Site Garenmarkt uitgebouwd tot volwaardige museum- en kunstsite

5
apr
2019

Op vrijdag 5 april 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen het belangrijk ‘museumdossier’ goed. Deze beslissing zal ervoor zorgen dat zowel Stad Brugge als de scholencampus Garenmarkt (V.Z.W. Sint-Andreasinstituut Brugge en V.Z.W. Katholiek Onderwijs Sint-Trudo) hun doelstellingen kunnen realiseren op de meest aangewezen locatie, en dat bijkomende opportuniteiten zich aandienen.

Bij de uitwerking van het museumproject werd maximaal rekening gehouden met verschillende actiepunten uit het beleidsprogramma. Maar liefst 17 beleidspunten worden geïntegreerd in dit megaproject.

Historiek van het dossier

Al verschillende jaren bestaan er verschillende noden bij zowel Stad Brugge als bij de V.Z.W.’s (V.Z.W. Sint-Andreasinstituut Brugge en V.Z.W. Katholiek Onderwijs Sint-Trudo). Enerzijds is er de nood van Stad Brugge om een nieuw architecturaal hoogstaand en duurzaam museum (met o.a. expositieruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en diverse andere museale functies) te realiseren. Anderzijds is er de nood van het Sint-Andreasinstituut om de bestaande schoolgebouwen te vervangen door een nieuwe en eigentijdse schoolaccommodatie. De voorbije jaren doorliepen beide projecten een lang -en deels verweven- voortraject.

In de vorige legislatuur werd beslist dat het stadsbestuur zijn museumproject zou realiseren op de gronden van de voormalige KTA-school op de site Jakobinessenstraat, die de Stad in 2016 verwierf. Stad Brugge lanceerde vorig jaar een Europese oproep voor een ‘design & build’-procedure naar teams om het nieuwe museum te ontwerpen en te bouwen. Ondertussen heeft de Stad uit tien sterke kandidaturen ook vijf teams geselecteerd om een ontwerp met bijbehorende offerte te maken. Deze teams kregen nog geen opdracht om hun ontwerpopdracht aan te vatten. Het college van burgemeester en schepenen besliste immers in zitting van 21 januari 2019 een aantal externe experten aan te stellen om de verschillende opties nog een laatste keer te onderzoeken. Op basis van hun bevindingen werd een protocolovereenkomst opgemaakt. 

Protocolovereenkomst Stad Brugge – V.Z.W. Sint-Andreasinstituut Brugge en V.Z.W. Katholiek Onderwijs Sint-Trudo

Stad Brugge en de VZW’s sloten een protocolovereenkomst af waarin alle randvoorwaarden die door de externe experten naar voor geschoven worden vervat zijn, evenals andere financiële, juridische en praktische afspraken die noodzakelijk zijn voor een ruil van beide sites. De afspraken in deze overeenkomst zorgen ervoor dat beide projecten in de binnenstad de komende jaren gerealiseerd kunnen worden. Deze protocolovereenkomst werd ondertussen door de raden van bestuur van beide VZW’s principeel goedgekeurd. De protocolovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 29 april 2019.

Deze unieke samenwerking zal ervoor zorgen dat beide partijen hun doelstellingen kunnen realiseren op de meest aangewezen locatie, en dat bijkomende opportuniteiten zich aandienen.

Concreet bevat de overeenkomst volgende zaken:

 • Stad Brugge en de VZW's Sint-Andreasinstituut Brugge en Katholiek Onderwijs Sint-Trudo gaan over tot een 'integrale grondruil', waarbij Stad Brugge, voor een bedrag van 3.375.000 euro en met inbreng van de site 'Jakobinessenstraat' (5.846m²), de site 'Garenmarkt' in eigendom krijgt (12.419m²).

 • De V.Z.W.’s realiseren hun nieuwbouw op de site Jakobinessenstraat en zodoende blijft onderwijs behouden in de binnenstad, in nieuwe kwalitatieve accommodatie.

 • Stad Brugge realiseert op de site Garenmarkt haar museumproject met o.a. de noodzakelijke expohallen volgens hetzelfde programma als voorzien voor de eerdere site. Zodoende wordt de site Garenmarkt uitgebouwd tot volwaardige ‘museum- en kunstsite’ in het hart van de binnenstad.

 • Het is een zonder meer een historische beslissing om de uitbreiding van museale infrastructuur met onder meer een tentoonstellingshal te concentreren op de historisch site van de voormalige Eekhoutabdij. De mogelijkheid om dit te realiseren direct aansluitend op het Groeningemuseum, met het daarnaast gelegen Arentshof en het Gruuthusemuseum, maakt het mogelijk een volwaardig museumkwartier uit te bouwen die recht doet aan Brugge als museumstad en als werelderfgoed. Brugge kan zich zo (inter)nationaal op de kaart zetten met een site waar vaste collectie met wereldfaam zij aan zij gaan met wisselende tentoonstellingen waarmee de Brugse musea sinds begin jaren 90 een grote reputatie hebben opgebouwd.

 • De site Garenmarkt biedt, als museum- en kunstsite in samenhang met o.m. het Groeningemuseum, op veel vlakken meer mogelijkheden.
  • inhoudelijke bundeling en coherentie;
  • door het clusteren van beide functies kan de exploitatie efficiënter verlopen;
  • deze twee musea op die plaats combineren komt de internationale uitstraling voor Brugge ten goede;
  • groeipotentieel op lange termijn;
  • herwaardering van de historische site in het hart van de stad;
  • opportuniteit van combinatie van beleving binnen en buiten;
  • verbindingen tussen tijdelijke projecten (nieuw te bouwen museum) en collectiepresentaties (Groeningemuseum);
  • de bezoeker kan in een bezoek een expositie (‘nice to go’) en de vaste collectie (‘need to go’) combineren;
 • Door het verwerven van de site Garenmarkt kan een ‘museumpark’ gerealiseerd worden: dit door de tuin van het Groeningemuseum te combineren met de tuin en omgevingsaanleg van de site Garenmarkt (met integratie van beschermde bomen en de doodlopende Eekhoutrei).
 • Het museaal totaalproject op de site Garenmarkt komt in aanmerking om als “groot cultureel infrastructuurproject” gesubsidieerd te worden door de Vlaamse overheid. Daartoe worden door het stadsbestuur prioritair de nodige stappen gezet. Belangrijk is dat het stadsbestuur dit ziet als één totaalproject en dat ook de noodzakelijke toekomstige renovatie van het Groeningemuseum zo in beeld komt als fase volgend op het nieuwbouwproject.
 • Naar inschatting van de experten kan de lopende ‘design & build’-procedure voor het museumproject voortgezet worden met de vijf doorgeselecteerde teams op de site Garenmarkt. Elk van de deelnemende teams wordt op de hoogte gebracht van deze wijziging en de motivering.
 • In het nieuwbouwproject van de school op de site Jakobinessenstraat wordt ook een kwalitatieve nieuwe sportzaal voorzien. Los van de logische voordelen voor de school opent het voorzien van een sportzaal in de nieuwbouw ook de opportuniteit om, gekoppeld aan het gebruik van de beschermde gebouwen (Passantenhuis van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth met kapel en Magdalenahospice) op de site 'Jakobinessenstraat', potentieel een andere problematiek van de Stad op te lossen, met name het ontbreken van een kwalitatieve sportaccommodatie in de binnenstad voor bewoners en verenigingen.
 • Het lopende dossier voor de karkasrestauratie van de beschermde gebouwen op de site ‘Jakobinessenstraat’ (Passantenhuis van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth met kapel en Magdalenahospice) wordt door Stad Brugge verdergezet en uitgevoerd. De Stad wil hier haar verantwoordelijkheid nemen om de restauratie die al jarenlang broodnodig is prioritair te realiseren. Na de restauratie kan de school deze gebouwen ook gebruiken als schoolinfrastructuur. Zo wordt finaal een zinvolle bestemming gegeven aan beschermde monumenten na de zorgvuldige restauratie ervan.
 • Gekoppeld aan het naschools gebruik van de nieuwe sportzaal door Bruggelingen en verenigingen verleent Stad Brugge, na beëindiging van de restauratie, een erfpacht op de beschermde gebouwen (Passantenhuis van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth met kapel en Magdalenahospice) aan de V.Z.W.’s voor een (verlengbare) periode van 30 jaar. De beschermde gebouwen worden, na restauratie, geïntegreerd in de schoolwerking.
 • Naar de bouw toe werden duidelijke afspraken gemaakt tussen Stad Brugge en de V.Z.W.’s over de timing en fasering. Ook na de ruil staat Stad Brugge toe dat de school haar werking kan verder zetten op de site. Ten vroegste vanaf schooljaar 2021-2022 zullen een beperkt aantal schoolgebouwen ontruimd worden.
 • Uitgaande van een vlot vergunningenparcours en een bouwproces zonder onvoorziene omstandigheden zou de nieuwe school in de loop van 2022 in gebruik kunnen genomen worden op de site 'Jakobinessenstraat' en op de site 'Garenmarkt' zou, realistisch gezien, het museumproject tegen eind 2023, uiterlijk begin 2024 klaar moeten zijn.

Verdere stappen

Het stadsbestuur hecht er veel belang aan om de buurt en de bewoners nu al op de hoogte te brengen van de beslissing die vandaag (vrijdag 5 april) genomen werd. De Stad zal, samen met de betrokken partners, telkens tijdig communiceren over volgende stappen en werk maken van participatie voor buurt en bewoners.