Natuurbeheerplan voor stadsdomein Foreest voorgesteld

29
jan
2023

Het stadsdomein Foreest gelegen aan de Doornstraat in Sint-Andries is 26,9 ha groot en maakt deel uit van het stadsbossen Chartreusinne en Foreest (52 ha), Beisbroek, die Stad Brugge met 22 hectare uitbreidt tot 121 ha en Tudor (40 ha), goed voor 213 ha. Samen met de rode Dopheide (50ha), waarvoor de Stad de aankopen door Natuurpunt hielp subsidiëren, en Tillegembos (131 ha) is deze groene cluster goed voor zo’n 394 hectare in Sint-Andries en Sint-Michiels.

Voor het domein Foreest werd een natuurbeheerplan opgemaakt. In dat plan wordt een akker op de hoek van de Doornstraat en het einde van de wijk Hermitage een natuurpark aangelegd. Dat natuurpark verbindt de bebouwing met het bos en de boomgaarden grenzend aan de Zeeweg waar publieke fruitpluk plaatsvindt.

Van akker naar natuurpark met wandelpaden en heischraal grasland

De Stad vormt de akker om tot heischraal grasland met fruitbomen, houten brugjes en een wandellus. Op deze manier garandeert Brugge het herstel van natuur én kunnen bezoekers van deze nieuwe, groene natuurparkplaats genieten. Op donderdag 9 maart stelt de Stad de plannen voor aan de buurtbewoners.

Dit grasland zal aansluiten bij nabije (heide)terreinen. Het beheer hiervan gebeurt door schapenbegrazing. Het is voor bezoekers altijd leuk als er schapen in een natuurrijke omgeving aanwezig zijn, zoals ook op andere locaties, in Beisbroek bijvoorbeeld, het geval is. Daarnaast komen de verschillende insectenpopulaties, die op heideterreinen terug te vinden zijn, de biodiversiteit ten goede.

“Om de overgangen naar het omgevende bos te garanderen, plannen we de aanplant van 8.835 m² aan bosgoed.” In de boomgaard langs de Doornstraat worden 14 fruitbomen aangeplant. Langs de zuidelijke grens van het heischraal grasland komen 6 fruitbomen.

Groene ontmoetingsplek voor iedereen

De Stad integreert een wandellus en drie houten brugjes om de recreatieve waarde te verhogen. Dit zorgt er ook voor dat de connectie met nabijgelegen wegen en de boszone van Foreest kan gegarandeerd worden.

Langs de Oude Sint-Annadreef voorziet het voorontwerp fietsbeugels en parkeerplaatsen in waterdoorlatende betonstraatstenen. Op die manier is de plaats aantrekkelijker voor bezoekers. Langs het graspad worden twee zitbanken geplaatst.
Bij dit ontwerp hield de Stad er rekening mee dat het gebied voor iedereen toegankelijk is. Daarom plaatsen we een ‘kissing gate’ en is de wandellus een halfverhard graspad.

Raming en voorlopige timing

De inrichting van de voormalige akkergrond wordt geraamd op 340.896,28 euro (incl. btw). Normaal gezien starten de werkzaamheden begin 2024. Deze zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) vier maanden in beslag nemen.

Inspraakmoment buurtbewoners

Het voorontwerp van de akker en het voorstel van beheerplan voor Foreest zullen voorgelegd worden aan de buurtbewoners op donderdag 9 maart. Er wordt rekening gehouden met de bemerkingen van de buurtbewoners en waar nodig, zullen aanpassingen gebeuren.

Natuurbeheerplan Foreest

Het opmaken van natuurbeheerplannen is belangrijk voor de toekomst van natuurgebieden. Een beheerplan vormt het draaiboek om bepaalde doelstellingen te realiseren. Studiebureau Antea werkte het voorstel van beheerplan uit in samenwerking met de cluster Openbaar Domein van Stad Brugge.
Na goedkeuring van het Agentschap Natuur en Bos, heeft de Stad door het natuurbeheerplan recht op meer subsidies.

Doelstellingen van het natuurbeheerplan

Het natuurbeheerplan focust op het behoud van Foreest als wandel- en ontspanningsgebied. Er komt een verbinding tussen de akker Foreest, het Chartreuzinnengoed en Beisbroek. De wijk Hermitage krijgt op die manier rechtstreekse en veilige toegang tot het Chartreuzinnengoed en Beisbroek

De Stad herstelt de oude boomgaard en zal het grasland op deze boomgaard twee keer per jaar maaien. Na een aantal jaar kan overgegaan worden op schapenbegrazing. Bij de boswachterswoning zal ook grasland ontwikkeld worden.

Een infobord in de buurt van de Oude Sint-Annadreef informeert de bezoekers over de historische achtergrond van de locatie en een voormalige akker wordt volledig heringericht als groene ontmoetingsplaats.

Bossen van Foreest

In de bossen van Foreest staat het behouden van elementen met erfgoedwaarde, onder andere dreven en monumentale bomen, centraal. Via een geleidelijke, boomgerichte aanpak focust Brugge op het terugdringen van invasieve exoten en het aanplanten van inheemse boomsoorten. Het geboortebos van 2021 zal in Foreest aangeplant worden en via gepast beheer tot een volwaardig bos uitgroeien.