Monumentenzorg en algemeen erfgoedbeheer

De Dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken (DME) is het aanspreekpunt voor alle vragen over het onroerend erfgoed. De Dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken is ook in belangrijke mate verantwoordelijk voor het beheer van het Unesco Werelderfgoed Brugge.

Wat doet de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken?

Ruimtelijke Ordening: stedenbouwkundige vergunningen, planning

De Dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken begeleidt en behandelt verbouw- en bouwaanvragen voor waardevolle panden in de Brugse binnenstad, Christus-Koning en Lissewege.

Hierbij wordt steeds gestreefd naar een maximaal behoud van kunsthistorisch en stadslandschappelijk waardevolle panden. Nieuwe bebouwing dient zich qua schaal, architectuur en materiaalgebruik maximaal te integreren in de historische context. De DME is ook betrokken bij de opmaak van Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP’s), herwaarderingsplannen,…

Beheer beschermd en niet-beschermd erfgoed

De DME adviseert voor het volledige grondgebied van Brugge over verbouwingswerken aan

  • gebouwen die beschermd zijn als monument
  • gebouwen die opgenomen zijn in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
  • gebouwen die kunsthistorisch en stadslandschappelijk waardevol zijn.

Ga na of jouw pand beschermd is of opgenomen in de Inventaris.

Restauraties aan niet-beschermde panden

Brugge stimuleert sinds meer dan 100 jaar particulieren die inspanningen willen doen voor het behoud van het niet beschermd erfgoed, door het toekennen van subsidies. Voor waardevolle, niet-beschermde gebouwen kan in bepaalde gevallen beroep gedaan worden op een zogenaamde subsidie Kunstige Herstelling.

Restauraties aan merkwaardige grafmonumenten

Brugge stimuleert particulieren die inspanningen willen doen voor het behoud van waardevolle grafmonumenten via de weinig gekende subsidie voor merkwaardige grafmonumenten. De criteria voor toekennen van de subsidie zijn o.a. graftekens van belangrijke figuren, kunsthistorische waardevol graftekens, belangrijke ontwerper/uitvoerder, monumenten met een belangrijke impact op het kerkhoflandschap.

Raadgevende Commissie Stedenschoon

Alle wijzigingen in het straatbeeld in de Brugse binnenstad en Lissewege en de aanvragen voor een subsidie Kunstige Herstelling worden maandelijks door de DME voorgelegd aan de Raadgevende Commissie Stedenschoon.

Onderzoek en publiekswerking

De DME verricht bouwhistorisch onderzoek in functie van verbouwingen en restauratieopties van historische panden. De DME begeleidt studenten en geïnteresseerden die onderzoek verrichten rond het erfgoed van de stad. 

Activiteiten

  • Open Monumentendag
  • Erfgoeddag en occasionele tentoonstellingen
  • Om de twee jaar wordt een ‘Monumentenprijs’ georganiseerd waarbij de meest opmerkelijke restauraties in de kijker gezet worden.

Adviesorganen

Onroerend Erfgoed Vlaanderen

Onroerend Erfgoed Vlaanderen adviseert alle vergunningsaanvragen voor beschermde panden, voor panden gelegen in een beschermd stadsgezicht. Onroerend Erfgoed Vlaanderen staat ook in voor de inventarisatie en de opmaak van beschermingsdossier van waardevolle panden, van stadsgezichten, van landschappen en/of maritiem erfgoed.

Raadgevende Commissie Stedenschoon

De commissie adviseert aanvragen, subsidie Kunstige Herstelling en alle wijzigingen in het straatbeeld.

Bespreking van een project of een oriënterend gesprek met een medewerker van de dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken kan enkel na afspraak.