Muziek op evenement: afwijking geluidsnorm aanvragen

Voor grote evenementen, in openlucht, waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld (festival, optreden, kermis, openluchtevenement, dansfeest, bijzondere gelegenheid) met een geluidsniveau hoger dan 85 dB(A)LAeq,15min en 92 dB(A)LAmax,slow, moet je een afwijking op de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Vraag je afwijking aan via het online formulier.

Voor kleinere evenementen (binnen, zaal, restaurant, …) is een muziekmelding voldoende. Een muziekmelding vraag je aan bij de dienst leefmilieu. Het maximaal toegelaten geluidsniveau bedraagt dan 85 dB(A)LAeq,15 min en 92 dB(A)LAmax, slow.

Procedure

  1. Dien de aanvraag tot afwijking minstens 2 maanden voor de datum van het evenement online in.

Het college van burgemeester en schepenen beslist hierover en legt hierbij maatregelen op.

De dienst leefmilieu hanteert onderstaande beslissingsboom bij het formuleren van haar advies:

Beslissingsboom bij afwijking geluidsnorm

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en verdere wijzigingen
  • Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2013, gewijzigd 25 juni 2019