt.

 • Voor het beheer van oude bomen: de factuur voor de onderhoudsbeurt opgesteld door een erkend boomverzorgingsbedrijf.

 • Een situeringsplan (niet verplicht).

Hoeveel bedraagt de toelage

 • Maximaal 50% van de bewezen kosten voor het onderhoud, tot een bedrag van maximaal 2.000 euro per eigenaar.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Eigendom aantonen met kadastraal uittreksel.
 • Boom moet 80 jaar of ouder zijn.
 • Voldoende gezond en levensverwachting van minimaal 10 jaar.
 • Voldoet aan één van de volgende criteria:
  • Beeldbepalend voor de omgeving.
  • Cultuurhistorisch waardevol op belangrijke historische locatie.
  • Dendrologisch waardevol: zeldzame soort of variëteit.
  • Natuurwetenschappelijk/ecologisch waardevol: moederboom of herbergt bijzondere planten/dieren.
  • Zeldzaamheidswaarde in provinciaal of landelijk perspectief.
 • Boom staat binnen de gemeentegrens van Brugge.
 • Noodzakelijk onderhoud aan de boom.
 • Onderhoudsfactuur door erkend boomverzorgingsbedrijf, inclusief schatting ouderdom en uitvoering onderhoud.
 • Er wordt geen toelage toegekend voor bomen die van een schadelijke, invasieve boomsoort zijn.

Veelgestelde vragen

Je kan de premie per boom, één keer per 15 jaar aanvragen.

Een omgevingsverguningvergunning is nodig voor het grondig snoeien van bomen. Onder grondig snoeien van bomen verstaan we:

 1. wanneer er meer dan 20% van de levende bladmassa wordt weggehaald en de snoeiwerken niet vallen onder  een begeleidingssnoei of onderhoudssnoei (volgens standaardbestek 250 4.1),
 2. Het zodaning snoeien van de boom dat zijn natuurlijke kroon drastisch wordt ingesnoeid en/of verloren gaat.
 3. het uitvoeren van een vormsnoei (kandelaren, knotten, scheren) van vrij uitgroeiend bomen
 4. het intoppen of inkorten van een boom.

Regelgeving

In bepaalde zones is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor de wijziging van vegetatie vereist.

Binnen de Stad Brugge gelden met betrekking tot bomenbeheer de volgende omgevingsvergunningsplicht:

Conform artikel 42 van de Gemeentelijke Bouwverordening op het verkavelen en op de beplantingen, mag niemand zonder voorafgaande omgevingsvergunning:

 1. bomen die op 1,00m boven het maaiveld een stamomtrek van 0,50m of meer hebben vellen, rooien, grondig snoeien of op enige andere wijze ernstige schade toebrengen of doen afsterven;
 2. hakhout rooien of op zodanige wijze behandelen dat de normale hergroei uitblijft;
 3. in landelijke gebieden hagen en struikgewas bestaande uit streekeigen boom- en struiksoorten rooien of vernietigen;
 4. in landelijke gebieden niet-streekeigen boom- en struiksoorten aanplanten buiten de huiskavel of als randbeplanting van een huiskavel.

Een omgevingsverguningvergunning is nodig voor het grondig snoeien van bomen. Onder grondig snoeien van bomen verstaan we:

 1. wanneer er meer dan 20% van de levende bladmassa wordt weggehaald en de snoeiwerken niet vallen onder  een begeleidingssnoei of onderhoudssnoei (volgens standaardbestek 250 4.1),
 2. Het zodaning snoeien van de boom dat zijn natuurlijke kroon drastisch wordt ingesnoeid en/of verloren gaat.
 3. het uitvoeren van een vormsnoei (kandelaren, knotten, scheren) van vrij uitgroeiend bomen
 4. het intoppen of inkorten van een boom. 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten