Nieuwe bestemming voor Sint-Godelieveabdij

17
feb
2016

Het Brugse stadsbestuur en vzw Camino Brugge kwamen tot een overeenkomst om de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat een nieuwe bestemming te geven en op termijn open te stellen voor het publiek.

Het Brugse stadsbestuur neemt de historische site voor vijftig jaar in erfpacht (onder voorbehoud van goedkeuring door de Brugse gemeenteraad). Het pas opgerichte Brugge Foundation zal instaan voor de fondsenwerving om nieuwe toekomstgerichte functies in de gebouwen en de tuinen onder te brengen.

Onderzoek wijst uit dat Bruggelingen van hun stad houden en dat ook bezoekers onze stad en zijn patrimonium bewonderen. De komende jaren zullen heel wat historische gebouwen, kloosters, pastorieën … hun huidige (religieuze) bestemming verliezen.

Daarom werd met de steun van fondsenwerver Emolife een private stichting opgericht met als doel geld van Brugge-liefhebbers te verzamelen om te investeren in het onderhoud en het gebruik van historische gebouwen in Brugge. Brugge Foundation zal vrijkomend onroerend erfgoed en de schaarse open ruimte op een moderne manier herbestemmen met respect voor de omgeving, het karakter van de stad en het erfgoed zelf.  De stichting wil Brugge leefbaar houden en nog mooier maken voor inwoner en bezoeker. De Sint-Godelieveabdij is het eerste grote project voor de stichting.

Historiek van de abdij

De Sint-Godelieveabdij is een historische site en beschermd monument met drie binnentuinen, gelegen tussen het station en ‘t Zand. De site heeft een oppervlakte van 11.000 m2. De Sint-Godelieve benedictinessen werden gesticht in de 12de eeuw in Gistel, voortvloeiende uit het martelaarverhaal van Godelieve. Rond 1580 hebben de zusters Gistel verlaten en bescherming gezocht binnen de stadsmuren van Brugge, waar ze aanvankelijk een huis huurden. In 1602 vestigden ze zich in het Derde Ordeklooster Magerzo in de Ganzestraat.

In 1800 betrokken de zusters opnieuw hun abdij, na de confiscatie ervan in 1797. In 1885 werd het klooster verder uitgebreid met een nieuwe vleugel, maar in 1891 keerde een aantal zusters terug naar de oude abdij in Gistel. Sinds de bouw van de laatste vleugel (1953, arch. Arthur Degeyter) verminderde het aantal benedictinessen drastisch.

Vijftig jaar in erfpacht

De zusters Benedictinessen van de Sint-Godelieveabdij hebben begin 2014 hun abdij verlaten. Het onroerend goed werd in juni van dat jaar overgenomen door vzw Camino Brugge (CongregAtionele Middelen In Nieuwe Omstandigheden), een initiatief van diocesane congregaties van religieuzen. In ruil nam de vzw het levensonderhoud van deze religieuzen en de zorg voor het beheer van hun patrimonium op zich.

Doordat de site al een tijd leegstaat is Stad Brugge in overleg getreden met vzw Camino Brugge over een mogelijke herbestemming voor de abdij.

Het stadsbestuur ziet dit als een opportuniteit om een belangrijke historische site, met monumentaal karakter en prachtige tuin op termijn open te stellen voor het publiek. Na restauratie is het de bedoeling om nieuwe toekomstgerichte functies in de gebouwen onder te brengen. Stad Brugge neemt de Sint-Godelieveabdij voor de komende vijftig jaar in erfpacht.

Toekomstplek

Toekomst is het nieuwe Brugse erfgoed. We zijn het in Brugge gewoon om met en over het verleden bezig te zijn. Het stadsbestuur wil de toekomst aanpakken, in een ‘open partnerschap’. Vele verenigingen en personen hebben voorstellen en verzoeken in verband met de verdere ontwikkeling van onze stad. Het lokale draagvlak is er zeker, ook in het kader van de Toekomst van Brugge. De Sint-Godelieveabdij is een van de ‘toekomstplekken’. Als stadsbestuur staan we ervoor open om samen met buurtbewoners en andere betrokkenen na te denken over de mogelijke invulling van de site. Duurzaamheid en transitie staan hierbij centraal.