Masterplan Sint-Pietersplas

Stad Brugge ontwikkelt visie over de ontwikkeling van het recreatiegebied Sint-Pietersplas met masterplan

Stad Brugge en het studiebureau BUUR hebben een masterplan opgemaakt voor het volledige recreatiegebied van 67 ha rond de Sint-Pietersplas. Dit masterplan onderzoekt op welke manier dit gebied verder op een evenwichtige manier kan uitgroeien tot een stedelijke groenpool voor watersport, openluchtrecreatie en verblijfsrecreatie.

We vertrekken van zes uitgangspunten die mee de basis vormen voor het masterplan:

  1. Gezonde balans tussen sport, recreatie en natuur
  2. Meervoudig ruimtegebruik
  3. Een klimaatbestendig recreatiegebied
  4. Gezonde en inclusieve leefomgeving
  5. Herkenbare beeldkwaliteit en identiteit
  6. Bereikbaar én verbonden

De Blankenbergse Dijk deelt het gebied op in een linker- en rechterhartkamer en functioneert als zachte drager van het recreatiegebied.

Afbeelding met kaartAutomatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de linkerhartkamer is er verdere ontwikkeling mogelijk voor de watersportactiviteiten van vzw Aan de Plas en versterken we de aanwezige natuurwaarden.

Aan de zuidkant van de plas komt een publieke zwemzone. We graven een groot stuk van de bestaande oever uit zodat er een zacht glooiende strand- en zwemzone ontstaat. Zo beperken we de impact op de beschikbare oppervlakte voor de watersport. Een vlonder bakent de zwem- en strandzone af en publiek zwemmen wordt enkel mogelijk onder toezicht. De vlonder zorgt ook voor een duidelijke afscheiding tussen de zwemmers en de andere watersporters. Ten slotte voorzien we ook een tijdelijke parking aan de overzijde van de Sint-Pietersmolenstraat.

Op de hoek met de Sint-Pietersmolenstraat verrijst een nieuw entreepaviljoen. Dit paviljoen markeert de publieke toegang tot de Sint-Pietersplas en de publieke zwemzone. Dit herkenningspunt ligt op de wandelroute tussen de parking en de zone voor openluchtzwemmen. Naast de faciliteiten voor het zwemmen (douches, toiletten, kleedruimtes en lockers) worden ook multifunctionele ruimtes ingericht met zicht op de Sint-Pietersplas. Deze kunnen dienst doen als vergaderlokalen, dans- en yogaruimtes of als lokalen voor plaatselijke verenigingen.

De bestaande oeverzwaluwwand verplaatsen we naar de noordzijde van de plas. Om verstoring tegen te gaan schuiven we de wandelroute op die locatie in noordelijke richting op tot boven de aanwezige boomgaard. De weilanden hier bestaan uit waardevolle permanente graslanden. Sommige stukken langs de dijk zijn het hele jaar toegankelijk en blijven geschikt voor kleinschalige activiteiten. De meest kwetsbare delen zijn enkel toegankelijk buiten het broedseizoen.

In de rechterhartkamer voorzien we ruimte voor outdoor sportactiviteiten waar er in Brugge veel vraag naar is, zoals een bikepark. Ook willen we hier nieuwe sportvelden en een nieuw multifunctioneel sportgebouw bouwen met indoor sportvelden, moderne kleedkamers en een  cafetaria.

Het masterplan geeft ook ruimte voor een camping en een kampeerautoterrein. De camping krijgt een groen karakter met natuurlijke staanplaatsen en een minimale verharding. Permanente verblijfsaccommodaties of vakantiewoningen zijn niet toegelaten. De parkeerplaatsen op de camping komen allemaal binnen de contouren van het kampeerterrein.

Het noorden van het projectgebied vormt een bufferzone. Deze zone functioneert ook als een brede ecologische verbinding op stadsniveau tussen het Duivekeetbos, het Ooievaarbos en de verderop gelegen Meetkerkse Moeren. Deze bufferzone bestaat uit een mozaïek van diverse natuurbeelden en functies, zoals gesloten en bosrijke gebieden waar er plek is voor bijvoorbeeld het geboortebos, paintball, hondenlosloopweide en een hondenzwemzone, maar anderzijds ook meer open zones waar natte graslanden en boomgaarden het beeld bepalen. De bufferzone is ook een potentiële drager van belangrijke fiets- en wandelverbindingen die de Sint- Pietersplas sterker connecteert met zijn omgeving.

Op termijn verdwijnen de parkeerplaatsen op de Blankenbergse Dijk. De vrijgekomen ruimte benutten we om de Blankenbergse Dijk uit te bouwen als landschappelijke fietsas.
Parking voor de recreatieve functies op en rond de Sint- Pietersplas kunnen we enkel voorzien in de rechterhartkamer. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een permanente parking van 150 plaatsen en een overloopparking van 150 plaatsen die enkel op piekmomenten wordt gebruikt De  parking krijgt een ontdubbelde in- en uitrit en de ontsluiting verloopt via de Sint-Pietersmolenstraat.

De centrale campus-as is de drager en verbindende structuur op de site. Het maakt de connectie tussen de strandzone en de gebouwen van vzw Aan de Plas in de linkerhartkamer, de nieuwe parking en het clustergebouw in de rechterhartkamer, de multifunctionele sportvelden en het bikepark en het gebied ten noorden van de site.

Vervolg?

Met dit masterplan heeft de Stad nu een duidelijke ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor dit gebied in handen. Het masterplan dient als leidraad bij toekomstige initiatieven in dit gebied. Het vormt een duidelijk afwegingsdocument voor een goede ruimtelijke ordening bij aanvragen voor omgevingsvergunningen maar bovenal als een heldere handleiding voor de verdere ontwikkeling van dit gebied.

Het is nu aan eigenaars, ontwikkelaars en initiatiefnemers om binnen dit masterplan aan de slag te gaan en initiatieven uit te werken, plannen te maken, vergunningen aan te vragen en uitvoeringsdossiers op te maken. Stad Brugge is één van die initiatiefnemers en zal op korte termijn werk beginnen maken met de aanleg van de zwemzone. Zo geven we een eerste belangrijke boost aan dit masterplan.

 

Presentatie

Bekijk hier de ingesproken presentatie van het masterplan.