Grond- en bodemkwaliteit

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voorziet informatie over de bodemkwaliteit in Vlaanderen. Zoek informatie op over de kwaliteit van jouw grond of een bepaalde grond in je buurt. Je kan zien of de grond een risicogrond is, of er al een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, of er eventueel verontreiniging is en of er nog verder onderzoek of eventueel sanering nodig is. 

De OVAM beheert het Grondeninformatieregister (GIR) waarin ze gegevens over gronden opneemt die in het kader van het Bodemdecreet worden ontvangen. Deze databank speelt een belangrijke rol bij de aanpak van bodemverontreiniging en de bescherming van een gezonde bodem in Vlaanderen. Een grond wordt in het Grondeninformatieregister opgenomen in volgende gevallen:

  • als de gemeente de grond heeft opgenomen in zijn gemeentelijke inventaris van risicogronden
  • als er een bodemonderzoek op die grond werd uitgevoerd 
  • als een schadegeval gemeld wordt op de locatie van de grond

Volgens het Bodemdecreet moet elke risicogrond (grond waar vroeger/nu een risico-inrichting gevestigd is of was) onderzocht worden in een oriënterend bodemonderzoek. Wordt er een bodemverontreiniging aangetroffen, dan zijn mogelijk ook een beschrijvend bodemonderzoek en een bodemsanering noodzakelijk. Via die bodemonderzoeken vult de OVAM systematisch haar Grondeninformatieregister aan met informatie over de bodemkwaliteit en mogelijke bodemverontreinigingen.

Meer informatie

  • De bodemverontreinigingsverkenner: De bodemverontreinigingsverkenner is een instrument waarmee de OVAM de informatie uit het Grondeninformatieregister op een ruimtelijke manier visualiseert. Via dit instrument kunt u verkennen of er (mogelijk) bodemverontreiniging in uw leefomgeving aanwezig is. Meer info over de bodemverontreinigingsverkenner vind je hier. 
  • De bodemverontreinigingsfiche: Alle details van de bodeminformatie op een specifieke locatie zijn te vinden in de bodemverontreinigingsfiche. De fiche geeft een overzicht van alle uitgevoerde bodemonderzoeken met zowel de oorzaken als de gevolgen inclusief algemene tips en advies om voor de bodem te zorgen. Let op: dit is niet hetzelfde als het bodemattest.
    Voor gronden in eigendom van particulieren, zijn de gegevens van de bodemverontreinigingsfiche niet zichtbaar wegens gegevensbescherming. De eigenaar kan de informatie wel bekijken via de woningpas. 

Risicogronden

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Door het verhoogd risico op bodemverontreiniging is er een bodemonderzoek nodig. Dat betekent niet dat er ook effectief sprake is van bodemverontreiniging. Een oriënterend bodemonderzoek door een erkend bodemsaneringsdeskundige kan her uitsluitsel over geven. Zo worden ernstig verontreinigde gronden tijdig opgespoord en aangepakt. Tegen 2036 is elke risicogrond in Vlaanderen onderzocht en iwordt daar waar nodig de sanering opgestart. De OVAM verwittigt je tijdig als er een onderzoeksplicht voor je grond nodig is.

Is jouw grond een risicogrond

De risicogronden worden aangeduid op basis van informatie onder andere uit milieuvergunningen, omgevingsvergunningen of andere archiefinformatie.
Heb je nieuwe of andere gegevens over de uitgevoerde (bedrijfs)activiteiten op je grond. Ben je van mening dat de info over je grond niet klopt?
Heb je informatie die dit aantoont?

Informatie over risicogrond is niet correct

Wordt jouw grond aangeduid als risicogrond en denk je dat de informatie die je vindt op de Bodemverontreinigingsverkenner over jouw grond niet klopt geef dit dan via het online formulier.

Bezorg alle gegevens waarbij je duidelijk aantoont dat jouw grond geen risicogrond is. Het team Vastgoedinformatie, bodeminfo en hygiëneattest van de Stad zal je vraag onderzoeken. Binnen de twee maanden na het indienen van deze informatie brengen we je op de hoogte van het resultaat van het onderzoek.

Vragen over bodemonderzoeken

Voor vragen over uit te voeren of uitgevoerde bodemonderzoeken, kan je terecht bij de OVAM.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten