Melding klasse 3

Je moet een melding indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge als je bedrijf of activiteit volgens de Vlarem-wetgeving ingedeeld wordt in klasse 3.

Vlarem is het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.

Voorwaarden

Afhankelijk van de Rubriek waarin de activiteit is ingedeeld. De rubrieken vind je in bijlage 1 van Vlarem I. (internet: emis navigator vito)

Procedure

Je stuurt het Vlaremformulier melding klasse 3 aangetekend op naar het College van Burgemeester en Schepenen of geeft het af tegen ontvangstbewijs.

De activiteiten mogen starten de dag na het indienen van het formulier, op voorwaarde dat dit volledig en correct is ingevuld en de nodige bijlagen zijn toegevoegd en dat er op stedenbouwkundig vlak geen problemen zijn.

Het stadsbestuur gaat na of de inrichting stedenbouwkundig verantwoord is.

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van de melding.

Je ontvangt een uittreksel van aktename.

Meebrengen

Meldingsformulier klasse 3 met de nodige bijlagen (1 exemplaar). 
Vul dit maximaal al in. Formulier vindt u op de website. 
Als u vragen heeft, dan kunnen we deze overlopen. 

Bedrag

Vooraf moet je geen kosten of taksen betalen. 

Nadien ontvang je een aanslagbiljet voor de gemeentebelasting.Voor een melding klasse 3 is dit 25 euro. 

Uitzonderingen

Als een inrichting stedenbouwkundig niet verantwoord is, kan de activiteit niet plaats vinden.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan bijzondere voorwaarden opleggen bij de aktename.

Voor het melden van een mazouttank of propaangastank voor de verwarming van woongelegenheden kan je het vereenvoudigd meldingsformulier gebruiken. 

Regelgeving

  • Decreet Vlaamse Regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet
  • Besluit Vlaamse Executieve 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I) en alle wijzigingen van dit besluit
  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit

Deel deze pagina