Thema is
Beleid
Publicatiedatum is

22 NOVEMBER 2023

Brugge blijft ondanks gestegen kosten en grote investeringen financieel gezond

Stad Brugge investeert 401 miljoen euro voor onder meer de nieuwe expohal BRUSK, het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum, het vernieuwen van de openbare verlichting en de renovatie van Huize Minnewater.

Brugge blijft financieel gezond

Brugge blijft ondanks stijgende kosten en forse investeringen een financieel gezonde stad. Zo blijkt uit de vierde aanpassing van het Meerjarenplan.
Corona had een negatieve impact van 40 miljoen euro en er was ook de energiecrisis en een stijging van de personeelskosten door inflatie. 
Desondanks investeert de Stad 401 miljoen euro voor  onder meer de nieuwe expohal BRUSK, het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum, het vernieuwen van de openbare verlichting en de renovatie van Huize Minnewater.

 

Tegenvallers en crisissen

De totale impact van deze crisissen was hoog. Corona I en Corona II hadden een impact van 40 miljoen euro. De toeristen bleven weg en er was geen/minder activiteit bij horeca en handelaars. 
De stijgende prijzen van grondstoffen en de hoge kost van energie hadden echter de grootste impact op de begroting.

Deze prijsstijgingen zorgden dan ook voor inflatie van de diverse facturen die de stad elke dag moet betalen. De stijging van energie beliep bij de vorige AMJP 6,6 miljoen euro (elektriciteit 3,4 miljoen en gas 3,2 miljoen). Budgetten voor gas stijgen bij deze aanpassing met 317.000 euro.

De stijging van de personeelskosten door inflatie deze legislatuur over de gehele periode beliep 34,8 miljoen euro.

Prijsindexaties op exploitatie en op investeringen (bouwwerven en lopende aanbestedingen)

Ondanks de hoge inflatie, is een eerste belangrijk uitgangspunt bij deze vierde aanpassing dat de uitgaven onder controle worden gehouden.

Personeelskosten maken een aanzienlijk deel uit van de totale stadsbudgetten. Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan was er dan ook een zeer grote impact op de personeelsbudgetten (17,5 miljoen euro) als gevolg van de inflatie en de automatische loonindexeringen. Deze impact is dit jaar veel beperkter.

Rekening houdend met de voorspellingen van het planbureau in mei 2023, de krapte op de arbeidsmarkt, realistisch budgetteren n.a.v. de vorige jaarrekeningen en de verwachte evolutie van het personeelsbestand slaagt Brugge erin de personeelsbudgetten stabiel en onder controle te houden.

Zo is er een sterke stijging in de kosten voor technische diensten die aan prijsindexaties onderhevig zijn (+5,1 miljoen euro), de meerkost van afvalverwerking (+4,2 miljoen euro) en andere dienstverleningen aan Stad Brugge (+2,4 miljoen euro).

Bovendien zijn ook veel investeringen die gegund werden en in 2022 en 2023 van toepassing zijn onderhevig aan indexatie formules (wegenis, verbouwingen, nieuwbouw, …). Dat vergde aanpassingen in de aanpassing van de begroting voor het laatste jaar van deze legislatuur.

Meevallers

De erfenis van een overleden dame van 5,9 miljoen was een meevaller voor de Stad in moeilijke tijden.  Gelet op de budgettaire uitdagingen werd dit geld niet uitgedeeld maar aangewend voor investeringen en prijsindexaties.  

Ook de Vlaamse regering is Brugge gezind.  De Stad kreeg diverse investeringssubsidies.  Zo kon Brugge rekenen op middelen voor het nieuwe museum Brusk, maar ook voor aanleg van fietspaden via het Kopenhagenplan. Er is ook een ruim budget ingeschreven voor overstromingsmaatregelen aan de kust, de Steenbruggebrug en de aanleg van het voorplein van het station en de voetgangerstunnel.

De Dtad ontvangt deze legislatuur ook een dividend uit de haven Antwerpen-Zeebrugge van 6 miljoen euro per jaar. In dat bedrag is ook de bijdrage van de cruisetoerist vervat.  Dus de cruisetoerist betaalt ook een bijdrage aan de haven, die Brugge dan via dividend terug ontvangt.

De inkomsten zijn uiteraard ook geïndexeerd maar komen pas na twee jaar binnen. Zo kon Stad Brugge meerinkomsten inschrijven voor onroerende voorheffing en personenbelasting.

Belastingverminderingen en voordelen voor de inwoners

Ondanks alle uitdagingen heeft de Stad ook belastingverlaging doorgevoerd voor de Brugse inwoner. Meer bepaald werd de milieubelasting in 2023 gehalveerd en vanaf 2024 werd ze afgeschaft. Eerder werd ook de taks op het gebruik van economische ruimte vrijgesteld voor bedrijven tot 2.000 m² en ook de terrastaks in de deelgemeenten werd gehalveerd om de horeca aan te moedigen ook in dorpen en deelgemeenten actief te blijven.

Terrassen werden terrassen XL na corona en konden ook XL blijven, wat een verademing is voor de horecazaken in onze stad.

De bewoners van de Brugse binnenstad parkeren ook gratis op straat. In andere steden wordt daar vaak een bedrag voor aangerekend per jaar. Bezoekers van de bewoners kunnen beroep doen op vouchers met 1 euro tarief. 

Het eerste uur gratis parkeren onder 't Zand is ook een succes. Dat tarief blijft gratis met een P-card, wie geen P-card heeft, betaalt wel het eerste uur als hij langer dan 60 minuten blijft. Op deze manier is de parking, die werd uitgebreid tot bijna 2.000 parkeerplaatsen, de grootste shop and go zone van de binnenstad.  Wie zich parkeert aan het station kan ook gratis de bus nemen naar het centrum

De Stad investeert 401 miljoen euro

Grote investeringen zijn er onder andere voor de nieuwe expohal BRUSK, het BMCC ( Beurs-, Meeting- en Congrescentrum), het vernieuwen van de openbare verlichting en de renovatie van Huize Minnewater.

In de eerste drie jaar werd voor 150 miljoen euro investeringen gerealiseerd.  Voor 2023 tot 2025 staan ±252 miljoen investeringsuitgaven gepland.

Een aantal grote projecten staan op stapel: De Stad investeert in een volledig nieuw gemeenschapscenturm op de Scharphoutsite in Lisswege, dit voor 5,4 miljoen euro. Ook het kruispunt tussen de Kolvestraat en Pathoekeweg wordt verkeersveiliger door een rotonde en nieuwe fietspaden toe te voegen. Brugge investeert hier 1,4 miljoen euro.

Toelagen en subsidies voor mensen en verenigingen

De toelagen aan de verenigingen bleven onaangeroerd.  Zowel de jeugdclubs, de sportclubs als de seniorenverenigingen en cultuurverenigingen worden door de stad verder ondersteund. 

Ook de toelagen aan zorgvereniging Mintus en het OCMW bleven op peil en zelfs verhoogd in 2023.  De stad Brugge investeert via Mintus in zorg en welzijn alsook via het OCMW in lokaal sociaal beleid.  De stad investeert per jaar ongeveer 40 miljoen euro in de zorg en het welzijn van mensen alsook in de meest kwetsbaren van de samenleving. In totaal dus 240 miloen euro in zes jaar tijd. 

Investeren in politie en veiligheid en leefbaarheid

De politie zoekt nog steeds mensen. Door onderbezetting van personeel wegens het niet kunnen invullen van vacatures, kon de toelage aan de politie gehandhaafd blijven. De toelage op jaarbasis is ongeveer 30 miljoen euro.

Verder zullen ook de toelagen aan Hulpverleningszone 1 de komende jaren met 2,7 miljoen euro toenemen. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van loonindexaties waaraan ook de brandweer onderworpen is.

Leningen en tarieven leningen

Dankzij efficiënte allocatie van middelen werden er sinds 2019 geen extra leningen opgenomen. De ‘klassieke’ stadsschuld was eind 2021 dan ook historisch laag met 60,7 miljoen euro ofwel circa 515 euro per Bruggeling.

In 2022 werden er twee leningen opgenomen van 20 en 25 miljoen euro omwille van de verwachte rentestijgingen en gelet op de grote investeringen die lopende zijn en ingepland staan. Brugge voorziet geen extra leningen ten opzichte van de derde aanpassing van het meerjarenplan.

In 2023 zal Stad Brugge wellicht ook niet moeten lenen. Er werd ook 5 miljoen euro terug betaald aan een bulletlening. De vermoedelijke stadsschuld zal eind dit jaar 87 miljoen euro bedragen.  Dat blijft een zeer lage schuld in vergelijking met diverse andere centrumsteden.

Wel herneemt Brugge  de niet aangegane leningen uit 2022. De uitstaande stadsschuld eind 2025 blijft quasi gelijk in vergelijking met de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Brugge blijft financieel gezond

Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen als gevolg van de historisch hoge inflatie en de energiecrisis kan Brugge ook in deze aanpassing van het meerjarenplan een dubbel financieel evenwicht voorleggen.

Er is een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge is positief eind 2025.  Anderzijds mag de Stad ook niet blind zijn voor de realiteit. Ook in 2024 zal het stadsbestuur met grote uitdagingen geconfronteerd worden. Vooral de inflatie en de instabiele geopolitieke situaties zullen hoogstwaarschijnlijk een grote impact blijven hebben op de stadsfinanciën.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media